KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T30

Manuscript: M125
Sigla:

P. Carlsberg 52
Inv. 31, 33

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 601 – 700

Text position:

Inv. 31 p.1 l. 1-p. 3 l. 21

Type of text:

Invocation (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Invocation of Petbe

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Fayumic

Script:

Coptic

Image:

Text: Translation:

p. 1

1. Ʒ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̅ⲗⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲱ-
2. ⲧⲉⲙ ⲥⲱⲧⲙ ⲉ̅ⲛⲁϣⲉϫⲓ ⲡⲉⲧ-
3. ϫⲓ ⲥⲙⲏ ⲗⲓⲕⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙⲉϫⲉ ⲉ̅ⲗⲁⲓ̈
4. ϩⲛⲛ ⲟⲩϭⲏⲡⲉ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛ̅ϣⲉϫⲓ
5. ⲛⲗⲱⲓ̣̈ ⲉⲓ̈ⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲗⲁⲕ ϩⲛⲛ ⲟⲩ-
6. ϭⲏⲡⲉ ⲛ̅ϫⲉ ⲕⲉϭ̣[ⲏ]ⲡ̣ⲉ ϫⲁⲟⲩ ϣⲁⲗⲁⲓ̈
7. ϩⲛⲛ ⲟⲩϭⲏⲡⲉ ⲙ[ⲛ ⲟ]ⲩ·ⲧⲁⲭⲏ ⲛ̅ⲕⲛⲏ-
8. ⲫⲏ ⲙ̅ⲡ̣[ⲉⲧ]ⲃⲏ ⲉⲧϩ̣ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲛⲕⲧⲟⲩ-
9. ⲛⲁⲥ ⲛ[ⲉⲓ̈] ⲛ̣ⲥⲁⲭⲗⲁⲃⲁⲣⲓ ⲛ̅ⲃⲓ ⲛ̅ⲃⲓⲗⲓ
10. ⲙ̅ⲡⲁⲟⲩ̣ⲱ̣ϣ ⲛ̅ϩ̣ⲏⲧ̣ ⲛ̅ⲃϫⲱⲕ ⲉ̅ⲃⲁⲗ
11. ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩ·ⲭⲏ ⲁ̅ⲓⲁ̅
12. ⲛⲁⲓⲛ ⲙⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲁⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲕϭⲁⲙ
13. ⲡⲉⲧⲃⲏ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲁ̅ⲓ̈ⲛ ⲙⲁⲕ
14. ⲙⲡⲁⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲕϭⲁⲙ ϩⲁⲣⲁⲃⲁⲓ̈
15. ⲡⲣⲉⲛ ⲉⲙⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲃⲏ ⲉ̅ⲓ̈ⲥⲱⲕ ⲙⲁⲕ̣
16. ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲁ ϣⲉⲛⲕ̅ : ϩⲱⲣⲁⲥⲓⲁⲥ : ⲫⲁ ⲛ̅-
17. ⲕⲁⲡⲣⲉⲥ ⲡⲉⲧⲉⲗⲉⲧϩⲏ ⲙⲁⲃ ⲉ̅ ⲛ̅-
18. ϩ̣ⲁ̣ ⲛⲙⲟⲩⲓ̈ ⲉ̅ⲗⲉⲡⲉϩⲟⲩ ⲛⲙⲁⲃ ⲉ ⲛϩⲁ ⲛ-
19. ⲗ̣ⲁ̣ⲃⲁⲓ̈ ⲡ̣ⲉⲧⲉⲗⲉϫⲱⲃ ⲧⲏⲕ ϩ〚.〛⧹ⲛ⧸ ⲧⲡⲏ
20. ⲉⲗⲉⲗⲉⲧϥ ⲧⲏⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲉϩⲓ ⲉ̅ⲗⲉϯⲛⲓ
21. ⲗⲉⲧϥ ⲙⲁⲗⲁϩ ⲉ̅ⲃⲁⲗ ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲉⲕ : ⲃ̅ :
22. ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ

p. 2 (=l. 23)

