KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T1705

Manuscript: M72
Sigla:

PCM 1 3
PCM I 3
P. Mich. Inv. 1190

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.2
Coptic Scriptorium:
Date: 401 – 600

Text position:

Ro col. 1 ll. 35-36, col. 2 ll. 1-38, Vo col. 1 ll. 1-19, col. 2 ll. 1-10

Type of text:

Curse/love spell (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Curse to fill a woman with fire, perhaps love spell.

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Akhmimic features

Script:

Coptic

Image: https://quod.lib.umich.edu/a/apis/x-1328/1190ro.tif

Text: Translation:

Recto

Col. 1


35. ⁜ ϯⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓ ⲙⲟⲕ : ⲙ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ :
36. ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

Recto

Col. 2


1. ⲉⲧϩⲁⲉⲣⲁϥ : ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲓ̈ⲱⲧ
2. ϫⲉⲕⲉⲓ̈ · ⲉ̅ϫ̅ :· ϯ̅ⲉ̅ⲡ̅ : ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲁ-
3. ⲅⲅⲉⲗⲟⲥ : ⲉⲧϩⲁⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁϩⲃⲟ⧹ⲩ⧸ⲣ ⲙ-
4. ⲡⲓⲱⲧ ϫⲉⲕⲉⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲥⲏϥ-
5. ⲉ ⲛⲕϩⲱⲧ · ⲉϫⲉⲛ ⲡ̅ⲓ̈̅ⲥ̅ : ϯ̅ⲉ̅ⲡ̅ : ⲙⲟ- ‧
6. ⲕ : ⲁⲇⲱⲛⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
7. ⲉⲧϩⲁⲉⲣⲁⲧϥ : ϩⲓ̈ϫⲉⲛ ⲧⲙⲉ·ⲓ̅ⲃ̅ · ⲛⲟⲩ-
8. ⲛⲟⲩ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ‧ ϫⲉⲕⲉⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϫⲉⲛ
9 . ⲡ̅ⲓ̅ⲥ̅ : ϯ̅ⲉ̅ⲡ̅ⲓ̅ : ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̈̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟ⧹ⲥ⧸
10. ⲉⲧϩⲁⲉⲣⲁⲧϥ̣ ϩⲓ̈ϫⲛ : ⲓ̅ⲃ̅ : ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ
11. ⲛⲧⲉⲩϣⲏ : ϫⲉⲕⲉⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ̅ϫ̅ⲉ̅ⲛ̅ ⲡ̅ⲓ̅ⲥ̅ :
12. ϯ̅ⲉ̅ⲡ̅ⲓ̅ⲕ̅ⲁⲗⲉ ⲙⲟⲕ ⲃⲟⲣⲓ̣̈[ⲏⲗ ⲡ]ⲱ:-
13. ⲡ̣ϩⲟ ⲛϣⲁϩ ⲛⲕϩⲱⲧ ϫ̣ⲉⲕⲉⲓ̈ ⲛ-
14. ⲁ̣[ⲓ] ⲉ̅ϫ̅ⲉ̅ⲛ̅ : ϯ̅ⲉ̅ⲡ̣̅ ⲙⲟⲕ : . [ . . . . . ]
15. ⲏⲗ ⲡⲁⲅ̣[ⲅⲉⲗⲟⲥ ca. 8 ]
16. [ⲧ]ⲟⲣⲅ[ⲏ ca. 13 ]
17. [ . ] . ⲃ[ ca. 14 ]
18. . ϫ . [ ca. 14 ]
19. ⲡ̣ⲉⲃⲥ . [ ca. 14 ]
20. ϩ̣ⲛ ⲧⲁ . [ . . ] . ⲙ̣ⲡⲧ̣ⲁ̣[ⲣ]ⲧ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲟⲩ-
21. ⲭⲟⲥ : ⲛⲁⲙⲉⲛⲧⲉ : ⲡⲉⲧ̣ⲉⲡⲗⲟ-
22. ⲟ̣[ⲩ] ⲙⲡⲉϥⲱ ⲡⲟⲣⲉϣ ⲉ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ : ⲉϫ-
23. ⲛ̣ ϯⲕⲟⲩⲙⲏⲛⲏ ⲧⲏⲣⲉⲥ : ⲉⲧⲉ ⲡ-
24. ⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ · ⲥⲓ̈ⲥⲓ̈ⲛⲁⲉⲓ ⲡⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲛ̅ ‧ ϫⲉ-
25. ⲕⲉⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ : ⲉ̅ϫ̣̅ : ϯ̅ⲉ̅ ⲙⲟ ⲧⲉⲥⲡⲁⲣⲧ-
26. ⲏ · ⲧϣⲉⲣⲉ ⲙⲡⲧⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲧⲉⲛⲧⲁ-
27. ⲥϥⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲁⲙⲉⲛⲧⲉ ⲁⲥⲓⲛ-
28. ⲉ ⲙⲡⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲩⲭⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲛⲧⲉ
29. ⲉϩⲣⲁⲓ̈ · ϫⲉⲣⲉⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ̅ϫ̅ⲉ̅ⲛ̅ ⸗ ϯ̅ⲉ̅ ⲙⲱ-
30. ⲧⲉⲛ ⲓ̈̅ⲃ̅ : ⲛⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ : ⲉⲣⲉ-
31. ⲧⲉⲩⲙ·ⲓ̈̅ⲃ̅ : ⲙⲡⲓⲁⲗⲉ ⲙϩⲏ ⲙ̇ⲟⲟⲩ
32. ϩⲛⲉⲩϫⲓϭ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲓ·ⲛⲁⲥⲓ̈-
33. ⲧⲉ ⲙⲟϥ : ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕϩⲱⲧ · ⲉⲧ-
34. ⲉⲧⲛⲉⲙϩⲟⲩ ⲛⲧⲉ·ⲓ̅ⲃ̅ · ⲙⲡⲓⲁⲗⲉ
35. ⲛ̇ⲕϩⲱⲧ · ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲟⲟⲩ
36. ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϩⲏⲧ : ⲡⲉⲥⲟ⧹ⲩ⧸ⲟϥ : ⲡⲉ-
37. ⲥϩⲏⲧ ⲡⲉⲍⲏⲡⲁⲣⲟⲛ ⲡ̣ⲉⲥⲓ̣ⲕ̣ⲟⲩ-
38. ⲧⲟⲛ ⲡⲉϣⲉ ⲙϫⲉⲥ ⲧⲏ ⲙⲉⲗⲟⲥ

