KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T14

Manuscript: M413
Sigla:

Köln T. 35
P. Köln Ägypt. 1 11
Köln T. 10 (erroneous inventory number)
Cologne T 10 (erroneous inventory number)
T. Cologne 3514

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 501 – 700

Text position:

Ro ll. 1-34

Type of text:

Curse (magical, applied, sickness/destruction)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Curse against Kurakos

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic (non-standard)

Script:

Coptic

Image: https://papyri.uni-koeln.de/stueck/tm99587

Text: Translation:

1. ⲱ̣ ⲫⲣⲓⲕⲟⲩⲫⲟⲩⲑ · ⲃⲁⲓⲣⲟⲩⲫⲟⲩⲑ : ⲃⲉⲁⲧⲟⲩⲫⲁⲥⲁⲩ
2. ⲁⲙⲉⲣⲃⲉⲛⲟⲩⲑ · ⲫⲁⲃⲁⲑⲁⲑ : ⲡⲁⲭⲡⲁⲥⲁⲣⲃⲁⲣⲡⲟⲁⲙⲟⲩ
3. ⲣⲱⲫⲫⲁⲃⲁⲁⲟⲩ · ⲥⲉⲣⲃⲁⲣ · ⲃⲁⲣⲁⲟⲥ · ⲥⲁⲃⲁⲣⲃⲟⲩ-
4. ⲑⲁ · ⲁⲛⲁⲃⲁⲣⲑⲟⲟⲩ · ⲭⲟⲩⲙⲯⲟⲩⲭ · ⲥⲓⲥⲉⲣⲃⲁⲑⲁ ·
5. ⲕⲟⲙⲛⲁⲑ · ⲭⲁⲭ · ⲃⲁⲯⲁⲃⲁⲑⲁⲑ · ⲡⲁⲥⲁⲃⲁⲗⲑⲛⲁⲛⲁⲣ-
6. ⲃⲏ : ⲥⲁⲗⲃⲁⲃⲗⲏ · ⲥⲟⲡϩⲓⲃⲟⲗ · ⲕⲣⲁⲃⲁⲣ · ⲃⲁⲣⲁⲥⲉⲛ
7. ⲥ̣ⲟⲩⲧⲏⲑ · ⲑⲉⲣⲛⲓⲕⲗⲏⲥⲓⲁ · ⲑⲉⲣⲛⲉⲙⲟⲛⲓ · ⲗⲁⲃⲏ-
8. ⲥⲁⲭⲑⲏ : ⲭⲱⲙⲁⲭⲱ[ . . . . ] . ⲱⲑ · ⲙⲱⲛⲟⲩⲥⲁ ⲑⲁⲣ̣ⲥ̣ⲓ̣-
9. ⲃⲁⲑ ⲑⲁⲃⲁⲣⲓⲱⲑ · ⲏⲓ̣ⲉ̣[ . ] . [ . ] . ⲟ̣ⲩⲑ̣ⲱⲑⲉ̣ⲫⲓⲁⲕ ϯⲱⲣⲕ ⲉ-
10. ⲣⲱⲧⲛ ⲛⲉⲓ̀ⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓⲛⲟϭ ⲛⲥⲧⲏⲗⲏ ⲉⲧϭⲙϭⲟⲙ
11. ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲛ̅ ⲛⲉⲧ̅ⲛ̅ⲇⲩⲛⲁ-
12. ⲙⲓⲥ ⲛ̅ϫ̣ⲱⲱⲣⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉϯⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲁ-
13. ϫⲱϥ ⲙ̣̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲱⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲕⲩⲣⲁⲕⲟⲥ
14. ⲡϣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲛⲉ ⲡⲣⲙ ⲡⲉⲛϫ̣ⲉϩⲟ ⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲉϥ̣-
15. ϩⲟⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲉⲓⲁⲁⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲛϩⲱⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ
16. ⲙⲛ̅ ⲟ̣ⲩⲧⲕⲁⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϥ̣ⲓ̣ ⲛ̅ⲧ̅ⲉϥ ⲟⲩⲱⲙ̣
17. ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣ̅ⲝ̅ ⲥⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉϥⲟ̣[ⲉⲓ]ⲕ̣ ⲙⲛ̅
18. ⲡⲉϥⲙⲟⲟⲩ ⲣⲃⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲃⲱ̣ⲗ ⲛ̣̅ⲛ̣ⲉ[ϥⲕⲁ]ⲥ̣ ⲥⲱ-
19. ⲗⲡ̣ ⲛⲛⲉϥⲛⲉⲩⲣ̣ⲟⲛ ϣⲁⲁⲣ̣ⲉ̣ ⲉ̣ⲣ̣ⲟ̣[ϥ] ϩⲛ̅ ⲟⲩϭ̣ⲉ̣ⲡ̣ⲏ̣ ϩⲛ
20. ⲟⲩⲥⲁϣ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲡⲗⲏⲅ̣ⲏ ⲉⲥϩⲟⲟⲩ ⲙ̣ⲛ ⲁⲧ-
21. ⲧⲁⲗϭⲟⲥ ϫⲉⲓⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϣⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲁ-
22. ⲣⲉⲟⲩ⧹ϩ⧸ⲙⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲥⲁ
23. ⲧⲉϥⲥⲁⲣ̅ⲝ̅ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ϣⲁⲛⲧϥⲁⲛϩⲁⲗ̣ⲓ̣ⲥ-
24. ⲕⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲓⲕⲱⲱⲥ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ
25. ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ · ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲓ̈ⲟ
26. ϯⲱⲣ̅ⲕ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲉⲧⲛⲣⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϭⲟⲙ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲥⲱ-
27. ⲧⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡ̅ⲁϩⲱⲃ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ
28. ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲕ̅ⲟⲧⲕ̅ ⲉϥⲛⲁⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ ϩⲓϫⲱϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲗⲟ ϩⲓϫⲱϥ
29. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙ̣ⲉ̣ [ⲉϣ] ϭ̣ⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲁⲗϭⲟϥ ϣⲁⲛϯ-
30. ϥⲓⲧⲏⲩⲧ̅ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲁϫⲱϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲕⲱⲱⲥ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ
31. ⲡⲉ ⲡⲃⲱ ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ̅ ⲉϯⲧ̣⧹ⲓ̣⧸ ⲙⲙⲟⲥ
32. ⲛⲏⲧ̅ⲛ̅ ⲁⲓⲟ ϫⲉ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ ⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ-
33. ⲣⲁ̣ⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁ̣ⲓ̣ ⲙ-
34. ⲡⲁϩⲱⲃ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲏⲧⲏ ⲏⲧⲏ ⲧⲁⲭⲩ ⲧⲁⲭⲩ

