KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T310

Manuscript: M311
Sigla:

PCM 1 29
PCM I 29
P. Heid. Inv. Kopt. 678
P. Baden V 138
P. Baden 5 138
P. Bad. V 138
P. Bad. 5 138

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 901 – 1100

Text position:

Ro ll. 1-22

Type of text:

Curse (magical, formulary, charm)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Curse including Jesus-serpent charm

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Fayumic features

Script:

Coptic

Image: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/p_kopt_678/0001/image,info,thumbs

Text: Translation:

Recto

1. +̣ ⲓ̣̅ⲥ̣̅ ⲛⲉⲃⲙⲁⲁϣⲉ̣ ⲙ̇ⲛ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ‧ ⲙ̣[ⲛ]
2. ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ‧ ⲙ̇ⲛ ϩⲣⲁⲫⲁⲏⲗ ‧ ⲙⲛ ⲡⲓⲙ̣[ⲉⲧ-]
3. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛ̅ⲁ̅ⲡⲱⲥⲧⲱⲗⲱⲥ ‧ ⲙⲛ ⲡⲓϫⲟⲩⲧⲁ̣[ϥⲧⲉ]
4. ⲛⲡ̇ⲣⲉⲥⲃⲏⲧⲉⲣⲟⲥ ‧ ϩⲓϫⲛ̇ ⲛ̇ⲣⲁ ⲙ̇ⲡ̇ⲡⲁ̣-
5. ⲣⲁϯⲥⲟⲥ ‧ ⲁⲃϭⲓⲛ ⲟⲩⲃⲏⲛⲧ ‧ ⲉⲃⲛ̇ⲕⲁⲧ
6. ⲉ̇ⲃⲁⲃϣ̇ ‧ ⲡⲁϫⲁⲃ ⲛⲁⲃ · 〚ⲡⲁϫⲁⲃ〛 ϫⲉ ⲁϩ-
7. ⲣⲁⲕ ‧ ⲡⲉϫⲁ ⲛⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲁⲡ̅⳪ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲭ̅ⲥ̅
8. ⲛⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲟⲩ ⲉ̇ⲣⲁⲕ ⲁⲓⲉⲣ ϩⲁϯ ‧ ⲡⲉϫⲁ-
9. ⲁⲃ ⲛⲁⲃ ‧ ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲱⲣ ⲙ̇ⲡⲉⲕⲉⲣ ϩⲁϯ
10. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲛ ⲉⲕⲃⲱⲕ ‧ ⲉⲕⲗⲱⲕⲥ ‧ ⲛ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⲇ̣̅
11. ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁ ‧ ⲙ̇ⲡⲟⲟⲩ ⲧⲟⲩⲁϩⲓ ‧ ⲛ̇ϩⲩ̣ⲧ̣
12. ⲧⲟⲩⲁϩⲓ ⲛ̇ⲥ̇ϩⲓⲙⲓ ‧ ⲙ̇ⲡ̇ⲣⲁⲛ ⲙ̇ⲡⲣⲁⲛ ⲙ-
13. ⲡⲓⲱⲧ ⲙ̇ⲛ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲛ ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ‧
14. ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ̇ ⲡ̇ϯ ⲛⲓⲃⲧ ⲛ̣̇ⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲥ ‧
15. ⲉ̇ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉ̇ⲧⲉ ⲛⲁⲓ̣ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ‧ ⲥⲁⲧⲱⲣ
16. ⲁⲣⲉⲧⲱ ⲧⲉⲛ̣ⲏ̣ⲧ ⲱⲧⲉⲣⲁ ⲣⲱⲧⲁⲥ ⲁⲩ-
17.〚ⲉⲛⲧⲁⲥ̣〛⧹ⲧⲉⲣϫⲁⲧϥ ‧ ⲛ̇ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ
18. ⲉⲕϭⲁⲁϭⲓ ⲙ̇ⲙⲁϥ – ⲛ̣ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲥⲧⲉⲗⲟⲩⲥ
19. ⲧ̣ⲣⲉⲓⲛⲓ ⲉⲣⲁⲃ ⲉ̇ϫⲓⲛ ⲡⲣⲏⲥ ⲙ̇ⲡ̇ⲕⲁϩ ⲙ̇-
20. ⲡⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩ ⲉ̇ⲣⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲁⲟⲩⲱϣ̣ ⲁⲛ̣ⲁ⧹ⲕ̣⧸
21. ⲑ̣ⲩ . . ⲱ̅ⲁ̅ ⲕⲱⲕⲛⲥⲉ̇ ⲕⲗⲁⲙ ⲛⲁⲗⲁⲣⲱ-
22. ⲱⲥ ⲙ̇ⲡⲁⲧⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲧⲉϥⲧⲉϥⲥⲓⲙⲓ

[1] + Jesus was walking with Michael and [2] Gabriel and Raphael and the Twelve [3] Apostles and the Twenty-[Four] [4] Presbyters by the doors of [5] Paradise. He found a worm lying, [6] sleeping.

He said to him, “What is the matter [7] with you?”

