KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T15

Manuscript: M148
Sigla:

P. Heid. Inv. Kopt. 684
P. Baden 5 122
P. Baden V 122
P. Bad. 5 122
P. Bad. V 122
P. Heid. Inv. Kopt. 1684 (previous)
Heidelberg, Institut für Papyrologie P. Kopt. 684
Heidelberg, Institut für Papyrologie P. Kopt. 1684 (previous)

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 1001 – 1100

Text position:

pp. 1-13, ll. 1-275

Type of text:

Love spell (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Love Spell of Cyprian

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Fayumic

Script:

Coptic

Image:

Text: Translation:

p. 1

1. ϯ̣ⲥⲁⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁϩⲱⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ
2. ⲛⲁϩⲣⲁⲓ [[ . . . ]]
3. ⲁⲩϣⲓⲃⲓ ϩ̅ⲛ̅ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲁⲩϣⲓⲃⲓ
4. ϩ̇ⲛ ⲧⲁⲫⲩⲥⲓⲥ ⲁⲩⲥⲓϣⲓ ϭⲓ ⲛⲁⲥⲡⲗⲁ-
5. ⲭⲁⲛⲱⲛ ⲁⲓϣⲓⲃⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲁⲩⲁⲛ
6. ⲁⲓⲛⲉϩϣⲗⲏⲃ · ϩⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲏⲝ
7. ⲁⲃⲅⲓⲙ ⲉⲛϭⲓ ⲡⲃⲱ ⲛⲧⲁⲁⲡⲏ ⲁⲓ-
8. ⲙⲟⲩϩ ⲉⲛⲕⲱϩⲧ ⲁⲓⲉⲛⲕⲁⲧⲕ
9. ⲉⲙⲡⲓϩⲓⲛⲏⲃ ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲓϫⲓ̣
10. ⲉⲙⲧⲁⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱ
11. ϩⲛ̅ ⲟⲩⲗⲏⲡⲓ ⲙⲉⲛ · ⲟⲩⲁϣⲁϩ̣ⲁ̣ⲙ
12. ⲡⲓϭⲏ ⲛⲟⲩⲉⲙⲧⲁⲛ ϩⲛ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ̣
13. ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲁ
14. ⲧⲁⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ ⲁⲧⲁⲥⲱⲫⲓⲁ ⲉⲣ-
15. ⲕⲁⲕⲉ ⲁⲧⲁϭⲁⲙ ⲱϫⲏⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱ-
16. ⲥⲃ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲧⲉⲭⲛⲓ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲕⲉⲡ-
17. ⲣⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲛⲁϭ ⲉⲙⲙⲁⲕⲟⲥ ⲡⲉ̣ⲛ-
18. ⲧⲁⲃⲉⲣ ϣⲃⲏⲣ ⲉⲡⲉⲧⲣⲁⲕⲱⲛ ⲉⲡⲛⲟ⧹ⲩ̅⧸
19. ⲁⲃⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲓⲙⲟ⧹ⲩ⧸-
20. ϯ ⲉⲣⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲁⲃϯ ⲡⲉⲃⲕⲗⲁⲙ
21. ⲙⲉ ⲧⲉⲃϭⲣⲏⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲁⲁⲡⲏ

p. 2 [= l. 22]
1. ⲁⲓⲧⲥⲁⲓ ⲛⲉⲣⲱϯ̣̣ ϩ̅ⲛ̅ ⲧⲉⲃ̣[ⲉⲕⲓ]ⲃ̣ⲉ̣
2. ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁⲃϯ̣ ⲉⲙⲥⲁⲓ ⲥⲁ ⲓⲟⲩⲛⲁ[ⲙ]
3. ⲉⲙⲁⲃ ⲁⲃⲧⲣⲉ ⲧⲉⲃϭⲁⲙ ⲧⲏⲣⲏⲥ̣
4. ϩⲉⲡⲱⲧⲁϩⲥⲓ ⲛⲁⲓ ⲁ̣ⲓ̣ⲁⲗⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧ̣[ϭ]-
5. ⲙϩⲟⲩⲧ ⲁⲥⲥⲱⲕ ϩⲁⲣⲁⲓ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛⲟⲩ̣-
6. ϫⲁⲓ ⲁⲓⲉⲓⲙⲓ ⲉⲡⲕⲁⲥⲕⲏⲥ ⲉⲛⲛⲉⲥⲓ[ⲟ]⧹ⲩ̣⧸
7. ⲁⲓⲁⲙⲁϩⲧⲓ ⲛⲁϩⲱⲱⲣ ⲉⲛⲛⲉⲧⲏⲩ
8. ⲁⲓⲉⲓⲙⲓ ⲉⲧⲁⲥⲧⲣⲁⲛⲱⲙⲓⲁ ⲧⲏⲣⲏⲥ
9. ⲁⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣ̣ⲟⲩ ⲟⲩⲉⲓⲛⲓ ⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲃⲉ
10. ⲟ̣ⲩ̣ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲥϯⲛⲁ ⲁⲥ̣-
11. ⲉⲣ ⲧⲁϭⲁⲙ ⲙⲉ ϭⲁⲙ ⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛ[ⲁ]ⲥ
12. ⲉⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϫⲁϫ ϩⲛ̅ ϭⲓϫ ⲛⲟ⧹ⲩ⧸ϣⲏⲣⲉ
13. ϣⲏⲙ ⲁⲓⲉⲓⲙⲓ ϩⲙ̅ ⲡϣⲓⲕⲉ ⲙⲡⲁϩⲏⲧ
14. ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕⲙⲏⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ
15. ⲙⲉ ⲡϣⲓ ⲙⲡⲁⲛ̣ⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲗⲁⲁⲩ
16. ⲛⲉϣ ⲉⲣ ⲡ̣ⲣⲱ̣ⲫⲉϯ ⲛ̅ⲡⲁϩⲏⲧ ϩ̅ⲛ̅ ϯ-
17. ⲁⲡⲱⲕⲣⲉⲥⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲅⲉⲗⲟⲥ
18. ⲟⲩⲧⲉ ⲁⲣ⧹ⲭ⧸ⲁⲛⲅⲉⲗ̣ⲟ̣ⲥ ⲟⲩⲧⲉ ⲭⲉⲣⲱⲃⲓ̅
19. ⲟⲩⲧⲉ ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ ⲟⲩⲧⲉ ϭⲁⲙ ⲟⲩ-
20. ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ ⲟⲩⲧⲉ ⲁⲥⲱⲙⲁⲧⲟⲥ
21. ⲟⲩⲧⲉ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲁⲉϣ
22. ⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡ̣ⲁ̣ⲟ̣ⲩ-
23. ϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲓⲙⲉϯ ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲛⲛⲉ̣ⲟ̣ⲛ̣

p. 3 [= l. 45]
1. ⲙⲉ ⲡⲉ̣ⲃⲙⲱⲛⲱⲕⲉⲛⲏⲥ ⲉⲛϣⲏ̣ⲣ̣ⲉ̣
2. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲉ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ ⲛⲁⲅⲓ̣ⲁ̣ ⲡ̣-
3. ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲓⲑⲉⲣϣⲁ ⲛ̅ⲡ̣ⲁ̣ϭⲱⲛ̣ⲧ
4. ⲁⲓⲕⲱ ⲧⲁⲱⲣⲕⲏ ⲁⲓϭⲙ̣ϭⲛ̣ ⲛ̅ⲧⲁ-
5. ⲙⲁⲛⲓⲁ ϩ̅ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁϭ ⲙ̣ⲙ̣ⲉⲧϫⲁⲥⲓ̣-
6. ϩⲏⲧ ⲁⲓⲱϩⲓⲣⲁⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲁⲡⲁⲧ
7. ⲁⲓⲡⲱⲱⲛⲓ ⲙⲡⲁϩⲁ ⲉⲡⲉⲙⲏⲛⲧ
8. ⲁⲓⲃⲓ ⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲏ ⲁⲓ-
9. ⲕⲉⲑⲁⲗⲓⲥⲓ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲟⲩⲉⲣⲏ-
10. ⲧⲉ ⲁⲓⲥⲉⲕ ϩⲣⲁⲩ ⲉⲃⲁⲗ ϩ̅ⲛ̅ ϣⲁⲁ̣-
11. ⲛⲧ ⲁⲓⲧⲁⲩⲁ ⲛⲛⲓⲁⲡⲱⲗⲱⲅⲓⲁ
12. ϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲓ : ϶ : ⲡⲏ ϣⲁ ⲧⲉⲥⲕⲉⲛⲏ
13. ⲙⲡ⧹ⲓ⧸ⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲥⲁϣⲃ ⲉⲛⲕ̣ⲁ-
14. ⲧⲁⲡⲉϯⲥⲙⲁ ⲁⲓⲱϣ ⲉⲃⲁⲗ ⲙ̅-
15. ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲛⲛⲉⲱⲛ ⲡ̅⳪̅ ⲉⲁⲣⲭ̣ⲏ
16. ⲛⲓⲙ̣ ⲙⲉ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲙ̣ⲉ ⲑⲣⲱ̣-
17. ⲛⲱⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲓϫⲱ ⲛⲛⲓⲁⲡⲱⲗ̣ⲟ̣-
18. ⲅⲓⲁ ϫ̅⧹ⲉ̅⧸ⲣ̅ⲓ̅ⲥ̅ⲓ̅ ⲧ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲓ̅
19. ⲭ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⲃ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⲃ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲓ̅ⲗ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲥ̅
20. ⲁ̅ⲩ̣̅ⲧ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲗ̅ ⲱ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⲕ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲓ̅ⲕ̅ⲉ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲓ̣̅
21. ⲁ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲁ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ ϭⲱⲡ̣ⲓ̣ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅
22. ⲉⲛⲧⲁⲕϭⲁⲗⲱⲱⲃ . . ⲁⲓ .

