KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T325

Manuscript: M510
Sigla:

Berlin P. 10587

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 401 – 600

Text position:

Ro col. 1 ll. 1-32, col. 2 ll. 1-32

Type of text:

Curse (magical)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Curse against perjurers

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic (non-standard)

Script:

Coptic

Image:

Text: Translation:


Col. 1

1. ϯⲱⲣ̅ⲕ̅ ⲉ̅ⲣⲟ̣ⲕ ⲙ̣̅ⲛ̣̅ⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲏⲧ̣
2. ϩⲣⲁⲫⲁⲏⲗ ⲁⲇⲱ̣ⲛⲁⲓ ⲥⲁⲃⲁ̣̅ⲱ̅ⲑ̅
3. ⲙⲁⲧⲛ̣ⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̣̈ ⲧⲉⲙⲉⲗⲟⲩ̣ⲭⲟⲥ
4. ⲡⲉⲧϩⲓϫⲛ ⲛ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛ . . . ⲗ
5. ⲡⲉⲧⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲛ̣̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅-
6. ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ : ⲙ̅ⲛ̅ ⲛ̣̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲱⲣ̅ⲕ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ
7. ⲉⲧⲣⲉϥⲣ̅ ⲡⲁⲕⲃⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲓ̈ⲟ ϯⲱ̅ⲣ̅ⲕ ⲉⲣⲟⲕ
8. ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
9. ⲙ̅ⲙⲏⲧ ⲡⲉ ⲥ̅ⲏ̅ⲑ̅ ⲥⲏⲑ ⲡⲉ̅ⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲟ̅ⲛ̅ϩ
10. ⲉⲕⲉⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩ̅ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ
11. ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟⲣ̅ⲡ̅ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲣ̅
12. ϩⲟⲗⲟⲥⲧ̅ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓⲛⲉ
13. ⲉϫⲱϥ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲥⲱϣ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲡⲗⲏⲅⲏ
14. ⲛ̅ⲛⲁⲧⲥⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱϣ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲧⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ϯⲱⲣ̅ⲕ̅
15. ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲇⲩⲛⲁⲙⲓ̇ⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲓ̈ⲁ̅ⲱ̅ ⲓ̈ⲁ̅ⲱ̅
16. ⲙ̣ⲁ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲙⲁⲧⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲣⲓⲏⲗ ⲉⲧⲣⲉϥⲣ̅ ⲡⲁⲕⲃⲁ
17. ⲙ̅ⲛ̅ ⲛⲓⲣⲉϥⲱ̅ⲣ̅ⲕ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩϫ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ
18. ϩ̅ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ̅ⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲧ̅ⲛ̅ⲕⲟ̅ⲧ̅ⲕ̅ ⲙ̅ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ
19. ⲛ̅ⲛⲁⲧⲱϣ̣̅ⲙ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ̣ ϩ̅ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁ-
20. ⲱⲣ̅ⲕ̅ ⲙ̅ⲡ̅ⲉⲕ̣ⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛ̅ⲥ̅ ⲙⲁ-
21. ⲧⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲣⲁⲫⲁⲏⲗ ⲙ̅ⲛ̅ ⲛⲉϥⲥⲏ̣ϥ̣ⲉ ⲛ̣̅ⲥ̣ⲁⲧ̣ⲉ
22. ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲛ̣̅ϥ̅ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲇⲉⲙⲉⲗ[ⲟ]ⲩⲭⲟⲥ ⲛ̅ϥ̅ϩ̅ⲉⲧⲁⲍⲉ
23. ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟ̅ⲩϭⲉⲡⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲟⲡ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲛ̅
24. ⲟⲩⲥⲟⲣ̣ⲙ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲛ̅ ⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧ̅ⲣ̅ ⲙ̅ⲛ̅ ⲟⲩⲗⲓⲃⲉ
25. ϯⲱⲣ̅ⲕ̅ ⲉⲣⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁϩⲓ̈ ⲙ̅ⲙ̅ⲙ̅ⲙ̅ⲙ̅ⲙ̅ⲙ
26. ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ̣ⲕⲉⲟⲩ̣ⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ̣ⲕⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ
27. ϯⲱⲣ̅ⲕ̅ ⲉⲣⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲥⲁϣ̣ϥ̣̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲕⲱⲧⲉ
28. ⲉⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱ̣ⲧ̣ ⲙ̅ⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϯⲱⲣⲕ ⲛ̅ⲛ̅ⲉ-
29. ϯⲁⲛⲟⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲣⲁ̣ⲛ̣ ⲁⲣⲓ ⲡⲁⲕⲃⲁ ⲙ̣̅ⲛ̣̅ ⲡ̣ⲉⲧⲛⲁⲱ̅ⲣ̅ⲕ̅
30. ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛⲟⲩϫ̣ ⲓ̈ⲁ̅ⲱ̅ ⲓ̈ⲁ̅ⲱ̅ ⲥ̣ⲏⲑ ⲥⲏⲑ ϣⲙⲙⲏ ϩ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ
31. ⲁⲇⲱⲛⲁⲓ ⲓ̈ⲁⲕ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲃ̣ⲁ̣ ⲃⲁ̅ⲣⲟ̣ⲩ̣̅ⲭ̅ⲓ̅ⲁ̅ ϣⲁⲣ̅ⲕ̅ⲟ̅ⲩ ⲕⲟ̅ⲗ̅ⲟ̅ⲥ̅ⲟⲩ