1. ⲛ̅ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ ⲡⲉ ϣ̅ⲟ̅ⲩⲑ : ⲙⲁϣⲟ̅ⲩ̅ⲑ̅
2. ⲥⲉⲗⲟⲩⲭ ⸗ ⲙⲁⲗⲟⲩⲭ ⸗ ⲡⲁ ϯⲁⲡⲏ ⲛ̅ϩⲁ̅-
3. ⲙⲉⲧ ⲡⲁ ⲛⲓⲁ̅ⲃⲁϩ ⲛ̅ⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲁ̅ⲓ̅̅ⲁ̅ ⲛϫⲉ
4. ϯⲧⲁⲗⲕⲁ ⲙⲁⲕ ⲛⲓ̅ⲁ̣̅ⲃⲁ̅ⲑⲁ̅ⲃⲁ̅ : ⲃⲏ̅ⲑ̅ⲁ̅
5. ⲃⲏ̅ⲑⲁⲓ̈̅ ⸗ ⲃⲱ̅ⲑ : ⲛ̅ⲍ ⲛⲥⲁⲡ ⲁⲓ̣ⲁ ⲛϫⲉ
6. ϯⲧⲁⲗⲕⲁ ⲙⲁⲕ̣ [ⲛ]ⲡϣⲁⲣⲡ ⲛ̅ⲥⲧⲏⲗ-
7. ⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲓⲱ[ⲧ ⲡ]ⲁⲛⲧⲱ̣ⲕ̣ⲣ̣ⲁⲧⲱⲣ
8. ⲧⲁϩⲁϥ ⲉ̅ⲗⲉⲧϥ ϩ̣ⲁ ⲡϣⲁ̣[ⲣⲡ] ⲛ̣ⲕⲁϩ
9. ⲉⲧϩⲙ̅ ⲡⲏ ⲛ̅ϫⲉ ⲉ̣ⲕⲉⲥⲱ[ⲧⲉ]ⲙ̣ ⲛⲥⲁ
10. ⲛⲁⲗⲱⲓ̈ ⲛ̅ⲕⲓ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛ[ⲁ]ⲧⲁⲧ ⲛ̅ⲕⲓⲣⲉ
11. ⲛⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲁϩⲏⲧ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲏ-
12. ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲁⲭⲏ ⲙⲛⲛ ⲟⲩ-
13. ϭⲏⲡⲏ ϩⲱⲣⲁⲥⲓⲁⲥ ⲫⲁ ⲛⲕⲁⲡⲣⲉⲥ ⲕⲟ̅ⲓ̅⧸
14. ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲛⲙⲁⲕ ⲡⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲡⲓ-
15. ⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲥⲛⲉⲩ · ⲛⲟⲩⲁ̅ⲓⲛ ⲙⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲑ̅
16. ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⸗ ⲁ̅ⲙⲟⲩⲁⲑ ⸗ ⲡⲣⲏ ⲛⲁⲙⲧⲉ
17. ⲛϫⲉ ⲉⲕⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲗⲱⲓ̈ ⲛ̅ⲕⲓ ⲛ̣̅-
18. ⲥⲁ ⲛⲁⲧⲁⲧ ⲛⲃ̅ⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲁ̅ⲡⲟⲕⲣⲓ̣ⲥ̣ⲓⲥ̣ ⲧ̣ⲁ̣ⲓ̣
19. ⲉⲣⲉⲧϥ ⲡⲉⲙⲧⲁ ⲉ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉⲓ̈ ⲉⲧ-
20. ⲙⲏⲣ ⲛ̅ϯⲉⲛⲥⲱⲛⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃⲉϣ ⲉ̅ϫⲉⲛ
21. ⲧⲉⲃϯⲡⲓ ⲉⲃⲙⲏⲣ ⲙⲡⲓϩⲱⲥ ⲛ̅ⲕⲟⲕⲕⲟⲥ
22. ⲉ̅ϫⲉⲛ ⲧⲉⲃⲙⲉⲥⲧⲛ̅ϩⲏⲧ

p. 3 (=l. 45)

