KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T225

Manuscript: M296
Sigla:

PCM 1 27
PCM I 27
P. Heid. Inv. Kopt. 679
P. Baden 5 142
P. Bad. V 142

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 901 – 1100

Text position:

Ro ll. 1-24, Vo ll. 1-9

Type of text:

Curse (magical, formulary)
Separation spell (curse, magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Curse

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Fayumic features

Script:

Coptic

Image: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/p_kopt_679/0002/image

Text: Translation:

Recto

1. ⲛⲉⲃϣⲱⲡ ⲛⲉⲃϯ : ⲛⲉϥⲁⲡ̣ⲱⲕⲣ̅ⲥ : ⲛⲧⲁⲃⲥⲙ̣ⲓ̣-
2. ⲛⲓ ⲛⲁⲃ : ⲉⲓⲙ̣ⲏϯ ⲟⲩⲃⲁⲥⲑⲁ : ⲉⲥⲕⲱϯ ⲉⲣⲟϥ ·
3. ϩⲓ ϣⲟϥ ϩⲓ ⲙⲟⲥϯ : ϩⲓ ⲑⲁⲗⲟ ⲉⲃⲟⲗ : ϩⲓ ⲕ̣ⲟ̣ϯ̣ ⲉⲡ̣ⲁ-
4. ϩⲟⲩ : ϩⲓ ϫⲟⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲙ ∴ ϯ̅ⲣ ⲉⲣⲟⲧⲛ : ⲙⲡⲟⲩ
5. ⲛⲓⲁⲛⲅⲉⲗⲟⲥ : ⲛϫⲟⲣⲓ : ⲛ̣ⲛ̣ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟ̣ⲕ̣ ·
6. ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ :· ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ: ⲓ̅ⲟ̅ϩ̅ⲁ̅ⲩ̅ :·
7. ⲗ̅ⲱ̅ϩ̅ⲉ̅ⲡ̅ ⲁⲭ̅ⲁ̅ⲃⲁ̅ ⲟ̅ⲩ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲁ̅ⲕ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̅ ⲕ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲓ̅ⲥ̅ :·
8. ⲕⲉ̅ⲣ̅ⲓⲁ ⲁ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ϩ̅ ∴ ⲥ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲓ ⲡ̅ⲁ̅ⲡ̅ⲗ̅ⲓ̅ⲛ̅ ⋮ ⲧ̅ⲟⲧ̅ⲛ
9. ⲛ̣ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⋮ ⲙ̇ⲛ̇ : ⲗ̅ⲗ̅ ⋮ ⲧⲉⲧ̇ⲛ̇:ⲃⲓ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ
10. [ⲉ]ⲡⲉⲃϩⲁ : ⲧⲉⲕϯ ⲛⲁⲃ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲡⲉⲃⲙⲁ ⲛϩⲉ-
11. ⲙ̣ⲁⲁⲥ ∴ ϩⲓ ϣⲟϥ ϩⲓ ⲙⲁ̣ⲥϯ · ϩⲓ ⲑⲗⲁ ⲉⲃⲟ̣ⲗ̣ ϩ̣ⲓ̣ ⲕⲟϯ
12. ⲉ̣ⲡⲁϩⲟⲩ :· ⲛⲉⲗⲟⲟⲩ ⲛⲣ̣ⲱ̅ⲙⲓ̣ · ⲉⲛⲓⲃⲓ̣ ⲛ̣[ⲱ]ⲛ̣ⲁϩ :·
13. ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲉϣ ϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟϥ : ⲉⲡϩⲁ̣ ⲛⲓⲙ :
14. ⲁⲓⲁⲓⲁ ⲧⲁⲭⲏ ⲧⲁⲭⲏ : ⲁⲃϫⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ :—
——————————————————————————
15. ⲥϩⲁⲓ ⲡⲓⲍ̅ ⲙⲛ ⲛⲓⲫ̅ⲩ̅ ⲉⲩⲃⲉϯ ⲥⲁⲡⲟⲩ ⲃⲁⲧⲟⲩ ⲛⲉϩ
16. ⲉⲡϩⲁ ⲡⲉⲕϫⲁϫⲓ : ⲧⲁⲙⲥⲟⲩ ⲉⲡⲣⲁ : ⲥϩⲁⲓ ⲟⲛ :—
17. ⲧⲁⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲧⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩⲗ̣ⲁ ⲛⲁⲧⲕⲟϩ⧹ⲧ⧸:
18. ⲟⲩⲁϩϥ : ⲉⲡⲣ̣ⲁ ⲛⲟ̣ⲩ̣ⲁⲗⲧ̣ⲓ̣ⲕⲉⲟⲛⲟⲥ ⲕⲉ̣ϯ ⲉⲡⲓⲏⲃ⧹ⲧ⧸
19. ⲟⲩⲑⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓ : ⲟⲩϣⲟϥ ⲡⲓ : ⲟⲩⲡⲟⲣϫ ⲡⲓ ⋮ ⲕⲁ̅ⲧⲁ
20. ϯϩⲉ : ⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲥⲛⲛⲩ ⲛⲧⲟⲩⲟⲧ ⲙⲟⲩⲗⲁ
21. ⲡⲁⲛⲉ ⲡⲉⲩⲥⲁⲓ ⲉⲛⲉⲣⲉⲩ : ⲗⲉⲙⲗⲟⲙⲟⲩ · ⲉⲩ-
22. ⲧⲁⲓⲥⲓ ⲕⲟⲟⲥ :· ϫⲁ⧹ϩ⧸ ⲡⲉⲩϩⲁ : ϣⲣⲟ : ⲡⲛⲉϩ ⲉⲧ-
23. ⲃⲉϯ : ⲉⲡϩⲁ : ⲑ̅ⲩ̅ : ⲅ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲃϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ :—
——————————————————————————
24. ⲝⲟ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲗ̅ ⲥⲁ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲉ̅ⲗ̅ ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲭ̣̅
25. . ⲁⲁϩ