Verso

Col. 1


1. ϯ̅ⲉ̅ⲡ̅ : ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲓ̈ⲍ ⲛⲁⲣⲭⲏ-
2. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ :
3. ⲅⲁⲃⲣⲓ̈ⲏⲗ ⸗ ⲟⲩⲣⲓⲏⲗ ⸗ ⲣⲁⲕⲟⲩⲏⲗ :
4. ⲥⲟⲩⲣⲓ̈ⲏⲗ ⸗ ⲁⲥⲟⲩⲏⲗ ⸗ ⲥⲁⲗⲁⲫⲟⲩⲏⲗ ⸗
5. ⲛⲅⲓ ϩⲱⲕ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸗ ⲉ̅ϫ̅ⲉ̅ : ⲉⲧ-
6. ⲉⲧⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲥⲁ ⲛⲁⲣⲱⲓ̈ ⲛⲧⲉ-
7. ⲧⲉⲛ̣ϭⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡ-
8. ⲁϩⲏⲧ · ⲡⲉⲧⲏⲙⲁ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ
9. ϯⲛⲁϫⲱⲧⲉ ⲙⲡⲓ̣̈ⲍⲁϣϥ ⲛⲓⲉⲣⲟ
10. ⲛⲕϩⲱⲧ : ⲛⲧⲁⲡⲱⲧ ⲉϩⲉⲣⲁⲓ̈ · ⲉ-
11. ⲧⲙⲉϩⲍⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲉ ⲡⲙⲁ̣ ⲉⲧ-
12. ⲉⲣⲉ ⲓ̈ⲁⲱ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲉϩⲙⲟ̣ⲟ̣ⲥ
13. ⲛϩⲏ̣[ⲧ]ϥ̣ ϯⲛⲁϫⲓⲛⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏ̣ⲗ ⸗
14. ⲉⲃϩ[ⲁ]ⲉⲣⲁⲧϥ̣ ⲛ̣[ⲥⲁ ⲟⲩ]ⲛ̣ⲁⲙ [ⲙⲡ-]
15. ⲉⲓ̣ⲱ̣[ⲧ ca. 11 ] . ⲥⲏ[ . . ]
16. [ ca. 15 ]ⲙ̣ⲡ̣ⲕ̣[ . . . ]
17. [ ca. 14 ]ⲉ̣ ⲙⲡⲉ-
18. [ ca. 15 ]ϥⲙⲁ
19. [ ca. 5 ] . ⲧ̣ⲁ̣ⲭ̣ⲏ ⲧⲁⲭⲏ

Col. 2 (at 90 degrees)

1. ⲱⲱⲱⲭ ⲱⲱⲱⲱⲭ
2. ⲱⲱⲱⲱⲭ ⲱⲱⲱⲱⲭ
3. ⲱⲱⲱⲱⲭ ⲱⲱⲱⲱⲭ
4. ⲱⲱⲱⲱⲭ ⲱⲱⲱⲱⲭ
5. ⲱⲱⲱⲱⲭ ⲱⲱⲱⲱⲭ
6. ⲱ̣ⲱⲱⲱⲭ
7. [ⲱ]ⲱⲱⲱⲭ
8. ⲕ̅ⲟ̅
—————————————
9. (kharaktēres: ΖΖΖ ΗΗΗ ΒΒ)
10. (kharaktēres: BΒΒΒΧΧΧ ⲕ̅ⲟ̅)

[recto column 1, 35] I invoke you, Michael, [36] the angel, [recto column 2, 1] who stands at the right side of the Father, [2] that you come upon ⟨this image⟩! I invoke ⟨you⟩, Gabriel, the [3] angel who stands at the left side of [4] the Father that you come to me with your fiery sword [5] upon this image! I invoke [6] you, Adōne, the great angel [7] who stands over the 12 [8] hours of the day that you come to me upon [9] this image! I invoke you Uriel (?), the great angel [10] who stands over ⟨the⟩ 12 hours [11] of the night, that you come to me upon this image! [12] I invoke you, Boriēl, he whose [13] face is fiery flame, that you come to [14] me upon ⟨this image⟩! I invoke you, […]-ēl, [15] the angel […] [16] the anger (?) […] [17-19] […] [20] in the (?) […] of (?) the Tartaruchus of Hell, [21], he whose lock [22] of hair is spread out over [23] the entire world, whose [24] name is Sisinaei, Pamin, that [25] you come to me upon ⟨this image⟩! I invoke you, Espartē, [26] the daughter of the Devil, she who [27] went down to Hell and brought [28] up the Tartaruchus of Hell, [29] that you come to me upon ⟨this image⟩! I invoke you, [30] 12 archangels, [31] your 12 bowls filled with water [32] in your hands, in the moment I cast [33] it into the fire, [34] you will fill the 12 bowls [35] with fire and you will cast them [36] into her heart, her lung, her [37] heart, her liver, [38] her one hundred and fifty-five (?) parts!