1. ⲡⲉⲓ̈ ⲉⲗⲉⲡⲉⲃϩⲣⲁⲃⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ϩⲛ̅
2. ⲧⲉⲃϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲓ̅ⲉ̅ⲛⲏⲙ ⲡⲉⲓ̈ ⲛϣⲁⲟⲩⲙⲟⲩ-
3. ϯ ⲉ̅ⲗⲁⲃ ϩⲛ ⲡⲓ̅ⲛⲁϭ ⲗ̣ⲉⲛ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲛϫⲉ
4. ϩⲁⲙⲟⲩⲍⲏ̅ⲑ ⸗ ⲃⲏ̅ⲑ ⸗ ⲁⲑⲁⲛⲁⲃⲁⲥⲥⲉ-
5. ⲧⲱⲛⲓ ⸗ ⲡⲉⲓ̈ ⲛ̅ϣ̣ⲁ̣ⲗⲉⲡⲧⲏⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲁⲉⲣ
6. ⲙⲛ ⲡⲉⲅⲛⲱⲫⲟⲥ ⲥ[ⲱ]ⲧⲉⲙ ⲛ̅ⲥⲱⲃ : ⲁⲥⲁ-
7. ⲙⲟⲩⲑ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ̣ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲉⲛ ⲉⲙⲏⲧ
8. ⲛ̅ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲥⲁⲡ ⲙ̅ⲡⲉϩⲁⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ϫⲉ
9. ⲉ̅ⲕⲉⲓ̈ ⲛ̅ⲕⲟⲩⲁ̅ⲛⲁϩⲕ ⲛⲉⲓ̈ ⲉ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲕⲓⲗⲓ ⲛⲉⲓ̈
10. ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁ-
11. ⲯⲩⲭⲏ ⲁⲕϣⲧⲉⲙ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲗⲱⲓ̈
12. ⲛ̅ⲕⲓ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲧⲁⲧ ϯⲛⲉⲉ̅ⲡⲓⲕⲁⲗⲓ : ⲥⲁⲗ-
13. ⲡⲓⲁⲝ : ⲡⲉⲭⲓⲏⲗ : ⲥⲁⲥⲙⲓⲁ̅ⲥⲁⲥ : ⲙⲉⲥⲉ-
14. ⲙⲓⲁ̅ⲥⲓⲙ ⸗ ⲙ̇ⲛ ⲡⲓϣⲃⲏ ⲛⲟⲩϯ ⲙⲛ ⲧⲁⲣⲧⲉ-
15. ⲙⲓⲥ ⲧⲙⲉⲟⲩ ⲛⲉⲛⲟⲩϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲁⲡⲟⲗ-
17. ⲗⲱⲛ ⲙ̅ⲛ̅ ⲧⲁⲑⲏⲛⲁ ⲙ̣[ⲛ] ⲡ̅ⲉ̅ⲕ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲥ̅
18. ⲙⲛ ϯⲙⲉⲣⲏ ⸗ ϯⲡⲁⲗⲗ̣[ⲁⲥ ⲙⲛ] ⲧⲁⲫⲣⲱⲧⲏϯ̣
19. ϯⲉ̈ⲱⲥ ⸗ ⲯⲉⲣⲁⲡⲓⲥ ⸗ [ⲡⲟⲩⲣⲁ]ⲛⲟⲥ ⲁⲙⲉϩϯ ⲙⲁϥ
20. ⲁⲛⲓⲧϥ ⲉⲣⲉⲧ ⲉ̅ⲧⲉⲛ[ . . . . ⲡ]ⲉⲧⲃⲏ ⲉⲧϩⲙ
21. ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲁ̅ⲓ̅ⲁ̅ ϩⲛ ⲧϭⲁⲙ̣ [ . . . . ] ⲡⲉⲧⲣⲱⲭ
22. ⲡⲉⲧⲣⲱⲭⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣ̣[ . . . . ]ⲓⲃⲏ̣[ . ]ϩⲉⲗⲉ
23. ϩⲉⲗⲉ ⲧⲁⲭⲏ ⲁϥϫⲱ[ⲕ ⲉⲃⲁⲗ]

[p.1, 1] Listen to me today, O ⟨you⟩ who [2] listen! Listen to my words, O ⟨you⟩ who [3] hear! Incline your ear to me, [4] swiftly! Listen to the words [5] of my mouth as I call upon you, [6] swiftly, to hasten to send them to me, [7] swiftly and quickly, and rouse [8] Petbe, who is in the abyss, and raise [9] for [me] Sakhlabari, that he might come and do [10] the desire of my heart and bring about [11] the request of my soul!

