KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T73

Manuscript: M338
Sigla:

Berlin P. 22191 a.b
BKU 3 389
BKU III 389

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 301 – 800

Text position:

Ro ll. 1-17-Vo ll. 1-6

Type of text:

Curse (magical, applied, prayer for justice)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Applied Judicial Curse against Philoxen, Victor, and Asane

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic (non-standard)

Script:

Coptic

Image:

Text: Translation:

Recto

1.|⳨| ⲁⲛⲟⲕ̣ ⲡⲉⲧⲥⲉⲙⲉ ⲛⲁⲕ̣ ⲡⲓ̈ⲱⲧ ⲡϣⲣⲏⲣ̣ⲉ̣ ⲡⲉⲛⲉ̣ⲩⲙⲁ ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫ̣[ⲉ]
2. ⲉⲣ ⲡⲁϩⲁ̣ⲡ ⲙ̅ⲛ̅ ⲫⲓ̈ⲗⲟⲝⲉⲛ ⲙ̅ⲛ̅ ⲃⲓ̈ⲕ⧹ⲧ⧸ⲱⲣ ⲙ̅ⲛ̣̅ ⲁ̣ⲥ̣ⲁⲛⲉ ⲙⲓ̈ⲭⲁⲏⲗ ⲅⲁⲃ̣ⲓ̣̈ⲏ̣[ⲗ]
3. ⲥⲟⲩⲣⲓ̈ⲏⲗ̣ ⲣ̣ⲁⲫⲁⲏⲗ ⲙⲁⲛⲟⲩ̣ⲏⲗ ⲡϫⲟⲩⲧⲁⲃⲧⲉ ⲛ̣ⲡⲣⲥⲃⲏⲣⲟⲥ ⲧⲓ̈ⲱ̅ⲣ̅ⲕ̅ ⲉⲣⲟ̣ⲕ̣
4. ⲡⲉⲧⲙⲟ̣ⲥ̣ ϩⲓ̈ϫⲉ ⲛⲉⲅⲉⲣⲟⲩⲃⲓ̈ⲛ ⲙⲉ̣ ⲥⲁⲣⲁⲫⲓ̈ⲛ ⲧⲓ̈ⲱ̅ⲣ̅ⲕ̣̅ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ϭⲓ̈ϫ ⲛⲟ̣[ⲩ-]
5. ⲛⲁⲙ ⲧⲁⲥ̣ⲡⲗⲁⲥⲉ ⲛⲁⲧⲁⲙ ⧹ⲧ̣ⲉ̣⧸ⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲡⲁϫ̣ⲟ̣ⲉⲓⲥ ⲉⲅⲉⲥ̣ⲱ̅ⲧ̅ⲙ ⲉⲡⲟ̣[ . . ⲉ-]
6. ⲅⲉⲣ ⲡⲁϩⲁⲡ ⲙ̅ⲛ̅ ⲛⲉⲧϫⲓ̣̈ ⲙⲟⲓ̈ ⲛϭⲟⲛⲟⲥ ϩ̅ⲁ̅ⲉ̅[ⲓ̈]̅ⲟ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲃⲥⲱ̅[ⲧ̅ⲙ̅ ⲉ-]
7. ⲧⲁⲛⲛⲓ̈ⲏⲗ ϩⲁⲉⲓ̇ⲟ ⲡⲉ̅ⲛ̅ⲧ̣ⲁⲃⲥⲱ̅ⲧ̅ⲙ̅ ⲓ̈ⲱⲛⲁ̣[ⲥ ⲉ]ⲃϩ̅ⲛ̅ ϩ̅ⲏ̅ϥ̅ⲧ ⲛ̅ⲡⲕⲏⲧ̣[ⲟⲥ]
8. ⲉⲅⲉⲧⲛⲟⲟⲩ ⲙⲓ̈ⲭⲁⲏⲗ ⲛ̅ⲉⲃϫⲱϩ ⲡⲉ . [ . . . . . . ] ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲛⲁⲧⲁ[ⲗϭⲟ]
9. ⲛ̅ⲡⲓ̈ϣ̣ⲟⲙⲛ̅ ⲣ̣ⲱⲙⲉ ϩ̅ⲛ̅ ⲛⲟⲩϭⲉ[ⲡⲏ ⲧⲁⲭⲏ ⲧⲁ]ⲭⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲧⲁⲃϫⲱ[ϩ ⲛ-]
10. ⲧⲓ̈ⲟⲕⲗⲏ ⲁⲃⲡⲱ̅ⲛⲛⲉ ⲡⲉϥⲑⲉⲣⲟⲛ̣[ⲟⲥ . . . . ]ⲉⲛⲟⲟϥ ⲟ̅ⲛ̅ ⲧⲓ̈ ⲛⲟ[ . . . ]
11. ⲛϫⲱϩ ⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲡϣⲟⲙⲉ ⲣ[ⲱⲙⲉ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ] ⲛ̅ⲡⲥⲁⲭⲁⲣⲓ̈ⲥ ⲙ̣[ⲛ]
12. ⲡⲥⲁ̣ϩ̣[ⲟ]ⲩ ⲉⲧ̅ϩ̅ⲛ̅ ⲛ̣̅ⲧ̣̅ⲉⲩⲣ̣ⲟ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲙ̅[ⲟⲛ ⲉⲩⲉⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ] ⲫⲓ̈ⲗⲟⲝⲉⲛ ⲙ̅ⲛ̅ ⲃⲓ̣̈[ⲕ-]
13. [ⲧⲱⲣ ⲙ̅ⲛ̅ ⲁⲥⲁⲛⲉ ϯⲱⲣⲕ] ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲡ̣ϣ̣ⲟⲙⲛ̅ ⲡ̣ⲓ̣ⲗⲁⲗ̣ⲉ ⲧϩ̅ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲕ[ⲗⲏ-]
14. [ⲥⲓⲁ ca. 14 ? ϩⲁ]ⲅⲓ̈ⲟⲥ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲉⲅⲉⲧⲱⲃⲉ̣ .
15. ⲡϣ̅ⲟ̅ⲙ̣ⲛ̣ ⲣ̣ⲱ̣[ⲙⲉ ca. 10 ? ] ⲧⲁⲭⲏ ϩⲁⲙ̣̅ⲏ̣̅ⲛ̣̅ ϩ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲏ̅ⲛ̅ ϩⲁⲙⲛ
16. [ϩ]ⲁⲙⲏ̣ⲛ̣ ϩⲁ̣[ⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲱⲱ]ⲱⲱⲱⲱⲱ ⲉⲉ
17. [ . . ]ⲛ̅ⲧⲉ ⲉ̣ⲁ . ⲁ̣ⲣ̣[ ca. 16 ]ϭ̣ⲱ ϩⲓϫⲱⲟⲩ