[verso col. 1, 1] I invoke you, O seven archangels, [2] who are Michael, [3] Gabriel, Uriel, Rakouēl, [4] Souriēl, Asouēl, Salaphouēl, [5] that you (s.), yourself, Michael, come down upon ⟨this image⟩! If you (pl.) do not [6] obey the ⟨words⟩ of my mouth and [7] fulfill the desire of [8] my heart, the demand of my soul, [9] I will traverse the seven fiery rivers, [10] and I will run up to [11] the seventh heaven, the place [12] in which Iaō Sabaōth sits; [13] I will find Michael, [14] standing [at the right] of [the] [15] Father […] [16] […] [17] […] of the (?) […] [18] […] his place (?) [19] […] Quickly, quickly!

Col. 2

1. ōōōōkh ōōōōkh
2. ōōōōkh ōōōōkh
3. ōōōōkh ōōōōkh
4. ōōōōkh ōōōōkh
5. ōōōōkh ōōōōkh
6. ōōōōkh
7. [ō]ōōōkh
8. ⟨Add the⟩ usual (?)
—————————————
9. (kharaktēres: ΖΖΖ ΗΗΗ ΒΒ)
10. (kharaktēres: BΒΒΒΧΧΧ) ⟨Add the⟩ usual (?)

Tableau:
tableau
Tracing by:Korshi Dosoo (2/2022)

Apparatus:

Recto column 1

35. ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓ i.e. Greek ἐπικαλεῖν | ⲙⲟⲕ i.e. Sahidic ⲙⲙⲟ⸗ⲕ | ⲙ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ : Worrell omits in translation
36. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος

Recto column 2

1. ⲉⲧϩⲁⲉⲣⲁϥ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ⲁϩⲉⲣⲁⲧ⸗ϥ̅
2. ϫⲉⲕⲉⲓ̈ i.e. Sahidic ϫⲉ ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲉⲓ̈ | ⲉ̅ϫ̅ l. ⲉϫ(ⲙ̅ ⲡⲓ-ⲥⲱⲧⲓⲟⲛ) i.e. Greek ζῴδιον : l. ⲉϫⲙ̅ ⲡⲓⲥⲡⲓⲣ Worrell, Pernigotti, Skiles | ϯ̅ⲉ̅ⲡ̅ l. ϯ-ⲉⲡ(ⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟ⸗ⲕ) i.e. Greek ἐπικαλεῖν
3. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος | ⲉⲧϩⲁⲉⲣⲁⲧϥ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ⲁϩⲉⲣⲁⲧ⸗ϥ̅ | ⲥⲁ l. ⲛ̅ⲥⲁ
4. ϫⲉⲕⲉⲓ̈ i.e. Sahidic ϫⲉ ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲉⲓ̈
5. ⲕϩⲱⲧ i.e. Sahidic ⲕⲱϩⲧ | ⲡ̅ⲓ̈̅ⲥ̅ l. ⲡⲓ-ⲥ(ⲱⲧⲓⲟⲛ) i.e. Greek ζῴδιον : l. ⲡⲓⲥⲡⲓⲣ Worrell, Pernigotti, Skiles | ϯ̅ⲉ̅ⲡ̅ l. ϯ̅ⲉ̅ⲡ̅(ⲓⲕⲁⲗⲉⲓ) i.e. Greek ἐπικαλεῖν | ⲙⲟⲕ i.e. Sahidic ⲙⲙⲟ⸗ⲕ
6. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος
7. ⲧⲙⲉ·ⲓ̅ⲃ̅ l.ⲧ-ⲙⲛ̅ⲧ-ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ
8. ϫⲉⲕⲉⲓ̈ i.e. Sahidic ϫⲉ ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲉⲓ̈
9. ⲡ̅ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲡⲓ-ⲥ(ⲱⲧⲓⲟⲛ) i.e. Greek ζῴδιον : l. ⲡⲓⲥⲡⲓⲣ Worrell, Pernigotti, Skiles | ϯ̅ⲉ̅ⲡ̅ⲓ̅ l. ϯ̅-ⲉ̅ⲡ̅ⲓ̅(ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟ⸗ⲕ) i.e. Greek ἐπικαλεῖν | ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος
10. ⲉⲧϩⲁⲉⲣⲁⲧϥ̣ : ⲉⲧϩⲁⲉⲣⲁⲧ[ϥ] Worrell
11. ϫⲉⲕⲉⲓ̈ i.e. Sahidic ϫⲉ ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲉⲓ̈ | ⲡ̅ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲡⲓ-ⲥ(ⲱⲧⲓⲟⲛ) i.e. Greek ζῴδιον : l. ⲡⲓⲥⲡⲓⲣ Worrell, Pernigotti, Skiles | 9. ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̈̅ l. ⲟⲩⲣⲓ(ⲏⲗ), cf. verso col. 1 l. 3
12. ⲉ̅ⲡ̅ⲓ̅ⲕ̅ⲁⲗⲉ i.e. Greek ἐπικαλεῖν | ⲙⲟⲕ i.e. Sahidic ⲙⲙⲟ⸗ⲕ | [ⲡ]ⲱ:- i.e. Sahidic ⲡⲁ-
13. ϫ̣ⲉⲕⲉⲓ̈ i.e. Sahidic ϫⲉ ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲉⲓ̈
14. ⲉ̅ϫ̅ⲉ̅ⲛ̅ l. ⲉϫⲙ̅ (ⲡⲓ-ⲥⲱⲧⲓⲟⲛ) i.e. Greek ζῴδιον : l. ⲡⲓⲥⲡⲓⲣ Worrell | ⲉ̅ⲡ̣̅(ⲓⲕⲁⲗⲉⲓ) i.e. Greek ἐπικαλεῖν
15. ⲡⲁ[ⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος : ⲡⲁ[ⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ Worrell, Pernigotti, Skiles
16. ⲟⲣⲅ[ⲏ] i.e. Greek ὀργή
19. ⲡ̣ⲉⲃⲥ : ⲧⲉⲃⲥ Worrell