He said to him, “My Lord Jesus Christ, [8] you were seen, and I was afraid.”

He said [9] to him, “By no means, you were not afraid, [10] but rather arise and go and bite NN ⟨child of⟩ NN!”

[11] I adjure you (f.) today, O male scorpion, [12] O female scorpion, in the name {the name} of [13] the Father and the Son and the Holy Spirit! [14] I adjure you (m.) ⟨by⟩ the five nails which pierced [15] Christ — whose names are: Satōr, [16] Aretō, Tenēt, Ōtera, Rōtas … [17] — that you (f.) pierce him like fire, [18] and you (m.) roast him like a pillar (?), [19] bring (f.) to him from the south of the earth, do not [20] believe them until I, myself desire!

[21] Offering: … … crown (?) of a bridegroom (?) [22] ⟨who⟩ has not yet gone to his wife.

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

1. + ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ̅(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ̅ : ⲁⲓⲥ̣ Bilabel/Grohmann | ⲙⲁⲁϣⲉ i.e. Sahidic ⲙⲟⲟϣⲉ
2. ⲡⲓⲙ̣[ⲉⲧ-] Polotsky : ⲡⲓⲏ[ϩ ⲙⲛ ‧ ] Bilabel/Grohmann
3. ⲓ̅ⲃ̅ written in miniscules : ⲓ̅ .̅ .̅ Bilabel⧸Grohmann | ⲁⲡⲱⲥⲧⲱⲗⲱⲥ i.e. Greek ἀπόστολος
4. ⲡⲣⲉⲥⲃⲏⲧⲉⲣⲟⲥ i.e. Greek πρεσβύτερος | ⲛ̇ⲣⲁ ⲙ̇- : ⲛ̇ⲡⲣⲁⲛ̇ ⲛ Bilabel/Grohmann
4-5. ⲡⲁ̣ⲣⲁϯⲥⲟⲥ i.e. Greek παράδεισος | ⲛ̇ⲣⲁ ⲙ̇ⲡ̇ⲡⲁ̣ⲣⲁϯⲥⲟⲥ : ⲡⲣⲁⲛ̇ ⲡ̅ⲡⲁ̣ⲣⲁϯⲥⲟⲥ Bilabel⧸Grohmann
5. ⲁⲃϭⲓⲛ ⲟⲩⲃⲏⲛⲧ i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-ϭⲛ̅ ⲟⲩ-ϥⲛ̅ⲧ : ⲁⲃϭⲓ ⲛⲟⲩⲃⲏⲛⲧ i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-ϫⲓ ⲛ̅-ⲟⲩ-ϥⲛ̅ⲧ Bilabel/Grohmann
6. ⲡⲁϫⲁⲃ i.e. Sahidic ⲡⲉϫⲁ⸗ϥ |〚ⲡⲁϫⲁⲃ〛deleted with horizontal scribbles
7. ⲡⲉϫⲁ l. ⲡⲉϫⲁⲃ i.e. Sahidic ⲡⲉϫⲁ⸗ϥ | ⲡⲁⲡ̅⳪ l. ⲡⲁ-*ϭ(ⲱⲓ)ⲥ i.e. Sahidic ⲡⲁ-ϫⲟⲉⲓⲥ : l. ⲡⲁ ⲡ̅ϭ̅ⲥ̅ translate “you, (son) of the Lord” (“Du (Sohn) des Herrn”) Bilabel/Grohmann | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ̅(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ̅ i.e. Greek χριστός
8. ⲛⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧ-ⲁ⸗ⲩ-ⲛⲁⲩ ?
8-9. ⲡⲉϫⲁⲁⲃ i.e. Sahidic ⲡⲉϫⲁ⸗ϥ (dittography)
9. ⲙ̇ⲡⲉⲕⲉⲣ ϩⲁϯ : l. ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ϩⲁϯ Polotsky
10. ⲁⲗⲗⲁ i.e. Greek ἀλλά | ⲉⲕⲃⲱⲕ i.e. Sahidic ⲛ⸗ⲅ̅-ⲃⲱⲕ | ⲉⲕⲗⲱⲕⲥ i.e. Sahidic ⲛ⸗ⲅ̅-ⲗⲱⲕⲥ : ⲉⲕⲗⲱⲕⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ-ⲗⲏⲕ (?) translate “and be fresh” (“und sei frisch”) Bilabel⧸Grohmann | ⲛ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⲇ̣̅ l. ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα : ⲛ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲗ̣̅ⲁ̣̅ Bilabel/Grohmann, Polotsky : or l. ⲛ̅ ⲉⲙⲗⲁ translate “(bite) Emla!” Polotsky
11. ⲉⲣⲁ : l. ⲉⲣⲁⲕ Bilabel⧸Grohmann | ⲟⲩⲁϩⲓ i.e. Sahidic ⲟⲩⲟⲟϩⲉ | ⲛ̇ϩⲩ̣ⲧ̣ i.e. Sahidic ⲛ̅-ϩⲟⲟⲩⲧ : ⲛ̇ϩⲟⲧ Bilabel/Grohmann
12. ⲟⲩⲁϩⲓ i.e. Sahidic ⲟⲩⲟⲟϩⲉ | ⲙ̇ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̇ⲡⲣⲁⲛ l. ⲙ̇ⲡⲣⲁⲛ (dittography) ?
13. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡ̅ⲛ̅(ⲉⲩⲙ)ⲁ̅ i.e. Greek πνεῦμα
14. ⲡ̇ϯ i.e. Sahidic ⲡ-ϯⲟⲩ | ⲛ̇ⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲥ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ⲩ-ⲧⲟⲕⲥ : ⲛ̇ⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲁ[ⲩ] Bilabel/Grohmann : ⲛ̇ⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲥ̣[ⲟⲩ] Polotsky
15. ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ̅(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ̅ i.e. Greek χριστός
17.〚ⲉⲛⲧⲁⲥ̣〛deleted with horizontal scribbles:〚ⲉⲛⲧⲟ̣ⲁⲥ̣〛Bilabel/Grohmann | ⧹ⲧⲉⲣϫⲁⲧϥ : ⲛⲉⲧϫⲁⲧϥ Bilabel⧸Grohmann
18. ⲉⲕϭⲁⲁϭⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ̅-ϭⲱϭ | ⲥⲧⲉⲗⲟⲩⲥ i.e. Greek στῦλος
19. ⲧ̣ⲣⲉⲓⲛⲓ : ⲟⲧⲟⲣ ⲉⲓⲛⲓ Bilabel⧸Grohmann
20. ⲡⲓⲥⲧⲉⲩ i.e. Greek πιστεύειν (haplography) | ϣⲁⲛⲧⲁⲟⲩⲱϣ̣ : ϣⲁⲛⲧⲁⲟⲩⲱ Bilabel⧸Grohmann | ⲁⲛ̣ⲁ⧹ⲕ̣⧸ : ⲛ̣ⲙ̣ⲁ- Bilabel⧸Grohmann
21. ⲑⲩ l. ⲑⲩ(ⲥⲓⲁ) i.e. Greek θυσία : ⲟⲩ Bilabel⧸Grohmann | . . ⲱ̅ⲁ̅ : . . ⲕ̅ⲓ̅ⲁ̅ Bilabel⧸Grohmann
21-22. ⲛⲁⲗⲁⲣⲱⲱⲥ l. ⲛ̅-ⲟⲩ-ⲁⲗⲁⲣⲱⲱⲥ i.e. Arabic عَرُوس al-ʿarūs ? : . . ⲗⲁⲣⲱⲱⲥ Bilabel⧸Grohmann
22. ⲧⲉϥⲧⲉϥⲥⲓⲙⲓ l. ⲧⲉϥⲥⲓⲙⲓ (dittography)