p. 4 [= l. 67]
1. ⲛϯⲉⲣ ⲭⲣⲓⲁ ⲉⲙⲙⲁⲃ ⲁⲛ ⲱ̣ⲛ
2. ⲡⲧ̣ⲕ̣ ϫⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲡ-
3. ⲛⲁϭ ⲛ̅ⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲕⲟⲥ ⲛ̅ϣⲁϩ
4. ⲛⲥⲁ̅ⲧⲓ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲁⲧⲓ-
5. ⲛⲁϭ ⲉⲛϭⲁⲙ ⲉⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲃ-
6. ⲙⲟⲩϩ ⲉⲡⲉⲃϩⲁ ⲉⲛⲕⲱϩⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲓ̣-
7. ⲕⲱϩⲧ ⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲛ̇ⲙ
8. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲧⲉ ⲕⲱϩⲧ ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲧ-
9. ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕ̅ⲓ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⲑ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲃ-
10. ⲙⲟⲩϩ ⲉⲧⲉⲃⲫⲓⲁⲗⲗⲉ ⲛⲟⲩⲱϣ
11. ϩⲓ ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲙⲟⲩϩ
12. ⲉⲛⲉⲃⲧⲉⲛⲁϩ ⲉⲛⲕⲱϩⲧ ϩ̅ⲙ̅ ⲡⲓ-
13. ⲉⲣⲁ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲧⲙⲟⲩϩ ϩ̅ⲛ̅
14. ϭⲁⲙ ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲙⲉⲧⲛⲟⲩⲧⲉ
15. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϫⲱ-
16. ⲕⲏⲙ ⲉⲛϩⲏⲧⲃ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲱϣ-
17. ⲧ ⲉⲡⲉⲕⲉⲙⲧⲱ ⲉⲃⲁⲗ ⸗ ⲉⲃⲓ
18. ϩ̅ⲛ̅ ⲑⲱⲣⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲃϭⲁⲙ ϩⲓⲧ̅ⲉ̅
19. ⲡ̅ⲉⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲱ ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲛ-
20. ⲛⲉⲱⲛ ⲉⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲧ̅ⲩ̣̅ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ
21. ⲉⲃⲁⲡⲱⲫⲁⲛⲓ ϩⲓϫⲱⲥ ϩ̅ⲛ̅ ⲟⲩ-
22. ⲛⲁϭ ⲛⲁⲡⲱⲫⲁⲛⲓⲁ

p. 5 [ l. 89]
1. ⲛⲁϯ ⲥⲁ ⲛⲁⲧⲕⲁⲧⲏⲭⲏ ⲛⲁⲧⲁ-
2. ⲙⲉⲗⲓ ⲉⲃⲙⲉϩ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲙⲉ ⲧⲉⲥⲯⲩ-
3. ⲭⲏ ⲙⲉ ⲡⲉⲥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟⲩⲥ
4. ⲛⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ ϩⲓ ⲟⲩ-
5. ⲱϣ ⲉⲧϫⲏⲃ ϩⲓ ϣⲧⲁⲣⲧⲏⲣ
6. ϩⲓ ⲧⲁⲣⲁⲭⲏ ⲉⲃⲙⲁϩⲥ ⲉϭⲏⲛ ⲛⲉ-
7. ⲓⲏⲃ ⲉⲣⲁⲧⲥ ϣⲁ ⲡⲃⲱ ⲛⲧⲉⲥⲁⲡⲏ
8. ⲛⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ ϩⲓ ⲟⲩⲱϣ ϩⲓ ⲡⲱⲣⲛⲓⲁ
9. ⲉⲃⲥⲱⲣⲏⲙ ⲉϭⲓ ⲡⲉⲥⲛⲟⲩⲥ ⲉⲃⲉⲣ ⲕⲁ-
10. ⲕⲓ ϭⲓ ⲡⲉⲥⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉⲛⲉⲥⲙⲁⲁ-
11. ϫⲓ ⲧⲱⲙ ⲉⲛⲛⲉⲥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲛ-
12. ⲛⲉⲥⲥⲱ ⲛⲛⲉⲥⲉⲛⲕⲁⲧ ⲟⲩⲧⲉ ⲛ-
13. ⲛⲉⲥϩⲓⲛⲏⲃ ⲉⲣⲉⲛⲉⲥϩⲁⲓⲧⲓ ⲉⲣ
14. ⲕⲱϩⲧ ⲉⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲣⲉⲧⲡⲏ ϯ
15. ⲕⲱϩⲧ ⲛⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲕⲁϩ ⲥⲁϩϯ ϩⲁ-
16. ⲣⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲱⲧ ⲛⲁ ⲛⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉ-
17. ⲡϣⲏⲣⲓ ϣⲉⲛⲉϩⲧⲏⲃ ϩⲁⲣⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉ-
18. ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲓ ϩⲓⲛⲏⲃ
19. ⲉⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⲉⲣⲉⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲙⲡⲛⲟ⧹ⲩ⧸-
20. ⲧⲉ ⲙⲉ ⲧⲉⲃϩⲁⲧⲓ ⲡⲱⲧ ⲥⲁⲃⲁⲗ
21. ⲉⲙⲙⲁⲥ ⲧⲉⲛⲉⲥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲉ ⲛⲉⲥ-
22. ⲙⲁⲕⲙⲏⲕ ⲙⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟⲩⲥ ⲉⲣ ⲙⲉ-
23. ⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲓⲁⲃⲱⲗⲓⲕⲱⲛ

p. 6 [= l. 112]
1. ⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲓϣⲓ ⲉⲃⲁⲗ ϩ̅ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲡⲓ-
2. ⲑⲉⲙⲓⲁ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩϣ-
3. ⲧⲁⲣⲧⲏⲣ ⲉⲧⲃⲉ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲡ̅ⲩ̅ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲛ̅ⲑⲉ
4. ⲛⲟⲩⲓⲱ ⲉⲥϩⲁ ⲡⲓⲱ ⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲥⲉ
5. ϩⲁ ⲡϫⲉⲩ ⲟⲩⲟⲩϩⲁⲁⲣⲓ ϩⲁ ⲡⲟⲩ-
6. ϩⲁⲣ ⲉⲥϩⲙ̅ϩⲙ̅ ⲉⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉϩⲧⲁⲁⲣⲓ
7. ⲉⲥⲃⲏⲕⲃⲏⲕ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲁⲙⲉⲩⲗⲓ
8. ⲉⲥⲗⲓⲃⲓ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲗⲁⲃⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩ-
9. ⲉⲙⲥⲁϩ · ⲉⲥⲓϣⲓ ⲉⲃⲁⲗ ϩⲁ ⲧⲉⲡⲓⲑⲉ-
10. ⲙⲓⲁ ⲙⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲡ̅ⲩ̅ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ
11. ⲛ̅ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉⲗⲧⲓⲗⲓ ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲁϣⲓ
12. ⲉⲡⲃⲓⲧ ⲛⲟⲩⲕⲉⲧⲟⲩⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ
13. ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲥⲱⲥ ⲉⲃⲛⲉⲥⲧⲉⲩⲉ
14. ϩⲙ ⲡⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲉⲡϣⲱⲙ ⲁⲓⲁ
15. ⲧⲓⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲱ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅
16. ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲧ̅ⲩ̅ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲁϣⲧⲥ ⲉⲛⲥⲁ
17. ⲡⲃⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲛ̅ⲉⲃⲟⲩⲓ-
18. ϩⲓ ⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⲁⲛⲓⲧⲥ ⲉⲣⲁⲧⲃ ⲉ-
19. ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲡ̅ⲩ̅ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩ-
20. ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉ-
21. ⲛⲉϩ ⲛ̅ⲑⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲓ ⲙⲡϣⲉ-
22. ⲛⲟⲩⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ϣⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ
23. ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲱⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ

p. 7 [=l. 135]
1. ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲉⲛⲟⲩⲃⲓ ⲉⲙⲙⲉⲓ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓ-
2. ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲉ ⲱⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲩ-
3. ϫⲱⲕ ⲉⲃⲁⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲓⲁⲡⲱⲗⲱⲅⲓⲁ
4. ϩⲓⲧⲁⲁⲧⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲣ ϣⲱⲡⲓ
5. ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲏⲙ ⲛ̅ⲑⲏ ⲙⲡⲉϩⲁⲁⲩ
6. ⲧⲁⲡ⳪ ⲧⲁⲩⲁⲕ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲧⲏⲙ
7. ⲁⲕⲕⲧⲁⲕ ϣⲁⲣⲁϥ ⲛⲁⲧⲕⲁϩ
8. ⲉⲣⲉⲛⲉⲕϭⲓϫ [[ⲓ̣ϭ̣]] ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ
9. ϫⲱⲕ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲁⲗ ϩⲱⲱⲧ ⲉⲙⲡⲁ-
10. ⲁⲩ ⲁⲛⲁⲕ ⲧⲉ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲡ̅ⲩ̅ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲙⲡⲓϣⲉ-
11. ⲛⲟⲩⲃⲓ ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲧⲓⲁⲡⲱⲕⲣⲉ-
12. ⲥⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲧⲏⲙ ⲛⲁⲧⲕⲁ-
13. ⲧⲏⲭⲏ ⲁⲓ⧹ⲟ̣⧸ ⲁⲓ⧹ⲟ̣⧸ ⲧⲁ⧹ⲭ⧸ ⲧⲁ⧹ⲭ⧸ ϯⲱ̅ⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ
14. ⲱ ⲅ̅ⲁⲃⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧ-
15. ⲣⲓⲁⲥ ⲛ̅ϩⲱⲙⲁⲩⲥⲓⲱⲛ ϯⲱ̅ⲣⲕ
16. ⲉⲣⲁⲕ ⲱ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲅⲓⲛⲏ
17. ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲉ ⲛⲉⲧϣⲁⲁⲡ ⲉⲛϩⲏⲧⲥ
18. ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲱ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲣⲱ-
19. ⲛⲱⲥ ⲛ̅ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲙⲉ ⲡ-
20. ⲉⲧϩⲙⲁⲁⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲃ ϯⲱⲣⲕ
21. ⲉⲣⲁⲕ ⲱ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲛ̅ϭⲁⲙ ⲛ̅ⲛ̅ⲡⲟ⧹ⲩ⧸-
22. ⲣⲁⲛⲓⲱⲛ ⲙⲉ ⲧϭⲓⲛϩⲱⲥ ϩⲓ ⲥⲙⲟⲩ
23. ⲉⲛⲛⲉϭⲁⲙ – ⲉⲧⲡⲏ

p. 8 [=l. 158]

1. ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲱ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲓ
2. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲓⲃⲓ ⲙ̅ⲡⲱⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ-
3. ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲡⲁⲣ⧹ⲑ⧸ⲛⲟⲥ· ⲁⲕϩⲓ
4. ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲓ ⲉⲙⲙⲁⲃ ⲛⲁⲥ ϣⲁⲛ-
5. ⲧⲉⲃⲟⲩⲱϩ ⲉⲛϩⲏⲧⲥ ⲉⲃⲉⲣ ⲛⲟⲩϯ
6. ϩⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲉⲥϫⲡⲁⲃ ⲧⲉⲃⲁⲗⲏ
7. ⲉⲡⲉⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ⲧⲉⲃⲥⲱϯ ⲙⲁⲛ ⸗ ϯⲱⲣⲕ
8. ⲉⲣⲁⲕ ⲱ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲛ̅ⲛϩⲓⲥⲓ ⲉⲧⲟ⧹ⲩ⧸ⲁⲁⲃ
9. ⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲁⲡⲟⲩ ϩⲁⲣⲁⲛ ϩⲓ-
10. ϫⲉⲙ ⲡϣⲏ ⲙⲡⲉⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲙⲉ ⲡⲅ ⲉⲛⲓ-
11. ⲃⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲃⲧⲁⲁⲩ ⲉⲛⲉϭⲓϫ ⲉⲡⲉⲃ-
12. ⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲉ̅ⲓ̅ ⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲉ̅ⲓ̅
13. ⲉ̅ⲗ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲏ̅ ϯⲱⲣⲕ
14. ⲉⲣⲁⲕ ⲱ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲛ̅ⲅ ⲣⲉⲙⲓⲏ
15. ⲧⲁⲡⲓⲱⲧ ⲧⲁⲁⲩ ϩⲓϫⲛ ⲧⲁⲡⲏ
16. ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϥⲙⲱⲛⲱⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϩⲓ-
17. ϫⲙ ⲡϣⲏ ⲙⲡⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲛ-
18. ⲧⲉⲕⲥⲏⲃⲓ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲕⲡⲱϩ ⲉⲛⲕⲁ-
19. ⲧⲁⲡⲉϯⲥⲙⲁ ⲉⲙⲡⲉⲣⲡⲏ ⲉⲛϩⲏⲧⲥ
20. ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲍ̅ ⲉⲛⲭⲉⲣⲉ ⲧⲁⲡ-
21. ⲓⲱⲧ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲃϣⲏⲣⲓ ⲉⲛ-
22. ϣⲱⲣⲏⲡ ⲉⲧⲕⲏⲣⲓⲁⲕⲏ ϣⲁⲛⲧϥ̅-
23. ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ

p. 9 [=l. 181]

1. ⲙⲉⲛ ⲧⲉⲑⲉⲥⲓⲁ ⲉⲛⲗⲱⲕⲓⲕⲏ : ⲙ̅ⲛ̅
2. ⲧⲁⲛⲁⲫⲱⲣⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲉ ⲛⲉ-
3. ⲙⲉⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲛⲉ-
4. ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓ ⲉⲃⲁⲗ ⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲉ
5. ⲡϩⲁⲡ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ
6. ⲛⲁⲧⲁⲁⲃ ⲉϯⲕⲱⲙⲏⲛⲓ ⲧⲏⲣⲏⲥ
7. ϩ̅ⲙ̅ ⲡⲓⲁ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉ-
8. ⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲏⲭⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲕⲁ-
9. ⲙⲉⲗⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲩⲥⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲱⲧ
10. ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲣⲓⲕⲓ ⲛⲃⲁⲗ ϣⲁⲛⲧⲉⲕⲓ
11. ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉⲕⲥ̅ⲱ̅ϯ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛ̅ ⲛ-
12. ϣⲁⲓϯ ⲕⲱϩⲧ ⲉⲣⲁϥ ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ
13. ⲧ̅ⲩ̅ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ϯ ⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲱϣ
14. ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ ⲙⲉ ⲩϣⲧⲁⲣⲧ̅ⲣ̅
15. ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁⲣⲁⲭⲏ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲉⲥ-
16. ϩⲏⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲡ̅ⲩ̅ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲁⲛⲓⲧⲥ
17. ⲛⲁϥ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲁ ⲙⲉⲛ ⲟⲩϩⲉ-
18. ⲡⲱϯⲥⲙⲟⲥ · ⲉⲃⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲥⲕⲱⲕⲁ-
19. ϩⲏⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲓⲙ · ⲉⲃⲧⲱϩ ⲉ-
20. ⲧⲉⲃⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ ⲙⲉ ⲧⲱⲥ ⲉⲃⲉⲛ-
21. ⲕⲁⲧ ⲛⲉⲙⲥ ⲉⲛⲛⲉⲥⲥⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲃ
22. ⲃⲓ ⲡϣⲓⲡⲓ ⲡⲉⲥϩⲁ ⲙⲉ ⲛⲉⲥⲃⲁⲗ

p.10 [=l. 203]
1. ⲙⲁⲣⲉⲃⲉⲣ ⳪̅ ⲉⲣⲁⲥ ⲙⲁⲣⲉⲃⲱⲡⲓ ⲛ-
2. ⲁⲥ ⲛ⳪̅ ⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲃ ⲉⲛϩⲙ̅ϩⲁⲗ
3. ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲓⲛⲓ ⲥⲱϥ ⲉⲛⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ
4. ⲙⲉ ⲩⲁⲉⲓϣ ⲛ̅ⲙ̅ ⲙⲉ ⲭⲣⲱⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ
5. ⲙⲉ ⲉⲛⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲙⲉ ⲡⲉⲥⲱⲛⲁϩ ⲧⲏ-
6. ⲣⲏⲃ ⲙⲉ ⲡⲱⲃ ⲙⲁⲣⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲙ
7. ⲙⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲙⲉ ⲛⲓⲃⲉ ⲛⲓⲙ
8. ⲉⲣ ⲃⲁϯ ϩⲓ ⲗⲱⲙⲥ̅ ̅ ϩⲓ ⲕⲛⲁⲥ ϩⲓ ⲙⲁ⧹ⲥϯ⧸
9. ⲛⲁⲥ ⲉⲓⲉⲙⲉϯ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲡ̅ⲩ̅ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲙⲁⲃⲟⲕ
10. ⲉⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲁⲁⲧⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥⲉⲣ ϩⲏⲃⲓ
11. ⲉⲥⲉⲣ ⲁϣⲁϩⲁⲙ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ϩⲉⲛ ⲟ⧹ⲩ⧸ⲥⲓϣⲓ
12. ⲙⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲁⲃ ⲉϭⲓⲛ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲁ-
13. ⲣⲉⲥⲱϩⲓⲣⲁⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉⲥⲡⲁⲧ
14. ⲉⲥⲡⲣⲟⲥⲕⲏⲛⲓ ⲉⲙⲙⲁⲃ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲁϯ
15. ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲁ ⲙⲁϥϣⲁϫⲓ ⲙⲁ-
16. ⲣⲉⲥⲕⲁⲣⲱⲥ ⲙⲁⲃϭⲱⲛⲧ ⲙⲁⲣⲉⲥ-
17. ⲁⲁⲃ ⲛⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥⲗ ⲁⲕⲁⲡⲁⲛⲏ
18. ⲙ̅ⲙⲁⲃ ⲉⲥϯ ⲛⲁⲃ ⲉⲡⲉⲥⲛⲟⲩⲃ ⲙⲉ
19. ⲡⲉⲥϩⲁⲧ ⲙⲉ ⲛⲉⲥϩⲁⲓϯ ⲙⲉ ⲛⲉⲥ-
20. ⲥϯ ⲛⲟⲩⲃⲉ ⲙⲉ ⲛⲉⲥⲟⲩⲱⲙ ⲙⲉ
21. ⲛⲉⲥⲥⲱ ⲙⲉ ⲛⲉⲥⲧⲱⲣⲱⲛ

p. 11 [=l. 224]
1. ⲙⲉ ⲛⲉⲥⲧⲁⲓⲁ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ
2. ⲙⲉⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ ⲙⲉ ⲛⲉⲥϩⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟ⧹ⲩ⧸
3. ⲙⲉ ⲡⲉⲥⲱⲛⲁϩ ⲧⲏⲣⲏϥ · ⲉⲩⲉ-
4. ϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉⲃⲁⲗ ⲛⲉⲙⲁⲃ
5. ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲁⲡⲱⲗⲱⲅⲓⲁ ⲉⲥⲧⲓ ⲉⲡ-
6. ⲥⲁ ϩⲓ ⲉⲡⲁⲛⲁⲓ ⲉⲙⲙⲏⲛⲓ ϩⲉ ⲡⲉⲥϩⲏ-
7. ⲧ ⲙⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟⲩⲥ ⲙⲉ ⲛⲉⲥⲙⲉⲉⲩⲉ
8. ⲙⲉ ⲛⲉⲥⲙⲁⲕⲙ̅ⲕ̅ ⲙⲉ ⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⲉⲣⲉ-
9. ⲟⲩϩⲁⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲥ ⲉⲃⲛⲁϣⲧ
10. ⲡⲁⲣⲁ ⲟⲩϩⲁⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲙ̅
11. ⲙⲉ ϩⲁⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲙⲉ ⲉⲩϣⲏ ⲛ̅ⲙ̅ ⲁⲓ⧹ⲟ̣⧸ ⲁⲓ⧹ⲟ̣⧸ ⲧⲁ⧹ⲭ⧸
12. ⲁϩⲁ ⲙⲡⲉⲕⲓⲣⲓ ⲱ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲟⲩ-
13. ⲱϣ ⲉⲕϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲁⲟⲩⲉϩ-
14. ⲥⲁϩⲛⲓ ϣⲁⲓⲥⲁϣⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁ-
15. ϣⲉⲉⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲉ-
16. ⲙⲙⲁⲕ ⲧⲁⲥⲁϣⲕ ⲧⲁⲃⲁⲃⲱⲟⲕ
17. ⲉⲛⲛⲉⲡⲓⲱⲧ ϯⲙⲁ ⲛⲁⲕ ϩ̅ⲛ ⲧⲡⲏ
18. ⲉⲛⲛⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϯⲓ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛⲁⲕ
19. ϩⲛ̅ ⲧⲡⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
20. ⲕⲉⲧ ⲧⲉⲕⲯⲁⲗⲗⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉ-
21. ⲣⲱ ⲛⲉϩⲓⲁⲙⲓ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲡⲁⲣ⧹ⲑ⧸ⲛⲟⲥ
22. ϣⲁⲡⲕ ⲉⲣⲁⲥ ⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ
23. ⲉⲣⲁⲕ ϫⲉ ⲃⲁⲓ ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲉ

p. 12 [=l. 248]
1. ϣⲁⲧⲉⲕϫⲱⲕ ⲉⲃⲁⲗ ⲛⲁⲡⲟⲗⲟ-
2. ⲅⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ϯ-
3. ⲡⲣⲱⲥⲉⲩⲭⲏ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲕⲁ-
4. ⲡⲱⲫⲁⲛⲓ ϩⲓϫⲱⲓ ϩⲱⲱⲧ ⲛⲟⲩ-
5. ⲡⲉⲑⲁⲟⲩ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲕ . . . . ⲟ̣ⲃ̣ⲓ
6. ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲕⲧ̣ⲱ̣[ . . . ] . ⲛ̣ⲁ̣ⲓ
7. ⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲕϫⲱ[ϩ] ⲉⲣ̣ⲁ̣ⲓ̣ ϩ̅ⲛ̅ ⲟⲩ-
8. ⲡⲉⲑⲁⲩ ⲓⲉ ⲟⲩϩⲓⲥⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩ̅ⲛ̅
9. ⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲛ ⲧⲁⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲥ-
10. ⲙⲟⲩ ϩⲱⲱⲧ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲡⲁⲛⲧⲟⲕ-
11. ⲣⲁⲧⲱⲣ ⲧⲁϯ ⲉⲁⲩ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡ̣ⲙ̣ⲱ̣-
12. ⲛⲱⲕⲉⲛⲏⲥ ⲧⲁ̣ϩ̣ⲉ̣ⲙ̣ⲛ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲉ̣ ⲉⲡⲉ-
13. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁ̣ⲃ̣ ⲧ̣[ⲁ]ⲧ̣[ . . . ]
14. ⲛⲁⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲱ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ϫ̣ⲉ̣
15. ⲁⲕϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲓ ⲉ̣ⲛⲣⲉ̣ϥ̣[ . . . ]ⲧⲏⲙ̣
16. ϩ̅ⲛ̅ ⲛⲁⲁⲡⲱⲕⲣⲉ̣ⲥ̣ⲓ̣ⲥ̣ ⲁ̣ . . . .
17. ⲁⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲕⲁⲧⲏ̣ⲭ̣ⲓ̣ . . . .
18. ⲛⲓ ⲛⲁⲕ ϣⲁ ⲉⲛⲉ̣ϩ̣ ϩ̣ⲁ̣ⲙ̣ⲏ̣ⲛ̣
________,,,__________,,,__________
o o o o o o o o o
________,,,__________,,,__________
19. + ϯ ⲑ̅ⲩ̅ ϩⲁⲣⲁⲃ ⲉ̣ⲙⲙⲁⲥϯⲭ̣ⲏ ⲁ̣ⲗ̣[ⲟ]ⲩ̣ⲑ̣ ⲥ-
20. ⲧⲓⲣⲏⲝ ⲙⲟⲩⲥ⧹ⲭ⧸ⲥ ⲅ ⲉⲛ ϩⲁ : . ϶ ⲛⲉⲩⲭⲏ
21. ⲉⲙⲏⲛⲉ ⲉϭⲏⲛ ⲡⲅ̣ ⲉⲕϭ̣ . . ⲭ̣ⲏ̣ ϣⲁ
22. ⲡⲟⲩⲱϣ ⲉⲕ̣ⲛ̣ⲉ̣ⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲙⲏⲛⲉ

p. 13 [=l. 268]
1. ⲉⲕⲟⲩⲁ̣ⲙ̣ ⲡⲁⲡ̣ⲟⲩ. . ⲙ̣ . ⲧ̣ⲁ̣ⲙ̣ⲟⲩ ⲙ̣ϩ̣ . .
2. ⲁ̣ⲱⲥⲏⲫ̣ ϩⲓ ⲛⲉϩ . ⲙ̣[ⲉ̣ . ] ⲉⲣ̣ ϩ̣ⲱ̣ⲃ̣ ⲉ̣ⲣ̣ ⲕ̣ⲃ̣ . .
3. ⲉ̣ⲑⲉ̣ . ϯ̣ ⲉⲕⲛⲉⲥⲧ[ⲉ]ⲩⲉ ⲉ̣ⲕ̣ⲧ̣ⲃ̣ⲃⲏⲩ ⲉⲕ̣-
4. ⲫⲱⲣⲓ ⲛϩⲉⲛϩⲁⲓϯ ϣⲁ ϩ̣ⲗⲏⲃ ⲉⲩⲃⲏ̣-
5. ⲗϫⲓ ⲛⲁⲙⲓ ⲉⲛⲃⲱϯ ⲡ̣ⲣⲟ̣ⲥ̣ⲉ̣ⲩ⧹ⲭ⧸ : ⲕⲁ ⲛ̅-
6. ⲅ ⲉⲥⲁⲡ ϩⲁⲣⲉ̣ϩ̣ ⲉⲣⲁ̣ⲕ̣ ⲉⲣⲁⲃ ⲙ̣ⲁⲣ
7. ⲟⲩⲣⲁⲉⲓⲥ̣ ϩⲓ̣ϫⲱⲕ̣ ⲛⲁⲧϣ̣ⲣⲁϩⲛ

Above image:

ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅
_______
[tableau]

[p.1, 1] I know that everything has left [2] me. [3] Everything has been changed in my soul. Everything has been changed [4] in my nature. My innards have become like gall. [5] My appearance has changed. [6] I have been terrified in my flesh. [7] The hair of my head has moved (?). I have [8] been filled with fire. I have lain down [9] but I have not slept. I have arisen but I have not [10] rested. I have eaten and I have drunk [12] in grief and sighing. [12] I have not found rest in my soul [13] or my spirit because of the greatness [14] of my desire. My wisdom has [15] darkened. My power has perished. I have abandoned [16] my craft.

I am Cyprian [17] the great magician, the one [18] who was companion to the Dragon of the Abyss. [19] He called me “my son” and I called [20] him “father”. He put his crown [21] and his diadem upon my head; [p. 2, 1] I (sic) caused me to drink milk from his right breast, [2] and he sat me at his right hand. [3] He made all of his power [4] subject to me. I mounted on the [5] constellation of the Pleiades, and it sailed with me like a [6] ship. I knew the whisper of the stars. [7] I possessed the treasuries of the winds. [8] I knew all astronomy.

[9] All these things left me because of [10] a maiden named Justina. She [11] made my power and ⟨the⟩ power of Satan [12] like a sparrow in ⟨the⟩ hand of a small child. [13] I knew in the depths of my heart [14] and the thoughts of my spirit [15] and the bounds of my mind that none [16] could prophesy to my heart in this [17] affair, neither angel [18] nor archangel nor cherubim [19] nor seraphim nor power nor [20] force nor bodiless one [21] nor authority would be able to ⟨prophesy⟩, [22] nor to fulfil my [23] command, except the Father of the Aeons [p. 3, 1] and his only Son, [2] Jesus Christ, and the Holy Spirit, [3] the hallowed one.

I cooled my wrath, [4] I set aside my anger, I mastered my [5] madness in a great [6] audacity and I stood on my feet [7] and I turned my face to the west, [8] and I raised my right hand to the sky. [9] I purified the earth from my feet, [10] I snorted through my nose, [11] and I sent these requests [12] up to the : ϶ : heaven, to the tabernacle [13] of the Father within ⟨the⟩ seven [14] veils. I called upon [15] the Father of Aeons, the Lord of all principalities [16] and all authorities and [17] all thrones, saying these requests: “Erisi Tōnai [19] Kharim Balim Basileos [20] Autoul Ōbia Kakikephali [21] Amou Amou, seize the spirit [22] which you have entrusted (?) … [p.4, 1] I do not need it still (?) [2] … send me today the [3] great servant of flaming [4] fire, Gabriel, he of [5] great fiery power, who [6] fills his fiery face in that [7] fire that consumes every fire, [8] which is the fire of your [9] divinity, Lord God, and who [10] fills his bowl with desire [11] and longing and who fills [12] his wings with fire in that [13] river of fire that burns [14] with the power of your divinity, [15] that which every soul will wash [16] within before they worship [17] in your presence, as he comes [18] on the impulse of his power at [19] your command, O Father of [20] Aeons, to go to NN the daughter of NN, [21] appearing to her in a [22] great appearance, [p. 5, 1] without restraint, without waiting, without negligence, [2] filling her heart and her [3] soul [3] and her spirit and her mind [4] with burning desire and [5] scorching longing and disturbance [6] and tumult, filling her from the [7] nails of her feet to the hair of her head [8] with desire and longing and fornication, [9] as her mind goes astray, as [10] her light darkens, her ears [11] shutting! She shall not eat nor [12] drink nor lie down nor [13] sleep, her clothes will [14] burn her body, the sky will [15] burn her, the earth will kindle under [16] her! The Father will not have mercy on her, [17] the Son will not have pity on her, [18] the Holy Spirit shall not give sleep [19] to her eyes! The thought of God [20] and fear of Him will leave [21] her, and her thoughts and her [22] counsel and her mind will have [23] devilish thoughts, [p. 6, 1] as she hangs onto [2] desire and longing and [3] disturbance because of NN the son of NN like [4] a she-donkey under the he-donkey, a moutse [5] under the jeu, a bitch under the [6] dog, whinnying like a mare, [7] chewing like a she-camel, [8] maddened like a she-bear and a [9] crocodile, hanging onto desire [10] and longing for NN the son of NN [11] like for a drop of water hanging [12] from the edge of a jar when one [13] looks at it while fasting [14] in the burning heat of summer!