20-21. ⲙ̣ⲡⲧ̣ⲁ̣[ⲣ]ⲧ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲟⲩ̣ⲭⲟⲥ i.e. Greek ταρταροῦχος : ]ⲡⲧⲁ[ⲣ]ⲧⲁⲣⲟⲩⲭⲟⲥ Worrell
22. ⲙⲡⲉϥⲱ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ϥ-ϥⲱ | ⲡⲟⲣⲉϣ i.e. Sahidic ⲡⲱⲣϣ̅ | ⲉ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ : [ⲉⲃⲟ]ⲗ Worrell
23. ⲕⲟⲩⲙⲏⲛⲏ i.e. Greek οἰκουμένη
25. ⲉ̅ϫ̣̅ l. ⲉϫ(ⲙ̅) ⲡⲓ-ⲥⲱⲧⲓⲟⲛ) i.e. Greek ζῴδιον : l. ⲡⲓⲥⲡⲓⲣ Worrell, Pernigotti, Skiles | ϯ̅ⲉ̅ l. ϯ̅-ⲉ̅(ⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ) i.e. Greek ἐπικαλεῖν | ⲙⲟ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ
26. ⲧⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ i.e. Greek διάβολος
27. ϥⲱⲕ i.e Sahidic ⲃⲱⲕ : ϥⲱⲕⲉ i.e. Sahidic ϥⲱϭⲉ Worrell, Skiles
28. ⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲩⲭⲟⲥ i.e. Greek ταρταροῦχος
29. ϫⲉⲣⲉⲓ̈ i.e. Sahidic ϫⲉ ⲉⲣⲉ⸗(ⲉ)ⲓ | ⲉϫⲉⲛ l. ⲉϫⲙ̅ (ⲡⲓ-ⲥⲱⲧⲓⲟⲛ) i.e. Greek ζῴδιον : l. ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲡⲓⲣ Worrell | ϯⲉ(ⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ) i.e. Greek ἐπικαλεῖν
30. ⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἀρχάγγελος
31. ⲧⲉⲩⲙ·ⲓ̈̅ⲃ̅ l.ⲧ-ⲙⲛ̅ⲧ-ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ | ⲡⲓⲁⲗⲉ i.e. Greek φιάλη
31-32. ⲧⲉⲩⲙ · ⲓ̈̅ⲃ̅ : ⲙⲡⲓⲁⲗⲉ ⲙϩⲏ ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲉⲩϫⲓϭ i.e. Sahidic ⲧⲉ⸗ⲩ-ⲙ̅ⲛ̅ⲧ-ⲥⲛⲟⲩⲥⲉ ⲙ̅-ⲫⲓⲁⲗⲏ ⲙⲏϩ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲟⲩ ϩ̅ⲛ̅ ⲛⲉ⸗ⲩ-ϭⲓϫ
33. ⲙⲟϥ i.e. Sahidic ⲙⲙⲟ⸗ϥ | ⲕϩⲱⲧ i.e. Sahidic ⲕⲱϩⲧ
34. ⲙϩⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙⲟⲩϩ | ⲡⲓⲁⲗⲉ i.e. Greek φιάλη
35. ⲛ̇ⲕϩⲱⲧ i.e. Sahidic ⲕⲱϩⲧ nu perhaps corrected from unclear letter by overwriting
36. ⲉⲡⲉϩⲏⲧ l. ⲉ-ⲡⲉ⸗ⲥ-ϩⲏⲧ
37. ⲡⲉⲍⲏⲡⲁⲣⲟⲛ i.e. ⲡⲉⲥ-ϩⲏⲡⲁⲣⲟⲛ i.e. Greek ἧπαρ
37-38. ⲡⲉⲥ-ⲓ̣ⲕ̣ⲟⲩⲧ̣ⲟⲛ i.e. Sahidic ⲡⲉⲥ-ⲥⲓⲕⲟⲩⲧⲟⲛ i.e. Greek συκωτόν : i.e. ⲡⲉⲥⲕⲟⲓⲧⲉ ⲟⲛ Worrell 1934
38. ⲡⲉϣⲉ ⲙϫⲉⲥⲧⲏ ⲙⲉⲗⲟⲥ i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ⲥ-ϣⲉ ⲟⲩ-ϭⲟⲥ ⲙⲛ̅ ϯⲉ ⲙ̅-ⲙⲉⲗⲟⲥ ? : i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ⲥ-ϣⲉ ⲙ̅-ϫⲟⲩⲧⲏ ⲙ̅-ⲙⲉⲗⲟⲥ Polotsky in Worrell, Skiles | ⲙⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek μέλος