[1] O Phrikouphouth, Bairouphouth, Beatouphasau, [2] Amerbenouth, Phabathath, Pakhpasarbarpoamou, [3] Rōphphabaaou, Serbar, Baraos, Sabarboutha, [4] Anabarthoou, Khoumpsoukh, Siserbatha, [5] Komnath, Khakh, Bapsabathath, Pasabalthnanarbē, [6] Salbablē, Sophibol, Krabar, Barasensouthēth, [7] Therniklēsia, Thernemoni, Labēsachthē, [8] Khōmachō[…]ōth, Mōnousa, Tharsibath, [9] Thabariōth, Ēie[…]outhōthephiak; I adjure [10] you (pl.), O these names of this great mighty stela! [11] I adjure you by your names and your [12] strong powers, ⟨that⟩ as soon as I will place you under [13] this corpse, you will cast Kurakos, [14] the son of Sanne, the man of Penčeho into a painful sickness, into [15] disease and a wasting sickness [16] and pain in all his limbs! Take his heart! Eat [17] his flesh! Drink his blood! Let his bread and [18] his water become hateful to his soul! Loosen his [bones]! Tear [19] his sinews! Smite him in haste, with [20] an evil blow and an evil and unhealing wound, [21] from his head to his feet! Let [22] a fever and a fire, and shivering eat away at [23] his flesh in the day and the night until he is destroyed [24] like this corpse! Let the day hand him over to the night [25] and the night give him to the day, yea!

[26] I adjure you ⟨by⟩ your names and your powers that you listen [27] and do my work in haste, so that [28] he will not recover on the bed upon which he is about to sleep, [29] nor will any human be able to heal him until I [30] lift you from here under this corpse, for this [31] is the hair of his head, this is his substance which I give [32] to you, yea, for I invoke you by the power of your [33] names and your powers, that you will do [34] my work for me, in haste, now, now, quickly, quickly!