Col. 2
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1. [ . . ] ⲉⲧⲉ [ ca. 17 ]
2. [ .? ] ⲉ̣ⲧⲁ̣ϩⲉ̣ⲣ̣ⲁ̣ⲧ̣ⲟ̣ⲩ̣ [ ca. 14 ]
3. [ . . . ]ⲏⲣⲉ ⲁⲣⲓ ⲡⲁⲕⲃⲁ ⲙⲛ̅ [ ca. 8 ]
4. [ . . ] . ⲉⲕϣⲱⲡ̣ⲉ̣ ϩⲓ ⲡⲉϥⲉ̣ⲛ̣[ ca. 8 ]
5. ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑ̅ⲉ ⲛⲛⲟ[ ca. 8 ]
6. ⲧⲉ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲡⲱϭⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥ[ ca. 5 ]
7. ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲩϩⲉ ϩ̅ⲛ̣̅ⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ̣ ⲙ̣ⲛ̣ [ ca. 3 ]
8. ϩⲣⲟ̅ⲩ̅ⲙ̅ⲓⲏⲗ ⲓ̈ⲱⲛ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ ⲙⲁⲣ̅ⲟ̅ⲩ̣̅ⲏⲗ̣
9. ⲥⲟⲩ̅ⲏ̅ⲗ ⲓ̈ⲱ̅ⲛ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ ⲇⲱⲣ̣̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̣
10. ⲙⲓⲥ̅ⲱ̅ⲏ̅ⲗ ⲉⲛ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏⲗ ⲥⲱⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏⲗ̣
11. ⲡⲣ̅ⲱ̅ⲙ̅ⲓⲏⲗ ⲥⲁⲛ̅ⲁ̅ⲏⲗ ⲙⲁ̅ⲥ̅ⲑ̅ⲓ̣̅ⲏ̣̅ⲗ̣
12. ⲥⲁⲭ̅ⲟ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲥⲣⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ ⲥ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̣
13. ⲓ̈ⲱ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ ϩⲣⲟⲓ̣̈ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ ⲥⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅
14. ⲥⲟⲩ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ ⲗⲱ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏⲗ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈
15. ⲛⲉ ⲡϫⲟⲩⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
16. ⲉⲧⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣ ⲁⲙⲏⲉⲓ̅ⲧ̅ⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧ̅ⲛ̅-
17. ⲣ̅ ⲡⲁϩⲱ̣ⲃ̣ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲙⲛ̅ [ⲡ]ⲣ̣ⲱ-
18. ⲙⲉ ⲉⲧⲛⲁⲱ̅ⲣ̅ⲕ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
19. ⲛⲛ̅ⲟⲩϫ ϩⲛ̅ⲛ ⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟ̅ⲛ̅ⲥ̅ . ⲛ̣ⲟϫ̣ .
20. ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲭⲁⲣⲓ̣ⲁ̣ⲥ̣ ϩ̅ⲙ̅
21. ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲏ̣ⲩ̣ ⲉ̣ⲃⲟ̣ⲗ̣
22. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲏ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲟ̣ⲩ̣ ⲛ̣̅ⲧ̣ⲟ̣ⲕ
23. ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉ̣ⲓ̣ⲛⲁ̣̣ⲩ̣
24. ⲉⲩⲟ̅ϩ̅ⲥ̅ ⲉϥϩⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ ϫⲟⲩⲱⲧ
25. ⲙ̅ⲙⲁϩⲉ ⲛ̅ϣⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲁϩⲉ
26. ⲛ̅ⲛⲟⲩⲱϣⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁ̣ⲓ̣̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲅ̅-
27. ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁ̣ⲓ̈
28. ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲙ̅ⲙ̅ⲟⲛ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ
29. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡ̣ⲉ̣ ⲡⲥⲁ̣ϩⲟ̣ⲩ
30. ⲉⲧⲛ̣ⲏⲩ̣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫ̅ⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲙ̅ⲡⲕⲁ̣ϩ
31. ⲧⲏⲣ̅ϥ̅ ⲉϫ̅ⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ̣ ⲛⲓ̣ⲙ
32. [ⲉ]ⲩ̣ⲛⲁϫⲓ ⲕⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ . .

[col. 1, 1] I adjure you (s.) by the true names, [2] Raphael, Adōnai, Sabaōth: [3] send Temeluchus to me, [4] the one who is over the punishment of … [5] the one who tortures the lawless and the [6] liars and those who swear falsely, [7] that he wreak vengeance for me upon them!

Yea, I adjure you [8] by your only-begotten son, whose true name [9] is Seth, Seth, the living Christ, [10] that you torture them in your wicked tortures – [11] first cause their eyes to [12] darken and come out, then bring [13] upon him [sic] a deathly injury, and an untreatable wound [14] and an injury that cannot be cleaned! I adjure [15] you by the great power of heaven, Iaō, Iaō, [16] Makhael, send Uriel so that he might wreak vengeance for me [17] upon these ones who swear falsely, so that he might bring upon them from [18] heaven an unsleeping worm and unquenchable wrath, [19] that they might be in the body of the one who will [20] swear falsely in your name unjustly!

[21] Send Raphael to me with his fiery swords, [22] that he might come and command Temeluchus, so that he will afflict [23] him, swiftly, in a demonic fashion and [24] an error and a disturbance, and madness! [25] I adjure you (s.) by the seven letters – MMMMMMM – [26] that are perfect, that you reveal him, that you reveal him! [27] I adjure you by the seven angels that surround [28] the throne of the Father and the Son!

I adjure those whose [29] names I name; wreak vengeance for me upon he who will swear [30] falsely by your name, Iaō, Iaō, Seth, Seth, Šmmē Hraēl, [31] Adonai, Iakouba, Baroukhia, Šarkou, Kolosou, [col. 2, 1] […] that […] [2] [ … ] … who stand […] [3] [ … ] wreak vengeance for me upon [4] … you (s.) being upon his […] [5] in wood (?) and like … [6] … until it breaks in its […] [7] their fall, swiftly!

[8] Hroumiel, Iōnaēl, Marouēl, [9] Souēl, Iōniēl, Dōrouēl, [10] Misōēl, Eneriēl, Sōmouēl, [11] Prōmiēl, Sanaēl, Masthiēl, [12] Sakhoiēl, Sramaēl, Sriēl, [13] Iōnouēl, Hroinouēl, Sariēl, [14] Sousaēl, Lōnouēl, who are [15] the twenty-one angels [16] who are on the left; come and [17] do my work swiftly with the man [18] who will swear by the name of God [19] falsely, unjustly!

… [20] the angel of Zechariah through [21] the word of God that is coming forth. [22] He said to me, “What do you see, you, [23] Zechariah?” I said to him, “I see [24] a sickle flying forth, twenty [25] cubits long and ten cubits [26] wide.” He said to me, “Do you not [27] know what this is?” [28] I said, “No, my lord.” [29] He said to me, “This is the curse [30] which is coming forth upon the face of the whole earth, [31] upon every thief [32] upon whom vengeance will be wreaked.”

