KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T18

Manuscript: M602
Sigla:

P. Köln XVII 636
P. Köln 17 636
Köln T. 10
T. Cologne 10

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 501 – 700

Text position:

Ro ll. 1-22

Type of text:

Curse against business, separation (magical, applied)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Applied curse against a deal between Hermaieiōn, Taurine, and Nonne

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Hermopolitan

Script:

Coptic

Image:

Text: Translation:

[tableau 1]

1. [ⲧⲓⲱⲣⲕ ⲉⲣⲱ]ⲧⲛ ⲛⲉⲓⲭⲁⲣⲁⲕⲧⲏⲣ ⲛⲛⲉⲧⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̣̅
2. [ⲛⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲛ] ϫ̣ⲉ ⲉⲧⲛⲉⲧⲛⲉⲕⲁⲧⲓⲭⲉ ⲛ̅ϩⲉⲣⲙⲁⲓ̈ⲉⲓⲱ[ⲛ]
3. [ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ . . ]ⲙⲟⲛⲓ ⲙⲡⲣⲕⲁⲁⲃ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲧⲁⲩⲣⲓ̣ⲛ̣[ⲉ ⲡϣⲉ]
4. [ⲛⲛⲁⲩⲝⲟⲛⲓ]ⲁ ϩⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉⲡⲁ ⲛⲟ̣ⲛⲛⲉ ⲙⲛ̣ ⲉ̣[ . ]
5. [ . ] . [ⲡ]ⲉ ⲛ̣[ϣⲉ ⲛ]ⲛ̣ⲉⲩⲇⲟⲝⲓⲁ ⲟⲩⲧⲉ̣ ⲙⲡⲣⲕⲁⲁⲃ ⲉϣⲁϫ̣ⲉ̣ [ⲙⲛ]
6. [ . . . ]ⲡ̣[ . . . . ]ⲁ̣ⲃⲉϩ . ⲧⲉⲓ ⲕⲏ ⲛ̣ⲙⲙⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓ̣ϣ̣ ⲧⲏ̣ⲣ̣[̣ϥ]
7. . . . . . . . . . . . . ⲡ̣ⲓ̣̈ⲱ̣ϩ̣ ⲙⲛ̅ⲛ ⲟⲩⲟ̣ⲃϣⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲟ̣ⲟⲩ̣ⲛ̣ . . [ . . . ]
8. . . . . . ϩⲱ̣ⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲛⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲛ̣ⲓ̣ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲉϫ[ⲱϥ]
9. ⲙⲁⲣ̣ⲉϥⲣ̣ ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲧϥⲛⲏ ⲕ̣ⲁⲧⲁⲣⲕⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̣̅ ⲛⲉϥϩⲃⲏ̣[ⲟⲩⲉ]
10. ⲧⲓ ⲟⲩⲙⲓϣⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ⲛ ⲟⲩⲧⲓⲧⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲟ̣ⲛⲛⲉ̣ ⲙ̣[ⲛ]
11. . . . . ⲛ̣ϣⲉ ⲛⲛ̣ⲉⲩⲇⲟⲝⲓⲁ ⲙⲁⲣ̣ⲟ̣ⲩⲡⲱⲣϫ ⲛⲛⲉⲩⲉ̣ⲣⲏ[ⲟⲩ ⲛⲛ-]
12. [ⲟⲩ]ⲛ̣ⲟ̣ϭ̣ ⲛⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ · ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲛⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲛ̅ⲧϩⲏⲕⲉ ⲉ̣[ϫ-]
13. [ⲱϥ] ⲙ̣ⲛ̣̅ⲛ ⲟⲩⲟⲥ̣ⲉ ⲛ̣̅ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲁϩⲓⲧⲟⲟⲧ̣[ϥ]
14. [ⲉⲣⲟ]ⲟ̣ⲩ ϫ̣ⲉ ⲧⲓⲱⲣⲕ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲓⲛⲟϭ ⲛ̅ⲭⲁⲣⲁⲕⲧⲏⲣ ⲛ̅ⲛⲉ̣ⲧ̣[ⲛ̅-]
15. ϭ̣ⲟ̣ⲙ̣ ϫ̣ⲉ ⲧⲁⲭⲏ ⲕⲁⲧⲓⲭⲉ ⲛ̅ϩⲉⲣⲙⲁⲓ̈ⲉⲓⲱⲛ ⲡ̣ϣⲏ̣ⲣⲉ [ⲛ̅-]
16. . ⲉ̣ⲙ̣ⲟ̣ⲛⲓ ϫⲉ ⲛⲛ̣ⲉϥⲃⲓ̈ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲁⲕⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲣⲓ̣ⲛ̣[ⲉ]
17. [ⲡ]ϣⲉ ⲛⲛⲁⲩⲝⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲣⲕⲁⲁϥ ⲉϣⲁϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ̣ ⲁ̣[ⲙⲁ-]
18. ϩⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲃ ⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ϭⲱ ϩⲓϫⲱ̣ϥ ⲙⲛ̣̅[ⲛ ⲟⲩ]
19. ϩⲁ̣ⲙϩ̣[ⲉⲙ] [ⲙ]ⲛ̣ⲛ̣ ⲟ̣ⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ̅ⲛ ⲟⲩⲁϩⲉⲧⲓ̣ⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲩ̣ⲟ[ⲉⲓϣ]
20. ⲧⲏⲣ̣[ϥ] [ⲏ]ⲧ̣ⲏ ⲏⲧⲏ ⲧⲁⲭⲏ ⲡⲁϩⲱⲃ ⲁⲣⲓϥ ⲧⲁⲧ̣[ⲉⲭⲛⲉ]
21. ⲙⲟ̣ⲩⲛ̣ⲕ̣ ⲙ̣ⲙⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϩⲉⲣⲙⲁⲓⲉⲓⲱⲛ ϣⲱⲡ[ⲉ]
22. [ⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥ]ⲧⲣⲉⲫⲉ ⲉ̣ϥ̣ⲧⲓ ⲟⲥ̣ⲉ