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

1. ⲱ̣ i.e. Greek ὤ | ⲱ̣ ⲫⲣⲓⲕⲟⲩⲫⲟⲩⲑ : ⲟⲩⲫⲣⲓⲕⲟⲩⲫⲟⲩⲑ Weber, Ritner
2. ⲡⲁⲭⲡⲁⲥⲁⲣⲃⲁⲣⲡⲟⲁⲙⲟⲩ : ⲡⲁⲭⲡⲁⲥⲁⲣⲃⲁⲣ · ⲡⲟⲁⲙⲟⲩ- Weber, Ritner
3. ⲥⲉⲣⲃⲁⲣ · ⲃⲁⲣⲁⲟⲥ · : ⲥⲉⲣⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲁⲟⲥ Weber, Ritner : from Sahidic ⲥⲉ-ⲣ̅ ⲛ̅-ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ? Ritner
6. ⲥⲟⲡϩⲓⲃⲟⲗ : from Sahidic ⲥⲟⲡ ϩⲓⲃⲟⲗ ? Ritner | ⲕⲣⲁⲃⲁⲣ · ⲃⲁⲣⲁⲥⲉⲛ : ⲕⲣⲁⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲁⲥⲉⲛ Weber, Ritner
8. ⲭⲱⲙⲁⲭⲱ[ . . . . ] . ⲱⲑ · : ⲭⲱⲙⲁⲭⲱ[ ± 5 ]ⲱⲑ · Weber, Ritner
9. ⲏⲓ̣ⲉ̣[ . ] . [ . ] . ⲟ̣ⲩⲑ̣ⲱⲑⲉ̣ⲫⲓⲁⲕ : ⲏ . . [ ± 4 ]ⲟ̣ⲩⲑⲱⲑⲃⲫⲓⲁⲕ Weber, Ritner
10. ⲥⲧⲏⲗⲏⲉ i.e. Greek στήλη
11-12. ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ i.e. Greek δύναμις
16. ⲙⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek μέλος | ⲛⲧⲉϥ l. Sahidic ⲛ̅-ϩⲧⲏ⸗ϥ
16-17. ϥ̣ⲓ̣ ⲛ-ⲧⲉ⸗ϥ-ⲟⲩⲱⲙ̣ ⲛ̅-ⲧⲉ⸗ϥ-ⲥⲁⲣⲝ “carry off his sustenance of his body” (“Nehmt seine Nahrung für sein Fleisch weg”) Weber, Ritner : ϥⲓ ⲛ̅-ⲧⲉ⸗ϥ⟨ . . . ⟩ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅-ⲧⲉ⸗ϥ-ⲥⲁⲣⲝ ⲥⲱ ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ϥ-ⲥⲛⲟϥ van der Vliet
17. ⲥⲁⲣⲝ i.e. Greek σάρξ | ⲟ̣[ⲉⲓ]ⲕ̣ : ⲥ[ⲟⲟⲧ] Weber, Ritner
18. ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή | ⲛ̣̅ⲛ̣ⲉ[ϥⲕⲁ]ⲥ̣ : ⲛ̅ⲛⲉ[ϥⲕⲁⲥ] Weber, Ritner
19. ⲛⲉⲩⲣ̣ⲟⲛ i.e. Greek νεῦρον | ⲉ̣ⲣ̣ⲟ̣[ϥ] : ⲉⲣⲟϥ̣ Weber, Ritner | ⲟⲩϭ̣ⲉ̣ⲡ̣ⲏ̣ : ⲟⲩⲟⲉ̣[ⲓ]ⲏ̣ Weber, Ritner
20. ⲡⲗⲏⲅ̣ⲏ i.e. Greek πληγή
21. ⲧⲁⲗϭⲟⲥ ϫⲉⲓⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ i.e. Sahidic ⲧⲁⲗϭⲟ⸗ⲥ ϫⲓⲛ ⲧⲉ⸗ϥ-ⲁⲡⲉ : ⲧⲁⲗϭⲟ ⲥϫⲉⲓ ⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ i.e. Sahidic ⲧⲁⲗϭⲟ ⲉ⸗ⲥ-ϫⲓ ⲛ̅-ⲧⲉ⸗ϥ-ⲁⲡⲉ Weber, Ritner : ⲧⲁⲗϭⲟ ⲥϫⲉⲓⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ i.e. Sahidic ⲧⲁⲗϭⲟ ϫⲓⲛ ⲧⲉ⸗ϥ-ⲁⲡⲉ cf. Bohairic ⲓⲥϫⲉⲛ Vittmann
23. ⲥⲁⲣⲝ i.e. Greek σάρξ | ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ϩⲟⲟⲩ
23-24. ϣⲁⲛⲧϥⲁⲛϩⲁⲗ̣ⲓ̣ⲥⲕⲉ i.e. Greek ἀναλίσκειν : i.e. Sahidic ϣⲁⲛⲧⲉ-ⲡⲉ⸗ϥ-ⲱⲛϩ ⲁⲗⲓⲥⲕⲉ i.e. Greek ἁλίσκεσθαι “until his life is overpowered” (“bis daß sein Leben bezwungen ist”) Weber, Ritner
24. ⲙⲁⲣⲉⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙⲁⲣⲉ-ⲡ-ϩⲟⲟⲩ | ⲉⲧⲟⲟⲧϥ l. ⲉ-ⲧⲟⲟⲧ⸗ⲥ̅
25. ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ l. ⲙ̅-ⲡ-ϩⲟⲟⲩ (mistaken repetition of earlier conjunctive ⲛ̅ⲧⲉ-) Weber
26. ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲉⲧⲛⲣⲁ ⲙⲛ̅ i.e. Sahidic ⲉⲣⲱ⸗ⲧⲛ̅ ⲛ̅-ⲛⲉ⸗ⲧⲛ-ⲣⲁⲛ ⲙⲛ̅ (haplography)
26-27. ⲉⲧⲉⲥⲱⲧⲙ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲉ-ⲥⲱⲧⲙ̅
29. ⲟⲩⲇⲉ i.e. Greek οὐδέ | ⲛⲣⲱⲙ̣ⲉ̣ [ⲉϣ]ϭ̣ⲙϭⲟⲙ : ⲛ̅ⲣⲱⲙⲡ[ⲉ ⲛⲁ]ϭ̣ⲙ̅ϭⲟⲙ Weber | ϣⲁⲛϯ- omitted by Weber
30. ⲅⲁⲣ i.e. Greek γάρ
31. ⲟⲩⲥⲓⲁ i.e. Greek οὐσία | ⲉϯⲧ̣⧹ⲓ̣⧸ : ⲉϯϯ Weber
32-33. ⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲣⲁ̣ⲛ translate “by the power and your names” i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ⸗ⲧⲛ̅-ⲣⲁⲛ (“bei der Macht und euren Namen”) Weber
33. ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ i.e. Greek δύναμις | ⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲛⲁ-ⲉⲓⲣⲉ
34. ⲏⲧⲏ i.e. Greek ἤδη (twice) | ⲧⲁⲭⲩ i.e. Greek ταχύ (twice)

