KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T572

Manuscript: M509
Sigla:

P. Palau Rib. Inv. 412R
P. Palau Rib. Copt. 5

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 501 – 700

Text position:

Ro ll. 1-16

Type of text:

Healing/protection for animals/livestock (magical, applied)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Incipits Amulet

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:
Script:

Coptic

Image: http://dvctvs.upf.edu/imgs/412r.jpg

Text: Translation:

Recto

1. [ⲭⲙ]ⲅ̣
2. [ϩⲛ ⲧⲉϩⲟ]ⲩⲉ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ̣ [ⲛϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ] ⲁⲩⲱ̣ ⲡϣⲁ̣ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ̣ [ⲛⲁϩⲣⲙ]
3. [ⲡⲛⲟⲩⲧ]ⲉ̣ ⲁⲩⲱ ⲛⲛ̣̅ⲉⲟⲩⲛ̣[ⲟⲩⲧ]ⲉ̣ ⲡ̣[ⲉ ⲡϣ]ⲁϫⲉ : ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϫ[ⲡⲟ ⲛⲓ̅ⲥ̅]
4. [ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡ]ϣⲏⲣⲉ ⲛ̣ⲧⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ̣ [ⲁϥϫⲡⲟ]
5. [ⲓⲥⲁ]ⲕ̣ ⲓⲥⲁⲕ ⲛⲇⲉ ⲁⲃϫⲡⲉ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲛⲇⲉ ⲁⲃϫⲡⲉ ⲓ̈ⲟⲩ̣ⲇⲁ̣ⲥ̣ [ⲙ]ⲛ̣ⲉϥ-
6. ⲥⲛⲏⲟⲩ : ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲉⲣⲉϩⲁϩ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲩ ⲉ[ⲥ]ϩⲁⲓ̈ ⲛⲛ̅ⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̣ⲉϩⲃⲏ̣ⲩ̣ⲉ̣
7. ⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧ ⲛϭⲓ̈ ⲛⲉⲛⲧ-
8. ⲁⲩⲛⲁⲩ ϩⲛⲉⲩⲃⲁⲗ : ⲛϫⲓ̈ⲛⲉ ϣⲟⲣⲡ : ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ̣ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅
9. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛ ⲉⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ [ⲡ]ⲉⲡ̣ⲣⲟⲑⲏ̣ⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲩ
10. ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲁ̣ ⲧ̣ⲉⲕϩⲏ : ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛⲇⲱⲧⲏ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ
11. ϩⲁ ⲧⲃⲟⲏⲑⲓ̈ⲁ ⲙⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲃⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲑⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
12. ⲛⲧⲡⲉ ⲛ̣ⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲉⲃϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟⲃ :
13. ⲡⲁⲛϯⲅⲣⲁⲫⲟⲛ̣ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ : ⲉⲃⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲁⲩⲕⲁⲣⲟⲥ
14. ⲡⲉⲣ̣ⲣ̣ⲟ ⲛⲉⲇⲉⲥⲁ ⲭ̣ⲁ̣ⲓⲣ̣ⲁⲓⲇⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲥ ⲛⲧⲉⲅ̣·ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲁⲓ̈
15. ⲉ̣[ⲡ]ⲉⲥⲣⲁⲛ̅ ⲡⲉ ⲉⲇⲉⲥⲁ : ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ[ϣⲱⲛ]ⲉ̣ ⲛ̣ⲓ̣ⲙ̣
16. ⲧⲁⲗϭⲟ ⲛⲓ̈ⲧⲉⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲉⲥⲉϣⲱⲡ̣ⲉ +

[1] [ΧΜ]Γ [2] [In the] beginning was [the word] and the word was [in the presence of] [3] [God] and the word was a god.

The book of the birth of Jesus [4] Christ, [the] son of David, the son of Abraham. Abraham [begat] [5] Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas and his [6] brothers.

For many have undertaken to write the words concerning the things [7] which they have agreed among themselves according to the way which it was transmitted to us by those who [8] saw ⟨it⟩ with their eyes from the beginning.

The beginning of the gospel of Jesus Christ. [9] As it is written in Isaiah the prophet, “Behold, I will send [10] my messenger before you.”

The blessing of the song of David. “The one who dwells [11] in the help of the exalted one will be in the shadow of the God [12] of heaven. He will say to the Lord, ‘You are my helper.”

[13] The copy of the letter of Jesus Christ, writing to Abgar [14] the King of Edessa: “Greetings! Blessed are you and blessed is your city, whose name is Edessa.”

