KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T188

Manuscript: M366
Sigla:

PCM 1 31
PCM I 31
P. Heid. Inv. Kopt. 1030
P. Heid. Äg. Slg. inv. Kopt. 1030

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 901 – 1100

Text position:

Ro ll. 1-40

Type of text:

Separation spell (curse, magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Separation Spell

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Fayumic features

Script:

Coptic

Image:

Text: Translation:

Recto
· — · — · · — · · — —
1. [ . ? ] . . . ⲛ̣ⲉ̣ⲱ̣ⲡⲉⲣ̣ⲉⲏⲗ
2. [ . ? ]ⲡⲉⲣϩⲓⲛⲉⲃ · ⲃⲉⲗⲥⲟ
3. [ . ? ]ϫ̣ⲗ ⲡⲉϫ̈ⲱⲱⲣ ϯ ⲙⲟⲥϯ
4. [ . ?] ⲡⲱⲣⲉϫ ϯ ϫⲱⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ
5. ϯ ⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲙⲟⲩ ϯ ⲙⲉⲧ-
6. ⲟⲩⲁϩⲥ ϩⲓⲧ̈ⲉ ⲧⲙⲉϯ ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ
7. ⲩ̅ⲥ̅ ⲇ̅ⲇ̅ ⲉⲃⲙⲉⲥⲧⲱⲱⲥ
8. ⲉⲛⲑⲉ ⲣⲉⲇⲓ̈ⲁⲃⲱⲗⲱⲥ
9. ⲙⲁⲥϯ ⲙⲟⲩⲇⲓⲕⲏⲱⲥ
10. ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲡⲱⲣⲉϫ ⲉⲛⲙⲟⲟⲩ
11. ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛ̇ⲛⲉⲩⲉⲣⲉⲩ ⲉⲛ̇ⲑ ⲛ̅-
12. ⲓⲱⲥⲏⲫ · ⲙⲛ⧹ⲉ⧸ⲃⲥⲛⲏⲩ ⲉⲕ-
13. ⲡⲱⲣⲉϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲙ ⲩ̅ⲥ̅ ⲙⲛ
14. ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ ⲉⲛⲑⲉ ⲛⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲱⲗ-
15. ⲱⲥ ⲉⲛⲧⲁϥ̅ⲡ̅ⲁⲣϫⲉⲃ
16. ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛ-
17. [[ⲡ]]ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲕⲉⲧⲟⲩⲛ-
18. ⲟⲩⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲟⲩⲭⲓⲙⲟⲛ
19. ⲉⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲙ̈-
20. ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲉⲕϣⲱⲃ
21. ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉⲑ ⲛ̅ⲡⲁⲓ̈ⲩⲟⲩ-
22. ⲧⲁⲥ ⲧⲉⲕϫⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ
23. ⲉⲛⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲃ ⲉⲛ-
24. ⲑ ⲛⲡϣⲁⲉⲓϣ ⲉⲙⲡⲁⲥ-
25. ⲉⲃⲏⲥ ⲉⲕⲓⲛ ⲉϫⲱϥ
26. ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ϩⲛⲉⲙ-
27. ⲕⲁϩ ⲉⲙⲉϩⲁⲟⲩ ⲧⲉ . . ⲩ̅
28. ⲉⲛ ⲉⲛⲡⲉⲃⲱⲛⲁϩ̅ ⲁ[ . . ]
29. ⲙⲁⲣⲉⲡⲁϣⲗⲏⲗ ⲉⲓ ⲉ-
30. ϩⲣⲁⲓ ϣⲁⲣⲁⲕ ⲧⲁⲙⲓ-
31. [ . ? ] . ⲛ̣ⲓⲁ ⲉⲓ ⲡⲉⲕⲉ[ⲙ]ⲧⲟ
32. ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲥ ⲓ̈ⲏⲓϩⲥϫⲟ̣[…]
33. ⲡⲉⲗϩⲱⲃ ⲉⲛⲧⲉ̈[…]
34. ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲁϩ[…]
35. ⲁⲓ⧹ⲟ⧸ ⲁⲓ⧹ⲟ⧸ ⲧⲁ⧹ⲭ⧸ⲏ ⲧⲁⲭⲏ
——— · · ——— · · · ——— · ·
36. ⲅⲣ ⲙⲟⲩ ⲛⲉϭⲉⲓ̈ⲓ ⲥⲛⲉ̣ϥ
37. ⲙϭⲱⲗϭⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ ϫⲱⲱⲙⲉ
38. ⲛⲁⲛⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ϭⲱ ϣⲩ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲱ̅ .
39. ⲉⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ[ . . ]
40. ⲡⲁϩⲧⲏϥ ⲡⲣ̅ⲟ̅ ⲧⲁⲙⲉ⧹ⲥ⧸ϥ