Verso column 1

1. ⲉ̅ⲡ̅ l. ⲉⲡ(ⲓⲕⲁⲗⲉⲓ) i.e. Greek ἐπικαλεῖν
2-3. ⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἀρχάγγελος
5. ⲉ̅ϫ̅ⲉ̅ i.e. Sahidic ⲉϣϫⲉ : l. ⲉ̅ϫ̅ⲉ̅(ⲛ ⲡⲓⲥⲡⲓⲣ) Worrell | ⲉⲧ- : ⲉϯ- Worrell
5-6. ⲉⲧⲉⲧⲙⲥⲱⲧⲉⲙ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲧⲙ̅-ⲥⲱⲧⲙ̅ : ⲉϯ ⲧⲙⲥⲱⲧⲉⲙ translate “to give – not to hear” (“dare, non per ascoltare (altro)”) Worrell, Pernigotti : translate “to give, without hearing” Meyer
7. ϭⲱⲕ i.e. Sahidic ϫⲱⲕ
8. ⲉⲧⲏⲙⲁ i.e. Greek αἴτημα | ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή
9. ⲙⲡⲓ̣̈ⲍⲁϣϥ l. ⲙ̅-ⲡⲓ-ⲥⲁϣϥ : ⲙⲡⲍⲁϣϥ Worrell
10. ⲕϩⲱⲧ i.e. Sahidic ⲕⲱϩⲧ
11. ⲍⲁϣϥⲉ i.e. Sahidic ⲥⲁϣϥ
12. ϩⲙⲟⲟⲥ : ϩⲙ[ⲟ]ⲥ Worrell
13. ϫⲓⲛⲉ i.e. Sahidic ϭⲓⲛⲉ
16. ]ⲙ̣ⲡ̣ⲕ̣[ [ : ]ⲏ̣[ Worrell
17. ]ⲉ̣ ⲙⲡⲉ- : ]ⲙⲡⲉ Worrell
18. ]ϥⲙⲁ l. ⲡⲉϥⲙⲁ ? : ]ϥⲙⲁ[ . . . ] Worrell
19. ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ (twice)

