KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T243

Manuscript: M186
Sigla:

PCM 1 25
PCM I 25
P. Heid. Inv. Kopt. 685
Pap. Heid. N.F. IX
Pap. Heid. 9
Pap. Heid. IX

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.16
Coptic Scriptorium:
Date: 951 – 1000

Text position:

p. 12 l. 1-p. 16 l. 15

Type of text:

Protection (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Adjuration of nine angelic guardians for protection.

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Middle Egyptian features

Script:

Coptic

Image: https://doi.org/10.11588/diglit.39753

Text: Translation:

p. 12

1. ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲡⲓⲱⲧ ⲙ̇ⲛ ϣⲏⲣⲉ ⸗ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁ⧸ⲁϥ⧹
——————————————————————

Above figure 1 of tableau 1:

2. ⲙⲁⲛⲓⲝ ⸗
3. ⲓ̅ⲥ̅ ⲭ̅ⲥ̅

Above figure 2 of tableau 1:

4. ⲫⲟⲩ-
5. ⲣⲁⲧ

Above figure 3 of tableau 1:

6. ⲫⲟⲩ⧸ⲣⲁ⧹ⲛⲉⲓ

Above figure 1 of tableau 2:

7. ⲁⲃⲓⲟⲩⲑ

Above figure 2 of tableau 2:

8. ⲅⲁⲣⲛⲁⲃⲓⲟⲩⲑ

Inside figure 1 of tableau 2:

9. (Kharaktēres: ΑΩ)
10. ⲙⲟⲥⲟⲥ

Inside figure 2 of tableau 2:

11. ⲓⲱⲕⲁⲡ ⲡⲓⲱⲧ
12. ⲓⲁⲱ : ⲥⲁⲃⲟⲱⲑ
13. ⲁⲇⲱⲛⲁⲓ
14. ⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅

Left of figure 2 of tableau 2:
__________
15. ⲡϣⲓ ⲛ-
16. ⲙⲁⲣⲓⲁ
17. ⲛⲣⲟⲟⲩⲛⲓ
__________
18. ⲁⲗⲕⲁⲣ
19. ⲕⲁⲣϩⲁ

Above figure 1 of tableau 3:

20. ⲅ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅

Inside figure 1 of tableau 3:

21. (Kharaktēres: ΑΧΥ)
22. ⲥⲥⲓⲥⲟⲥ
23. (Kharaktēres: ΙΙΙ) ⲥ

Above figure 2 of tableau 3:

24. ⲃ̅ⲏ̅ⲑ̅
25. ⲥⲁⲃⲁⲱ⧸ⲑ⧹

Above figure 3 of tableau 3:

26. ⲓ̅ⲥ̅ ⧸ⲭ̅ⲥ̅⧹
27. (Kharaktēres: ΩΩΩΩΩΩΩ)

Right of figure 3 of tableau 3:

28. ⲃⲏⲑⲁⲉⲓ
29. ⲃⲏⲑⲁϥ

p. 13

——————————————————————
1. ⲙⲁⲛⲓⲝ ⸗ ⲫⲟⲩⲣⲁⲧ ⸗ ⲫⲟⲩⲣⲁⲛⲉ̣ⲓ ⸗ ⲡⲉⲓⲅ ⲛ⸗-
2. ϩ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ̅ ⸗ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲥ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲓⲱⲧ ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲣ̅
3. ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⸗ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ : ⲁⲛⲁⲕ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲩ̅ ⲡⲁⲣⲁⲥⲉ⧸ⲩ⧹
——————————————————————
4. ⲁⲃⲓⲟⲩⲑ ⸗ ⲅⲁⲣⲛⲁⲃⲓⲟⲩⲑ ⸗ ⲅⲁⲣⲛⲁⲃⲓⲏⲗ ⸗
5. ⲡⲉⲓⲅ̅ ϩ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ ≡ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲥ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲭ̅ⲥ̅ –
6. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕ̇ⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ · ⲁⲛⲁⲕ ⳽̅⳽̅ ⸗
——————————————————————
7. ⲃⲏⲑ ⸗ ⲃⲏⲑⲁϥ ⸗ ⲃⲏⲑⲁⲉⲓ ⸗ ⲡⲉⲓⲅ̅ ϩⲟⲩⲣⲓⲧ ⸗ ⲉⲧⲣⲁ-
8. ⲉⲓⲥ ⸗ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ · ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⲉⲡ-
9. ⲥⲱⲙⲁ · ⲁⲛⲁⲕ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲩ̅ ⲡⲁⲣⲁⲥⲉⲩ · ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅ : ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅ :
——————————————————————
10. Ϯⲧⲉⲣⲕⲟ ⲙⲙⲱⲧ : ⲡⲑ̅ ϩⲟⲩⲣⲓⲧ : ⲛⲧⲉϣⲁⲣⲡ
11. ⲛⲁⲕⲓ ⸗ ⲧⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⸗ ⲧⲁⲟⲥ : ϣⲁⲛⲧⲉⲥⲡϫⲡⲟ ⲙ̇-
12. ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⸗ ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⸗
13. ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ : ⲡⲑ̅ ϩⲟⲩⲣⲓⲧ ⸗ ⲛⲉϩⲓⲥ ⲛⲧⲁⲡϣ-
14. ⲏⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⸗ ϣⲁⲡⲟⲩ : ϩⲓϫⲉⲛ̇ ⲡϣⲏ ⲡⲉ̅ⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅
15. ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳽̅⳽̅ ⲡⲩ̅ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲱ̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅
16. ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ ⲡ̇:ⲑ̅ : ϩⲟⲩⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ ⸗ ⲉⲡϯⲟⲩ ⲛⲓⲃⲧ ⲛ-
17. ⲧⲁⲩⲧⲁⲝⲟⲩ ⸗ ⲛⲉϭⲓϫ : ⲙⲛ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏϯ : ⲛ-
18. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ · ⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲣⲁⲛ ⸗
19. ⲥ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ : ⲁ̅ⲣ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲱ̅ ⸗ ⲧ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲏ̅ⲧ̅ ⸗ ⲱ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲁ̅ ⸗
20. ⲣ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗ ⲕⲉⲣⲁⲉⲓ̇ⲥ ⸗ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⳽̅⳽̅ · ⲁ̅ⲓ̅ⲁ̅ : ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⸗
21. ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ ⲡ:ⲑ̅ : ϩ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ ⸗ ⲡϩⲏⲙϫ ⸗ ⲙⲛ :
22. ⲡⲥⲓϣⲓ ⸗ ⲧⲁ·ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ : ϫⲓ ϯⲡ-
23. ⲉ ⲙⲁϥ ⸗ ⲉϥⲁⲗⲏⲩ ⲡⲉ̅ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⸗ ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅ ⲟ̅ⲓ̅ⲟ̅
24. ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̇̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ ⲡ̇ⲑ̅ ϩ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ : ⲉⲡⲅ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⸗
25. ⲛⲧⲁⲉⲓ̅ⲥ̅ ⸗ ⲱϣ : ⲙⲁⲩ · ⲉⲃⲁⲗ ⸗ ϣⲁⲛϯ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⸗
26. ⲛⲉϭⲓϫ ⲙ̇ⲡⲓⲱⲧ ⸗ ⲛⲁⲕⲁⲑⲱ̅ⲥ̅ ⸗ ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅
27. ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̇̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ · ⲡ̇:ⲑ̅ : ϩ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ ⲛ̇ⲧⲉϣⲥ ⲧⲏ-
28. ⲗⲱⲅⲭⲓ ⸗ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⸗ ⲉϩⲟⲩⲛ ⸗ ⲡⲉⲥⲡⲓⲣ : ⲛ̇:-
29. ⲓⲱⲛⲁⲙ : ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⸗ ⲉϥⲁⲗ-
30. ⲉⲩ ⲡ̅ⲉ̅ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ : ⲁⲩϩⲁⲧⲉ : ⲉⲃⲁⲗ · ⲛϭⲓ ⲟ̇ⲩⲙⲟⲟⲩ ⸗
31. ⲙⲛ ⲟⲩ:ⲥⲛⲟⲃ · ⲕⲉⲣⲁⲉⲓ̇ⲥ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅
——————————————————————