Yea, [12] shake yourself today in your power, [13] Petbe, who is in the abyss, shake yourself [14] today in your power! Thunder, [15] the true name of Petbe, I drag you [16] up by your nose (?), Hōrasios, boar-faced, [17] he whose forepart has the appearance of a [18] lion and whose hind part has the appearance of a [19] bear, whose head is fixed in heaven, [20] whose feet are fixed on earth, the big toes [21] of his feet bound with the two rings [22] of the abyss, [p. 2, l. 1] for you are Shouth, Mashouth, [2] Seloukh, Maloukh, he of the bronze head, [3] he of the iron teeth!

Yea, for [4] I adjure you by Iabathaba, Betha, [5] Bethai, Bōth, 7 times! Yea, for [6] I adjure you [by] the first pillar [7] that the Almighty Father [8] raised up under the first corner [9] that is in heaven that you obey [10] the ⟨words⟩ of my mouth and you come after the ⟨works⟩ of my hands, and do [11] for me the desire of my heart and the request [12] of my soul, quickly and [13] swiftly, Hōrasios, boar-face! —(⟨add the⟩ usual)— [14] I invoke you, ⟨you⟩ who bear the [15] two cherubim of light, Mariōth, [16] Gabriel, Amouath, the sun of Amente, [17] that you obey the ⟨words⟩ of my mouth and come after [18] the ⟨works⟩ of my hands, and take this (?) my case [19] to the presence of the Father, he who [20] is bound with the white belt about [21] his loins, who is bound by the scarlet cord [22] about his chest, [p. 3, l. 1] he whose staff of iron is in [2] his right hand, he who is called [3] by the great, hidden name: [4] Hamouzēth Bēth Athanabassetōni, [5] he whom the wind and the air [6] and the darkness obey! [7] Asamouth, I invoke you by your true name, [8] 21 times, day and night, that [9] you come and appear to me, and you do for me [10] the desire of my heart and the request of my [11] soul!

If you do not obey the ⟨words⟩ of my mouth [12] and come after the ⟨things⟩ of my hand, I will invoke [13] Salpiax, Pekhiel, Sasmiasas, [14] Mesemiasimm, and the seventy gods, and Artemis, [15] the mother of all the gods, and Apollo, [17] and Athena, and Kronos, [18] and Moira, and Pallas, [and] Aphrodite, Eos, Serapis, Ouranos! Seize him, [20] bring him before me … Petbe, who is in [21] the abyss, yea, by the power [of ? …] [22] Petrokh, [22] Petrokhos, Petr… now (?), [23] now (?), quickly!

It is finished.

