KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T616

Manuscript: M2
Sigla:

Columbia Coptic Parchment 1 & 2
554
Columbia inv. 554
Parch 1 and 2; Inv. 19 and 19
Columbia Coptic Document 1

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 501 – 800

Text position:

Ro ll. 1-36

Type of text:

Protection (magical, applied)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Applied amulet to protect Zacharias

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Fayumic features

Script:

Coptic

Image:

Text: Translation:

1. ϯⲥⲟⲡ̅ⲥ̅ · ⲁⲩⲱ ϯⲡⲁⲗⲁⲗⲓ ⲙⲟⲕ ⲡⲟⲟⲩ ⲓ̅ⲥ̅ ⧹ⲡⲉ⧸ⲭ̅ⲥ̅ · ⲡⲁ-
2. ϣⲏⲣⲉ ⲙ̇ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡϥⲏⲣⲉ ⲡⲁϫⲉⲗⲉⲉⲧ ⲡⲉⲧⲙ-
3. ⲡⲁⲉⲣⲁⲃⲁ⧸ ϩⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲡⲉⲣⲟⲩ ⲁⲃⲁⲕⲭ̅ⲱ̅ ⲭⲁⲱ̅ⲧ̅
4. ⲁⲕⲭ̅ⲁ̅ ⲭⲥⲁⲙⲁⲣⲓ ⲥ̅ⲓ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ·̅ ⲃ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̣̅⧸ · ⲥ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲱ̅ · ⲡ̅ⲁ̅-
5. ⲥⲟⲛ ⲁϩⲣⲓⲣⲁⲃⲙ̣ · ⲁⲃⲁⲗ̣ⲁ̣ⲧ̣ⲃⲗⲁ ϩ̅ⲓ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲃ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅
6. ⲧⲉⲕⲣⲟϥⲃⲓⲁ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⁝ ⲓ̣ⲃ̣ ⲛ̇ϭⲟⲙ ⲛⲧⲁⲁϩⲁⲣⲁ-
7. ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲙⲙⲁⲓ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲧⲁⲕⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲕⲁⲗⲁϩ⧹ⲧ̣⧸
8. ⲁⲓⲉⲉⲧ ⲉⲙⲟⲕ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲕ-
9. ⲣⲁⲛ ⲉⲧⲟⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲁⲕⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ ⲡ̅ⲛ̣̅ⲁ̅ ⲉ-
10. ⲧⲟⲟⲩⲁⲁⲃ : ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̣ⲧⲓⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ϣⲁⲧⲟⲩⲧⲁ-
11. ⲁⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲕϣϣ ⲙⲛ ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲛⲁ-
12. ⲕⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉ-
13. ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡϣⲉ ⲛⲥⲏⲛⲧⲓϩⲏⲩ ⲛⲁⲫⲟⲣⲓ ⲧⲓⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ
14. ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲏ̇ϣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲟⲩ-
15. ⲇⲉ ⲙⲁⲅⲓⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲁⲣⲙⲁⲅⲓⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲇⲉⲡⲕⲁ-
16. ⲕⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲣⲱⲙⲉ
17. ⲟⲩⲇⲉ ⲇⲉⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲇⲉⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲥϩⲓⲙⲉ
18. ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲁⲏⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛⲇⲉⲉⲣⲉ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲇⲉⲉⲣⲉ ⲛ-
19. ⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲡⲉ
20. ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲡⲕⲁϩ̣ ⲙ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲁ̣ⲭ̣ⲱ̣ⲣ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲁ̣ⲩ̣ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ-
21. ⲥ ⲡϣⲉ ⲛⲥⲏⲛⲧⲓϩⲏⲩ ϩ̣[ⲛ̣ ⲧ̣]ⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉϥⲛ̣ⲁⲫⲟⲣⲓ ⲛ̣ⲧ̣ⲓ̣ⲡⲣⲟⲥⲉ-
22. ⲩⲭⲏ ⲙⲛ ⲛⲉⲓⲣⲁⲛ ⲣⲓⲏⲗ ⲣⲟ̣ⲉⲓⲥ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡϣⲉ ⲥⲏⲛⲧⲓϩⲏⲩ
23. ⲥⲟⲩⲣⲓⲏⲗ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲣⲁⲫⲁⲏⲗ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϥⲑ ⲁⲱ ϥⲑ ϩⲁⲣⲉϩ
24. ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲥ ⲡϣⲉ ⲛⲥⲏⲛⲧⲓϩⲏⲩ ⲫⲁⲏⲗ · ⲥⲁⲃⲃⲁⲏⲗ ⲁⲃⲣⲁ-
25. ⲥⲁⲝ̅ ⲱ̣ ⲃⲉⲃⲉⲣⲙⲉⲓ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲃⲟ̣ⲏ̣ⲑ̣ⲓ̣ⲁ̣ ⲣⲟⲉⲓⲥ
26. ⲉ̣ⲣ ϩⲏ̣ⲙⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡϣ[ⲉ̣ⲛ̣ ⲥ̣ⲏ̣ⲛ̣ⲧ̣ⲓ̣]ϩⲏⲩ [tableau 1]
27. (kharaktēres: ϫΥΥΥ complex x 4) [tableau 1] ⲣⲟ-
28. (kharaktēres: ΖΤΟΥΣΨϽƎΗ⳨ΨƎΧ) [tableau 1] ⲉⲓⲥ
29. ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡϣⲉ ⲛⲥⲏⲛⲧⲓϩⲏⲩ ⲡⲉ-
30. ⲑⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲛ̣ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏ̣ⲣⲟ̣ⲩ ⲡ̣ⲉ̣ⲃ̣ⲱ̣ⲛ̣ϩ̣
31. ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲕⲉⲕⲉⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲧⲓⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ̅
32. ⲙⲛ ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲁⲃⲣⲁⲛⲧⲁⲭ̣ ⲁⲛⲡⲣⲁⲙⲁⲭⲙⲁⲣⲓ ⲥⲓ̣ .
33. ⲡⲁⲣⲁ ⲃⲁⲕⲟⲩⲏⲗ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡϣⲉ
34. ⲥⲏⲛⲧⲓϩⲏⲩ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̣ⲛ̣
35. ⲧⲉϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲉ̣ ⲛ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲕⲉⲕⲉ-
36. ⲃⲁⲗ