p. 14

1. ϯⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ ⲡ̅ⲑ̅ ϩ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓⲧ : ⲛⲧⲉ ⲛ·ⲅ̅ ⸗
2. ⲛⲧⲉⲗϯⲗ ⲉⲛ⸗ⲣ̅ⲙ̅ⲓⲏ ⲛ:ⲧⲁⲩ·ⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ ⲛ̅-
3. ϩⲛ ⲛⲉⲃⲁⲗ ⸗ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲛⲁⲕⲁⲑⲟⲥ ⸗ ϩⲓϫ-
4. ⲉⲛ ⲧⲁⲡⲏ ⸗ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲁⲗⲏⲩ ⲡ⸗-
5. ⲡⲉ̅ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ · ϫⲉⲕⲁⲥ ⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⸗
6. ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ ⸗ ⲡⲑ̅ ϩ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ ⲉ̅ⲛⲉⲗ-
7. ⲓⲯⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ
8. ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲡⲥⲱⲙⲁ · ⲙⲛ ⲡⲉ·ⲥⲛⲟⲃ ≡ ⲛⲓ̅ⲥ̅
9. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̇ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ≡ · ϩⲉⲛ ⲧⲉⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ≡
10. ⲛⲉϣⲏⲣⲉ·ⲉⲡ ⲙⲓⲥⲉ ⸗ ϩⲉ ⲛⲉⲡⲏⲩⲉ ⲕ̅ⲉⲣⲁⲉⲓ
11. Ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ · ⲡ̅ⲑ̅ ϩⲟⲩⲣⲓⲧ : ⲛ̅ⲱ̅ⲫ̅ⲁ̅
12. ⲡⲥⲱⲙⲁ · ⲉⲡⲓⲱⲧ ⸗ ⲙⲛ ⲱ̅ⲣ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
13. ⲡⲛⲟϭ ⲛⲧ̅ⲏ̅ⲏ̅ⲃ ⸗ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⸗ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⸗
14. ⲙⲛ ⸗ ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲝ̅ ⸗ ⲉⲧⲉϣⲓ ⸗ ⲉⲧϭⲓϫ ⸗ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⸗
15. ⲉⲡⲓⲱⲓⲧ ⸗
16. ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ · ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅
17. Ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲙ̇̅ⲱ̅ⲧ ⲡ̅ⲑ̅ ϩ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ ⸗ ⲉⲧϭⲓϫ ⸗
18. ⲥⲏⲛⲩ : ⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⸗ ⲡⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ ⸗ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ
19. ⲛⲉⲣⲁⲛ ⸗ ⲁ̅ⲛ̅ⲇ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲉⲧⲉϥⲟⲩⲛⲁⲙ̅
20. ⲇ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ≡ ⲉⲧⲉⲧⲉϥ:ⲃⲟⲩⲣ ⸗ ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅ ⲟ̅ⲓ̅ⲟ̅
21.Ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ ⲡ̅ⲑ̅ ϩⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ : ⲛⲧⲟⲩⲏⲣϯ
22. ⲥⲏⲛⲩ ⲧⲉⲡⲓⲱⲧ ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ ⸗ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓ-
23. ⲣⲁⲛ ⲑ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ≡ ⲉⲧⲉϥⲓⲱⲛⲁⲙ ⸗ ⲧⲉ · ⲑ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ⲁ̅ ⸗
24. ⲉⲧⲉϥⲃⲟⲩⲣ ϫⲉⲕⲁ̅ⲥ ⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅
25. Ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ ≡ ⲡ̅ⲑ̅ ϩⲟⲩⲣⲓⲧ ⲙⲡⲉϥ·ⲇ̅ –
26. ⲛⲥⲧⲏⲗⲗⲟⲥ ⸗ ⲉⲧⲧⲱⲟⲩ ⸗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⸗ ϩⲁ ⲧⲉⲡⲏ
27. ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⸗ ⲥ̅ⲏ̅ⲧ̅ ⸗ ⲥ̅ⲏ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲥ̅ ≡

p. 15

1. ⲥ̅ⲏ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗ ⲥ̅ⲏ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⸗
2. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲥ ≡ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅
3. Ϯ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ ⸗ ⲡⲑ̅ ϩⲟⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ · ⲛ̅ⲉ̅ⲛ-
4. ⲉⲓⲣⲁⲛ ⸗ ⲉⲧⲥ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲁ̅ⲧ̅ ⸗ ⲛⲁⲓ · ⲉⲧⲥⲁ ⲓⲱⲛⲁ̅ⲙ̅
5. ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲁⲧⲏⲣⲓⲱⲛ ⸗ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⸗ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⸗
6. ⲛⲉ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ⲙ̅ⲏ̅ⲑ̅ⲏ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⸗ ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲛ̅⸗
7. ⲡ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⸗ ⲁ̅ⲕ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̅ ⸗ ⲧ̅ⲁ̅ⲉ̅ⲕ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ ⸗
8. ϥ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲓ̅ⲁ̅ ≡ ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⸗
9. ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗ ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗ ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗ ⲕ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗
10. ⲡ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗ ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲥ̅ ⸗ ⲕ̅ⲉ̅ ⲉ̅ⲓ̅ ⲕ̅ⲏ̅ ⲧ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⸗ ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲥ̅
11. ⲉ̅ⲩ̅ⲇ̅ⲱ̅ⲝ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗ ϩⲁⲙⲏⲛ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲃ̅ⲱ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲓ ⲉⲗⲁϥ
12. ϩⲙ̣ ⲉⲛϭⲁⲙ ⲛⲉⲛⲓⲣⲁⲛ ⸗ ⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ
13. ⲛⲉ ⲁ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⸗ ⲉ̅ⲫ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⸗ ⲁ̅ⲣ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ ⸗ ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲓ̅ ⸗ ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲛ̅
14. ⲉⲗ̅ⲉ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⸗ ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ ⸗ ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲗ̅ ≡ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⸗
15. ⲡⲉ̅ⲡ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲕ̅ ⸗ ⲙ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ϣ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅ ≡ ⲕ̅ⲟ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
16. ⲥ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲕ̅ ⸗ ⲙ̅ⲉ̅ⲑ̅ⲁ̅ ≡ ϥ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗ ⲫ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ ⸗
17. ⲉ̅ϩ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲱ̅ ≡ ⲱ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ ⸗ ⲁ̅ⲇ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲓ̅ ⸗ ⲡ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗
18. ⲡ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⸗ ⲡ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲏ̅ⲧ̅ⲣ̅[[ⲁ̣̅]]ⲧ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⸗ ⲟ̅ⲩ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅
19. ⲱ̅ⲣ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲓ̣̅ⲗ̅ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲃⲱⲓⲑⲓ ⳽̅⳽̅ ⲙⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲓ̅ⲙ̅
20. ⲉⲧⲛⲁⲫⲱⲣⲓ ⸗ ⲙ̇ⲡⲉⲑ̅ ϩⲟⲩⲣⲓⲧ ≡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ-
21. ⲉⲩⲣⲁⲛ ⸗ ⲁ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲃ̅ⲏ̅ⲑ̅ ⸗ ⲃ̅ⲏ̅ⲑ̅ⲁ̅ ⸗ ⲃ̅ⲏ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲉ̅ⲓ̅ ⸗
22. ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲉ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲭ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲭⲁ̅ ≡ ⲙ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲛ̅ ⸗
23. ⲙ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ ≡ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ : ⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅
24. ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
25. ϩ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗
26. ⲃ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲙ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ϩⲣ̅ⲁ̅ⲫ̅ⲁ̅-
27. ⲏ̅ⲗ̅ · ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲍ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲕ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲥ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅

p. 16

1. ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ : ⲃⲱⲓⲑⲓ ⳽̅⳽̅
2. ϩⲓⲧⲉⲛ ϭⲁⲙ ⸗ ⲛⲉⲩⲛⲓⲣⲁⲛ ⸗ ⲧ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅-
3. ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲉ̅ⲥⲕ̅ⲉ̅ϩ̅ⲱ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲙ̅ⲉ̅ⲥ̅ⲱ̅ⲃ̅ ⸗
4. ⲙ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲓ̅ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ · ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅
5. ⲙⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ · ⲉⲧⲛⲁⲫⲱⲣⲓ : ⲡⲉⲥ̅ⲱ̅ϯ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲛ̅
6. ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⸗ ⲛⲑⲏ ⲙ̇ⲡϣⲏⲛ ⸗
7. ⲉⲡⲱⲛⲁϩ ⸗ ϩⲉⲛ ⲙⲏⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϯⲓⲱⲥ ⸗ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅
——————————————————————
8. ⲧⲉⲛϭⲓⲛⲉⲣϩⲱⲃ : ⲥϩⲁⲓ : ⲛⲁⲥⲁⲃⲣⲁⲛ ⸗ ϩⲓ ⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲣ
9. ϩⲓ ⲁⲗⲙⲁⲁⲩⲁⲣⲧ ⲉⲩⲁⲣⲣⲏⲕ : ⲙⲁⲣⲟⲩ ⲉϫⲱⲟⲩ
10. ⲥϩⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲩⲁⲗϭⲉⲉⲙ ⸗ ⲓⲁⲁⲩ ⲉⲃⲁⲗ · ϣⲁⲩ·ⲁϥ · ⲉⲧ◯
11. ⲡⲙⲟⲁⲩ ⲛⲁⲧⲑⲉⲗⲓⲕⲟⲛ : ⲓ̅ϟ̅ ⲟⲛ : ⲁⲣⲭⲏ · ⲉϫⲱⲱⲙⲓ
12. ⲉⲡⲙⲁϯ ⲉⲛϭⲁⲗⲉϩ ⸗ ⲟⲩⲗⲁⲙⲉ ⲕⲱⲭⲱⲥ ⸗
13. ⲃⲏⲑ ⲉϯⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲓ ⸗ ⲉⲡⲙⲁϯ ⲉⲛ·ϭⲁⲗⲉϩ ⸗ ⲑ̅ⲩ̅ ⸗
14. ⲙ̅ⲁ̅ⲥ̅ϯ̅ⲭ̅ⲓ̅ : ⲁ̅ⲗ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲑ̅ : ⲥ̅ⲧ̅ⲏ̅ⲣ̅ⲝ̅ :· ⟦ . ⟧ ⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲥ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲛ̅ ≡ ⲙ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅
15. ⲁⲗⲙⲉⲁⲣⲧⲉ ⟦ⲉ⟧ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ · ⲕⲁⲗⲱⲥ : ϩⲁⲙⲏⲛ
——————————————————————