Notes:

17-18. ⲙⲁⲣⲉⲡⲉϥⲟ̣[ⲉⲓ]ⲕ̣ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲙⲟⲟⲩ ⲣⲃⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ Ritner translates as “let his [shit] and his urine pollute his soul”, but ⲟⲉⲓⲕ and ⲙⲟⲟⲩ only usually have this sense when prefixed with ⲙⲏ (cf. Crum 188a). It seems more likely that the intended meaning of “bread and water” here is to “food and drink” – the victim will be unable to eat and drink, and hence waste away.

Bibliography:

Ritner, Robert K., in Marvin W. Meyer and Richard Smith. Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1999, p. 202-203, no. 96.

Vittmann, Günther. “Review of Kölner ägyptische Papyri (Pap. Colon. IX), by Dieter Kurth, Heinz-Josef Thissen, Manfred Weber.” Enchoria 11 (1982): 119–128.

Weber, Manfred. “11. Schadenzauber.” In Kölner ägyptische Papyri (Pap. Colon. IX), edited by Dieter Kurth, Heinz-Josef Thissen, and Manfred Weber. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1980, p. 109-12, no. 11.

van der Vliet, Jacques. “Cologne Coptic Magical Texts: Some Notes and Corrections.” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 122 (1998): p. 119.


Editor:

EL’s edition from the original and RTI image (10/9/2018); MPS corrected l. 16 translation (28/8/2020); updated with apparatus by EL (26/7/2021); team from RTI image (2/8/2021) (4/8/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T14: Curse against Kurakos," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-14. Accessed on 21/05/2024

Found a mistake? Let us know!