[1] I entreat and I invoke you today, Jesus Christ, my [2] beloved son, the son of my (?) bridegroom, the one who does not [3] transgress, by the power ⟨of⟩ Perou, Abakkhō, Khaōt, [4] Akkha, Khsamari, Sibiēl, Batkh, Sataō, [5] Pason, Ahrirabm (?), Abaltbla (?), Hirōbbiēl, [6] Tekrofbia; who are ⟨the⟩ 12 (?) powers that stood [7] with me in the time that you came to my womb [8] and I conceived you, my beloved son! Now, in your [9] holy name and ⟨that of⟩ your good Father and the Holy Spirit, [10] I complete this prayer so you are given [11] for us in your praise and your glory, with your good Father [12] and the Holy Spirit! Now, then, as soon as [13] Zakharias the son of Sēntihēu will bear this prayer [14], no evil will be able to approach him at all, neither [15] magic nor sorcery nor a power of [16] darkness nor a power of man [17] nor male demon nor female demon, [18] nor ⟨of ?⟩ the air nor male deities or female deities [19] nor any evil at all, neither those of heaven [20] nor those of the earth, let them withdraw themselves away from Zakharias [21] the son of Sēntihēu, as soon as he will bear this prayer [22] and these names! Riēl, protect Zakharias, the son of Sēntihēu! [23] Souriel, protect! Raphael, protect! Amen, Aō, amen, watch over [24] Zakharias, the son of Sēntihēu! Phaēl, Sabbaēl, Abrasax [25] O Bebermei, Michael, Gabriel, help, protect, [26] guide Zakharias, the son [of] Sēntihēu! [27-28] Protect [29] Zakharias the son of Sēntihēu from [30] every evil thing that is evil all the days of his life [31] like ⟨the⟩ apple of the eye through the power of this prayer [32] and these names: Abrantakh, Anpramakhmari, Si.para, [33] Bakouēl, protect Zakharias, the son [34] of Sēntihēu, day and [35] night (?) like ⟨the⟩ apple [36] of the eye!

Tableau:
tableau
Tracing by:Korshi Dosoo (6/2021)

Apparatus:

1. ⲡⲁⲗⲁⲗⲓ i.e. Greek παρακαλεῖν | ⲙⲟⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ | ⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ | ⲓ̅(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ̅ i.e. Greek χριστός
2. ⲡϥⲏⲣⲉ ⲡⲁϫⲉⲗⲉⲉⲧ l. ⲡϣⲏⲣⲉ ⟨ⲙ⟩ⲡⲁ-ⲡⲁϫⲉⲗⲉⲉⲧ : ⲡⲁϫⲉⲗⲉ Schiller (does not translate) : translate “(my) fiancé” (“(mon) fiancé”) van der Vliet
2-3. ⲡⲉⲧⲙⲡⲁⲉⲣⲁⲃⲁ i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲧ-ⲧⲙ̅-ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ i.e. Greek παραβαίνειν : ⲉⲧⲛⲉⲧⲙⲡⲁⲉⲣⲁⲃⲁⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲧⲛ̅-ⲧⲙ̅-ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ Schiller
3. ⲡⲉⲣⲟⲩ probably understand as name, cf. ⲡ-ⲣ̅ⲣⲟ ? : ⲡⲉ ⲣⲟⲩ Schiller : l. ⲡⲉⲣⲟⲩⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙⲡⲉⲣⲟⲩⲁⲃ Crum ap. Schiller | ⲭⲁⲱ̅ⲧ̅ : ⲭⲁⲱ̅ⲕ̅ Schiller
4. ⲁⲕⲭ̅ⲁ̅ : ⲁⲕⲣ/ⲭ̅ⲁ̅ Schiller | ⲃ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲭ̅ : ⲃ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲓ̅ Schiller
5. ⲃⲙ̣ ⲁⲃⲁⲗ̣ⲁ̣ⲧ̣ⲃⲗⲁ : ⲃ . . ⲁⲃⲁ . . ⲃⲗⲗ Schiller | ϩ̅ⲓ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲃ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ : ϩ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲃ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ Schiller
6. ⲧⲉⲕⲣⲟϥⲃⲓⲁ probably understand as name : ⲡⲉⲕⲣⲟϥ ⲃⲓⲁ translated as “(these are) the forces of evil” Schiller | ⲓ̣ⲅ̣ : . . Schiller
6-7. ⲛⲧⲁⲁϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ⲩ-ⲁϩⲉⲣⲁⲧ⸗ⲟⲩ | l. ⲛ̅ⲧⲁ-ⲁϩⲉⲣⲁⲧ⸗ⲟⲩ translated as “I hold them fast” Schiller
7. ⲛⲏⲙⲙⲁⲓ i.e. Sahidic ⲛⲙⲙⲁ⸗ⲓ | ⲧⲁⲕⲓ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ⲕ-ⲉⲓ : ⲧⲁⲕ Schiller | ⲉⲧⲁⲕⲁⲗⲁϩ⧹ⲧ̣⧸ : ⲉⲧⲁⲕⲁⲗⲁ ϩ- Schiller : ⲉⲧⲁⲕⲁⲗⲁϩⲁ van der Vliet
8. ⲁⲓⲉⲉⲧ ⲉⲙⲟⲕ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲓ-ⲉⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ : ϩⲓⲉⲉⲧⲉ ⲙⲟⲕ i.e. Sahidic ϩⲏⲏⲧⲉ ? Schiller : l. ⟨ⲉ⟩ⲓⲉⲉⲧ van der Vliet
9. ⲉⲧⲟⲟⲩⲁⲁⲃ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ⲟⲩⲁⲁⲃ | ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ l. ⲡⲁⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ? | ⲁⲕⲁⲑⲟⲥ i.e. Greek ἀγαθός | ⲡ̅ⲛ̣̅ⲁ̅ l. ⟨ⲡ⟩ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα : ⲡ̅ⲙ̅ⲁ̅ l. l. ⟨ⲡ⟩ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ Schiller
9-10. ⲉⲧⲟⲟⲩⲁⲁⲃ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ⲟⲩⲁⲁⲃ
10. ⲁⲓϫⲱⲕ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲓ-ϫⲱⲕ | ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ i.e. Greek προσευχή
11. ϣϣ i.e. Sahidic ϣⲟⲩϣⲟⲩ : i.e. Sahidic ⲥⲁϣ translated as “wounds” Schiller : translated as “pain” (“pena”) Pernigotti
11-12. ⲉⲛ-ⲁⲕⲁⲑⲟⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲕⲁⲑⲟⲥ i.e. Greek ἀγαθός
12. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡ̅ⲛ̅(ⲉⲩⲙ)ⲁ̅ i.e. Greek πνεῦμα
13. ⲫⲟⲣⲓ i.e. Greek φορεῖν | ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ i.e. Greek προσευχή
14. ⲏ̇ϣ i.e. Sahidic ϣ̅-
14-15. ⲟⲩⲇⲉ i.e. Greek οὐδέ
15. ⲙⲁⲅⲓⲁ i.e. Greek μαγεία | ⲟⲩⲇⲉ i.e. Greek οὐδέ (twice) | ⲫⲁⲣⲙⲁⲅⲓⲁ i.e. Greek φαρμακεία | ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐξουσία | ⲛⲇⲉ i.e. Sahidic ⲛⲧⲉ
16. ⲟⲩⲇⲉ i.e. Greek οὐδέ | ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐξουσία
17. ⲟⲩⲇⲉ i.e. Greek οὐδέ (twice) | ⲇⲉⲙⲟⲛⲓⲟⲛ i.e. Greek δαιμόνιον
18. ⲟⲩⲇⲉ i.e. Greek οὐδέ (thrice) | ⲡⲁⲏⲣ l. ⟨ⲡⲁ⟩ⲡⲁⲏⲣ ? i.e. Greek αήρ : Schiller and Pernigotti translate “wind” (“vento”) | ⲁⲛⲇⲉⲉⲣⲉ see Crum CD 230b s.v. ⲛⲟⲩⲧⲉ
19. ⲟⲩⲇⲉ i.e. Greek οὐδέ | ⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲉⲧ-ϩⲟⲟⲩ | ⲟⲩⲧⲉ i.e. Greek οὐδέ
20. ⲛⲁⲡⲕⲁϩ̣ : ⲛⲁⲡⲕⲁ[ϩ] Schiller | ⲙ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲁ̣ⲭ̣ⲱ̣ⲣ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲁ̣ⲩ̣ i.e. Greek ἀναχωρεῖν : [ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Schiller
20-21. ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ i.e. Sahidic ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̅-ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ
21. ⲉϥⲛ̣ⲁⲫⲟⲣⲓ : . . ⲉϥⲛ̣ⲁⲫⲟⲣⲓ Schiller
21-22. ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ i.e. Greek προσευχή
23. ϥⲑ i.e. ἄμην (twice) : ϥⲑⲁⲱϥⲑ translates “Fthaoth” (name) or l. ϥⲑ ⲁⲩⲱ ϥⲑ “99 and 99” Schiller : translate “Fthaoth” (name) Pernigotti
25. ⲃⲟ̣ⲏ̣ⲑ̣ⲓ̣ⲁ i.e. Greek βοηθεῖν
26. ⲉ̣ⲣ ϩⲏ̣ⲙⲉ i.e. Sahidic (ⲉ)ⲣ ϩⲙⲙⲉ
29-30. ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲉ-ⲡ-ⲉⲧ-ϩⲟⲟⲩ
30. ⲡ̣ⲉ̣ⲃ̣ⲱ̣ⲛ̣ϩ̣ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ϥ-ⲱⲛϩ
31. ⲕⲉⲕⲉⲃⲁⲗ i.e. ⲕⲉⲕⲉ ⲛ̅-ⲃⲁⲗ literally “pupil of the eye” : l. ⲕⲁⲕⲉ ⲃⲁⲗ translate “keep him safe from the evil eye” ? Schiller : Pernigotti translates “protect him from the evil eye” (“custodiscilo dal malocchio”) | ⲧⲓ-ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ̅ i.e. Sahidic ⲛ̅-ϯ-ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ i.e. Greek προσευχή
32. ⲁⲃⲣⲁⲛⲧⲁⲭ̣ : ⲁⲃⲣⲁ ⲛⲧⲁϯ Schiller
35. ⲧⲉϣⲏⲣⲉ l. ⲧⲉ-ⲩϣⲏ ?
35-36. ⲧⲉϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲉ̣ ⲛ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲕⲉⲕⲉⲁⲗ Pernigotti translates “my son from the evil eye” (“mio figlio dal malocchio”)