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

p. 1

1. Ʒ initial decoration | ⲥⲱⲧⲉⲙ i.e. Sahidic ⲥⲱⲧⲙ̅ | ⲡ-ⲉⲧ literally “the one who”
1-2. ⲥⲱⲧⲉⲙ i.e. Sahidic ⲥⲱⲧⲙ̅
2. ϣⲉϫⲓ i.e. Sahidic ϣⲁϫⲓ
3. ⲉ̅ⲗⲁⲓ̈ ⲁ corrected from ⲟ by overwriting ?
4. ϩⲛⲛ i.e. Sahidic ϩⲛ̅ (dittography) | ϣⲉϫⲓ i.e. Sahidic ϣⲁϫⲓ
5. ⲛⲗⲱⲓ̣̈ : ⲛⲗⲱ[ⲓ̈] Lange | ϩⲛⲛ i.e. Sahidic ϩⲛ̅ (dittography)
6. ⲛ̅ϫⲉ ⲕⲉϭ̣[ⲏ]ⲡ̣ⲉ ϫⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ϫⲉ ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ϭⲏⲡⲉ ⲉ-ϫⲟ⸗ⲩ (haplography) : ⲛ̅ϫⲉ ⲕⲉ[ϭⲁⲡ] ⲉϫⲁⲟⲩ Lange
7. ϩⲛⲛ i.e. Sahidic ϩⲛ̅ (dittography) | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ
7-8. ⲛⲏⲫⲏ i.e. Greek νήφειν
8. ⲙ̅ⲡ̣[ⲉⲧ]ⲃⲏ : ⲙ̅[ⲡⲉⲧ]ⲃⲏ Lange | ⲉⲧϩ̣ⲙ : ⲉⲧ[ϩ]ⲙ Lange
9. ⲛ̣ⲥⲁⲭⲗⲁⲃⲁⲣⲓ : [ⲛ]ⲥⲁⲭⲗⲁⲃⲁⲣⲓ Lange | ⲛ̅ⲃⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ⲉⲓ̈ | ⲛ̅ⲃⲓⲗⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ⲉⲓ̈ⲣⲉ
10. ⲙ̅ⲡⲁⲟⲩ̣ⲱ̣ϣ ⲛ̅ϩ̣ⲏⲧ̣ : ⲙ̅ⲡⲁⲟ[ⲩⲱ]ϣ ⲛ̅[ϩ]ⲏⲧ Lange | ⲛ̅ⲃϫⲱⲕ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ϫⲱⲕ
11. ⲉⲛⲧⲏⲙⲁ i.e. Greek αἴτημα: ⲉⲛ̣ⲧⲏⲙⲁ Lange | ⲯⲩ·ⲭⲏ i.e. Greek ψυχή : ⲯⲩⲭⲏ Lange
12. ⲛⲁⲓⲛ i.e. Sahidic ⲛⲟⲉⲓⲛ | ⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ
13. ⲛ̅ⲁ̅ⲓ̈ⲛ i.e. Sahidic ⲛⲟⲉⲓⲛ : ⲛ̅ⲁⲓ̈ⲛ Lange | ⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ
15. ⲉⲙⲏⲧ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲙⲏⲧ | ⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ
16. ϣⲉⲛⲕ̅ i.e. Sahidic ϣⲁⲛⲧ⸗ⲕ̅ : i.e. Sahidic ϣⲉⲛ⸗ⲕ translate “(to) ask you” (“dich zu fragen”, “per domandarti”) Lange, Roeder, Meyer, Pernigotti : “in order to find/ask” (“zu suchen/fragen) Satzinger in Brashear | ϩⲱⲣⲁⲥⲓⲁⲥ ⲫⲁ : parse ⲧ-ϩⲱⲣⲁⲥⲓⲁⲥ ⲙ-ⲡ-ϩⲁ i.e. Greek ὅρασις translate “the appearance of a boar-face” (“das Aussehen ein Ebergesicht”, “l’aspetto di un cinghiale”) Lange, Pernigotti
17. ⲕⲁⲡⲣⲉⲥ i.e. Greek κάπρος : translate “(Pha)nkapres” i.e. name Meyer | ⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ | ⲉ̅ i.e. Sahidic ⲟ+
18. ϩ̣ⲁ̣ : [ϩⲁ] Lange : ⲛⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ | ⲉ i.e. Sahidic ⲟ+
19. ⲗ̣ⲁ̣ⲃⲁⲓ̈ : [ⲗⲁ]ⲃⲁⲓ̈ Lange | ⲡ̣ⲉⲧⲉⲗⲉϫⲱⲃ i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲧⲉⲣⲉ-ϫⲱ⸗ϥ : ⲉⲧⲉⲗⲉϫⲱⲃ Lange | ϩ〚.〛⧹ⲛ⧸ letter erased by smudging and corrected by writing above
20. ϯⲛⲓ i.e. Sahidic ϯ-ⲉⲓⲛⲉ
21. ⲙⲁⲗⲁϩ i.e. Sahidic ⲙⲟⲗϩ+ ?