Verso

1. ⲥⲟⲧⲟⲙⲁ ⲙ̅ⲛ̅ ⲅⲟⲙⲟⲣⲁϩ ⲉⲃϭⲱ ϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲡϣⲟⲙ ϣⲁⲛ-
2. ⲧⲉⲃⲟ̅ϫ̅ⲛ̅ ⲉⲣⲉⲡⲕⲁϩ ⲱⲛ ⲉⲣⲱⲃ̣ ⲉⲃⲱ̅ⲕ̣̅ⲙ̣̅ⲧ ⲛ̅ⲫⲓ̈ⲗⲟⲝⲉⲛ ⲙ̅ⲛ̅
3. ⲃⲓ̈ⲕⲧ·ⲱⲣ ⲙ̅ⲛ̅ ⲁⲥⲁⲛⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲧⲁⲃ̣ⲱ̣̅ⲕ̅ⲙ̅ⲧ̅ ⲧⲁⲑⲁⲛ ⲙ̣ⲛ̣
4. ⲧⲁⲃⲓ̈ⲣⲱⲛ ϩⲁⲙ̣ⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏ̣ⲛ̣ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ
5. ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ (kharaktēres: ✳︎✳︎)
6. (kharaktēres: ΤΓΚƎΛΕ) ⲣⲱⲧ̣