Notes:

3, 4. ⲡⲁⲉⲣⲁⲃⲁ⧸| ⲃ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̣̅⧸ Both of these words terminate in a sign resembling an alpha with a long tail, crossed with an oblique stroke; we transliterate this as ⲁ⧸, but its significance escapes us.
6. ⲓ̣ⲃ̣ The letters here are very difficult to decipher, and resemble cursive Greek; here we propose with van der Vliet to read them as the numeral 12, which would seem to match the number of preceding names.
11. ⲡⲉⲕϣϣ ⲙⲛ ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ “your praise and your glory” cf. Jeremiah 13.11 ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ (“a praise and a glory”)
23. ϥⲑ ⲁⲱ ϥⲑ ϥⲑ is the numeral 99, the isopsephistic value of ἄμην (“amen”), and is often used to write it.
31, 35-36. ⲕⲉⲕⲉⲃⲁⲗ Literally “pupil”, here we use the slightly archaic term for the pupil, “apple of the eye”, which retains the sense of “something precious” intended here.

Bibliography:

Pernigotti, Sergio. “La magia copta: I testi.” In Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.18.5, edited by Hildegard Temporini and Wolfgang Haase. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1995, p. 3712-3713, no. 17.

Schiller, Arthur A. “A Coptic Charm. Columbia Coptic Parchment, Numbers 1 and 2.” Journal of the Society of Oriental Research no. 12 (1928): 25–34, pp. 25-34.

van der Vliet, Jacques. “Varia magica coptica.” Aegyptus 71.1/2 (1991): p. 239-241.


Editor:

EL’s edition based on Schiller (24/7/2019) (3/12/2019); transcription entered by EL 1-13 (24/7/2019), MPS 14-36 (2/12/2019); KD (25/1/2020); team from photograph (13/5/2021); KD (26/5/2021); KD (11/6/2023)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T616: Applied amulet to protect Zacharias," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-616. Accessed on 18/05/2024

Found a mistake? Let us know!