KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T150

Manuscript: M367
Sigla:

Louvre E 14.250
Louvre E.14.250

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 901 – 1000

Text position:

Ro ll. 1-36 -Vo ll. 1-13

Type of text:

Curse (magical applied, separation)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Applied curse to separate Sipa son of Siheu from Ouerteihla the daughter of Cahaure and Cahaure herself.

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Lycopolitan or Akhmimic features

Script:

Coptic

Image: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010048235

Text: Translation:

Recto
1. ⲧ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅̈ⲥ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲱ̅
2. ⲡ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲓ̅̈ⲁ̅ⲥ̅
3. ⲑ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲉ̅ⲓ̅̈ⲃ̅ⲏ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ
4. ⲗ̅ⲁ̅ϩ̅ⲕ̅ⲓ̈̅ⲙ̅ⲁ̅ⲓ̈̅ⲁ̅ⲕ̅ⲁ̅ϩ̅ⲁ̅
5. ⲁⲗ̅ⲁ̅ϩ̅ⲁ̅ ⲗ̅ⲓ̈̅ⲧ̅ⲗ̅ⲓ̈̅ⲧ̅ ϯ ⲛⲟⲩ-
6. ⲙⲁ̅ⲥ̅ⲧ̅ⲉ̅ ⲙ̅ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲱⲣϫ ⲛⲁ-
7. ⲣⲁⲕⲟⲩⲓ̈ ‧ = ⲉ̅ⲓ̈̅ⲥ̣̅ϯ̅ⲃ̅ⲓ̈̅ⲁ̅ ⲧ̅ⲟ̅ⲉ̅ⲩ̅
8. ⲣ̅ⲏ̅ⲭ̅ⲟ̅ⲣ̅ⲓ̈̅ⲭ̅ⲟ̅ⲣ̅ ⲟⲙⲁⲣ ϯ ⲛⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲉ
9. ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣϫ ⲛ̇ⲥⲓ̈ⲡⲁ ⲡϣⲉ ⲛⲥⲓ̈ϩⲏⲩ
10. ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲟⲩⲁⲣⲧⲉⲓ̈ϩⲗⲁ ⲧϣⲉ ⲛϭⲁⲩ-
11. ϩⲁⲣⲉ ⲙⲛ ϭⲁⲩϩⲁ̣[ⲣⲉ] ‧ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϩⲓ̈ⲟⲟⲩ ⲉϣ-
12. ⲛⲁⲩ ⲉⲡϩⲟ ⲛ̇ⲛⲟⲩ̣[ⲁ ϩ]ⲓ̣̈ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲓ̈ⲟ ⲁⲓ̈ⲟ
______________________________

[tableau 1
Inside body of left figure:
ⲛ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅-
ⲕ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲓ̅

Inside body of right figure:
ⲕⲟⲩ-
ⲛⲓ̈

Kharaktēres left of figures:
++ΙΓ
ΓΓΗ
ΗΛΣΙ .
ΠΒ . . .