[p. 12 l. 1] In the name of the Father and the Son ⟨and⟩ the Holy Spirit.

Above figure 1 of tableau 1:

[2] Manix, [3] Jesus Christ

Above figure 2 of tableau 1:

[4-5] Phourat

Above figure 3 of tableau 1:

[6] Phouranei

Above figure 1 of tableau 2:

[7] Abiouth

Above figure 2 of tableau 2:

[8] Garnabiouth

Inside figure 1 of tableau 2:

[9] (Kharaktēres: ΑΩ)
[10] Mosos

Inside figure 2 of tableau 2:

[11] Iōkap, the Father, [12] Iao Sabaoth [13] Adonai, [14] protect NN, child of NN!

Left of figure 2 of tableau 2:

[15] The son of [16] Mary [17] ⟨the⟩ virgin, [18] Alkar [19] Karha.

Above figure 1 of tableau 3:

[20] Garnabiēl

Inside figure 1 of tableau 3:

[21] (Kharaktēres: ΑΧΥ)
[22] Ssisos
[23] (Kharaktēres: ΙΙΙ) ⲥ

Above figure 2 of tableau 3:

[24] Bēth
[25] Sabaoth

Above figure 3 of tableau 3

[26] Jesus Christ
[27] (Kharaktēres: ΩΩΩΩΩΩΩ)

Right of figure 3 of tableau 3:

[28] Bēthaei
[29] Bēthaf

[p. 13 l. 1] O Manix, Phourat, Phouranei, the Three [3] Guardians who protect the body ⟨of⟩ the Father Almighty, [3] may you (s.) protect my body, me, Iōsēph, son ⟨of⟩ Paraseu! [4] O Abiouth, Garnabiouth, Garnabiēl, [5] the Three Guardians who protect the body of Jesus Christ, [6] the son ⟨of⟩ God, may you (s.) protect my body, me, NN, child of NN! [7] O Bēth, Bēthaf, Bēthaei, the Three Guardians who [8] protect the body of the Holy Spirit, may you (s.) protect [9] ⟨my⟩ body, me, Iōsēph, son ⟨of⟩ Paraseu, yea, yea!

[10] I adjure you, O Nine Guardians, by the first [11] labour pang that Mary suffered until she gave birth to [12] Christ, the Son of God that you (s.) protect NN, child of NN, yea, quickly! [13] I adjure you, O Nine Guardians, by the suffering that the [14] son of God experienced upon the wood ⟨of⟩ the cross [15] that you (s.) protect the body ⟨of⟩ NN, the son ⟨of⟩ NN, yea, yea, quickly! [16] I adjure you, O Nine Guardians, by the five nails [17] which pierced the hands and feet of [18] Jesus Christ, the Son of God, whose names are [19] Sōtōr, Aretō, Tenēt, Ōtera, [20] Rōtas, that you (s.) watch over the body of NN, child of NN, yea, quickly! [21] I adjure you, O Nine Guardians, ⟨by⟩ the vinegar and [22] the gall that Jesus, the Son of God, tasted [23] when he was upon the cross that you (s.) protect NN, child of NN, yea, yea! [24] I adjure you, Nine Guardians, by the three sounds [25] that Jesus cried out until ⟨he⟩ gave the spirit ⟨into⟩ [26] the hands of the good Father that you (s.) watch over NN, child of NN, yea! [27] I adjure you, O Nine Guardians, by the wound ⟨from⟩ the [28] spear which was thrust in the right side [29] of Jesus, the Son of God, when he [30] he was upon the cross – water [31] and blood poured out – that you (s.) protect NN, child of NN, yea! [p. 14 l. 1] I adjure you, O Nine Guardians, by the three [2] teardrops which came from, [3] the eyes of the good Father upon [4] the head of his son, Jesus, when he was upon [5] the cross, that ⟨you⟩ watch over NN, child of NN, yea, quickly! [6] I adjure you, O Nine Guardians, by the holy remains [7] that are placed [8] upon them, the body and the blood of Jesus, [9] the Son of God, in the Church of [10] ⟨the⟩ Firstborn in the heavens, that you protect!