[tableau 1]

26. ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲭ̅

Verso

1. [tableau 2] ⲝ̅ⲟ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲗ̅
2. [tableau 2] ⲓ̅ⲁ̅ⲁ̅ϩ
3. [tableau 2] ⲥⲁⲁ̅ⲃⲉⲗ
4. [tableau 2] ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲭ̅
5. [ll.1-4] (at 90 degrees) ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲗ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲣ̣̅
[tableau 2]
6. ⲉ̣ . . . ϫ̣ⲉ̣ . . . ⲥ̣ⲙ̣ . :̣ ⲉ̣ⲥⲛⲟⲩϫ ⲛϩⲏⲧ .
7. ⲉ̣ⲃⲟⲗ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲓ ⲙⲟⲩⲣⲟⲩ ⲉⲡ̣ⲟ̣ⲟ̣
8. [kharaktēres: ΒΗΤ ΒΗΘ ΑΒΗ]
9. ⲑⲁⲙⲟ . . . ⲏⲙ :

Recto

[1] He will not buy (?), he will not make his payments (?) that he has [2] contracted for himself, except for a hatefulness which surrounds him, [3] and devastation and hatred and scattering and reversal [4] and every annihilation. I adjure you (pl.) today, [5] O mighty angels, by those who stand before you (s.) [6] at all times, whose names are Iohau, [7] Lōhep, Akhaba, Ouasēl, Akalata, Kasis, [8] Keria, Akharah, Salani, Paplin, you (pl.) [9] are the ones who will be with NN, child of NN; you will take the favour [10] [from] his face and you (s.) will give to him the favour of his backside, [11] and devastation and hatred and scattering and reversal! [12] No person in whom is the breath of life [13] will be able to look at the face ⟨of⟩ NN [14] yea, yea! Quickly, quickly!

It is finished.
——————————————————————————
[15] Draw the figure and the phylacteries on a metal plate. Dip them. Wipe them off. ⟨Put the⟩ oil [16] on the face ⟨of⟩ your enemy. Bury them at the door. Write again. [17] Put it into a figurine of unfired wax. [18] Set it at the door of an opponent (?). You apply the nail. [19] It is a scattering. It is a destruction.

It is a separation, according to [20] this manner. Put it in two wax figurines. [21] Turn their backs to each other. Wrap (?) them in a [22] burial shroud. Smear their face ⟨with (?)⟩ menstrual blood ⟨and⟩ the oil from the [23] metal plate on the face.

Burnt offering: three ⟨things⟩ which are evil. It is finished.