[recto, 1] ⳨ It is I who petitions you (s.), O Father, Son, ⟨and⟩ Holy Spirit, saying, [2] avenge me against Philoxen and Biktōr and Asane! Michael, Gabriel, [3] Suriel, Raphael, Manouēl, twenty-four presbyters! I adjure you, [4] you who sit upon the cherubim and seraphim, I adjure you by the right hand [5] which formed Adam! Now, then, O my Lord, may you listen to my […] [6] and avenge me against the ones who are violent to me! Yea, You who heard [7] Daniel, yea, you who heard Jonah, when he was in the belly of the whale, [8] may you send Michael so that he might touch … an incurable sickness [9] to these three men, hastily, [quickly], quickly, just as he touched [10] Diocletian and he overturned his throne […] now (?), likewise, give […] [11] touch the bodies of these three [men! The curse (?)] of Zechariah and (?) [12] the curse which is in Deuteronomy [may they come upon (?)] Philoxen and Biktōr [13] [and Asane! I adjure (?)] you by the three bowls (?) which are in the Church [14] […] Holy! Sabaoth, may you requite (?) […] [15] the three men […] quickly, amen, amen, amen, [16] amen, amen, [amen, amen, ŌŌ]ŌŌŌŌŌ, ee [17] […] remained upon them, [verso, 1] Sodom and Gomorrah, may it remain upon them, the three ⟨men⟩ until [2] he (sic) perishes! May the earth open its mouth and swallow Philoxen and [3] Biktōr and Asane, just as it swallowed Tathan and [4] Tabirōn, amen, amen, amen, amen, amen, [5] amen, amen!

ŌŌŌŌŌŌŌ

(kharaktēres: ✳︎✳︎)
[6] (kharaktēres: ΤΓΚƎΛΕ)

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

Recto

1. ⲡⲉⲧⲥⲉⲙⲉ i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲧ-ⲥⲙ̅ⲙⲉ | ⲡϣⲣⲏⲣ̣ⲉ̣ i.e. Sahidic ⲡ-ϣⲏⲣⲉ | ⲡⲉⲛⲉ̣ⲩⲙⲁ i.e. Sahidic ⲡ-ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ i.e. Greek πνεῦμα | ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ⲟⲩⲁⲁⲃ | ϫ̣[ⲉ] : ϫ̣ⲉ̣ Satzinger
2. ⲅⲁⲃ̣ⲓ̣̈ⲏ̣[ⲗ] : ⲅⲁⲃ̣ⲓ̣̈ⲏ̣ⲗ̣ Satzinger
3. ⲡⲣⲥⲃⲏⲣⲟⲥ i.e. Greek πρεσβύτερος
4. ⲙⲟⲥ i.e. Sahidic ϩⲙⲟⲟⲥ | ϩⲓ̈ϫⲉ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲛ̅ | ⲅⲉⲣ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲃⲓ̈ⲛ i.e. Greek χερουβίν | ⲙⲉ̣ : ⲙⲛ̣ Satzinger | ⲥⲁⲣⲁⲫⲓ̈ⲛ i.e. Greek σεραφίμ | ⲛ̅ϭⲓ̈ϫ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϭⲓϫ
5. ⲧⲁ̣ⲥ̣ⲡⲗⲁⲥⲉ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ⲥ-ⲡⲗⲁⲥⲥⲉ i.e. Greek πλάσσειν | ⧹ⲧ̣ⲉ̣⧸ⲛⲁⲩ i.e. Sahidic ⲧⲉⲛⲟⲟⲩ : ⲛ̅ⲁ̅ⲩ translate “see!” (“Sieh”) Satzinger | ⲉⲅⲉⲥ̣ⲱ̅ⲧⲙ̅ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲥⲱⲧⲙ̅ | Satzinger