p. 2

3. ⲛⲓⲁ̅ⲃⲁϩ : ⲛⲓⲁⲃⲁϩ Lange
4. ⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ | ⲛⲓ̅ⲁ̣̅ⲃⲁ̅ⲑⲁ̅ⲃⲁ̅ parse ⲛ̅-ⲓⲁⲃⲁⲑⲁⲃⲁ ? : ⲛⲓ̅ⲁ̅ⲃⲁ̅ⲑⲁ̅ⲃⲁ̅ Lange : parse ⲛⲓ̅ⲁ̅ⲃⲁ̅ⲑⲁ̅ⲃⲁ̅ Lange, Roeder, Meyer, Pernigotti
5. ⲁⲓ̣ⲁ : ⲁ[ⲓ]ⲁ Lange
6. ⲙⲁⲕ̣ : i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ : ⲙⲁ[ⲕ] Lange | [ⲛ]ⲡϣⲁⲣⲡ : [ⲉ]ⲡϣⲁⲣⲡ Lange
6-7. ⲥⲧⲏⲗⲗⲟⲥ i.e. Greek στῦλος
7. [ⲡ]ⲁⲛⲧⲱ̣ⲕ̣ⲣ̣ⲁⲧⲱⲣ i.e. Greek παντοκράτωρ : [ⲡ]ⲁⲛⲧ[ⲱⲕ]ⲣⲁⲧⲱⲣ Lange
8. ϩ̣ⲁ : [ϩ]ⲁ Lange | ⲛ̣ⲕⲁϩ : ⲛⲕⲁϩ Lange
9. ⲉⲧϩⲙ̅ ⲡⲏ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ϩⲛ̅ ⲧ-ⲡⲉ | ⲉ̣ⲕⲉⲥⲱ[ⲧⲉ]ⲙ̣ : ⲉⲕⲉⲥⲱ[ⲧⲉⲙ] Lange | ⲥⲱ[ⲧⲉ]ⲙ̣ i.e. Sahidic ⲥⲱⲧⲙ̅
10. ⲛ̅ⲕⲓⲣⲉ : [ⲛ̅]ⲕⲓⲣⲉ Lange
11-12. ⲉⲧⲏⲙⲁ i.e. Greek αἴτημα
12. ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ | ⲙⲛⲛ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅ (dittography)
13. ⲕⲁⲡⲣⲉⲥ i.e. Greek κάπρος : translate “(Pha)nkapres” i.e. name Meyer | ⲕⲟ̅ⲓ̅⧸ l. ⲕⲟⲓ(ⲛⲁ) i.e. Greek κοινά : ⲕⲟⲭ, translate “spell” (“beschwörende Rede”) Lange, Meyer : Roeder, Pernigotti omit
14. ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ i.e. Greek παρακαλεῖν | ⲡⲉⲧⲱⲟⲩⲛ i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲧ-ⲧⲱⲟⲩⲛ (haplography)
15. ⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ i.e. Greek χερουβίν | ⲥⲛⲉⲩ · : ⲥⲛⲉⲩ Lange
16. ⲛⲁⲙⲧⲉ i.e. Sahidic ⲛ-ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ
17. ⲥⲱⲧⲉⲙ i.e. Sahidic ⲥⲱⲧⲙ̅
18. ⲛⲃ̅ⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ⲉⲓ̈ | ⲛ̅ⲧⲁⲁ̅ⲡⲟⲕⲣⲓ̣ⲥ̣ⲓⲥ̣ i.e. Greek ἀπόκρισις : ⲛ̅ⲧⲁⲁ̅ⲡⲟⲕ[ . . . ] Lange | ⲧ̣ⲁ̣ⲓ̣ [ . ]ⲛ Lange
20. ⲛ̅ϯⲉⲛⲥⲱⲛⲏ i.e. Greek ζώνη | ⲟⲩⲱⲃⲉϣ i.e. Sahidic ⲟⲩⲱⲃϣ
21. ⲧⲉⲃ i.e. Sahidic ⲧⲉ⸗ϥ- | ⲉⲃⲙⲏⲣ i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ-ⲙⲏⲣ | ⲕⲟⲕⲕⲟⲥ i.e. Greek κόκκος
22. ⲧⲉⲃ i.e. Sahidic ⲧⲉ⸗ϥ-