[24] Xoasal Saabel Soukh

[25] ..aah

[26] Soukh

Verso

[1] Xoasal [2] Iaah [3] Saabel [4] Soukh [5] Souliasar

[6] … it being put … [7] … write these things, bind them to the … [8]

[kharaktēres: ΒΗΤ ΒΗΘ ΑΒΗ]

[9] …

Tableau:
tableau
Tracing by:Edward Love (2019)

Apparatus:

Recto

1. ⲛⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲛ̅ⲛⲉ⸗ϥ- (twice) | ⲁⲡ̣ⲱⲕⲣ̅ⲥ i.e. Greek ἀπόκρισις ? : ⲁⲩ̣ⲱ ⲕⲣ̅ⲥ i.e. Sahdic ⲉⲟⲩⲱ … translate “his … pledges” (“seine …. -Pfänder”) Bilabel/Grohmann, Meyer
2. ⲛⲁⲃ i.e. Sahidic ⲛⲁ⸗ϥ | ⲉⲓⲙⲏϯ i.e. Greek εἰμήτι | ⲃⲁⲥⲑⲁ i.e. Sahidic ⲃⲁⲥⲧ-ϩⲟ
3. ⲑⲁⲗⲟ i.e. Sahidic ⲑⲗⲟ | ⲕ̣ⲟ̣ϯ̣ i.e. Sahidic ⲕⲱⲧⲉ | ⲕ̣ⲟ̣ⲧ̣ Bilabel/Grohmann
4. ϫⲟⲣⲓ i.e. Sahidic ϫⲱⲱⲣⲉ | ϯ̅ⲣ ⲉⲣⲟⲧⲛ l. ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ | ⲙⲡⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
5. ⲁⲛⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος | ϫⲟⲣⲓ i.e. Sahidic ϫⲱⲱⲣⲉ | ⲛ̣ⲛ̣ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲟⲧⲟⲩ : i.e. Sahidic ⲛ-ⲉⲧ-ⲁϩⲉⲣⲁⲧ⸗ⲟⲩ (dittography?) Bilabel/Grohmann, Meyer | ⲉⲣⲟ̣ⲕ̣ · : ⲉⲣⲟϥ Bilabel/Grohmann
8. ⲧ̅ⲟⲧ̅ⲛ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅
9. ⲗ̅ⲗ̅ l. ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧⲉⲧ̇ⲛ̇:ⲃⲓ i.e. Sahidic ⲛ⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ϥⲓ | ⲭⲁⲣⲓⲥ i.e. Greek χάρις
10. ⲡⲉⲃϩⲁ i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ-ϩⲁ | ⲧⲉⲕϯ l. ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲕⲧⲟ ? Bilabel/Grohmann, Meyer | ⲛⲁⲃ i.e. Sahidic ⲛⲁ⸗ϥ | ⲭⲁⲣⲓⲥ i.e. Greek χάρις
10-11. ⲙⲁ ⲛϩⲉⲙⲁⲁⲥ i.e. Sahidic ⲙⲁ ⲛ̅-ϩⲙⲟⲟⲥ : translate “dwelling place” (“(Wohn)sitzes”) Bilabel/Grohmann, Meyer
11. ⲑⲗⲁ i.e. Sahidic ⲑⲗⲟ | ⲉⲃⲟ̣ⲗ̣ : ⲉⲃ[ⲟⲗ ⸗] Bilabel/Grohmann
12. ⲛⲉⲗⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲛⲉ-ⲗⲁⲁⲩ | ⲉⲛⲓⲃⲓ̣ i.e. Sahidic ⲉⲣⲉ-ⲡ-ⲛⲓϥⲉ ? Polotsky : i.e. Sahidic ⲛ-ⲛⲓⲙ Bilabel/Grohmann | ⲛ̣[ⲱ]ⲛ̣ⲁϩ : ⲛ̣[ⲉⲧⲟ]ⲩ̣ⲁϩ Bilabel/Grohmann, Meyer
13. ⲉⲡϩⲁ̣ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ϩⲁ
14. ⲁⲓⲁⲓⲁ l. ⲁⲓⲁ ⲁⲓⲁ (haplography) | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ (twice) | ⲁⲃϫⲟⲕ i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-ϫⲱⲕ
15. ⲍ̅ l. ⲍ̅(ⲱⲇⲓⲟⲛ) i.e. Greek ζῴδιον | ⲫ̅ⲩ l. ⲫ̅ⲩ(ⲗⲁⲕⲧⲏⲣⲓⲟⲛ) i.e. Greek φυλακτήριον | ⲃⲉϯ i.e. Sahidic ⲃⲏⲧⲉ | ⲃⲁⲧⲟⲩ ⲛⲉϩ : ⲃⲁⲧ ⲟⲩⲛⲉϩ Bilabel/Grohmann
16. ⲡⲉⲕϫⲁϫⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ⲕ-ϫⲁϫⲉ
17. ⲧⲁⲃ i.e. Sahidic ⲧⲁⲁ⸗ϥ | ⲙⲟⲩⲗⲁ ⲛⲁⲧⲕⲟ̣ϩⲧ/ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲙⲟⲩⲗϩ̅ ⲛ̅-ⲁⲧ-ⲕⲱϩⲧ̅ : ⲙⲟⲩⲗϩ ⲛⲁⲧⲡⲟϩⲧ/ i.e. Sahidic ⲁⲧ-ⲡⲁϩⲧ Bilabel/Grohmann, Meyer
18. ⲛⲟ̣ⲩ̣ⲁⲗⲧ̣ⲓ̣ⲕⲉⲟⲛⲟⲥ i.e. Greek ἀντικείμενος ? | ⲛⲟ̣ⲩ̣ⲁⲗⲧ̣ⲓ̣ⲕⲉⲟⲛⲟⲥ ⲕⲉ̣ϯ : ⲛⲉ̣ⲓ̣ⲁⲗⲧ̣ⲛⲕⲉⲟⲛⲟ̅ⲥⲕ ϯ (no translation) Bilabel/Grohmann, Meyer | ⲉⲡⲓⲏⲃⲧ : ⲉⲡⲓⲏⲃ ⸗ Bilabel/Grohmann
19. ⲑⲗⲁ i.e. Sahidic ⲑⲗⲟ | ⲡⲓ i.e. Sahidic ⲡⲉ (three times) | ⲕⲁⲧⲁ i.e. Greek κατά
20. ϯϩⲉ : ϯϩⲁ i.e. Sahidic ϩⲉ Bilabel/Grohmann | ⲉ-ⲥⲛⲛⲩ i.e. Sahidic ⲉ-ⲥⲛⲁⲩ | ⲧⲟⲩⲟⲧ i.e. Sahidic ⲧⲟⲩⲱⲧ | ⲙⲟⲩⲗⲁ i.e. Sahidic ⲙⲟⲩⲗϩ
21. ⲡⲉⲩⲥⲁⲓ : i.e Sahidic ⲡⲉ⸗ⲩ-ⲥⲁⲉⲓⲉ translate “their beauty” (“ihre Schönheit”) Bilabel/Grohmann | ⲉⲛⲉⲣⲉⲩ i.e. Sahidic ⲉ-ⲛⲉ⸗ⲩ-ⲉⲣⲏⲩ | ⲗⲉⲙⲗⲟⲙⲟⲩ i.e. Sahidic ϭⲗⲙⲗⲱⲙ⸗ⲟⲩ
22. ⲧⲁⲓⲥ i.e. Sahidic ⲧⲟⲉⲓⲥ | ⲕⲟⲟⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲕⲱⲥ
23. ⲃⲉϯ i.e. Sahidic ⲃⲏⲧⲉ : translate “(which) destroys” (welches zerstört) Bilabel/Grohmann | ⲑ̅ⲩ̅ l. ⲑ̅ⲩ̅(ⲥⲓⲁ) i.e. Greek θυσία | ⲅ : Bilabel/Grohmann, Meyer do not translate | ⲁⲃϫⲱⲕ i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-ϫⲱⲕ