[11] I adjure you, O Nine Guardians, by Ōpha, [12] the body of the Father, and Ōrphamiēl, [13] the great finger on the right hand of the Father, [14] and Abrasax, who measures the right hand [15] of the Father, [16] that you (s.) protect the body ⟨of⟩ NN, child of NN, yea, yea, quickly! [17] I adjure you, O Nine Guardians, by the two hands [18] of the Father Almighty, whose [19] names are Andramiēl, which is his right, [20] Drakhaēl, which is his left, that you watch over NN, child of NN, yea! [21] I adjure you, O Nine Guardians, by the two feet [22] of the Father Almighty, whose names are [23] Thaōth, which is his right, Thaōtha, [24] which is his left, that ⟨you⟩ watch over NN, child of NN, yea, quickly! [25] I adjure you, O Nine Guardians, by the four [26] pillars that bear heaven, [27] whose names are Sēt, Sēntas! [p. 15 l. 1] Sēntalalas, Sēntalalia, [2] that you protect the body ⟨of⟩ NN, child of NN, yea! [3] I adjure you, O Nine Guardians, by these [4] blessed names, which are on the right side [5] of the altar of the Father, which [6] are Sabaoth, Mēthēmōn, Soumithion, [7] Perikhē, Akramata, Taektōr, [8] Fmiēl, Santalalia, protect NN, child of NN, yea!

[9] Holy, holy, holy Lord Sabaoth, [10] heaven and earth are full of ⟨your⟩ holy glory, amen!

Jesus Christ, help him, [12] by the power of these blessed names, which [13] are Abia, Ephikhē, Arthasa, Abaktani, Ourion, [14] Eleōth, Alabia, Atha, Abathithal, Jesus Christ, [15] Pepōrk, Manoušros, Komouēl, [16] Sarak, Metha, Farmaros, Pharara, [17] Ehtōrō, Ōmar, Adonai, Paōratos, [18] Pamiantōs, Pamētratōs, Ouphamiēl, [19] Ōrphanil! Jesus Christ, help NN, child of NN, and all [20] who will carry the Nine Guardians, whose names are [21] Abiēl, Bēth, Bētha, Bēthanei, [22] Anaēl, Eriēl, Khoumakha, Manon, [23] Manaba! Jesus Christ, watch over NN, child of NN, yea, quickly! [24] Sabaxōriēl, Sariēl, Sēriēl, [25] Hrouēl, Marmarouēl, Sabaoth, [26] Bathouēl, Michael, Gabriel, Raphael, [27] Suriel, Zedekiēl, Salathiēl [p. 16 l. 1] Anael! Jesus Christ, help NN, child of NN, [2] by the power of these names, Taramiēl, [2] Eskehōēl, Mesōb, [3] Memoi! Jesus Christ, may you protect NN, child of NN, yea, yea, [5] and all who will carry this image! [6] May he be like the tree [7] of life in ⟨the⟩ middle ⟨of⟩ Paradise, yea!”

[8] The procedure: draw with saffron and wine of the first fruits [9] and rose water on paper. Bind them upon them. [10] Draw again upon a cup, wash them off, pour it on the head (?); [11] east-facing water. Draw (?) again ⟨with wine of the⟩ first fruits upon a sheet, [12] upon the shoulder of ⟨the⟩ pot. ⟨Wear⟩ a scarlet cloak. [13] ⟨A⟩ virgin palm branch on the shoulder of the pot. Offering: [14] mastic, agarwood, styrax, musk, water, [15] rose water. It is completely finished. Amen.

Tableau:
tableau
Tracing by:Julia Schwarzer (2023)

Apparatus:

p. 12

1. ⲡⲓⲱⲧ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉⲓⲱⲧ | ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
3. ⲓ̅ⲥ̅ ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
14. ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
15. ⲡϣⲓ i.e. Sahidic ⲡ-ϣⲉ
17. ⲛⲣⲟⲟⲩⲛⲓ i.e. Sahidic ⲧ-ⲣⲟⲟⲩⲛⲉ ?
18-19. ⲁⲗⲕⲁⲣⲕⲁⲣϩⲁ Arabic loanword ?
26. ⲓ̅ⲥ̅ ⧸ⲭ̅ⲥ̅⧹ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός

p. 13

2. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⲡⲓⲱⲧ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲉⲓⲱⲧ | ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲣ̅ l. ⲡ-ⲡⲁⲛⲧ(ⲟⲕⲣⲁⲧ)ⲟⲣ i.e. Greek παντοκράτωρ
3. ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ i.e. Sahidic ⲉ-ⲡⲁ-ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⲩ̅ l. ⲩ(ⲓⲟⲥ) i.e. Greek υἱός : ⲩ̅ⲥ̅ Meyer
5. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⲓ̅ⲥ̅ ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
6. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲛⲟⲩⲧⲉ| ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ i.e. Sahidic ⲉ-ⲡⲁ-ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
8. ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲙ̅-ⲡⲉ-ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα | ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ
8-9. ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ l. ⲉⲡ⟨ⲁ⟩ⲥⲱⲙⲁ (?) i.e. Greek σῶμα
9. iⲩ̅ l. ⲩ(ⲓⲟ)ⲥ i.e. Greek υἱός : ⲩ̅ⲥ̅ Meyer
10. ⲙⲙⲱⲧ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
11. ⲛⲁⲕⲓ ⲧⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⸗ ⲧⲁⲟⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲁⲁⲕⲉ ⲉⲛⲧ-ⲁ-ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲁ⸗ⲥ
12. ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ
13. ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅ | ϩⲓⲥ i.e. Sahidic ϩⲓⲥⲉ
14. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲛⲟⲩⲧⲉ | ⲡⲉ̅ⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲙ̅-ⲡⲉ-ⲥⲧ(ⲁⲩⲣ)ⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
15. ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα (twice) | ⲩ̅ l. ⲩ(ⲓⲟⲥ) i.e. Greek υἱός : ⲩ̅ⲥ̅ Meyer | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ
16. ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
16-17. ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲝⲟⲩ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ⲩ-ⲧⲉⲕⲥ⸗ⲟⲩ
17. ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏϯ i.e. Sahidic ⲛⲉ⸗ϥ-ⲟⲩⲣⲏⲧⲉ : ⲛⲉⲟⲩⲣⲏϯ ? Meyer
18. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ l. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡ(ⲉ)-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
20. ⲕⲉⲣⲁⲉⲓ̇ⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ
21. ⲡϩⲏⲙϫ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ϩⲙ̅ϫ | ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
22. ⲥⲓϣⲓ i.e. Sahidic ⲥⲓϣⲉ | ⲧⲁⲉ̅ⲓ̅ⲥ̅ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧ⸗ⲁ-ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ
23. ⲡⲉ̅ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ i.e. Sahidic ϩⲙ̅ ⲡⲉ-ⲥ(ⲧⲁⲩⲣ)ⲟⲥ i.e. Greek σταυρός | ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲟ̅ⲓ̅ⲟ̅ i.e. Sahidic ϩⲁⲓⲟ
24. ⲙ̇̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅ | ϩ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲧ̅ ⲟ corrected to ⲣ by overwriting | ⲉⲣⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϩⲣⲟⲟⲩ
25. ⲧⲁⲉⲓ̅ⲥ̅ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ-ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲙⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲟⲩ | ϣⲁⲛϯ i.e. Sahidic ϣⲁⲛⲧⲉ⸗ϥ-ϯ | ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ-ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
26. ⲛⲉϭⲓϫ i.e. Sahidic ⲉ-ⲛ-ϭⲓϫ | ⲁⲕⲁⲑⲱ̅ⲥ̅ i.e. Greek ἀγαθός | ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
27. ⲙ̇̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
27. ⲧⲉϣⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϣⲱⲥ
27-28. ⲧⲏⲗⲱⲅⲭⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲉ-ⲧ-ⲗⲱⲅⲭⲓ i.e. Greek λόγχη
29. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲁⲗⲉⲩ i.e. Sahidic ⲁⲗⲏⲩ
30. ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
31. ⲕⲉⲣⲁⲉⲓ̇ⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα

p. 14

1. ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
2. ⲧⲉⲗϯⲗ i.e. Sahidic ⲧⲗ̅ⲧⲗ̅ | ⲣ̅ⲙ̅ⲓⲏ i.e. Sahidic ⲣⲙⲉⲓⲏ
3. ⲁⲕⲁⲑⲟⲥ i.e. Greek ἀγαθός
4. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ
4-5. ⲡ⸗ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ-ⲥ(ⲧⲁⲩⲣ)ⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
5. ⲣⲁⲉⲓⲥ l. ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲁⲓⲥ | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ
6. ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
6-7. ⲉⲛⲉⲗⲓⲯⲁⲛⲟⲛ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲉ-ⲗⲉⲓⲯⲁⲛⲟⲛ i.e. Greek λείψανον
8. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ
9. ⲉⲕⲗⲏⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐκκλησία
10. ⲛⲉϣⲏⲣⲉ·ⲉⲡ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ϣⲟⲣⲡ | ϩⲉ ⲛⲉⲡⲏⲩⲉ i.e. Sahidic ϩⲛ̅ ⲙ̅-ⲡⲏⲩⲉ | ⲕ̅ⲉⲣⲁⲉⲓ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ : ⲕ̅ⲉⲣⲁⲉⲓⲥ Meyer
11. ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅ | ⲱ̅ⲫ̅ⲁ̅ : Meyer translates “Ō(r)pha
12. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
14. ⲉⲧϭⲓϫ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϭⲓϫ | ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲟ corrected from ⸗ (?) by overwriting
15. ⲉⲡⲓⲱⲓⲧ i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲓⲱⲧ : ⲉⲡⲓⲱⲧ Meyer
16. ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ
17. ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅ | ⲉⲧϭⲓϫ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϭⲓϫ
18. ⲥⲏⲛⲩ i.e. Sahidic ⲥⲛⲁⲩ for ⲥⲛ̅ⲧⲉ | ⲧⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲉ | ⲡⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ l. ⲡⲁⲛⲧ(ⲟⲕⲣⲁⲧ)ⲱⲣ i.e. Greek παντοκράτωρ
19. ⲉⲧⲉϥⲟⲩⲛⲁⲙ̅ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ-ⲧⲉϥ-ⲟⲩⲛⲁⲙ
20. ⲃⲟⲩⲣ i.e. Sahidic ϩⲃⲟⲩⲣ | ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲟ̅ⲓ̅ⲟ̅ i.e. Sahidic ⲁⲓⲟ
21. ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
22. ⲥⲏⲛⲩ i.e. Sahidic ⲥⲛⲁⲩ for ⲥⲛ̅ⲧⲉ |ⲧⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲉ | ⲡⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ l. ⲡⲁⲛⲧ(ⲟⲕⲣⲁⲧ)ⲱⲣ i.e. Greek παντοκράτωρ
23. ⲉⲧⲉϥⲓⲱⲛⲁⲙ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ-ⲧⲉϥ-ⲟⲩⲛⲁⲙ
24. ⲃⲟⲩⲣ i.e. Sahidic ϩⲃⲟⲩⲣ | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲣⲁⲉⲓⲥ l. ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲁⲓⲥ | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ
25. ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
25-26. ⲙⲡⲉϥ·ⲇ̅ l. ⲙ̅-ⲡⲉ-ϥ(ⲧⲟⲟⲩ) : perhaps l. ⲙ̅-ⲡⲉ-ⲇ̅ Meyer
26. ⲥⲧⲏⲗⲗⲟⲥ i.e. Greek στῦλος | ⲧⲱⲟⲩ i.e. Sahidic ⲧⲱⲟⲩⲛ

