KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T1138

Manuscript: M186
Sigla:

PCM 1 25
PCM I 25
P. Heid. Inv. Kopt. 685
Pap. Heid. N.F. IX
Pap. Heid. 9
Pap. Heid. IX

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.19
Coptic Scriptorium:
Date: 951 – 1000

Text position:

p. 18 ll. 1-18

Type of text:

Healing/protection for fever (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Invocation to heal fever.

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Middle Egyptian features

Script:

Coptic

Image: https://doi.org/10.11588/diglit.39753

Text: Translation:

p. 18

1. ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ ⸗ ϯⲧⲉⲣⲕⲁ ⲙⲙⲁⲕ ⲙⲡⲟ-
2. ⲟⲩ ⸗ ⲛⲉⲧⲉⲛⲣⲁⲛ ⲙ̇ⲛ ⲧⲉⲛϭⲁⲙ ⸗ ⲙⲛⲉⲧⲉⲛ-
3. ⲫ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⸗ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲱ̅ⲡ̅ⲟⲥ ⸗ ⲉⲧⲉⲛϣⲟⲟ̅ⲡ̅
4. ⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲉ ⲑ̅ⲏ̅ ⲧⲁⲧⲉⲛⲱϣⲙ ⲉⲡ̅ⲕ̅ⲱϩ-
5. ⲧ ⲧⲉⲛⲣⲱ̅ ⲥⲁⲧⲉ ⸗ ⲛ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲛ̅⸗ⲱ-
6. ⲥⲱⲣ : ⲡⲉⲣⲟ : ⲃⲁⲃ̅ⲓ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲛ ⸗ ϩⲉⲛ ⲧⲉⲛϭⲁⲙ ⸗
7. ⲙ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ ⸗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⸗
8. ⲧⲉⲧⲉⲛⲱϣⲙ ⲉϣⲉⲙ · ⲡ̅ⲕⲱ̅ϩ̅ⲧ̅ ⲙ̅ⲉ̅ ⲧⲉⲩ⸗-
9. ϩⲉⲙ ⸗ ϩⲉⲛ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⸗ ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗
10. ⲁ̅ⲍ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗ ⲙ̅ⲓ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲥ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲕ̅ : ⲙ̅ⲓ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲕ̅
11. ⲁ̅ⲃ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲱ̅ ⸗ ⲗ̅ⲁ̅ⲗ̅ · ⲃ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲗ̅ ⸗ ⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲗ̅ ⸗
12. ⲃ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲑ̅ⲁ̅ ⸗ ⲃ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲉ̅ ≡ ⲁ̅ⲩ̅ⲗ̅ⲉ̅ⲥ̅ ⸗ ⲉ̅ⲩ̅ⲗ̅ⲉ̅ⲥ̅ ⸗ ⲉ̅ⲱ̅ ⸗
13. ⲥ̅ⲱ̅ ⸗ ⲗ̅ⲉ̅ⲕ̅ⲧ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⸗ ⲙ̅ⲏ̅ⲧ̅ⲉ̅ ⸗ ⲃ̅ⲓ̣̅ⲧ̣̅ⲉ̅ⲃ̅ⲟ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲓ̅ ≡ ⲛ̅ⲉ̅-
14. ⲇ̅ⲱ̅ⲗ̅ⲉ̅ ≡ ⲃ̅ⲱ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⸗ ⲉ̅ⲑ̅ⲏ̅

16. ⲟⲩⲑⲏ
17. ⲃⲱⲓⲑⲓ ⸗

Above figures:

18. ⲁⲛⲁ⧸ⲛⲓⲁⲥ⧹ ⲁⲍⲁ⧸ⲣⲓⲁ⧹⧸ⲥ⧹ ⲙⲓ⧸ⲥⲁⲏⲗ⧹
——————————————————————

[p. 18 l. 1] Sabaoth Almighty, I adjure you today [2] by your (pl.) names and your powers and your [3] phylacteries and your places in which you dwell, [4] that just as you quenched the fire [5] of the burning furnaces of Nebuchadnezzar, [6] the king ⟨of⟩ Babylon by the power ⟨of⟩ [7] Michael the archangel, [8] may you quench {quench} the fire and the [9] fever in NN, child of NN, yea, quickly! Hananiah, [10] Azariah, Mishael, Shadrach, Meshach, [11] Abednego, Lal, Boulal, Moulal, [12] Boutha, Bake, Aules, Eules, Eō, [13] Sō, Lektēs, Mēte, Biteboithi, Nedōle, [14] Bōithōn, Ethē!

