KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T245

Manuscript: M186
Sigla:

PCM 1 25
PCM I 25
P. Heid. Inv. Kopt. 685
Pap. Heid. N.F. IX
Pap. Heid. 9
Pap. Heid. IX

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.17
Coptic Scriptorium:
Date: 951 – 1000

Text position:

p. 16 ll. 16-27, p. 17 ll. 1-10

Type of text:

Healing of bleeding (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: To heal flow of blood

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Middle Egyptian features

Script:

Coptic

Image: https://doi.org/10.11588/diglit.39753

Text: Translation:

p. 16

16. ⲁⲡⲁϩⲏⲧ ⲧⲁⲟⲩⲁ ⲉⲃⲁⲗ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ · ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ
17. ϯⲛⲁϫⲱ ⲁⲛⲁⲕ : ⲉⲛⲁⲉϩⲃⲏⲩⲉ : ⲉⲡⲉⲣⲣⲟ : ⲡⲁⲗⲁⲥ
18. ⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲕⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ : ⲣⲉϥϭⲉⲡⲏ ⲉ̇ϥⲥϩⲁⲓ
19. ⲛⲉⲥⲱϥ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲉϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲉ ⲕⲉⲱⲗ
20. ⲡⲉⲥⲛⲟⲃ ⸗ ⳽̅⳽̅ ⲙ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ϩⲣ̅ⲁ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
21. ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲥ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲍ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲕ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
22. ⲥ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ : ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ : ⲓ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡ-
23. ⲥ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⸗ ⲉ̅ⲙ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲁ̅·ⲣ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲱ̅ ⸗ ⲁ̅ⲇ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲓ̅
24. ⲙ̅ⲉ̅ⲑ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⸗ ⲕⲉ̅ⲱ̅ⲗ · ⲡⲉ·ⲥⲛⲟⲃ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅
25. ⲧ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲏ̅ⲧ̅ : ⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲉ̅ⲓ̅ : ⲱ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲁ̅ ⸗ ⲉ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗
26. ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ⲃ̅ⲱ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲓ̅ ⸗ ⲉⲩⲣⲁⲉⲓⲥ · ⲉⲕϯ ⸗
27. ⲛⲟⲩⲧⲁⲗϭⲁ ϩⲉⲛ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⸗
——————————————————————

p. 17

1. [linear kufic]
2. [linear kufic] ⸗ ⲁⲛⲁⲗⲙⲉⲁ · ⲙⲉⲛ ⲓ̅ⲇ̅ · (kharaktēr: Σ)
3. [linear kufic]
4. [linear kufic]
5. [linear kufic]
6. [linear kufic]
7. [linear kufic]
8. [linear kufic]
9. [linear kufic]
10. [linear kufic]

[p. 16 l. 16] My heart has uttered a good word. [17] I, myself, will speak of my works to the king, my tongue [18] ⟨like⟩ a scribe’s pen writing quickly: [19] he is more beautiful than all the children of men! May you contain [20] the blood ⟨of⟩ NN, child of NN! Michael, Gabriel, Raphael, [21] Suriel, Sarathiēl, Zetekiēl, Anaēl, [22] Sator, Sabaoth, Almighty, Jesus, Jesus, Jesus Christ the [23] saviour, Emmanuel, Aretō, Adonai, [24] Methemōn, may you contain the blood ⟨of⟩ NN, child of NN, yea, yea! [25] Tenēt, Elōei, Ōtera, Elēmas, [26] Tōras, Sabaoth, help with protection, and give [27] healing to NN, child of NN, yea, yea, quickly, quickly!

[p. 17, ll. 1-10] (ten lines of linear kufic; in l. 2:) Analmea Men 14 (kharaktēr: Σ)

Tableau:
tableau
Tracing by:Julia Schwarzer (2023)

Apparatus:

p. 16

18. ⲕⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ i.e. Greek γραμματεύς
19. ⲛⲉⲥⲱϥ i.e. Sahidic ⲛⲉⲥⲱ⸗ϥ | ⲡⲁⲣⲁ i.e. Greek παρά | ⲕⲉⲱⲗ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕⲉ-ⲱⲗ
19-20. ⲕⲉⲱⲗ ⲡⲉⲥⲛⲟⲃ : Meyer translates “You must stop the flow of blood”
20. ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
22. ⲥ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ i.e. Greek σωτήρ | ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ l. ⲡⲁⲛⲧ(ⲟⲕⲣⲁⲧ)ⲱⲣ i.e. Greek παντοκράτωρ | ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ (three times) | ⲡⲭ̅ⲥ̅ l. ⲡⲉ-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
23. ⲥ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ i.e. Greek σωτήρ
24. ⲕⲉ̅ⲱ̅ⲗ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕⲉ-ⲱⲗ | ⲕⲉ̅ⲱ̅ⲗ · ⲡⲉ·ⲥⲛⲟⲃ : Meyer translates: “You must stop the flow of blood” | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
26. ⲃ̅ⲱ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲓ̅ i.e. Greek βοηθεῖ
26-27. ⲉⲕϯ ⸗ ⲛⲟⲩⲧⲁⲗϭⲁ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ-ϯ ⲛ̅-ⲟⲩ-ⲧⲁⲗϭⲟ
27. ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ (twice)

p. 17

3. ⲡⲡⲡⲁⲁⲁϩϩⲡ Meyer

Notes:

p. 16

16-19. Psalm LXX 44 (=Masor.45).2-3 ⲁⲡⲁϩⲏⲧ ⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϯⲛⲁϫⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⲛⲣⲉϥϭⲉⲡⲏ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲥⲁ ⲡⲁⲣⲁ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ
22-26. ⲥ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅, ⲁ̅·ⲣ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲱ̅, ⲧ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲏ̅ⲧ̅, ⲱ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲁ̅, ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲥ̅ Variants of the Sator names, whose canonical Latin forms are Sator Arepo Tenet Opera Rotas.
24. ⲙ̅ⲉ̅ⲑ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲛ̅ Cf. Matthew 1.23 καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός (“and his name will be called Emmanuel, which interpreted means ‘God is with us’ (meth’ēmōn)”

p. 17

1-10. As discussed by Gardner (p. 120-121), this section seems to be an example of “linear kufic”, a stylised version of the Arabic script used in magical contexts. For a fuller discussion, see Porter 2010.

Bibliography:

Dosoo, Korshi, Edward O.D. Love, and Markéta Preininger. “The Coptic Magical Papyri Project: Progress Report.” Journal of Coptic Studies 24 (2022): 43–100.

Gardner, Iain. “An Archive of Coptic Handbooks and Exemplars for the Making of Amulets and the Enacting of Ritual Power from the Tenth Century (P. Heid. Inv. Kopt. 680–683 and 685–686)”, in Drawing Spirit: The Role of Images and Design in the Magical Practice of Late Antiquity, edited by Jay Johnston and Iain Gardner (Berlin: De Gruyter, 2022), 73-134.

Meyer, Marvin W. The Magical Book of Mary and the angels : (P. Heid. Inv. Kopt. 685): Text, Translation and Commentary. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1996.

Porter, Venetia. “The Use of the Arabic Script in Magic”, in Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 40 (Supplement: The Development of Arabic as a Written Language, edited by M.C.A. Macdonald. Oxford: Archaeopress, 2010, p. 131-140.


Editor:

Text from DDGLC project based on edition of Meyer (entered 14/20/2019); team (14/11/2022); KD (6/12/2022); JS (12/1/2023)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T245: To heal flow of blood," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-245. Accessed on 21/05/2024

Found a mistake? Let us know!