p. 15

2. ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲥ l. ⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
3. ⲙ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
3-4. ⲛ̅ⲉ̅ⲛⲉⲓⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲉⲓ-ⲣⲁⲛ
5. ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲁⲧⲏⲣⲓⲱⲛ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ-ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ i.e. Greek θυσιαστήριον
8. ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
9-11. ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗ ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗ ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗ ⲕ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ⲡ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗ ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲥ̅ ⸗ ⲕ̅ⲉ̅ ⲉ̅ⲓ̅ ⲕ̅ⲏ̅ ⲧ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⸗ ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⲉ̅ⲩ̅ ⲇ̅ⲱ̅ⲝ̅ⲟ̅ⲥ̅ i.e. Greek ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος Σαβαωθ πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς ἁγίας δόξης σου
11. ϩⲁⲙⲏⲛ i.e. Greek ἀμήν | ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡⲉ-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⲃ̅ⲱ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲓ i.e. Greek βοηθεῖν
12. ⲛⲉⲛⲓⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲓ-ⲣⲁⲛ
14. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡⲉ-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
18. ⲱ̅ⲣ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲓ̣̅ⲗ̅ : ⲱ̅ⲣ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ Meyer
19. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡⲉ-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⲃⲱⲓⲑⲓ i.e. Greek βοηθεῖν | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
20. ⲫⲱⲣⲓ i.e. Greek φορεῖν
23. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡⲉ-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ
25. ϩ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ : Meyer reads “Ruēl”

p. 16

1. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡⲉ-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⲃⲱⲓⲑⲓ i.e. Greek βοηθεῖν | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα double supralinear stroke in papyrus
2. ϭⲁⲙ i.e. Sahidic ⲡ-ϭⲁⲙ | ⲛⲉⲩⲛⲓⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲓ-ⲣⲁⲛ : l. e.g. ⲛ(ⲉ)ⲛⲓⲣⲁⲛ Meyer
4. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ ⲡⲉ-ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⲕⲉⲣⲁⲉⲓⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲣⲟⲉⲓⲥ | ⳽̅⳽̅ l. (ⲇⲉⲓⲛⲁ) (ⲇⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
5. ⲫⲱⲣⲓ i.e. Greek φορεῖν | ⲥ̅ⲱ̅ϯ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲛ̅ i.e. Greek ζῴδιον
7. ϩⲉⲛ ⲙⲏⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϯⲓⲱⲥ i.e. Sahidic ϩⲛ̅ ⲧ-ⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅-ⲡ-ⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ i.e. Greek παράδεισος
8. ⲧⲉⲛϭⲓⲛⲉⲣϩⲱⲃ kjima corrected from omicron by overwriting, i.e. Sahidic ⲧ-ϭⲓ-ⲛ-ⲣ̅-ϩⲱⲃ| ⲁⲥⲁⲃⲣⲁⲛ i.e. Arabic الزعفران az-zaʿfarān | ⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲣ l. ⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅-ⲏⲣⲡ (?) i.e. Greek ἀρχή : ⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉϩ, ⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲣⲡ less likely Meyer
9. ⲁⲗⲙⲁⲁⲩⲁⲣⲧ i.e. Arabic الماء ورد al-maꜥ warad | ⲉⲩⲁⲣⲣⲏⲕ second ⲣ corrected from ⲏ by overwriting
10. ⲁⲗϭⲉⲉⲙ i.e. Arabic الجام al-ǧām : Meyer translates “a cup (?)” | ◯ l. (ⲁⲡⲉ) ? Meyer
11. ⲁⲧⲑⲉⲗⲓⲕⲟⲛ i.e. Greek ἀνατολικόν ? or ἀνθηλιακόν ? cf. Drescher, Zellmann-Rohrer (cf. T528, T362 l. 50, T1687 l. 9) : Meyer translates as “spell-free (?)”| ⲓ̅ϟ̅ l. ⲅⲣ(ⲁⲫⲉ) i.e. Greek γράφειν ? : Meyer translates “write(?)” , less likely l. ⲓⲇⲓⲟⲛ i.e. Greek ἴδιον | ⲁⲣⲭⲏ l. ⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅-ⲏⲣⲡ (?) i.e. Greek ἀρχή : probably (ⲛ)ⲁⲣⲭⲏ (ⲛⲉϩ?) Meyer
12. ⲉⲛϭⲁⲗⲉϩ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϭⲁⲗⲁϩⲧ | ⲟⲩⲗⲁⲙⲉ ⲕⲱⲭⲱⲥ i.e. Sahidic ⲟⲩ-ⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲛ̅-ⲕⲟⲕⲕⲟⲥ i.e. Greek χλαμύς, κόκκος ? : Meyer translates “… linen thread (?)”, perhaps l. (ⲙⲟⲣ)ⲟⲩ ⟨ⲙ⟩ⲙⲉⲕⲱⲭⲱⲥ i.e. Sahidic (ⲙⲟⲣ)ⲟⲩ ⲙⲁϩⲕⲱⲕ ϩⲱⲥ Meyer
13. ⲃⲏⲑ ⲉϯⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲓ corrected from ⲃⲏⲟ by overwriting i.e. Sahidic ⲃⲏⲧ ⲛ̅-ⲣⲟⲟⲩⲛⲉ | ⲉⲡⲙⲁϯ flourish on left part of ti resembling sigma | ⲉⲛ·ϭⲁⲗⲉϩ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϭⲁⲗⲁϩⲧ | ⲑ̅ⲩ̅ l. ⲑ̅ⲩ̅(ⲥⲓⲁ) i.e. Greek θυσία
14. ⲙ̅ⲁ̅ⲥ̅ϯ̅ⲭ̅ⲓ̅ i.e. Greek μαστίχη | ⲁ̅ⲗ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲑ̅ i.e. Arabic العود al-ʿud | ⲥ̅ⲧ̅ⲏ̅ⲣ̅ⲝ̅ i.e. Greek στύραξ | ⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲥ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲛ̅ i.e. Greek μοσχάτον | ⲙ̅ⲟ̅ⲟ̣̅ⲩ̅ : ⲙ̅ⲟ̅ⲁ̅ⲩ̅ Meyer
15. ⲁⲗⲙⲉⲁⲣⲧⲉ i.e. Arabic الماء ورد al-māʾ warad | ⲕⲁⲗⲱⲥ i.e. Greek καλῶς | ϩⲁⲙⲏⲛ i.e. Greek ἀμήν