Yea, [15] I adjure you, O Gabriel, [16] go to NN the daughter of NN, hang her from [17] the hair of her head and the eyelids [18] ⟨of⟩ her eyes, bring her to the feet of [19] NN the son of NN, in desire and [20] ever-lasting longing, [21] just as you took the [22] good news of the Father to Mary [23] the Holy Virgin [p. 7, 1] in a true good news, may this [2] good news also be true, being [3] completed, namely these requests, [4] through you, quickly! Do not be [5] disobedient as you were on the day that [6] the Lord sent you to the land of Eden [7] and you returned to him without earth, [8] with your hands empty, but [9] complete for me, myself, today, [10] I, NN the son of NN, this [11] good news, and this commission [12] in unhesitating obedience [13], yea, yea, quickly, quickly! I adjure you, [14] O Gabriel, by the wellbeing of the [15] consubstantial Trinity! I adjure [16] you, O Gabriel, by the tabernacle [17] of the Father and those who dwell within it! [18] I adjure you, O Gabriel, by the throne [19] of the Almighty and He [20] who sits upon it! I adjure [21] you, O Gabriel by ⟨the⟩ heavenly powers [22] and the song and praise [23] of the powers of the heaven! [p. 8, l. 1] I adjure you, O Gabriel, by the word [2] and the breath of the Father, that which [3] went to Mary the Virgin; you brought the [4] good news of him to her so that [5] he dwelt within her, he being god [6] and man, and she gave birth to him, and he went [7] to the cross and saved us! I adjure [8] you, O Gabriel, by the holy sufferings [9] which Jesus Christ received for us [10] upon the wood of the cross and the three breaths [11] that he sent to the hands of his [12] father, which are “Elōei Elōei [13] Elemas Abaktanē”! I adjure [14] you, O Gabriel, by the three tears [15] that the Father shed over the head [16] of Jesus, his only son upon [17] the wood of the cross! I adjure you by [18] your sword, that with which you tore the [19] veil of the Temple! [20] I adjure you by the seven greetings that the [21] Father spoke to Jesus, his son, on [22] the Sunday morning so that he [23] rose from the dead [p.9, 1] and the rational sacrifice and [2] the holy offering and the [3] mysteries of Jesus Christ which the [4] saints receive and [5] the judgement which the Almighty [6] will pronounce over the whole world [7] in the Valley of Josaphat that [8] you shall not delay nor shall you be [9] neglectful for a single moment [10] nor a blink of the eye, until you come [11] upon your image; in the moment [12] that I put fire to it go to NN [13] the daughter of NN, put fire and desire and [14] longing and disturbance [15] and tumult down into her [16] heart for NN the son of NN!

Bring her [17] to him in humiliation and [18] bound, as he looks at her nakedness [19] in every moment, as he mingles [20] his desire with hers! He will [21] lie with her, she will not be sated with him! [22] Take the shame ⟨from⟩ her face and her eyes, [p. 10, 1] may he rule over her, may he become [2] master to her, as she becomes ⟨a⟩ slave to him! [3] May she seek him at all seasons [4] and all moments and all times [5] and all hours and all of her life [6] and his! May every man [7] and every soul and every breath [8] be abominable and foul and putrid and hateful [9] to her except NN son of NN!

If he goes [10] away from her, let her mourn, [11] groaning, crying bitterly! [12] If she sees him from (?) behind, let [13] her kneel [14] in obeisance to him in fear [15] and humiliation! If he speaks [16] let her be silent! If he is angry let her [17] make peace ⟨with him⟩, loving [18] him, giving him her gold and [19] her silver and her clothes and her [20] perfume and her food and [21] her drink and her gifts [p. 11, 1] and her presents at all times [2] and all seasons and all her days [3] and all her life! They will [4] stay with him forever [5] according to these requests, as she makes ⟨herself⟩ beautiful [6] and pleasing every day in her heart [7] and her mind and her thoughts [8] and her thinking and her eyes, ⟨even⟩ if [9] a day comes for her more difficult [10] than any day and hour, [11] and every day and every night, yea, yea, quickly!

[12] If you have not done, my wish, O Gabriel, [13] fulfilling my command, [14] I will despise you, and I will [15] cut you off, and I will anathematise [16] you and I will despise you and I will abhor you! [17] The Father will give you no place in heaven! [18] The Son will not give you rank [19] in heaven! The Holy Spirit [20] will not edify your song, nor shall the [21] queen of women, Mary the Virgin [22] receive you unto herself, nor shall they call [23] you the bringer of good news, [p. 12, 1] until you complete my [2] every request that I speak in [3] this prayer, nor shall you appear to me, myself in [5] any bad way, nor shall you … [6] to me, nor shall you … to me [7] not shall you touch me with [8] evil or suffering, but rather with [9] all joy and in all honour, and I will [10] myself praise the Almighty Father [11] and I will give glory to Jesus the [12] only son, and I will sing hymns to the [13] Holy Spirit, and I will … [14] you yourself, O Gabriel, for [15] you have been for me a … [16] in my affairs … [17] Come, do not delay… [18] to you forever, amen!

[19] + Make an offering for it of mastic, agarwood, [20] styrax, musk, three … prayers [21] daily, from the third, you … [22] desire, fasting daily, [p. 13, 1] while you eat … [2] … and oil … work … [3] … while you fast, being pure, [4] wearing clothes … on a [5] clay ostracon with sweat. Prayer twenty-one ⟨times⟩, [6] three times over it. Bind [7] a … amulet upon yourself.

Above image: Gabriel

Tableau:
tableau
Tracing by:Korshi Dosoo

Apparatus:

p. 1
1. ϩⲱⲱⲃ i.e. Sahidic ϩⲱⲃ
3. ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή
4. ⲫⲩⲥⲓⲥ i.e. Greek φύσις | ⲥⲓϣⲓ i.e. Sahidic ⲥⲓϣⲉ | ϭⲓ i.e. Sahidic ⲛϭⲓ | ⲥⲡⲗⲁⲭⲁⲛⲱⲛ i.e. Greek σπλάγχνον
5. ϣⲓⲃⲓ i.e. Sahidic ϣⲓⲃⲉ
6. ⲛⲉϩϣⲗⲏⲃ i.e. Sahidic ⲛⲉϩ-ϣⲗϩϥ | ⲥⲁⲣⲏⲝ i.e. Greek σάρξ
7. ⲅⲓⲙⲉ i.e. Sahidic ⲕⲓⲙ ? : ⲁⲃⲅⲓⲙⲉ ⲛϭⲓ : ⲁⲃⲅⲓ ⲙⲉⲛ ϭⲓ Bilabel & Grohmann
11. ⲗⲏⲡⲓ i.e. Greek λύπη
12. ⲡⲓϭⲏ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲓϭⲛ̅ : i.e ⲙ̅ⲡⲓϭⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲓϫⲓ Bilabel & Grohmann | ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή
13. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα | ⲡⲉϩⲟⲩⲁ : ⲡⲉϩⲟⲩⲁ[ⲛ] Bilabel & Grohmann
14. ⲧⲁⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ i.e. Greek ἐπιθυμία | ⲥⲱⲫⲓⲁ i.e. Greek σοφία
15. ⲱϫⲏⲛ i.e. Sahidic ⲱϫⲛ | ⲟⲩⲱⲥⲃ i.e. Sahidic ⲟⲩⲱⲥϥ
15-16. ⲁⲓⲟⲩⲱⲥⲃ i.e. Sahidic ⲟⲩⲱϣϥ Polotsky
16. ⲧⲉⲭⲛⲓ i.e. Greek τέχνη
17. ⲙⲁⲕⲟⲥ i.e. Greek μάγος
18. ⲧⲣⲁⲕⲱⲛ i.e. Greek δράκων | ⲉⲡⲛⲟ⧹ⲩ̅⧸ l. ⲉⲡⲛⲟⲩ(ⲛ) i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲛ : ⲉⲡⲛⲟ⧹ⲩ̅⧸[ⲛ] Bilabel & Grohmann

p. 2
1. ⲁⲓⲧⲥⲁⲓ l. ⲁⲃⲧⲥⲁⲓ Polotsky
2. ⲥⲁ ⲓⲟⲩⲛⲁ[ⲙ] : ⲥⲁⲓ ⲟⲩⲛⲁ[ⲙ] Bilabel & Grohmann
2-3. ⲁⲃϯ̣ ⲉⲙⲥⲁⲓ ⲥⲁ ⲓⲟⲩⲛⲁ[ⲙ] ⲉⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲁϥⲑⲙⲥⲟⲓ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ Polotsky : ⲁⲃϯ̣ ⲉⲙⲥⲁⲓ ⲥⲁⲓ ⲟⲩⲛⲁ[ⲙ] Bilabel & Grohmann
3. ⲧⲏⲣⲏ⸗ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗
4. ϩⲉⲡⲱⲧⲁϩⲥⲓ i.e. Greek ὑποτάσσεσθαι
5. ϩⲁⲣⲁⲓ i.e. Sahidic ⲉϩⲣⲁⲓ
6. ⲕⲁⲥⲕⲏⲥ i.e. Sahidic ⲕⲁⲥⲕⲥ
8. ⲁⲥⲧⲣⲁⲛⲱⲙⲓⲁ i.e. Greek ἀστρονομία | ⲧⲏⲣⲏ⸗ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗
10. ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ i.e. Greek παρθένος
11. ϭⲁⲙ l. ⲧ-ϭⲁⲙ | ⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ i.e. Greek σατανᾶς
12. ϭⲓϫ l. ⲧ-ϭⲓϫ
14. ⲙⲁⲕⲙⲏⲕ i.e. Sahidic ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ | ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή
15. ⲡϣⲓ i.e ϣⲓ “circumference” (CDO) or ϣⲓ(ⲛⲓ) “enquiry” ? : ⲛⲟⲩⲥ i.e. Greek νοῦς
16. ϯ-: ϯ(ϣ?)- Bilabel & Grohmann | ⲡ̣ⲣⲱ̣ⲫⲉϯ i.e. Greek προφητεύειν
17. ⲁⲡⲱⲕⲣⲉⲥⲓⲥ i.e. Greek ἀπόκρισις | ⲁⲛⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος
18. ⲁⲣ⧹ⲭ⧸ⲁⲛⲅⲉⲗ̣ⲟ̣ⲥ i.e. Greek ἀρχάγγελος | ⲭⲉⲣⲱⲃⲓ̅ l. ⲭⲉⲣⲟⲃⲓ(ⲛ) i.e. Greek χερουβίν
19. ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ i.e. Greek σεραφίμ
20. ⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ i.e. Greek δύναμις
21. ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐξουσία | ⲛⲁⲉϣ l. ⲛⲁⲉϣ ⟨ⲉⲣ ⲡⲣⲱⲫⲉϯ>
23. ⲉⲓⲙⲉϯ i.e. Greek εἰ μήτι | ⲉⲛⲛⲉ̣ⲟ̣ⲛ̣ i.e Sahidic ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲓⲱⲛ i.e. Greek αἰών