6. ⲅⲉⲣ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣ̅ | ⲙⲟⲓ̈ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲓ | ⲛϭⲟⲛⲟⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅
7. ϩ̅ⲏ̅ϥ̅ⲧ i.e. Sahidic ϩⲏⲧ⸗ϥ̅ | ⲕⲏⲧⲟⲥ i.e. Greek κῆτος
8. ⲉⲅⲉⲧⲛⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ | ⲛ̅ⲉⲃϫⲱϩ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ̅-ϫⲱϩ | ⲛⲁⲧⲁ̣[ⲗϭⲟ] i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲧ-ⲧⲁⲗϭⲟ
9. ⲛⲡⲓ̈ϣ̣ⲟ̣ⲙ̅ⲛ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲓ-ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅- | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ (twice) | ⲧⲁⲃϫⲱ̣[ϩ ⲛ-] : ⲧⲁⲃϫⲱ̣[ϩ . . ] Satzinger
10. ⲁⲃⲡ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲛⲉ i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-ⲡⲱⲱⲛⲉ | ⲡⲉϥⲑⲉⲣⲟⲛ̣[ⲟⲥ] i.e. Sahidic ⲙ-ⲡⲉ⸗ϥ-ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ : ⲡⲉϥⲑⲉⲣⲟⲛ̣[ . . ] Satzinger | ]ⲉⲛⲟⲟϥ l. ⲧⲉⲛⲟⲟⲩ ? : l. ⲧⲛ̅ⲟⲟⲩ⸗ϥ ? Satzinger | ⲧⲓ̈ ⲛⲟ[ . . . ] : l. ⲧⲓⲛⲟ[ⲩ . ] ? Satzinger
11. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⲛ̅ⲡϣⲟⲙⲉ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲓ-ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅- : ⲛ̅ⲡⲓϣⲟⲙⲉ Satzinger | [ⲡⲥⲁϩⲟⲩ] ⲛ̅ⲡⲥⲁⲭⲁⲣⲓ̈ⲥ ⲙ̣[ⲛ] : [ . . . . . ] ⲛ̅ⲡⲥⲁⲭⲁⲣⲓ̈ⲥ . [ . . . ] i.e. Greek σάκχαρις ? translate “sugar” ? Satzinger
12. ⲛ̣̅ⲧ̣̅ⲉ̣ⲩ̣ⲣ̣ⲟ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲙ̅[ⲟⲛ] i.e. Greek δευτερονόμιον : ⲛ̣̅ⲧ̣̅ⲉ̣ⲩ̣ⲣ̣ⲟ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲙ̅[ . . . ] Satzinger | [ⲉⲩⲉⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ] : [ . . . . . ] Satzinger
12-13. ⲃⲓ̣̈[ⲕ|ⲧⲱⲣ] : ⲃⲓ̣̈[ⲕⲧⲱⲣ] | Satzinger
13. ⲛⲡ̣ϣ̣ⲟⲙⲛ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲓ-ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅- | ⲡ̣ⲓ̣ⲗⲁⲗ̣ⲉ i.e. Greek φιάλη ? : ⲓ̣ⲥ̣ⲓ̣ⲭ̣ⲁⲗⲉ i.e. Greek ἰσχάδες ? Satzinger | ⲧϩ̅ⲛ̅ i.e. Sahidic ⲉⲧϩⲛ̅ (haplography)
13-14. ⲧⲉⲕⲕ[ⲗⲏ|ⲥⲓⲁ] i.e. Greek ἐκκλησία : ⲧⲉⲕⲕ[ . . . ] Satzinger
14. ϩⲁⲅⲓⲟⲥ i.e. Greek ἅγιος | ⲉⲅⲉⲧⲱⲃⲉ̣ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲧⲱⲃⲉ
15. ⲡϣⲟⲙ̣ⲛ̣ ⲣ̣ⲱ̣[ⲙⲉ ca. 10 ? ] : [ . . ] ⲡϣⲟ . ϩ̣ⲟ̣ [ ca. 10 ? ] Satzinger | ⲡϣⲟⲙ̣ⲛ̣ i.e. Sahidic ⲡ-ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ | ⲧ̣ⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ | ϩⲁⲙ̣ⲏ̣ⲛ̣ ϩ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲏ̅ⲛ̅ ϩⲁⲙⲛ i.e. Greek ἀμήν (three times)
16. ϩⲁⲙⲏⲛ i.e. Greek ἀμήν (three times)
17. ⲉ̣ⲁ . ⲁ̣ⲣ̣[ ca. 16 ]ϭ̣ⲱ : ⲉ̣ⲟ̣ . [ ca. 17 ] . ⲱ Satzinger