Further complex and/or illegible kharaktēres below and to the right]
___________________________________________
13. ⲁⲛⲟⲕ̣ ⲡ̣ⲉ̣[ⲕⲁⲣⲧⲟⲗⲁⲛ ⲡⲉⲧⲡⲟ]ⲣϫ ⲛⲟⲩϣⲃⲏⲣ ⲁⲛⲛⲉϣⲃⲏ̣[ⲣ]
14. ⲁⲛ[ⲟⲕ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣϫ . . . . ⲛⲑ]ⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣ̅ϫ̅
15. ⲛ̅ⲥ[ⲓ̈ⲡⲁ ⲡϣⲉ ⲛⲥⲓ̈ϩⲏⲩ ⲁⲟⲩⲁⲣⲧ]ⲉⲓ̈ϩⲗⲁ ⲧϣⲉ ⲛϭⲁⲩϩⲁⲣⲉ
16. ϫⲉⲕ̣ⲁ̣ⲥ̣ [ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲱϩ] ⲛ̇ⲛⲉⲕⲍ̅ⲱ̅ϯ̅ⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲕⲫ̣̅ⲩ̅-
17. ⲗⲁⲕⲧⲏⲣ̣[ⲓⲟⲛ] ⲙ̣[ⲛ ⲛ]ⲉ̣ⲕⲣⲁⲛ̣ [ⲉⲡ]ⲣⲟ ⲙⲡⲉⲓ̈ⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲛⲉⲓ̈ϩⲉⲗ-
18. ⲗⲏⲛ ⲛⲁ̣[ⲓ ⲉ]ⲧⲙⲟⲟⲩⲧ : ⲛ̇ⲉ[ⲥⲓ̈]ⲡ̣ⲁ ⲡϣⲉ ⲛⲥⲓ̈ϩⲏⲩ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ
19. ⲙⲡⲣⲟ ⲙⲡⲏ̣[ⲓ ⲛ̅]ⲟⲩⲁⲣⲧⲉⲓ̈ϩ[ⲗⲁ ⲧ]ϣⲉ ⲛ̣ϭⲁⲩϩⲁⲣⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
20. ⲛⲛⲉϥϣ ⲉ[ ca. 11 ? ] ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲕⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛ̣ⲟⲩⲙⲁⲥ-
21. [ⲧ]ⲉ ⲙⲛ ⲟ̣ⲩⲡ̣[ⲟⲣϫ ⲙⲛ ⲟⲩϯⲧⲟⲛ] ⲙⲛ ⲟⲩⲁϣⲁⲗ [ⲛ]ⲥ̣ⲓ̈ⲡⲁ ⲡϣⲉ ⲛ-
22. [ⲥⲓ̈]ϩⲏ̣[ⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲟⲩⲁⲣⲧⲉⲓ̈ϩ]ⲗⲁ ⲧϣⲉ ⲛ[ϭⲁⲩϩⲁ]ⲣⲉϩ
23. [ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϩⲓⲟⲟⲩ ⲉϣⲛⲁⲩ ⲉⲡϩⲟ ⲛ̇ⲛ]ⲟⲩⲁ ϩⲓ̈ ⲛⲉⲩ[ⲉⲣⲏⲩ] ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
24. ⲁⲓ̈ⲟ ⲁ[ⲓ̈]ⲟ ϯ [ⲛⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲟⲣϫ ⲛⲥ]ⲓ̈ⲡⲁ ⲡϣⲉ ⲛⲥ̣ⲓ̣̈[ϩⲏⲩ] ⲉϩⲟⲩⲛ
25. [ⲁ]ⲟⲩⲁⲣⲧⲉⲓ̣̈[ϩⲗⲁ ⲧϣⲉ ⲛϭⲁⲩϩⲁⲣⲉ ⲙⲛ ϭⲁⲩ]ϩⲁⲣⲉ

[tableau 2
Inside body of central figure:
ⲱⲱ̣ .
ⲱⲱ .
ⲱϣϣ
ⲱⲱ]
______________________________________
26. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲕⲁⲣⲧⲁⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣϫ ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ
27. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣϫ ⲛ̣ⲟⲩϣⲉⲗⲗⲏⲧ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ-
28. ⲕⲁⲣⲧⲁⲗⲟⲛ ⲡⲉⲛ̣[ⲧⲁ]ϥⲡⲟⲣϫ ⲙⲫⲁⲣⲁϩⲟ ⲉⲡⲉϥϩⲉⲑⲛⲟⲥ
29. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̣[ⲛⲉ]ϥϭⲟⲙ̣ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧ̣ⲁ̣ϥ̣ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲥ ⲓ̈ⲟⲩⲧⲁⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ ⲉⲓ-
30. ⲓ̅ⲥ̅ ϣⲁⲛ̣ⲧⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟ[ⲩ ⲙ]ⲙ̣ⲟϥ ϩⲓ̈ϫⲙ ⲡϣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩ⳨ⲱ̣̅ⲥ̅ ‧ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛ-
31. ⲧⲁϥϩⲱⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧ̣[ⲡ]ⲉ̣ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲗ̅ⲟ̅ⲓ̈̅ ⲉ̅ⲓ̈̅ · ⲏ̅ⲗ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⲁⲛⲟⲕ
32. ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲟⲧ ‧ ⲁ̣[ⲛⲟⲕ] ϩⲉ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲁⲩⲱ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ̈ ⲙⲙ̣ⲟⲕ ⲙⲡⲟⲟ̣ⲩ̣
33. ⲁⲡⲟⲗⲗⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ϩ[ⲛ ⲧⲉ]ⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲁ ⲧⲁⲡⲉ ⲙ̣ . [ . . ] .
34. ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲉ [ⲙ]ⲛ̣ ⲟⲩⲡ̣ⲟⲣϫ ⲛⲥⲓ̈ⲡⲁ ⲡϣⲉ ⲛⲥⲓ̈ϩⲏⲩ ⲛ̣[ⲉϥⲡⲁ]ⲣ̣ⲁⲅⲉ̣
35. ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ⲣ[ⲛ ⲡⲣⲟ] ⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲧ-
36. ⲉⲓ̈ϩⲗⲁ ⲧϣⲉ ⲛ̣ϭ[ⲁⲩϩⲁⲣ]ⲉ̣
⨳——————