[1] [I adjure] you, these kharaktēres, by your powers and [2] [your names] that you restrain Hermaieiōn, [3] [the son …]moni! Do not let him speak with Taurine, [the son] [4] [of Auxonia], regarding any matter pertaining to Nonne and […], [5] […], the [children] of Eudoxia, nor allow him to speak [with] [6] […] … this … remain with him at all times, [7] … sight and a forgetfulness. ⟨He⟩ will not know […] [8] … anything, so that he will not speak! Bring fear upon [him]! [9] Make him like an animal! Make him idle in his works! [10] Give conflict and quarrel to him with Nonne and [11] …, the children of Eudoxia! May they separate from each [other for] [12] [a] long time! Bring a great poverty upon [13] [him], and a loss on every side and in anything which he will undertake, [14] for I adjure you, these great kharaktēres by your powers, saying, ‘Quickly, restrain Hermaieiōn, the son [of] [16] […]moni, so that he will not carry out any business with Taurine, [17] [the] son of Auxonia! Do not let him speak about either property [18] or gold! Let bitterness remain in him and [19] destruction and conflict and an odiousness at all times, [20] now, now, quickly! My work, do it! My craft, [21] work it! Let Hermaieiōn be [22] overturned as he suffers a loss!

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

1. ⲭⲁⲣⲁⲕⲧⲏⲣ i.e. Greek χαρακτήρ
2. ⲉⲧⲛⲉⲧⲛⲉⲕⲁⲧⲓⲭⲉ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲉ-ⲕⲁⲧⲉⲭⲉ i.e. Greek κατέχειν
3. ]ⲙⲟⲛⲓ : ]ⲙⲟⲛⲓ̈ Love | ⲙⲡⲣⲕⲁⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲣ-ⲕⲁⲁ⸗ϥ
4. ⲗⲁⲁⲩ : ⲗ̣ⲁ̣ⲁⲩ Love
5. ⲛ̣[ϣⲉ ⲛ]ⲛ̣ i.e. Sahidic ⲛ-ϣⲉ ⲛ̅- | ⲟⲩⲧⲉ̣ i.e. Greek οὔτε | ⲙⲡⲣⲕⲁⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲣ-ⲕⲁⲁ⸗ϥ
6. ⲧⲉⲓ i.e. Sahidic ⲧⲁⲓ ? : i.e. Sahidic ϯ Love | ⲕⲏ : i.e. Sahidic ⲕⲱ, translate “slackness (?)” Love
7. . . . . . . . . . . . . : . . ⲛ . . ⲟ̣ⲩ̣ⲁ̣ⲩ̣ⲧ . ϩ̣ⲏ̣ⲡ̣ⲛ̣̣̅ Love | ⲙⲛ̅ⲛ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅ | ⲟⲩⲟ̣ⲃϣⲥ̅ i.e. Sahidic ⲟⲩ-ⲱⲃϣ̅ | ⲛ̅ⲛⲉⲥⲟ̣ⲟⲩ̣ⲛ̣ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲛⲉ⸗ϥ-ⲥⲟⲟⲩⲛ
7-8. . [ . . . ] . . . . . : ⲛ̣ⲥ̣ⲁ̣[ⲥⲁ] ⲛ̣[ⲓⲙ ⲙ]ⲛ̣ Love
8. ⲛⲛⲉϥϣⲁϫⲉ : ⲛⲛⲉϥϣⲁ̣ϫⲉ Love
9. ⲧϥⲛⲏ i.e. Sahidic ⲧⲃⲛⲏ | ⲕ̣ⲁⲧⲁⲣⲕⲓ i.e. Greek καταργέειν | ⲛⲉϥϩⲃⲏ̣[ⲟⲩⲉ] : ⲛⲉϥϩⲃ̣ⲏ̣[ⲟⲩⲉ] Love
10. ⲙⲛ̅ⲛ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅
11. ⲛ̣ϣⲉ ⲛⲛ̣ i.e. Sahidic ⲛ-ϣⲉ ⲛ̅- | ⲛⲛⲉⲩⲉ̣ⲣⲏ[ⲟⲩ] i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲉ⸗ⲩ-ⲉⲣⲏⲩ | [ⲛⲛ-] i.e. Sahidic ⲛ̅-
12. ⲛⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲟⲩⲟⲉⲓϣ | ⲛⲛⲟⲩⲛⲟϭ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲟⲩ-ⲛⲟϭ | ⲙⲛ̅ⲧϩⲏⲕⲉ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲙⲛ̅ⲧ-ϩⲏⲕⲉ
12-13. ⲉ̣[ϫϥ] i.e. Sahidic ⲉϫⲱ⸗ϥ
13 ⲙ̣ⲛ̣̅ⲛ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅ | ⲉⲃⲁϩⲓⲧⲟⲟⲧ̣[ϥ] i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ-ⲛⲁ-ϩⲓ-ⲧⲟⲟⲧ⸗ϥ̅
14. ⲭⲁⲣⲁⲕⲧⲏⲣ i.e. Greek χαρακτήρ | ⲛ̅ⲛⲉ̣ⲧ̣[ⲛ̅-] : ⲛ̅ⲛⲉ̣[ⲧⲛ̅-] Love
16. ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ | ⲕⲁⲧⲓⲭⲉ i.e. Greek κατέχειν | ⲡⲣⲁⲕⲙⲁ i.e. Greek πρᾶγμα
17. ⲛⲛ- i.e. Sahidic ⲛ̅- | ⲟⲩⲧⲉ̣ i.e. Greek οὔτε | ⲁ̣[ⲙⲁ-] : [ⲁⲙⲁ-] Love
18. ⲟⲩⲧⲉ i.e. Greek οὔτε | ⲭⲟⲗⲏ i.e. Greek χολή | ⲙⲛ̣̅[ⲛ] i.e. Sahidic ⲙⲛ̅
19. ϩⲁ̣ⲙϩ̣[ⲉⲙ] : ϩⲁ̣ⲙ[ϩⲉⲙ] Love | [ⲙ]ⲛ̣ⲛ̣ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅ (twice) | ⲁϩⲉⲧⲓ̣ⲁ i.e. Greek ἀηδία van der Vliet in Love | ⲙ̅ⲡⲉⲟⲩ̣ⲟ[ⲉⲓϣ] i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ϥ-ⲟⲩⲟⲉⲓϣ
20. [ⲏ]ⲧ̣ⲏ i.e. Greek ἤδη | ⲏⲧⲏ i.e. Greek ἤδη | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ | ⲧ̣[ⲉⲭⲛⲉ] i.e. Greek τέχνη cf. BM EA 75406 l. (KYP M555/T1025): ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲩⲕ ⲡⲁϩⲱⲃ ⲁⲕⲁⲁⲃ ⲧⲁⲧⲉⲭⲛⲉ ⲁⲕⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙⲟⲥ Love
21. ϣⲱⲡ[ⲉ] : ϣⲱⲡ[ⲉ ⲉϥ-] Love
22. [ⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥ]ⲧⲣⲉⲫⲉ i.e. Greek καταστρέφειν : [ ca. 6-7 ⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥ]ⲧⲣⲉⲫⲉ Love

Notes:

2. ϫ̣ⲉ ⲧⲁⲭⲏ ⲕⲁⲧⲓⲭⲉ Perhaps an error for ϫ̣ⲉ ⲉⲧⲛⲉⲧⲛⲉⲕⲁⲧⲓⲭⲉ, as l. 2.
3. For suggested names ending -ⲙⲟⲛⲓ̈, see Love p. 200-201.

Bibliography:

Love, Edward O. D. 2021. “676. A Coptic Curse on Lead.” In Kölner Papyri. Band 17. (P. Köln XVII), edited by Charikleia Armoni, Thomas Bakhuys, Sandra Lippert, Edward O.D. Love, Eleni Skarsouli, Natalia Vega Navarrete, and Riccardo Vecchiato. Paderborn: Brill, 2021, p. 194-205, no. 676.


Editor:

EL’s edition from the original and RTI image (10/9/2018); updated with apparatus (27/7/2021); KD + MPS (22/10/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T18: Applied curse against a deal between Hermaieiōn, Taurine, and Nonne," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-18. Accessed on 20/07/2024

Found a mistake? Let us know!