p. 3
1. ⲙⲱⲛⲱⲕⲉⲛⲏⲥ i.e. Greek μονογενής
2. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ̅(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ̅ i.e. Greek χριστός | ⲡ̅ⲛ̅ⲁ l. ⲡⲛ̅(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα | ⲁⲅⲓⲁ i.e. Greek ἅγιος | ⲛⲁⲅⲓ̣ⲁ̣ ⲡ̣- : ⲁⲅⲓⲱⲛ Bilabel & Grohmann
4. ⲱⲣⲕⲏ i.e. Greek ὀργή | ϭⲙ̣ϭⲛ̣- i.e. Sahidic ϭⲟⲙϭ(ⲉ)ⲙ, cf. L ϭⲁⲙϭⲙ-
5. ⲙⲁⲛⲓⲁ i.e. Greek μανία
8. ⲓⲟⲩⲛⲁⲙ i.e. Sahidic ⲟⲩⲛⲁⲙ
9. ⲕⲉⲑⲁⲗⲓⲥⲓ i.e. Greek καθαρίζειν
11. ⲁⲡⲱⲗⲱⲅⲓⲁ i.e. Greek ἀπολογία
12. ⲥⲕⲉⲛⲏ i.e. Greek σκηνή
13. ⲉⲥⲁϣⲃ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲥⲁϣϥ
13-14. ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϯⲥⲙⲁ i.e. Greek καταπέτασμα
15. ⲉⲛⲛⲉ̣ⲟ̣ⲛ̣ i.e Sahidic ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲓⲱⲛ i.e. Greek αἰών | ⲉⲁⲣⲭⲏ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲣⲭⲏ i.e. Greek ἀρχή
16. ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐξουσία
16-17. ⲑⲣⲱⲛⲱⲥ i.e. Greek θρόνος
17. ⲛⲓⲙ ⲙ corrected from . : ⲛⲓ ⲙⲉⲓ Bilabel & Grohmann | ⲁⲡⲱⲗⲟⲅⲓⲁ i.e. Greek ἀπολογία
18. ⲧ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲓ̅ from Adōnai ?
19. ⲃ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲓ̅ⲗ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲥ̅ from Greek βασιλεύς ?
20. ⲱ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⲕ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲓ̅ⲕ̅ⲉ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲓ̣̅ from ὤ βία κακὴ κεφαλή ? Polotsky
21. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ l. ⲡⲛ̅(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
22. . . ⲁⲓ . : ⲁ̣[ⲓⲁ] ⲁⲓⲁ̣ Bilabel & Grohmann

p. 4
1. ⲭⲣⲓⲁ i.e. Greek χρεία | ⲱ̣ⲛ : {ⲉ}ⲟⲛ Bilabel & Grohmann
2. ⲡⲧ̣ⲕ̣ ϫⲁⲁⲩ : ⲡⲛⲧ̣ϫⲁⲁⲩ Bilabel & Grohmann
3. ⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲕⲟⲥ i.e. Greek λειτουργός
7. ⲉⲡⲕⲱϩⲧ l. Sahidic ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ | ⲉⲡⲕⲱϩⲧ l. ⲉⲕⲱϩⲧ Bilabel & Grohmann | ⲛ̇ⲙ l. ⲛ(ⲓ)ⲙ
8. ⲕⲱϩⲧ l. Sahidic ⲡⲕⲱϩⲧ | ⲧⲉ ⲕⲱϩⲧ i.e. ⲡⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ : (ⲉ)ⲧⲧⲉ-ⲕⲱϩⲧ i.e. (ⲉ)ⲧϯ-ⲕⲱϩⲧ Bilabel & Grohmann : ⲡⲉⲕⲱϩⲧ Till | ⲉⲧⲉⲕ- i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲉⲕ-
9. ⲕ̅ⲓ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲥ̅ i.e. Greek κύριος | ⲑⲉⲟⲥ i.e. Greek θεός
10. ⲫⲓⲁⲗⲗⲉ i.e. Greek φιάλη
11. ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ i.e. Greek ἐπιθυμία
14. ϭⲁⲙ i.e. ⲧ-ϭⲁⲙ | ⲉⲧⲉⲕ- i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲉⲕ-
15. ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή
16-17. ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲱϣⲧ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲁⲧⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ (haplography)
17. ⲉⲙⲧⲱ l. ⲙ̅ⲧⲟ “face” : l. ⲙ̅ⲧⲟ “flood” Bilabel & Grohmann
18. ⲑⲱⲣⲙⲏ l. ⲧ-ϩⲱⲣⲙⲏ i.e. Greek ὁρμή
20. ⲉⲱⲛ i.e. Greek αἰών | ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧ̅ⲩ̣̅ l. ⲧ-ⲩⲓⲟⲥ i.e. from Greek υἱός
21. ⲁⲡⲱⲫⲁⲛⲓ i.e. Greek ἀποφαίνειν
22. ⲁⲡⲱⲫⲁⲛⲓⲁ i.e. Greek ἀποφάνεια

p. 5
1. ⲛⲁϯ ⲥⲁ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲁⲧϯ ⲥⲟ : ⲛⲁⲧϯⲥⲁ Bilabel & Grohmann | ⲕⲁⲧⲏⲭⲏ i.e. Greek κατέχειν
1-2. ⲁⲙⲉⲗⲓ i.e. Greek ἀμελεῖν
2-3. ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή
3. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ̅(ⲉⲩⲙ)ⲁ̅ i.e. Greek πνεῦμα | ⲛⲟⲩⲥ i.e. Greek νοῦς
4. ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ i.e. Greek ἐπιθυμία
5. ϫⲏⲃ l. ϫⲱⲃ or ϫⲱϥ⧸ϫⲟⲩϥ Bilabel & Grohmann | ϣⲧⲁⲣⲧⲏⲣ i.e. Sahidic ϣⲧⲟⲣⲧⲣ
6. ⲧⲁⲣⲁⲭⲏ i.e. Greek ταραχή | ⲉϭⲏⲛ i.e. Sahidic ϫⲓⲛ
7. ⲉⲣⲁⲧⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲣⲁⲧⲥ̅
8. ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ i.e. Greek ἐπιθυμία | ⲡⲱⲣⲛⲓⲁ i.e. Greek πορνεία
9. ⲥⲱⲣⲏⲙ i.e. Sahidic ⲥⲱⲣⲙ̅ | ⲉϭⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅ϭⲓ | ⲛⲟⲩⲥ i.e. Greek νοῦς
14. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
18. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ̅(ⲉⲩⲙ)ⲁ̅ i.e. Greek πνεῦμα
20. ϩⲁⲧⲓ i.e. Sahidic ϩⲟⲧⲉ
22. ⲙⲁⲕⲙⲏⲕ i.e. Sahidic ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ | ⲛⲟⲩⲥ i.e. Greek νοῦς
23. ⲧⲓⲁⲃⲱⲗⲓⲕⲱⲛ i.e. Greek διαβολικόν

p. 6
1-2. ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ i.e. Greek ἐπιθυμία
2-3. ϣⲧⲁⲣⲧⲏⲣ i.e. Sahidic ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅
3. ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ i.e. l. ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) Greek δεῖνα δεῖνα | ⲩ̣̅ l. ⲩ(ⲓⲟⲥ) i.e. Greek υἱός
4. ⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲥⲉ unknown animal : ⲙⲟⲩⲧ ⲉⲥ- Bilabel and Grohmann
5. ⲡϫⲉⲩ unknown animal
7. ⲃⲏⲕⲃⲏⲕ i.e. Sahidic ⲟⲩⲟϭⲟⲩⲉϭ
9-10. ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ i.e. Greek ἐπιθυμία
11. ⲙⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ
12. ⲕⲉⲧⲟⲩⲥ i.e. Greek κάδος : i.e. Greek κύτος Till
13. ⲉⲃ- l. ⲉⲃⲉ- Bilabel & Grohmann : ⲛⲉⲥⲧⲉⲩⲉ i.e. Greek νηστεύειν
14. ⲕⲁⲩⲥⲱⲛ i.e. Greek καύσων
16. ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲩ̣̅ l. ⲧ(ⲓⲟⲥ) i.e. Greek υἱός, but likely read ϣⲏⲏⲗⲓ
17. ⲙ̅ⲛ̅ⲉ l. ⲙⲉ ⲛⲉ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲛ ⲛⲉ-
17-18. ⲃⲟⲩⲓϩⲓ i.e. Sahidic ⲃⲟⲩϩⲉ
18. ⲛⲉⲥⲃⲁⲗ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲛⲉⲥⲃⲁ
19. ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲩ̣̅ l. ⲩ(ⲓⲟⲥ) i.e. Greek Greek υἱός | ⲟⲩⲱϣ i.e. Sahidic ⲟⲩⲟⲩⲱϣ (haplography)
20. ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ i.e. Greek ἐπιθυμία
21-22. ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲉ i.e. Sahidic ϣⲙⲛⲟⲩϥⲉ
23. ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲱⲥ i.e. Greek παρθένος