Verso
[Tableau 3]

Inside body of figure:
1. ⲥⲓ̈ⲡⲁ
2. ⲡϣⲉ ⲛ-
3. ⲥⲓ̈ϩ̣[ⲏⲩ ϯ] ⲛⲟⲩⲙⲁⲥ-
4. ⲧⲉ ⲛ̣[ⲁϥ] ⲉ̣ϩⲟⲩⲛ
5. ⲁⲟⲩ[ⲁⲣⲧ]ⲉⲓ̈ϩⲗⲁ

6. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉ[ⲧⲉ]ⲧⲛⲛⲁϯ ⲛⲟⲩⲙⲁⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣϫ ⲙⲛ ⲟⲩⲁϣⲁⲗ ⲙⲛ ⲟⲩ-
7. ϯⲧⲟⲛ ⲉⲧⲙ[ⲏ]ⲧⲏ ⲛⲥⲓ̈ⲡⲁ ⲡϣⲉ ⲛⲥⲓ̈ϩⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲟⲩⲁ̣ⲣⲧⲉⲓ̈ϩⲗⲁ
8. ⲧϣⲉ ⲛϭⲁⲩϩⲁⲣⲉ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϩⲓ̈ⲟⲟⲩ ϣ ⲛⲁⲩ ⲉⲡϩ̣ⲟ̣ ⲛⲟⲩⲁ ϩⲓ ⲛⲉⲩ-
9. ⲉⲣⲏⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲛⲛⲉⲓ̈ⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉ̣ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲑ̅ⲕ̅ⲟ̅ⲩ̅
10. ⲗ̅ⲟ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲗ̅ⲗ̅ⲉ̅ ⲙ̅ⲟ̅̅ⲣ̅ⲁ̅ⲩ̅ ⲡ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⲥ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲥ̅ ⲥ̅ⲑ̅.̅[ . .]ⲏ̅ⲙ̅ ⲥ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲛ̅ⲉ̅ⲥ̅
11. ⲛⲟⲕⲟⲕⲛⲓ̈ⲁ ϯ ⲛⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣϫ ⲛ[ⲥ]ⲓ̈ⲡⲁ ⲡϣⲉ ⲛ-
12. ⲥⲓ̈ϩⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲟⲩⲁⲣⲧⲉⲓ̈ⲟⲩϩⲗⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲥ[ⲙⲁⲁ]ⲩ ϭⲁⲩϩⲁⲣⲉ
13. ⲁⲓⲟ ⲁⲓⲟ ⲧⲁⲭⲏ ⲧⲁⲭⲏ ———————————————

Recto
[1] Tartarisarō, [2] Pthaastabias, [3] Thathaeibēthatha, [4] Lahkimaiakaha, [5] Alaha, Litlit, give [6] hatred and separation! [7] Narakoui (7 ⟨times⟩ (?)). Eistibia, Toeu, [8] Rēkhorikhor, Omar, give hatred [9] and separation to Sipa, the son of Sihēu, [10] towards Ouarteihla, the daughter of Cauhare, [11] and Cauhare; none of them will be able to [12] look at the face of another of them, yea, yea!