Notes:

1. ⲛⲉϥⲁⲡ̣ⲱⲕⲣ̅ⲥ For the sense “make a payment” see Förster WBGW p. 81 s.v. ἀπόκρισις sense 2.

Bibliography:

Bilabel, Friedrich, and Adolf Grohmann. Griechische, koptische und arabische Texte zur Religion und religiösen Literatur in Ägyptens Spätzeit, Heidelberg: Verlag der Universitätsbibliothek, 1934, p. 410-414, no. 142.

Marvin W. Meyer, in Marvin W. Meyer and Richard Smith. Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1999, p. 222-224, no. 110.

Mößner, Tamara and Claudia Nauerth. “Koptische Text und ihre Bilder.” In Ägyptische Magie und ihre Umwelt, edited by Andrea Jördens, Wiesbaden: Harrassowitz, 2015, p. 309; p. 327-329.

Polotsky, Hans Jakob. “Zu einigen Heidelberger koptischen Zaubertexten.” Orientalia Nova Series 4 (1935): 424-425.


Editor:

EL’s transcription from photograph of the original (25/9/2018); slight edit to l. 15 by KD (28/20/2019); edition by EL (24/3/2020); minor edits by KD (28/4/2020); edits and alternative translation KD (14/8/2020); EL (4/8/2021); KD + MPS (4/11/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T225: Curse," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-225. Accessed on 18/04/2024

Found a mistake? Let us know!