O Lord God, you who heal every disease, [16] heal these animals! Amen. May it be. +

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

2. ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ̣ : ⲛⲉϥϣⲟ̣ⲟ̣ⲡ Given
3. ⲛⲛ̣̅ⲉⲟⲩⲛ̣[ⲟⲩⲧ]ⲉ̣ i.e. Sahidic ⲛⲉ-(ⲟ)ⲩ-ⲛⲟⲩⲧⲉ : ⲛⲛ̣̅ⲉⲟⲩⲛ̣[ⲟⲩⲧⲉ] Given | ⲡ̣[ⲉ ⲡϣ]ⲁϫⲉ : [ⲡ̣ⲉ ⲡϣ]ⲁϫⲉ [:] Given | ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ
4. ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ϣⲏⲣⲉ ⲛ̣ⲧⲁⲩⲉⲓⲇ : ϣ̣ⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲇ Given | ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ̣ : ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ Given
5. [ⲓⲥⲁ]ⲕ̣ ⲓⲥⲁⲕ : [ⲓ̈ⲥⲁⲕ] ⲓ̈ⲥⲁⲕ Given | ⲛⲇⲉ i.e. Greek δέ (twice) | ⲓ̈ⲟⲩ̣ⲇⲁ̣ⲥ̣ : ⲓ̈ⲟⲩ̣ⲇⲁⲥ̣ Given | [ⲙ]ⲛ̣ⲉϥ- l. ⲙⲛ ⲛⲉϥ- (haplography) : [ⲙⲛ] ⲛ̣ⲉϥ- Given
6. ⲉⲡⲓⲇⲏ i.e. Greek ἐπειδή | ϩⲓ ⲧⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ⸗ⲟⲩ | ⲉ[ⲥ]ϩⲁⲓ̈ : ⲉⲥ̣ϩⲁⲓ̈ Given | ⲛ̣ⲉϩⲃⲏ̣ⲩ̣ⲉ̣ : ⲛ̣ⲉϩⲃⲏⲩⲉ Given
7. ⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲧ : ⲛⲧⲁⲩⲧ̣ⲱⲧ Given | ⲕⲁⲧⲁ i.e. Greek κατά | ⲉⲧⲟⲟⲧ ⲛϭⲓ̈ l. ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛϭⲓ̈ (haplography) : ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛϭⲓ̈ Given
8. ϩⲛⲉⲩⲃⲁⲗ l. ϩⲛ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ (haplography) | Given has mid dot instead of dipunct following ϩⲛⲉⲩⲃⲁⲗ | ϣⲟⲣⲡ : ϣⲟ̣ⲣⲡ Given | ⲁⲣⲭⲏ i.e. Greek ἀρχή | ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ̣ i.e. Greek εὐαγγέλιον : ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ Given | ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡⲉ-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
9. ⲕⲁⲧⲁ i.e. Greek κατά | ⲡ̣ⲣⲟⲑⲏ̣ⲧⲏⲥ i.e. Greek προφήτης
10. ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος : ⲙ̣ⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Given | ⲇⲱⲧⲏ i.e. Sahidic ⲧ-ⲱⲇⲏ i.e. Greek ᾠδή
11. ⲃⲟⲏⲑⲓ̈ⲁ i.e. Greek βοήθεια
12. ⲛ̣ⲁϫⲟⲟⲥ l. ⲃ-ⲛⲁ-ϫⲟⲟ⸗ⲥ i.e. Sahidic ϥ-ⲛⲁ-ϫⲟⲟ⸗ⲥ | ⲡⲁⲣⲉⲃϣⲟⲡⲧ i.e. Sahidic ⲡⲁ-ⲣⲉϥ-ϣⲟⲡ⸗ⲧ
13. ⲁⲛϯⲅⲣⲁⲫⲟⲛ̣ i.e. Greek ἀντίγραφον | ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ i.e. Greek ἐπιστολή | ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡⲉ-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
14. ⲡⲉⲣ̣ⲣ̣ⲟ : ⲡⲉⲣⲣⲟ Given | ⲭ̣ⲁ̣ⲓⲣ̣ⲁⲓⲇⲉ i.e. Greek χαίρετε : ⲭ̣ⲁ̣ⲓⲣⲁⲓⲇⲉ Given| ⲛⲧⲉⲅ̣·ⲡⲟⲗⲓⲥ i.e. Sahidic ⲧⲉⲕ-ⲡⲟⲗⲓⲥ i.e. Greek πολίς :ⲛⲧⲉⲕ̣ⲡⲟⲗⲓⲥ Given
15. ⲉ̣[ⲡ]ⲉⲥⲣⲁⲛ̅ : [ⲉⲡ]ⲉⲥⲣⲁⲛ Given
16. ⲧⲁⲗϭⲟ vacat before in papyrus : ϩⲁⲙⲏ̣ⲛ i.e. Greek ἀμήν : ϩⲁⲙⲏ̣ⲛ Given | ⲉⲥⲉϣⲱⲡ̣ⲉ : ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ Given

Notes:

Bibliography:

Given, J. Gregory. “An Incipits Amulet Featuring Jesus’s Letter to Abgar.” Journal of Coptic Studies 19 (2017): 42–49.


Editor:

Edition from Given, entered by KD (3/2/2020); JS (15/12/2021) team (17/12/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T572: Incipits Amulet," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-572. Accessed on 20/06/2024

Found a mistake? Let us know!