p. 3

1. ⲡⲉⲃϩⲣⲁⲃⲧⲟⲥ i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ-ϩⲣⲁⲃⲧⲟⲥ i.e. Greek ῥάβδος
2. ⲧⲉⲃ i.e. Sahidic ⲧⲉ⸗ϥ-
3. ⲉ̅ⲗⲁⲃ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ϥ : ⲗ̣ⲉⲛ : i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲣⲁⲛ : ⲗⲉⲛ Lange
5. ⲛ̅ϣ̣ⲁ̣ⲗⲉⲡⲧⲏⲟⲩ : ⲛ̅[ϣⲁ]ⲗⲉⲡⲧⲏⲟⲩ Lange | ⲁⲉⲣ i.e. Greek ἀήρ
6. ⲅⲛⲱⲫⲟⲥ i.e. Greek γνόφος : i.e. Greek κνέφος Lange | ⲥ[ⲱ]ⲧⲉⲙ ⲛ̅ⲥⲱⲃ i.e. Sahidic ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱ⸗ϥ
7. ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ̣ i.e. Greek παρακαλεῖν : ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗ[ⲓ] Lange | ⲉⲙⲏⲧ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲙⲏⲧ
8. ⲙ̅ⲡⲉϩⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ-ϩⲟⲟⲩ
9. ⲉ̅ⲕⲉⲓ̈ : ⲉⲕⲉⲓ̈ Lange
10. ⲉⲧⲉⲙⲁ i.e. Greek αἴτημα
11. ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή | ⲁⲕϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ϣⲁⲛ-ⲧⲙ̅-ⲥⲱⲧⲙ̅
12. ϯⲛⲉⲉ̅ⲡⲓⲕⲁⲗⲓ i.e. Sahidic ϯ-ⲛⲁ-ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ̈ i.e. Greek ἐπικαλεῖν
14. ⲡⲓϣⲃⲏ ⲛⲟⲩϯ i.e. Sahidic ⲡⲓ-ϣϥⲉ ⲛ̅-ⲛⲟⲩⲧⲉ (haplography)
15. ⲛⲉⲛⲟⲩϯ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛ-ⲛⲟⲩⲧⲉ
17. ⲙ̅ⲛ̅ : ⲙ̅ⲛ Lange : ⲙ̣[ⲛ] : [ⲙⲛ] Lange | ⲡ̅ⲉ̅ⲕ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲥ̅ circled in manuscript
18. ϯⲙⲉⲣⲏ i.e. Greek Μοῖρα | ϯⲡⲁⲗⲗ̣[ⲁⲥ] : ϯⲡⲁⲗ[ⲗⲁⲥ] Lange | ⲧ̅ⲁ̅ⲫ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲧⲏϯ̣ : ⲧⲁⲫⲣⲱⲧⲏϯ Lange
19. ⲁⲙⲉϩⲧⲓ ⲙⲁϥ i.e. Sahidic ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ
20. ⲉ̅ⲧⲉⲛ[ : ⲉ̅ⲧⲉⲕ[ l. ⲉⲧⲉⲕⲉⲥ i.e. Sahidic ⲧⲱⲕⲥ̅ Lange
21. ⲧϭⲁⲙ̣ : ⲧϭⲁ[ⲙ] Lange | ⲧⲣⲱⲭ i.e. Greek τροχός ? : ⲡⲉⲧⲣⲱ̅ⲭ̅ Lange
22. ⲧⲣⲱⲭⲟⲥ : i.e. Greek τροχός Lange | ⲡⲉⲧⲣ̣[ . . . . ] : ⲡⲉⲧ[ . . . . . . ] Lange | ⲓⲃⲏ̣[ . ] : ⲓⲃ[ . ] Lange | ϩⲉⲗⲉ l. ϩⲉⲇⲉ i.e. Greek ἤδη ?
23. ϩⲉⲗⲉ l. ϩⲉⲇⲉ i.e. Greek ἤδη ? | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ

Notes:

p. 1

8. ⲙ̅ⲡ̣[ⲉⲧ]ⲃⲏ Petbe, “the avenger” (Egyptian pꜣ-ḏbꜣ) is a deity representing fate and justice in Late Egyptian religion, often depicted as a griffon, and associated with the Greek deities Kronos and Nemesis; see Aufrère; Brashear; Quaegebeur.
15-16. ⲉ̅ⲓⲥⲱⲕ ⲙⲁⲕ̣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲁ ϣⲉⲛⲕ̅ Previous translators have understood this phrase to mean “I bring you up in order to question you” (or a variation thereof), but ⲛ̅ⲥⲁ does not usually indicate purpose. For this translation, cf. Pseudo-Severus of Antioch, Encomium on Saint Michael the Archangel “they dragged them by the hair of their head” (ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲛⲓϥⲱⲓ ⲛⲧⲉⲧⲟⲩⲁⲫⲉ; Budge p. 74 ll. 21-22).
16. ϩⲱⲣⲁⲥⲓⲁⲥ Brashear compares the name Hōrasias to the Greek word ὅρασις (“Sight”), used as the name of one of one of the two vultures in the Demotic “Myth of the Sun’s Eye”, in which the griffon Petbe appears as a character.

p. 3

14. ⲡⲓϣⲃⲏ ⲛⲟⲩϯ On the “Seventy Gods” and the other deities mentioned here, see Blumell/Dosoo.

Bibliography:

Aufrère, Sydney H. “ⲕⲣⲟⲛⲟⲥ, un crocodile justicier des marécages de la rive occidentale du Panopolite au temps de Chénouté?,” in Encyclopédie religieuse de l’Univers végétal. Croyances phytoreligieuses de l’Égypte ancienne III, edited by Sydney H. Aufrère. Montpellier: Université Paul Valéry, Montpellier III, 2005, p. 77–88.

Blumell, Lincoln and Dosoo, Korshi. “Horus, Isis, and the Dark-Eyed Beauty: A Series of Magical Ostraca in the Brigham Young University Collection.” Archiv für Papyrusforchung 64 (2018): 249-250, 258.

Brashear, William M. “A Magical Formulary. P. Carlsberg 52. Greek Text.” In Magica Varia, edited by William M. Brashear, Papyrologica Bruxellensia 25. Bruxelles: Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1991, p. 24–37.

Budge, E.A. Wallis. Saint Michael the Archangel: Three Encomiums. London: Kegan Paul, 1894.

Lange, Hans O. “Ein faijumischer Beschwörungstext.” In Studies Presented to F. Ll. Griffith, edited by Stephen R. K. Glanville, London: Egyptian Exploration Society, 1932, p. 161–166 [Coptic text].

Maltomini, Franco. “P. Carlsb. 52, p.4: Dettagli.” In Suave mari magno… Studia offerti dai colleghi Udinesi a Ernesto Berti, edited by Claudio Griggio and Fabio Vendruscolo. Udine: Forum, 2008, p. 183-185 [corrections to Greek text].

Meyer, Marvin W., and Richard Smith. Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1999, p. 237-239, no. 118.

Pernigotti, Sergio. “La magia copta: I testi.” In Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, edited by Hildegard Temporini and Wolfgang Haase, II.18.5, 3685–3730. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1995, p. 3710-3711, no. 14.

Polotsky, Hans Jakob. “Zwei koptische Liebeszauber”, Orientalia N.S. 6 (1937): 131.

Quaegebeur, Jan. “De l’origine égyptienne du griffon némésis”, In Visages du destin dans les mythologies, edited by François Jouan. Paris: Société d’édition, 1983, p.41-54.

Roeder, Günter. Der Ausklang der ägyptischen Religion mit Reformation, Zauberei und Jenseitsglauben. Zürich–Stuttgart: Artemis Verlag, 1961, p. 223-227.


Editor:

EL’s transcript from published edition (14/6/2019); translation KD (made 2018); complete edition from photograph of the original by KD, EL, and RBS (22/9/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T30: Invocation of Petbe," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-30. Accessed on 20/07/2024

Found a mistake? Let us know!