[tableau 1
Inside body of left figure: Narakoui
Inside body of right figure: Kouni

Kharaktēres left of figures:
++ΙΓ
ΓΓΗ
ΗΛΣΙ .
ΠΒ . . . ]

[13] I am the [sheet, the one who] separates a friend from friends; [14] I [am the one who separates the earth (?) from (?) the] sea; I am the one who separates [15] Sipa, [the son of Sihēu, from] Ouarteihla, the daughter of Cauhare, [16] so that [as soon as] your images and your [17] amulets [and] your names [are placed at the] door of this tomb of these pagans, these dead ones, [18] Sipa, the son of Sihēu, will not visit [19] the door of the house of Ouarteihla, [the] daughter of Cauhare, ever! [20] He will not be able to […] out! You will give hatred [21] and separation [and strife] and a cry [to] Sipa, the son of [22] Sihēu, towards Ouarteihla, the daughter of Cauhare! [23] [None of them will be able to look at the face of] another of them, forever, [24] yea, yea! Give [hatred and separation to] Sipa, the son of Sihēu, towards [25] Ouarteihla, [the daughter of Cauhare and] Cauhare!

[tableau 2
Inside body of central figure:
ōō
ōō
ōšš
ōō]

[26] I am the sheet, the one who separates a brother from his brother; [27] I am the one who separates a bride from her husband; I am the [28] sheet, the one who separated Pharaoh from his people [29] because of the multitude of its powers; I am the one who incited Judas against [30] Jesus so that he was crucified upon the wood of the Cross; I am the one who [31] flew up to heaven and cried out, “Eloi Ei Ēlemas, I too am [32] a god!” I, indeed, I entreat and I invoke you today, [33] Apolle (?), so that as soon as you are placed under the head of … [34] bring hatred and separation to Sipa, the son of Sihēu; he will not visit [35] the [door (?)] of Ouarteihla, [36] the daughter of Cauhare!

Verso
Tableau 3:

[1] Sipa, [2] the son of [3] Sihēu, [give] hatred [4] to [him] towards [5] Ouarteihla!

[6] so that you shall give hatred and separation and a cry and [7] strife to Sipa, the son of Sihēu, towards Ouarteihla, [8] the daughter of Cauhare! None of them will be able to look at the face of another [9] of them, ever, through the power of these names which are: Thkou, [10] Lorolle, Morau, Pithos, Sakhaous, Sth … ēm, Sennes, [11] Nokoknia! Give hatred and separation to Sipa, the son of [12] Sihēu, towards Ouarteiouhla and her mother, Cauhare, [13] yea, yea, quickly, quickly!

Tableau:
tableau
Tracing by:KD (2017, 10/2021)

Apparatus:

Recto
1. ⲧ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅̈ⲥ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲱ̅ : ⲧ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅̈ ⲥ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲱ̅ Drioton
2. ⲡ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲓ̅̈ⲁ̅ⲥ̅ : ⲡ̅ⲑ̅ⲁ̅ ⲁ̅ⲥ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲓ̅̈ⲁ̅ⲥ̅ Drioton
3. ⲑ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲉ̅ⲓ̅̈ⲃ̅ⲏ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ : ⲑ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲓ̅̈ⲃ̅ⲏ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ Drioton
4. ⲗ̅ⲁ̅ϩ̅ⲕ̅ⲓ̈̅ⲙ̅ⲁ̅ⲓ̈̅ⲁ̅ⲕ̅ⲁ̅ϩ̅ⲁ̅ : ⲗ̅ⲁ̅ϩ̅ⲕ̅ⲓ̈̅ⲙ̅ⲁ̅ⲓ̈̅ⲁ̅ ⲕ̅ⲁ̅ϩ̅ⲁ̅ Drioton
13. Reconstruction based on l. 26 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲕⲁⲣⲧⲁⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣϫ | ⲕⲁⲣⲧⲟⲗⲁⲛ i.e. Greek χαρτάριον : i.e. Greek καρτερόν van der Vliet : translate “incantation” (“incantesimo”) Pernigotti | ⲁⲛⲛⲉϣⲃⲏⲣ i.e. Sahidic ⲉ-ⲛⲉ-ϣⲃⲏⲣ : | Drioton (1946: p. 483 n. b) emends to ⲉⲛⲉϥϣⲃⲏⲣ
14. ⲁⲛ[ⲟⲕ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣϫ . . . . ⲛⲧⲉⲑ]ⲁⲗⲁⲥⲥⲁ l. ⲁⲛ[ⲟⲕ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣϫ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲧⲉⲑ]ⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ? : ⲁⲛ[ⲟⲕ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣ̅ϫ̅ . . . . . . . ⲑ]ⲁⲗⲁⲥⲥⲁ Drioton | ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ i.e. Greek θάλασσα
16. Reconstruction based on l. 33 ϫⲉⲕⲁⲥ ϩ[ⲛ ⲧⲉ]ⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲱϩ : ϫⲉⲕ̣ⲁ̣ⲥ̣ ϩⲛ [ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲱϩ] Drioton | ⲍ̅ⲱ̅ϯ̅ⲟⲛ i.e. Greek ζῴδιον
16-17. ⲫ̅ⲩ̅ⲗⲁⲕⲧⲏⲣ̣[ⲓⲟⲛ] i.e. Greek φυλακτήριον
17. ⲧⲁⲫⲟⲥ i.e. Greek τάφος
17-18. ϩⲉⲗⲗⲏⲛ i.e. Greek Ἕλλην
18. ⲛⲁ̣[ⲓ ⲉ]ⲧⲙⲟⲟⲩⲧ : ⲛⲅ[ⲉⲛ ⲛⲉ/ⲡⲉ]ⲧⲙⲟⲟⲩⲧ translate “you bring the dead” (“tu [amèneras les(?)] morts”, “tu condurrai”) Drioton, Meyer, Pernigotti | ⲛⲉ̣[ⲥⲓ̈]ⲡ̣ⲁ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲛⲉ-ⲥⲓⲡⲁ : ⲛ̅ⲥ[ⲓⲡ]ⲁ Drioton, Meyer, Pernigotti | ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ i.e. Greek παράγειν
19. ⲙⲡⲏ̣[ⲓ ⲛ̅-] : ⲙⲡⲏ̣[ . . ] l. ⲙⲡⲏ̣[ⲓ ⲛ̅-] Drioton