Verso column 2

8. ⲕ̅ⲟ̅ l. ⲕⲟⲓⲛⲁ i.e. Greek κοινά ? : understood as kharaktēr by Worrell, Pernigotti, Skiles
10. ⲕ̅ⲟ̅ l. ⲕⲟⲓⲛⲁ i.e. Greek κοινά ? : understood as kharaktēr by Worrell, Pernigotti, Skiles

Notes:

We count the initial staurogram of col. 1, as a line, so that in recto col. 1, our Worrell’s line 1 is our line 2.

2, 5, 8-9, 11, 14, 25, 29: ⲉ̅ϫ̅, ⲉ̅ϫ̅ⲉ̅ⲛ̅, ⲉϫⲉⲛ ⲡ̅ⲓ̈̅ⲥ̅ etc. : Worrell, Pernigotti, and Skiles understand these as abbreviations for Standard Sahidic ⲉϫⲙ̅ ⲡⲓⲥⲡⲓⲣ “upon this side” (cf.col. 1 ll.12-13), but this is a different invocation, and it seems more likely that the powers are being invoked to descend upon an image; ζῴδιον is commonly found written with devoiced consonants (e.g. ⲥⲱⲧⲓⲟⲛ), and appears in a variety of abbreviations; the closest is ⲍ(ⲱⲇⲓⲟⲛ) in P. Heid. Inv. Kopt. 679 (KYP T225) recto l.15.
24. ⲡⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲛ̅ Worrell translates “the amin”, understanding here a word of Syriac or Arabic origin meaning “trustworthy”.
30-32: ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲙ·ⲓ̈̅ⲃ̅ ⲙⲡⲓⲁⲗⲉ… ϩⲛ ⲉⲩϫⲓϭ : The Coptic here uses the third-person plural suffix pronoun (⸗ⲩ-), but English requires a second-person translation.

Bibliography:

Meyer, Marvin W., and Richard Smith. Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1999, no. 66, pp. 125-127.

Pernigotti, Sergio. “La magia copta: I testi.” In Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, edited by Hildegard Temporini and Wolfgang Haase, II.18.5, 3685–3730. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1995, no. 23, pp. 3719-3720.

Worrell, William H. “Coptic Magical and Medical Texts.” Orientalia, NOVA SERIES no. 4 (1935): 5-13, no. 2.

Worrell, W. H. Coptic Sounds. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1934, pp. 145.


Editor:

Transcription from DDGLC checked with a photograph of the verso of the original (recto not online) by EL (24/1/2020); translation, apparatus and notes by EL (24/1/2020); some notes added based on Worrell by MPS (24/1/2020), incorporated into notes by EL (24/1/2020), revision by KD (25/1/2020); KD + MPS based on image (9/2/2022)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T1705: Curse to fill a woman with fire, perhaps love spell.," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-1705. Accessed on 20/07/2024

Found a mistake? Let us know!