Outhē, Bōithi

Ananias, Azariah, Mishael.

Tableau:
tableau
Tracing by:Edward Love (4/2019)

Apparatus:

1. ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ l. ⲡⲁⲛⲧ(ⲟⲕⲣⲁⲧ)ⲱⲣ i.e. Greek παντοκράτωρ
2. ⲛⲉⲧⲉⲛⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲛⲉⲧⲛ̅-ⲣⲁⲛ | ⲧⲉⲛϭⲁⲙ i.e. Sahidic ⲛⲉⲧⲛ̅-ϭⲁⲙ : perhaps also ⲙⲛⲉⲧⲉⲛϭⲁⲙ
2-3. ⲙⲛⲉⲧ̣ⲉⲛⲫ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲛ̅ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅-ⲫ(ⲟ)ⲩ(ⲗⲁⲕⲧⲏ)ⲣⲓⲱⲛ i.e. Greek φυλακτήριον | ⲧⲱ̅ⲡ̅ⲟⲥ i.e. Greek τόπος
4. ⲙⲉⲑ̅ⲏ̅ i.e. Sahidic ϩⲛ̅-ⲧⲉ-ϩⲓⲏ (?) | ⲧⲁⲧⲉⲛⲱϣⲙ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛⲉ-ⲱϣⲙ : (ⲛ̅)ⲧⲁⲧⲉ(ⲧⲉ)ⲛⲱϣⲙ or the like Meyer
5. ⲧⲉⲣⲱ̅ ⲥⲁⲧⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲉ-ⲛ̅-ϩⲣⲱ ⲛ̅-ⲥⲁⲧⲉ or ⲛ̅ⲧⲉ-ⲧ-ϩⲣⲱ ⲛ̅-ⲥⲁⲧⲉ
6. ⲧⲉⲛϭⲁⲙ i.e. Sahidic ⲛⲉⲧⲛ̅-ϭⲁⲙ | ⲃⲁⲃ̅ⲓ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲛ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ
7. ⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ i.e. Greek ἀρχάγγελος
8. ⲧⲉⲧⲉⲛⲱϣⲙ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛⲉ-ⲱϣⲙ | ⲉϣⲉⲙ i.e. Sahidic ⲉϣⲙ- i.e. haplography or omission of a section ?
8-9. ⲧⲉⲩϩⲉⲙ i.e. Sahidic ⲧ-ϩⲙ̅ⲙⲉ : i.e. Sahidic ⲧⲏⲩ ⲙⲛ̅ ⲧ- translate “fume (and)” Meyer
9. ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ

Notes:

Bibliography:

Dosoo, Korshi, Edward O.D. Love, and Markéta Preininger. “The Coptic Magical Papyri Project: Progress Report.” Journal of Coptic Studies 24 (2022): 43–100.

Drescher, James. “Two Coptic Magical Ingredients.” Bulletin de la Société d’Archéologie Copte 1 (1958): 59–60.

Meyer, Marvin W. The Magical Book of Mary and the angels : (P. Heid. Inv. Kopt. 685): Text, Translation and Commentary. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1996.

Zellmann-Rohrer, Michael. “Catalogue: Hay 3”. The ‘Hay cookbook’ and associated Coptic spells on leather: A multidisciplinary approach to the materiality of magical practice, edited by Elisabeth O’Connell. London: British Museum Press, 2022.


Editor:

Text from DDGLC project based on edition of Meyer (entered 14/20/2019); team (14/11/2022); KD (6/12/2022); minor edit JS (16/1/2023); minor edit MPS (6/3/2023)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T1138: Invocation to heal fever.," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-1138. Accessed on 18/04/2024

Found a mistake? Let us know!