Notes:

8. ⲛⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲟⲩ ⲉ̇ⲣⲁⲕ Polotsky plausibly proposes to restore the equivalent of the Sahidic ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ “the moment I saw you, I was afraid”.
11-12. ⲧⲟⲩⲁϩⲓ ‧ ⲛ̇ϩⲩ̣ⲧ̣ ⲧⲟⲩⲁϩⲓ ⲛ̇ⲥ̇ϩⲓⲙⲓ Bilabel/Grohmann translate “the one who loves men, the one who loves women” (“der die Männer liebt, der die Frauen liebt”), presumably understanding something like Sahidic ⲉⲧ-ⲟⲩⲱϣ ⲛ̅-ⲛ̅-ϩⲟⲟⲩⲧ/ⲛ̅-ⲛ̅-ⲥϩⲓⲙⲉ.
14. ⲡ̇ϯ ⲛⲓⲃⲧ ⲛ̣̇ⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲥ Bilabel/Grohmann translate “you who gives the nails which were destroyed (by Christ)”, presumably understanding something like Sahidic ⲡ-ⲉⲧ-ϯ ⲛ̅-ⲛ̅-ⲉⲓϥⲧ ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ⲩ-ⲧⲁⲕⲟ⸗ⲩ.
19. ⲧ̣ⲣⲉⲓⲛⲓ ⲉⲣⲁⲃ ⲉ̇ϫⲓⲛ ⲡⲣⲏⲥ ⲙ̇ⲡ̇ⲕⲁϩ The object to be brought from the south seems to be missing here.
20. ϣⲁⲛⲧⲁⲟⲩⲱϣ̣ ⲁⲛ̣ⲁ⧹ⲕ̣⧸ Cf. Chicago OIM E13767 ll. 10-11 (KYP M7/T134): “until I [10] read ⟨it⟩, myself!” (ϣⲁⲛⲧⲁⲱϣ ⲁⲛⲱⲕ). ⲟⲩⲱϣ here may be an error for ⲱϣ; cf. Kasser CDC 81b s.v. ⲱϣ.

Bibliography:

Editor:

EL’s edition from photograph of the original, incorporating Bilabel & Grohmann (9/1/2020); edited by KD and MPS from photograph (5/5/2022)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T310: Curse including Jesus-serpent charm," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-310. Accessed on 20/06/2024

Found a mistake? Let us know!