p. 7
1. ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲓ i.e. Sahidic ϣⲙⲛⲟⲩϥⲉ
2. ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲉ i.e. Sahidic ϣⲙⲛⲟⲩϥⲉ | ⲱⲛ i.e. Sahidic ⲟⲛ
3. ⲁⲡⲱⲗⲱⲅⲓⲁ i.e. Greek ἀπολογία
4. ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ
5. ⲥⲱⲧⲏⲙ i.e. Sahidic ⲥⲱⲧⲙ̅ | ⲡⲉϩⲁⲁⲩ l. ⲡ⟨ⲡ>ⲉ⟨ⲧ>ϩⲁⲁⲩ Bilabel & Grohmann
6. ⲧⲁ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ | ⳪ l. ϫ(ⲟⲉⲓ)ⲥ
8. ⲁⲗⲗⲁ i.e. Greek ἀλλά
10. ⲡ̅ⲩ̅ l. ⲡ-ⲩ(ⲓⲟⲥ) i.e. Greek υἱός | ⲧⲉ i.e. ϫⲉ Bilabel⧸Grohmann
10-11. ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲓ i.e. Sahidic ϣⲙⲛⲟⲩϥⲉ
11. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ
11-12. ⲁⲡⲱⲕⲣⲉⲥⲓⲥ i.e. Greek ἀπόκρισις
12. ⲥⲱⲧⲏⲙ i.e. Sahidic ⲥⲱⲧⲙ̅
12-13. ⲕⲁⲧⲏⲭⲏ i.e. Greek κατέχειν
13. ⲛⲉⲥⲧⲉⲩⲉ i.e. Greek νηστεύειν | ⲧⲁ⧹ⲭ⧸ ⲧⲁ⧹ⲭ⧸ l. ⲧⲁⲭ(ⲏ) ⲧⲁⲭ(ⲏ) i.e. Greek ταχύ ταχύ
14. ⲕⲁⲩⲥⲱⲛ i.e. Greek καύσων
14-15. ⲧⲣⲓⲁⲥ i.e. Greek τριάς
15. ϩⲱⲙⲁⲩⲥⲓⲱⲛ i.e. Greek ὁμοούσιον
16. ⲥⲅⲓⲛⲏ i.e. Greek σκηνή
18-19. ⲑⲣⲱⲛⲱⲥ i.e. Greek θρόνος ⲛ̅ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ i.e. Sahidic ⲙ̅⟨ⲡ>ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ
21. ⲛ̅ϭⲁⲙ l. ⲛ̅ⲧϭⲁⲙ : ⲛ̅ⲛ̅ϭⲁⲙ Bilabel & Grohmann
21-22. ⲛ̅ⲛ̅ⲡⲟ⧹ⲩ⧸ⲣⲁⲛⲓⲱⲛ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲛⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲱⲛ i.e. Greek ἐπουράνιον
23. ⲉⲧⲡⲏ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲡⲉ

p. 8
1. ϣⲁϫⲓ i.e. Sahidic ϣⲁϫⲉ
2. ⲡⲱⲧ l. ⲡ⟨ⲓ>ⲱⲧ
2-3. ⲉⲛⲧⲁⲃⲱⲕ l. ⲉⲛⲧⲁⲃⲃⲱⲕ
3. ⲡⲁⲣ⧹ⲑ⧸ⲛⲟⲥ l. ⟨ⲧ>ⲡⲁⲣⲑ⟨ⲉ>ⲛⲟⲥ i.e. Greek παρθένος
4. ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲓ i.e. Sahidic ϣⲙⲛⲟⲩϥⲉ
7. ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥ(ⲧⲁⲩⲣ)ⲟⲥ i.e. Greek σταυρός | ⲙⲁⲛ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟⲛ, cf. Fayumic ⲉⲙⲙⲁⲛ
9. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
10. ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥ(ⲧⲁⲩⲣ)ⲟⲥ i.e. Greek σταυρός | ⲡⲅ Polotsky : ⲡⲛ ? Bilabel⧸Grohmann
10-11. ⲉⲛⲓⲃⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲛⲓⲃⲓ : ⲙⲉ ⲡⲅ ⲉⲛⲓⲃⲓ : ⲙⲉⲡⲛⲉⲛⲓⲃⲓ l. ⲙⲉ{ⲡ}ⲛⲉⲛⲓⲃⲓ Bilabel & Grohmann
14. ⲛ̅ⲅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲅ | ⲛⲅ Polotsky : ⲛⲛ ? Bilabel⧸Grohmann | ⲣⲉⲙⲓⲏ i.e. Sahidic ⲣⲙⲉⲓⲏ
15. ⲧⲁ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ
16. ⲓ̅ⲥ̅ i.e. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲙⲱⲛⲱⲅⲉⲛⲏⲥ i.e. Greek μονογενής
17. ⳨ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥ(ⲧⲁⲩⲣ)ⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
18-19. ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϯⲥⲙⲁ i.e. Greek καταπέτασμα
19. ⲣⲡⲏ i.e. Sahidic ⲣ̅ⲡⲉ
20. ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲧⲁ- i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ-
21. ⲓ̅ⲥ̅ i.e. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ
22. ϣⲱⲣⲏⲡ i.e. Sahidic ϣⲱⲣⲡ | ⲉⲧⲕⲏⲣⲓⲁⲕⲏ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲕⲏⲣⲓⲁⲕⲏ i.e. Greek κυριακή

p. 9
1. ⲑⲉⲥⲓⲁ i.e. Greek θυσία | ⲗⲱⲕⲓⲕⲏ i.e. Greek λογική
2. ⲁⲛⲁⲫⲱⲣⲁ i.e. Greek ἀναφορά
3. ⲙⲉⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ i.e. Greek μυστήριον | ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ i.e. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡⲉⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
5. ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ l. ⟨ⲡ>ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ i.e. Greek παντοκράτωρ
6. ϯⲕⲱⲙⲏⲛⲓ l. ⲧ-ⲓⲕⲱⲙⲏⲛⲓ i.e. Greek οἰκουμένη | ⲧⲏⲣⲏ⸗ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗
8. ⲕⲁⲧⲏⲭⲓ i.e. Greek κατέχειν
8-9. ⲁⲙⲉⲗⲓ i.e. Greek ἀμελεῖν
11. ⲥ̅ⲱ̅ϯ̅ l. ⲥⲱϯ(ⲟⲛ) i.e. Greek ζῴδιον | ⲧⲉⲩⲛ̅ l. ⲧⲉⲟⲩⲛ⟨ⲟⲩ> : ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ Bilabel & Grohmann
12. ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
13. ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲩ̣̅ l. ⲩ(ⲓⲟⲥ) i.e. Greek υἱός
14. ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ i.e. Greek ἐπιθυμία | ⲩϣⲧⲁⲣⲧ̅ⲣ̅ i.e. Sahidic ⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅
15. ⲧⲁⲣⲁⲭⲏ i.e. Greek ταραχή
16. ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ (twice) l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲩ̣̅ l. ⲩ(ⲓⲟⲥ) i.e. Greek υἱός
17-18. ϩⲉⲡⲱϯⲥⲙⲟⲥ i.e. Greek ὑποδεσμός cf. LBG s.v.
20. ⲉⲡⲓⲑⲉⲙⲓⲁ i.e. Greek ἐπιθυμία
22. ⲃⲓ ⲡϣⲓⲡⲓ ⲡⲉⲥϩⲁ i.e. Sahidic ϥⲓ ⲡϣⲓⲡⲉ ⲛⲧⲛⲡⲉⲥϩⲟ

p. 10
1. ⳪ l. ϫ(ⲟⲉⲓ)ⲥ | ⲙⲁⲣⲉⲃⲱⲡⲓ l. ⲙⲁⲣⲉⲣⲃϣⲱⲡⲓ
2. ⳪ l. ϫ(ⲟⲉⲓ)ⲥ
3. ⲥⲱϥ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲥⲱϥ
4. ⲩⲁⲉⲓϣ i.e. Sahidic ⲟⲩⲟⲉⲓϣ | ⲛ̅ⲙ̅ l. ⲛⲓⲙ | ⲭⲣⲱⲛⲟⲥ i.e. Greek χρόνος
5. ⲉⲛⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛⲁⲩ : l. ⲩⲛⲟⲩ Bilabel & Grohmann
7. ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή
8. ⲕⲛⲁⲥ i.e. Sahidic ⲕⲛⲟⲥ
9. ⲉⲓⲉⲙⲉϯ i.e. Greek εἰ μήτι | ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα (twice) | ⲡ̅ⲩ̣̅ l. ⲡⲩ(ⲓⲟⲥ) i.e. Greek υἱός | ⲙⲁⲃⲟⲕ l. ⲙⲁⲃⲃⲱⲕ for ⲙⲁ⸗ as “if” see Crum CD 155b
11. ⲟ⧹ⲩ⧸ⲥⲓϣⲓ corrected from ⲟⲩⲓϣⲓ
14. ⲡⲣⲟⲥⲕⲏⲛⲓ i.e. Greek προσκυνεῖν
15. ]ⲧⲏⲙ̣ : ]ⲧⲏⲛ Bilabel & Grohmann
17. ⲓⲣⲏⲛⲏ i.e. Greek εἰρήνη | ⲁⲕⲁⲡⲁⲛⲏ i.e. Greek ἀγαπᾷν : ⲁⲕⲁⲡⲁ ⲛⲏ Bilabel & Grohmann
19. ϩⲁⲓϯ i.e. Sahidic ϩⲟ(ⲉ)ⲓⲧⲉ
20. ⲛⲟⲩⲃⲉ i.e. Sahidic ⲛⲟⲩϥⲉ
21. ⲧⲱⲣⲱⲛ i.e. Greek δῶρον

p. 11
3. ⲧⲏⲣⲏ⸗ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗
5. ⲕⲁⲧⲁ i.e. Greek κατά | ⲁⲡⲱⲗⲱⲅⲓⲁ i.e. Greek ἀπολογία
7. ⲛⲟⲩⲥ i.e. Greek νοῦς
10. ⲡⲁⲣⲁ i.e. Greek παρά | ⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲙ̅ l. ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲓⲙ
11. ϩⲁⲁⲩ corrected from ⲡ̣ⲁⲁⲩ | ⲛ̅ⲙ̅ l. ⲛⲓⲙ | ⲧⲁ⧹ⲭ⧸ l. ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχή
15. ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ i.e. Greek ἀνάθημα, apparently treated as verb
16. ⲃⲁⲃⲱⲟ⸗ i.e. Sahidic ⲃⲁⲃⲱⲱ⸗
18. ⲧⲁⲝⲓⲥ i.e. Greek τάξις
19. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
20. ⲯⲁⲗⲗⲉ i.e. Greek ψάλλειν | l. ⲕⲉ(ⲉ)ⲕ ⲉⲕⲯⲁⲗⲗⲉ or ⲕⲉ ⲧⲣⲉⲕⲯⲁⲗⲗⲉ “shall not let you recite psalms” Till
21. ⲡⲁⲣ⧹ⲑ⧸ⲛⲟⲥ l. ⟨ⲧ>ⲡⲁⲣⲑ(ⲉ)ⲛⲟⲥ i.e. Greek παρθένος
22. ⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ l. ⲛⲟⲩⲙⲟϯ Till
23. ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲉ i.e. Sahidic ϣⲙⲛⲟⲩϥⲉ