Notes:

p. 13

19-20. ⲥ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ : ⲁ̅ⲣ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲱ̅ ⸗ ⲧ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲏ̅ⲧ̅ ⸗ ⲱ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲁ̅ ⸗ ⲣ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲥ̅ This is a writing of the Sator square, whose canonical Latin form is Sator Arepo Tenet Opera Rotas.

p. 15

6-7. ⲙ̅ⲏ̅ⲑ̅ⲏ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲛ̅, ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲛ̅, ⲁ̅ⲕ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̅, ⲡ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲏ̅ Apparently variants of the names of the Four Living Creatures of Revelation 4.6-8, whose names are often given in the Coptic and Nubian tradition as variants of ⲙⲉⲗⲓⲧⲱⲛ, ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲑⲓⲟⲛ, ⲁⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲁⲡ, and ⲡⲁⲣⲁⲙⲩⲣⲁ; cf. Tsakos 2014. For the specific form of the first name, cf. Matthew 1.23 καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός (“and his name will be called Emmanuel, which interpreted means ‘God is with us’ (meth’ēmōn)”
13-14. ⲁ̅ⲣ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ ⸗ ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲓ̅ Cf. σαβαχθανί (sabakhthani), one of the last words of Jesus on the cross in Mark 15.34, 27.46.
17-18. ⲱ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ ⸗ ⲁ̅ⲇ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲓ̅, ⲡ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲥ̅, ⲡ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲥ̅, ⲡ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲏ̅ⲧ̅ⲣ̅[[ⲁ̣̅]]ⲧ̅ⲱ̅ⲥ̅ Perhaps understand the Greek words ἀόρατος (“unseen”), ἀμίαντος (“undefiled”), ἄμητρος (“without mother”), prefixed by the definite article ⲡ-. The initial word may be “mar” (Aramaic for “Lord”), preceded by the Greek vocative particle ὦ, i.e., “O Lord Adonai” (see Gardner p. 118; Meyer p. 94-95).
18-19. ⲟ̅ⲩ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅, ⲱ̅ⲣ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲓ̣̅ⲗ̅ cf. ⲱ̅ⲣ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ (Ōrphamiēl), described as the “great finger on the right hand of the Father” in on p. 14 l. 13 of this text.

p. 16

10. ⲁⲗϭⲉⲉⲙ We understand this to be a writing of Arabic الجام al-ǧām, cf. Richter, Arabische Woerter in koptischen Texten p. 155. Meyer suggests that the word is perhaps derived from ⲁⲗϭⲉⲉⲙⲓⲁ, “alchemy”. Meyer also refers to Beltz suggesting that it comes from ⲕⲁⲙ/ϭⲉⲙ, and to Emmel, suggesting ϭ(ⲉ)ⲗⲙⲁⲓ (Meyer: p. 50, n. 16,10).
10. ◯ l. (ⲁⲡⲉ) We follow Gardner (p. 119) in understanding this as a drawing of a round face with two triangular ears on top, to represent the word ⲁⲡⲉ (“head”). Such an ideographic writing would seem to be unparalleled in the Coptic magical corpus, but would fit the context well. Meyer suggests that the drawing is rather “a pot or other vessel with two handles”.
12. ⲟⲩⲗⲁⲙⲉ ⲕⲱⲭⲱⲥ Cf. Matthew 27.28 where Jesus is dressed in a scarlet cloak (ⲛⲟⲩⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ), a symbol of royal status, by the Roman soldiers mocking him.

Bibliography:

Dosoo, Korshi, Edward O.D. Love, and Markéta Preininger. “The Coptic Magical Papyri Project: Progress Report.” Journal of Coptic Studies 24 (2022): 43–100.

Gardner, Iain. “An Archive of Coptic Handbooks and Exemplars for the Making of Amulets and the Enacting of Ritual Power from the Tenth Century (P. Heid. Inv. Kopt. 680–683 and 685–686)”, in Drawing Spirit: The Role of Images and Design in the Magical Practice of Late Antiquity, edited by Jay Johnston and Iain Gardner (Berlin: De Gruyter, 2022), 73-134.

Meyer, Marvin W. The Magical Book of Mary and the angels : (P. Heid. Inv. Kopt. 685): Text, Translation and Commentary. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1996.

Richter, Tonio Sebastian. “Arabische Wörter in koptischen Texten: Ein Überblick”, in Zwischen Philologie und Lexikographie des Ägyptisch-Koptischen, edited by Peter Dils and Lutz Popko (Stuttgart/Leipzig: S. Hirzel, 2016), 137-163.

Tsakos, Alexandros. “Miscellanea Epigraphica Nubica V: The Names of the Four Creatures of the Apocalypse in Christian Nubia”, Collectanea Christiana Orientalia 11, 2014, pp. 253-263.


Editor:

Text from DDGLC project based on edition of Meyer (entered 14/20/2019); a few lines of translation, team (30/4/2021); team (14/11/2022); KD (6/12/2022); JS (12/1/2023)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T243: Adjuration of nine angelic guardians for protection.," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-243. Accessed on 21/05/2024

Found a mistake? Let us know!