20. ⲛⲛⲉϥϣ ⲉ[ⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥ̅ϣ ⲉⲓ] : ⲛⲛⲉϥϣⲟ̣[ . . . . . . . . . . . . . . ] l. ⲛⲛⲉϥϣⲟ[ⲩⲱⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲁϩⲙϥ] Drioton
20-21. ⲛ̣ⲟⲩⲙⲁⲥ[ⲧ]ⲉ : ⲡⲟⲩⲙⲁⲥ[ⲧ]ⲉ Drioton
21. Reconstruction based on verso ll. 6-7 ⲙⲛ ⲟⲩⲁϣⲁⲗ ⲙⲛ ⲟⲩϯⲧⲟⲛ | ⲟⲩⲡ[ⲟⲣϫ ⲙⲛ ⲟⲩϯⲧⲟⲛ ⲉ-] : ⲟⲩⲡ[ⲟⲣ̅ϫ̅ . . . . . . . . . . ] Drioton | ⲁϣⲁⲗ see Crum 4a, 806a-b | ϯⲧⲟⲛ i.e. Sahidic ϯⲧⲱⲛ
22. [ⲁⲟⲩⲁⲣⲧⲉⲓ̈ϩ]ⲗⲁ : [ⲁⲟⲩⲁⲣ̅ⲧ̅ⲉⲓ̈]ϩⲗⲁ Drioton
23. Reconstruction based on l. 12 and l. 44, ending with ⲟⲩⲁ ϩⲓ̈ⲛⲉⲩ[ⲉⲣⲏⲩ] – lacuna allows for 23-26 letters, and this reconstruction requires 22. The dittography of ⲛ in ⲛⲛⲟⲩⲁ is retained for consistency | [ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϩⲓⲟⲟⲩ ⲉϣⲛⲁⲩ ⲉⲡϩⲟ ⲛ̇ⲛ]ⲟⲩⲁ : [ⲓ̈]ⲛ̣[ⲁ . . . . . . . . . . . . . . . . ]ⲟⲩⲁ Drioton
24. ⲁ[ⲓ̈]ⲟ : ⲁ[ⲓ̈ⲟ] Drioton
26. ⲕⲁⲣⲧⲟⲗⲁⲛ i.e. Greek χαρτάριον: i.e. Greek καρτερόν van der Vliet
27. ϣⲉⲗⲗⲏⲧ i.e. Sahidic ϣⲉⲗⲉⲉⲧ
28. ⲕⲁⲣⲧⲟⲗⲁⲛ i.e. Greek χαρτάριον: i.e. Greek καρτερόν van der Vliet | ⲫⲁⲣⲁϩⲟ i.e. Greek Φαραώ : ⲯⲁⲣⲁϩⲟ Drioton | ϩⲉⲑⲛⲟⲥ i.e. Greek ἔθνος
30. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ̅(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ̅ | ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟ[ⲩ ⲙ]ⲙ̣ⲟϥ : ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣ[ⲟⲩ] ⲙⲙⲟϥ Drioton | ⲥⲧⲁⲩⲣⲟ[ⲩ] i.e. Greek σταυροῦν | ⲥⲧⲁⲩ⳨ⲱ̅ⲥ̅ i.e. Greek σταυρός : ⲥⲧⲁⲩⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅ Drioton
31. ⲉⲧ̣[ⲡ]ⲉ̣ : ⲉ[ⲧⲡ]ⲉ Drioton | ϫⲉⲗ̅ⲟ̅ⲓ̈̅ l. ϫⲉ ⲉⲗ̅ⲟ̅ⲓ̈̅ (haplography)
32. ϩⲟⲟⲧ i.e. Sahidic ϩⲱⲱ⸗ⲧ | ϩⲉ cf. Crum 64b s.v. ⲉϩⲉ | ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ i.e. Greek παρακαλεῖν
33. ϩ[ⲛ ⲧⲉ]ⲩⲛⲟⲩ : ϩ[ⲛ ⲧ]ⲉⲩⲛⲟⲩ Drioton | ⲙ̣ . [ . . ] . : ⲛ̣ⲥ̣[ⲓ̈ⲡⲁ] Drioton, Meyer, Pernigotti
34. [ⲙ]ⲛ̣ : [ⲙⲛ] Drioton | ⲛ̣[ⲉϥⲡⲁ]ⲣ̣ⲁⲅⲉ̣ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲛⲉ⸗ϥ-ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ i.e. Greek παράγειν : ⲛ̣ⲅ̣[ⲡⲁ]ⲣ̣ⲁⲅⲉ Drioton, Meyer, Pernigotti
35. ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ corrected from ϩ by overwriting | ϩⲓ̈ⲣ[ⲛ] ⲣ corrected from ⲁ̣ by overwriting? | ϩⲓ̈ⲣ[ⲛ ⲡⲣⲟ] ⲛ- : ϩⲓ̈ϫ[ . . . . . . ]ⲏ̣ l. ϩⲓ̈ϫ[ⲱϥ ⲉⲧⲡⲛ]ⲏ Drioton : translate “from … ” (“da…”) Meyer, Pernigotti