p. 12
1-2. ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ i.e. Greek ἀπολογία
3. ⲡⲣⲱⲥⲉⲩⲭⲏ i.e. Greek προσευχή
3-4. ⲁⲡⲱⲫⲁⲛⲓ i.e. Greek ἀποφαίνειν
5. . . . . : . . . Bilabel & Grohmann
8. ⲁⲗⲗⲁ i.e. Greek ἀλλά
10-11. ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ i.e. Greek παντοκράτωρ
11-12. ⲙ̣ⲱ̣ⲛⲱⲕⲉⲛⲏⲥ i.e. Greek μονογενής
12. ϩ̣ⲉ̣ⲙ̣ⲛ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲉ̣ i.e. Greek ὑμνεῖν
13. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα | ⲧ̣[ⲁ]ⲧ̣[ . . . ] : ⲧ̣[ⲁ]ⲧ[ . . . . . ] Bilabel & Grohmann
14. ϫ̣ⲉ̣ : ϫ[ⲉ] Bilabel & Grohmann
15. ⲉ̣ⲛⲣⲉ̣ϥ̣[ . . . ]ⲧⲏⲙ̣ : ⲉ̣ⲛⲣ̣ⲉϥ̣[ . . . . ]ⲧ̣ⲏ̣ⲛ̣ Bilabel & Grohmann
16. ⲁⲡⲱⲕⲣⲉ̣ⲥ̣ⲓ̣ⲥ̣ i.e. Greek ἀπόκρισις | ⲁ̣ . . . . : ⲁ̣[ . . . ] . . [ . ] Bilabel & Grohmann
17. ⲕⲁⲧⲏ̣ⲭ̣ⲓ̣ i.e. Greek κατέχειν | ⲙ̅ⲡⲉⲣⲕⲁⲧⲏ̣ⲭ̣ⲓ̣ . . . .: ⲙ̅ⲡⲉⲣⲕⲁⲧⲕ [ . . . . .]ⲩ̣ Bilabel & Grohmann
19. ⲑ̅ⲩ̅ l. ⲑⲩ(ⲥⲓⲁ) i.e. Greek θυσία | ⲙⲁⲥϯⲭ̣ⲏ i.e. Greek μαστίχη | ⲉ̣ⲙⲙⲁⲥϯⲭ̣ⲏ : ⲉ̣ⲙⲙⲁⲥϯϩⲏ Bilabel & Grohmann | ⲁ̣ⲗ̣[ⲟ]ⲩ̣ⲑ̣ i.e. Arabic العود al-ʿud
19-20. ⲥⲧⲓⲣⲏⲝ i.e. Greek στύραξ
20. ⲙⲟⲩⲥ⧹ⲭ⧸ⲥ l. ⲙⲟⲥⲭ(ⲟ)ⲥ i.e. μόσχος | ⲉⲩⲭⲏ i.e. Greek εὐχή
21. ⲉϭⲏⲛ i.e. Sahidic ϫⲓⲛ | ⲉⲕϭ̣ . . ⲭ̣ⲏ̣ : ⲉⲕⲉⲣ . ⲁⲭ̣ⲏ̣ Bilabel & Grohmann
22. ⲛ̣ⲉ̣ⲥⲧⲉⲩⲉ i.e. Greek νηστεύειν | ⲉⲙⲏⲛⲉ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ

p. 13
1. ⲉⲕⲕⲟⲩⲁ̣ⲙ̣ ⲡⲁⲡ̣ⲟⲩ. . ⲙ̣ . ⲧ̣ⲁ̣ⲙ̣ⲟⲩ ⲙ̣ϩ̣ . . : ⲉⲕⲟ̣ⲩ̣ . . ⲛ̣ⲁ̅ⲧ̅ⲟⲩ . . . . ⲧⲁⲙⲟⲩ ⲛ . . .
Bilabel & Grohmann
2. .ⲙ̣[ⲉ̣ . ] ⲉⲣ̣ ϩ̣ⲱ̣ⲃ̣ ⲉ̣ⲣ̣ ⲕ̣ⲇ̣ . . : . [ . . . . ] ⲉⲕϩ̣ⲱ̣ . . ⲕⲁ Bilabel & Grohmann
3. ⲉ̣ⲑⲉ̣ . ϯ̣ : ⲉⲑⲉ . . Bilabel & Grohmann | ⲛⲉⲥⲧ[ⲉ]ⲩⲉ i.e. Greek νηστεύειν
4. ⲫⲱⲣⲓ i.e. Greek φορεῖν | ϩⲁⲓϯ i.e. Sahidic ϩⲟ(ⲉ)ⲓⲧⲉ | ϩ̣ⲗⲏⲃ : . ⲗⲏⲃ Bilabel & Grohmann
5. ⲃⲱϯ : ⲃⲱ ϯ Bilabel & Grohmann | ⲡ̣ⲣⲟ̣ⲥ̣ⲉ̣ⲩ⧹ⲭ⧸ i.e. Greek προσευχή | ⲡ̣ⲣⲟ̣ⲥ̣ⲉ̣ⲩ⧹ⲭ⧸ : ⲕⲁ : ⲡ̣[ⲣⲟⲥ]ⲉⲩ⧹ⲭ⧸⸗ . . Bilabel & Grohmann
6. ϩⲁⲣⲉ̣ϩ̣ ⲉⲣⲁ̣ⲕ̣ : ϩⲁⲣⲥ̣ ϩⲉ[.]ⲣ̣ⲁⲛ̣ Bilabel & Grohmann
7. ϩⲓ̣ϫⲱⲕ̣ : ϩ̣ⲓ̣ϫⲱ̣ . [ . ] Bilabel & Grohman

Notes:

p. 3
3. ⲁⲓⲑⲉⲣϣⲁ: ⲑⲉⲣϣⲁ should probably be understood as the causative of S ⲁⲣⲟϣ, B ϩⲣⲟϣ (Crum CD 530a) “become cold” rather than of ϩⲣⲟϣ (Crum CD 706a), “become heavy”.

p.4
7-8. ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲛ̇ⲙ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲧⲉ ⲕⲱϩⲧ From a grammatical perspective, the first ⲕⲱϩⲧ should not have the definite article ⲡ, while the second should; perhaps this is the result of miscopying.
10. For the motif of an angel with a bowl, cf. Revelation 16.

p. 7
6-7. A reference to the story of God sending the angels to fetch earth from Eden in order to create Adam; only Muriel, who later became the angel of Death, dared to take the earth from the ground; see e.g. Mark N. Swanson, “The Specifically Egyptian Context of a Coptic Arabic Text: Chapter Nine of the Kitāb al-Īḍāḥ of Sawīrus ibn al-Muqaffaꜥ”, Medieval Encounters 2.3 (1996),18-19.
8. ⲓ̣ϭ̣ These letters are faint, and thus perhaps were effaced. Bilabel⧸Grohmann (p. 322) suggest that the scribe was unsure whether to write ϭⲓϫ or ϫⲓϭ.
11-12. ⲛ̅ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉⲗⲧⲓⲗⲓ ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲁϣⲓ ⲉⲡⲃⲓⲧ ⲛⲟⲩⲕⲉⲧⲟⲩⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲥⲱⲥ ⲉⲃⲛⲉⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲉⲡϣⲱⲙ Meyer & Smith translate “as a drop of water hangs from the lip of a jar. When one looks at her, he shall faint for the burning summer heat”, but note that Emmel offers an alternative translation closer to that used here.

p. 8
10-14. Cf. Luke 23.46; Matthew 27.46, Mark 15.34 (citing Psalm 22.1)
11. The limitative construction seems to indicate purpose here; cf. p. 8 l. 21.
18-19. Cf. Matthew 27.51, Mark 15.38, Luke 23.45
21. The limitative construction seems to indicate purpose; cf. p. 8 l. 21.

p. 9
1. The ‘rational sacrifice’ (logikē thusia) is a term for the Christian Eucharist.
7. Cf. Joel 3.2, 312
l1. ⲥ̅ⲱ̅ϯ̅ understand “image”, not “sign of the zodiac”, as translated in Meyer & Smith.

p. 11
1. ⲧⲁⲓⲁ For the translation as “present” cf. Meyer & Smith and Crum CD 391a.

p. 13
7. ⲟⲩⲣⲁⲉⲓⲥ̣ For the translation “amulet” see Crum 301b.

Bibliography: Bilabel, Friedrich, and Adolf Grohmann. Griechische, koptische und arabische Texte zur Religion und religiösen Literatur in Ägyptens Spätzeit, Heidelberg: Verlag der Universitätsbibliothek, 1934, p. 304-325, no. 122.
Meyer, Marvin W., and Richard Smith. Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1999, p. 153-158, no. 73.
Polotsky, Hans Jakob. "Zu einigen Heidelberger koptischen Zaubertexten." Orientalia 4 (1935): 417-420.

Editor:

Transcript from DDGLC entered by KD; MPS (23/6/2020) checking transcription with the image of the original; MPS (23/6/2020) apparatus; MPS (24/6/2020) apparatus (first 4 pages); MPS p. 5 (2/7/2020); checked with apparatus augmented by EL (27/7/2020) (31/7/2020); team (15/9/2020); minor edits KD & MPS (18/9/2020); format checked KD (1/10/2020)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T15: Love Spell of Cyprian," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-15. Accessed on 02/02/2023

Found a mistake? Let us know!