Verso

1. ⲅⲟⲙⲟⲣⲁϩ ⲅ corrected from ⲣ̣ by overwriting | ϫⲱⲟⲩ i.e. Sahidic ⲉϫⲱ⸗ⲟⲩ : l. ⲉϫⲙ̅ Satzinger | ⲛ̅ⲡϣⲟⲙ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲓ-ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅-ⲣⲱⲙⲉ
2. ⲱⲛ i.e. Sahidic ⲟⲩⲱⲛ | ⲉⲃⲱ̅ⲕ̣̅ⲙ̣̅ⲧ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ⲱⲙⲕ
3. ⲧⲁⲃ̣ⲱ̣̅ⲕ̅ⲙ̅ⲧ̅ ⲧⲧ̅ⲁⲑⲁⲛ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ϥ-ⲱⲙⲕ ⲛ̅-ⲇⲁⲑⲁⲛ
4. ϩⲁⲙⲏⲛ i.e. Greek ἀμήν (five times)
5. ϩⲁⲙⲏⲛ i.e. Greek ἀμήν (twice)

Notes:

Recto

6-7. ⲡⲉⲛⲧⲁⲃⲥⲱ̅[ⲧ̅ⲙ̅ ⲉ]ⲧⲁⲛⲛⲓ̈ⲏⲗ ϩⲁⲉⲓ̈ⲟ ⲡⲉ̅ⲛ̅ⲧ̣ⲁⲃⲥⲱ̅ⲧ̅ⲙ̅ ⲓ̈ⲱⲛⲁ̣[ⲥ ⲉ]ⲃϩ̅ⲛ̅ ϩ̅ⲏ̅ϥ̅ⲧ ⲛ̅ⲡⲕⲏⲧ̣[ⲟⲥ] These are references to the well-known stories of Daniel in the Lion’s Den and Jonah in the Belly of the Whale, from Daniel 6.7-27 and Jonah 2.1-11.
9-10. ⲛ̅ⲑⲉ ⲧⲁⲃϫⲱ̣[ϩ ⲛ]ⲧⲓⲟⲕⲗⲏ ⲁⲃⲡ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲉϥⲑⲉⲣⲟⲛ̣[ⲟⲥ] A reference to the angel Michael overturning the throne of Diocletian which recurs in Coptic literature; see, e.g. Eudoxia and the Holy Sepulture §5 (Orlandi 1980: 34): “send Michael your general and your force, so that he overturns the throne of the shameless one (Diocletian) from under him” (ⲛ̅ⲅ̅ϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲉⲕⲁ[ⲣ]ⲭⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕ̣ϭⲟ̣ⲙ̣ ⲛϥⲡⲱⲱⲛ[ⲉ ϩ]ⲙ̣ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟ[ⲥ ⲙ]ⲡⲁⲧϣⲓⲡⲉ ϩⲁⲣⲟϥ̅); later in the same story (§14) Diocletian is suddenly eaten by worms.
11-12. [ⲡⲥⲁϩⲟⲩ] ⲛ̅ⲡⲥⲁⲭⲁⲣⲓ̈ⲥ ⲙ̣[ⲛ] ⲡⲥⲁ̣ϩ̣[ⲟ]ⲩ ⲉⲧ̅ϩ̅ⲛ̅ ⲛ̣̅ⲧ̣̅ⲉ̣ⲩ̣ⲣ̣ⲟ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲙ̅[ⲟⲛ ⲉⲩⲉⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ] The restoration proposed here must be considered speculative. For the curse of Zechariah, cf. Zechariah 5:2-3, and P. Berlin 10587 (KYP M510/T325) col. 2 ll. 22-26; IFAO Copte 449 (KYP M26/T608) ll. 11-12.
13. [ϯⲱⲣⲕ] ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲡ̣ϣ̣ⲟⲙⲛ ⲡ̣ⲓ̣ⲗ̣ⲁⲗⲉ ⲉⲧϩ̅ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲕ[ⲗⲏⲥⲓⲁ] Once again, this restoration is speculative. The following line might continue as ⲙ̅ⲡϣⲣⲡ̅ ⲙⲓⲥⲉ (“of the Firstborn”); for the “Church of the Firstborn” cf. e.g., P. Heid. Inv. Kopt. 686 p. 6 ll. 8-11: “I adjure you today by the seven angels who stand upon the seven baptistries of the Church of the Firstborn” (ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁϣⲃ : ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ : ⲉⲧⲱϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⸗ ϩⲓϫⲉⲛ · ⲙⲡⲥⲁϣ̇ⲃⲉ ⲗⲟⲩⲧⲏⲣ ⲛ̇ⲧⲉⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉϣⲏⲣⲉ:ⲡ ⲙⲓⲥⲓ).

Verso

3-4. ⲛ̅ⲑⲉ ⲧⲁⲃ̣ⲱ̣̅ⲕ̅ⲙ̅ ⲧⲧ̅ⲁⲑⲁⲛ ⲙ̣ⲛ̣ ⲧⲁⲃⲓ̈ⲣⲱⲛ A reference to the deaths of the rebellious Levites Dathan and Abiram (ⲇⲁⲑⲁⲛ ⲙⲛ ⲁⲃⲉⲓⲣⲱⲛ) in Numbers 16.28-32.

Bibliography:

Satzinger, Helmut. Koptische Urkunden III. Band, 2. Heft, Verlag Bruno Hessling: Berlin, 1967, pp. 1119-121, no. 389.


Editor:

EL’s transcription from Satzinger, EL’s edition (translation, apparatus and notes) (17/9/2018); KD (25/6/2021); KD + MPS (1/4/2022)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T73: Applied Judicial Curse against Philoxen, Victor, and Asane," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-73. Accessed on 20/06/2024

Found a mistake? Let us know!