Inside tableau:

Above leftmost figure:

ϣⲁⲣϣⲁⲣ

Inside body of rightmost figure:

ⲟⲩⲙⲁ-
ⲥϯ̣ ⲟⲩ-
ϫⲱⲣ
ⲉⲃⲟⲗ

Below rightmost figure:

ⲉϥϣⲱϥ
ⲡⲁⲡⲉ̣ϩⲁⲩ

[1] … [2] … do not (?) sleep! Belso-[3] … the annihilation. Cause hatred! [4] … separation! Cause annihilation! [5] Cause unblessedness! Cause [6] a reaping (?), between NN [7] son of NN, so that he hates her [8] like ⟨the⟩ devil [9] hates a righteous man, [10] and separate them [11] from one another like [12] Joseph and his brothers, and [13] separate NN, son ⟨of NN⟩, and [14] NN, child of NN, like the devil, [15] who separated himself [16] from God and the [17] angels! You will raise [18] a storm upon him [19] like the Jews [20] in that time, and lay waste to [21] his house like that of [22] Judas, and annihilate [23] the one who brought him [24] like the dust of the impious, [25] and bring upon him [26] sufferings and [27] pains for all the days [28] of his life! [29] Let my prayer come to [30] you, and my (?) [31] repentance (?) come before you! [32] Behold (?) … [33] do not send (?) … [34] and the … [35] yea, yea, quickly, quickly!

[36] Write ⟨with⟩ leek-water ⟨and⟩ blood (?) [37] of bats. Sheet of [38] … Evil offering (?). [39] Wash off with water of […]. [40] Pour it ⟨at⟩ the door. Bury it.

[Inside tableau:

Above leftmost figure:]

Šaršar

[Inside body of rightmost figure:]

A hatred, an annihilation

[Below rightmost figure:]

which is laid waste, which is evil (?)

Tableau:
tableau
Tracing by:Korshi Dosoo

Apparatus:

2. [ . ? ]ⲡⲉⲣϩⲓⲛⲉⲃ l. ⲙ̅ⲡⲉⲣϩⲓⲛⲉⲃ ? i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲉⲣ-ϩⲓⲛⲏⲃ
4. ⲡⲱⲣⲉϫ i.e. Sahidic ⲡⲱⲣϫ̅
5-6. ⲙⲉⲧⲟⲩⲁϩⲥ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅ⲧ-ⲱϩⲥ̅ ?
6. ϩⲓⲧ̈ⲉ i.e. Sahidic ϩⲓⲧⲛ | ⲙⲉϯ i.e. Sahidic ⲙⲏⲧⲉ | ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
7. ⲩ̅(ⲓⲟ)ⲥ̅ i.e. Greek υἱός | ⲇ̅ⲇ̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲉⲃⲙⲉⲥⲧⲱⲱⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ⲙⲉⲥⲧⲱ⸗ⲥ
8. ⲉⲛⲑⲉ ⲣⲉⲇⲓ̈ⲁⲃⲱⲗⲱⲥ l. ⲉⲛⲑⲉ ⲉⲣⲉⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ (haplography) i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϩⲉ ⲉⲣⲉ-ⲡ-ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ i.e. Greek διάβολος
9. ⲙ- i.e. Sahidic ⲛ- | ⲇⲓⲕⲏⲱⲥ i.e. Greek δίκαιος
10. ⲉⲕⲡⲱⲣⲉϫ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ-ⲡⲱⲣϫ̅ : i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲡⲱⲣϫ̅ Stegemann | ⲉⲛⲙⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ
11. ⲉⲑ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϩⲉ
12. ⲙⲛ⧹ⲉ⧸ⲃⲥⲛⲏⲩ i.e. Sahidic ⲙⲛ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ (haplography) |
12-13. ⲉⲕⲡⲱⲣⲉϫ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ-ⲡⲱⲣϫ̅ |
13. ⲩ̅(ⲓⲟ)ⲥ̅ i.e. Greek υἱός
14. ⲇ̅ͅⲇ̅ͅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲉⲛⲑⲉ i.e. Sahidic ⲛ-ⲧ-ϩⲉ
14-15. ⲇⲓ̈ⲁⲃⲱⲗⲱⲥ i.e. Greek διάβολος
15. ⲡ̅ⲁⲣϫⲉⲃ i.e. Sahidic ⲡⲣϫ⸗ϥ
17. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος
18. ⲭⲓⲙⲟⲛ i.e. Greek χειμών
19. ⲉⲛⲑⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϩⲉ | ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ i.e. Greek Ἰουδαῖος
20. ⲉⲕϣⲱⲃ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ̅-ϣⲱⲃ
21. ⲉⲑ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϩⲉ
21-22. ⲓ̈ⲩⲟⲩⲧⲁⲥ i.e. Greek Ἰούδας
23. ⲉⲛⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉⲧ⸗ⲛ̅ⲧ⸗ϥ
23-24. ⲉⲛⲑ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϩⲉ
24-25. ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ i.e. Greek ἀσεβής
25. ⲉⲕⲓⲛ i.e. Sahidic ⲉⲕⲉⲉⲓⲛⲉ
26-27. ϩⲛⲉⲙⲕⲁϩ i.e. Sahidic ϩⲉⲛ-ⲙ̅-ⲕⲁϩ
27. ⲉⲙⲉϩⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛ-ϩⲟⲟⲩ | ⲧⲉ . . ⲩ̅ l. ⲧⲉ[ⲣⲟ]ⲩ
28. ⲉⲛ ⲉⲛⲡⲉⲃⲱⲛⲁϩ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ϥ-ⲱⲛϩ (dittography)
30-31. ⲧⲁⲙⲓ[ . ? ] . ⲛ̣ⲓⲁ l. ⲧⲁⲙⲓⲧⲁⲛⲓⲁ ? cf. P. Heid. Inv. Kopt. 686 (KYP M166/T17) p. 15 ll. 17-18 ⲙⲁⲣⲉⲧⲁⲙⲓⲧⲁⲛⲅ : ⲡⲱϩ ⸗ ϣⲁ ⲡⲉⲕⲑⲣⲱⲛⲟⲥ
31. ⲡⲉⲕⲉ[ⲙ]ⲧⲟ i.e. Sahidic ⲉ-ⲡⲉ⸗ⲕ-ⲙ̅ⲧⲟ
32. ⲏⲓ : l. ⲁⲓⲟ ? Stegemann
33. ⲡⲉⲗϩⲱⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲉⲣ-ϩⲱⲃ ?
34. ⲛ̣ⲉⲥⲁϩ or ⲏⲉⲥⲁϩ ? Stegemann
35. ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ
36. ⲅⲣ l. ⲅⲣ(ⲁⲫⲉⲓⲛ) i.e. Greek γράφειν | ⲛⲉϭⲉⲓ̈ⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲏϭⲉ : i.e. Sahidic ϭⲁⲓ followed by ⲓⲥ Stegemann
38. ϣⲩ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲱ̅ . l. ⲑⲩ̅(ⲥⲓⲁ) ⲉⲑⲱⲩ ? i.e. Sahidic ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧ-ϩⲟⲟⲩ i.e. Greek θυσία
39. ⲉⲁⲁⲃ i.e. Sahidic ⲉⲓⲁⲁ⸗ϥ
40. ⲡⲁϩⲧⲏϥ i.e. Sahidic ⲡⲁϩⲧ⸗ϥ̅ | ⲡⲣ̅ⲟ̅ i.e. Sahidic ⲉ-ⲡⲣⲟ
Below rightmost figure. ⲡⲁⲡⲉ̣ϩⲁⲩ l. ⲡⲉⲧϩⲁⲩ or ⲡⲁⲡⲧϩⲁⲩ ?

Notes:

Note: This manuscript is lost; as a result we rely almost completely on the edition of Stegemann for the Coptic text.
4. ⲡⲱⲣⲉϫ We might expect to restore ϯ before this word, but Stegemann notes that the traces do not allow such a restoration.
13. ⲛⲓⲙ ⲩ̅ⲥ̅ Here the scribe has omitted a second ⲛⲓⲙ.

Bibliography:

Stegemann, Viktor. “Neue Zauber- und Gebetstexte aus koptischer Zeit in Heidelberg und Wien.” Le Muséon 51 (1938): 74-82.


Editor:

EL’s edition from Stegemann’s transcript (23/4/2016) (25/3/2020); team (2/6/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T188: Separation Spell," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-188. Accessed on 18/04/2024

Found a mistake? Let us know!