Verso
6. ⲛⲟⲩⲙⲁⲥ l. ⲛⲟⲩⲙⲁⲥ⟨ⲧⲉ⟩ | ⲟⲩⲁϣⲁⲗ, see Crum 4a, 806a-b
7. ϯⲧⲟⲛ i.e. Sahidic ϯⲧⲱⲛ | ⲙ[ⲏ]ⲧⲏ i.e. Sahidic ⲙⲏⲧ
10. ⲗ̅ⲟ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲗ̅ⲗ̅ⲉ̅ : ⲁ̅ⲟ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲗ̅ⲗ̅ⲉ̅ Drioton
13. ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ (twice)

Notes:

Recto
7. = Five horizontal strokes followed by two more horizontal strokes; here we follow Drioton in suggesting this represents the numeral seven, the number of times the previous names should be repeated.
9-10. Meyer notes that the dual use of the prepositions: ⲛ- … ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁ- could mean both “in” Sipa “toward” Ouarteihla or “for” Sipa “in” Ouarteihla, i.e. that the man would reject the woman or that the woman would reject the man respectively.
13. van der Vliet (1995: p. 413 n. 58) reads ⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲟⲛ as καρτερός “strong one”, suggesting a parallelism between the Greek and Coptic ϫⲱⲱⲣⲉ, often used as the epithet of an angel or demon.
14. van der Vliet reads “I am [the one who separated the waters of the] sea” (e.g. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣϫ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ), alluding to the parting of the Red Sea in Exodus 14.21; perhaps alternatively understand “ I am the one who separates the earth from the sea” (e.g. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣϫ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ)
31. ϫⲉⲗ̅ⲟ̅ⲓ̈̅ ⲉ̅ⲓ̈̅ · ⲏ̅ⲗ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲥ̅ Meyer (Meyer and Smith 1999: p. 374) notes that Elymas is the name of a magos in Acts 13:8, but the words are more likely a variation of the words of Jesus on the cross found in Matthew 27.46 and Mark 15.34, ελοι ελοι λεμα σαβαχθανι; cf. Kropp AKZ III p.128 (§218).
31-32. ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲟⲧ Cf. Ezekiel 28.2 “Because your heart was exalted and you said, ‘I am a god’”, the words of the King of Tyr, later attributed to the devil; see van der Vliet p. 413.
33. ⲁⲡⲟⲗⲗⲉ Drioton and Van der Vliet suggest that this could be the name of the Greek god Apollo (ⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ); we might also understand “the destroyer”, Greek Ἀπολλύων (cf. Revelation 9.11), or personal name, perhaps of the dead individual with whom the text was buried, or else a writing of ἀπολογία (“request”), indicating where a specific request was to be added, mistakenly copied from the source formulary.
34-35. ⲛ̣[ⲉϥⲡⲁ]ⲣ̣ⲁⲅⲉ̣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ⲣ[ⲛ ⲡⲣⲟ]: The sense of the two adverbs followed by the preposition is not clear to us here. ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ usually means “out from inside”, whereas ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲉⲃⲟⲗ usually has the sense of “pass by”, and ϩⲓ̈ⲣⲛ means “at” or “by a door”. We offer a translation here that makes sense in context, but something more specific may have been intended.

Bibliography:

Crum MSS 5.5 (Griffith Institute Archive)

Drioton, Etienne. “Parchemin magique copte.” Le Muséon 59 (1946), p. 479-489.

Meyer, Marvin W., in Marvin W. Meyer and Richard Smith. Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1999, p. 218-222, no. 109.

Pernigotti, Sergio. “La magia copta: I testi.” In Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, edited by Hildegard Temporini and Wolfgang Haase, II.18.5, p. 3724-3725, no. 30.

Van der Vliet, Jacques. “Satan’s Fall in Coptic Magic.” In Ancient Magic and Ritual Power, edited by Marvin Meyer and Paul Mirecki. Leiden: Brill, 1995, 412–414.


Editor:

EL’s edition, with apparatus and notes, based on new transcription from photographs of the original (15/6/2014); EL (5/9/2019); team (8/9/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T150: Applied curse to separate Sipa son of Siheu from Ouerteihla the daughter of Cahaure and Cahaure herself.," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-150. Accessed on 20/07/2024

Found a mistake? Let us know!