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

Col. 1

1. ⲙ̣̅ⲛ̣̅ⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛ̅-ⲣⲁⲛ : ⲙ̅ⲛ̅ · ⲣⲁⲛ Beltz | ⲙ̅ⲙⲏⲧ̣ ⲙ̅ⲙ̅ⲛ̅ⲧ [ . ?] Beltz
2. ⲁⲇⲱ̣ⲛⲁⲓ : ⲁⲇⲱⲛⲁⲓ Beltz
3. ⲙⲁⲧⲛ̣ⲟⲟⲩ i.e. Sahdic ⲙⲁ-ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ : ⲙⲁⲧⲙⲟⲟⲩ Beltz
4. ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ i.e. Greek κόλασις | ⲛ̅ⲛ . . . ⲗ l. e.g. ⲛⲓⲙ ? : ⲛⲙ̅ⲁ̣ⲧⲗ̣ⲓ̣ translate “harsh” (“harten”) Beltz, Smith : translate “merciless” (“erbarmungslosen”) Kropp
5. ⲡⲉⲧⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ i.e. Greek βασανίζειν : ⲡⲉⲧⲃⲁⲥⲱⲛⲓⲍⲉ Beltz | ⲛ̣̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ i.e. Greek ἄνομος : ⲙ̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ Beltz
6. ⲛ̣̅ⲛⲣⲉϥⲱⲣ̅ⲕ̅ i.e. Sahidic ⲛ-ⲣⲉ⸗ϥ-ⲱⲣⲕ : ⲙ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲱⲣ̅ⲕ̅ Beltz
7. ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲩ : ⲙ̅ⲙⲁⲩ Beltz
8. ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ i.e. Greek μονογενής
9. ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ̅(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ̅ i.e. Greek χριστός | ⲉⲧⲟⲛ̅ϩ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ⲱⲛϩ̅
10. ⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ i.e. Greek βασανίζειν | ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ i.e. Greek βάσανος
11. ⲙⲉⲛ i.e. Greek μέν | ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲣ̅ : ⲉⲑⲉⲣⲉⲛ ⲉⲩⲃⲁⲗⲉ ⲣ̅ Beltz
12. ϩⲟⲗⲟⲥⲧⲛ̅ i.e. Sahidic ϩⲗⲟⲥⲧⲛ̅
13. ⲛ̅ⲛⲟⲩⲥⲱϣ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲟⲩ-ⲥⲱϣ : ⲛ̅ⲛⲟⲩⲥⲁϣ Beltz | ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ : ϩ̣ⲁ̣ⲣⲱⲓ̈ Beltz | ⲡⲗⲏⲅⲏ i.e. Greek πληγή : ⲧⲗⲏⲅⲏ translate “strike” (“Schlag”) Beltz
14. ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲧⲥⲓⲛⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲧ-ⲥⲓⲛⲉ : ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲧϭⲓⲛⲉ Beltz | ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲧⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲧ-ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ i.e. Greek καθαρίζειν | ϯⲱⲣ̅ⲕ̅ : ϯⲱⲣⲕ Beltz
15. ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ i.e. Greek δύναμις
16. ⲙⲁⲧⲛⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙⲁ-ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ | ⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲣⲓⲏⲗ i.e. ⲛ̅-ⲟⲩⲣⲓⲏⲗ (dittography)
17. ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ : ⲛⲛ̅ . ϥϫ translate “those who swear falsely” (“denen, die falsch schwören”) Beltz
18. ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ̅ⲛ̅ⲧ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲟⲩ-ϥ̅ⲛⲧ : ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ̅ⲕ̅ⲧ translate “worm” (“Wurm”) Beltz | ⲛ̅ⲛⲁⲧⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲧ-ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ | ⲟⲣⲅⲏ i.e. Greek ὀργή
19. ⲛ̅ⲛⲁⲧⲱϣⲙ̅ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲧ-ⲱϣⲙ̅ : ⲛ̅ⲛⲁⲧⲱϥⲙ̅ translate “unquenchable” (“unauslöschlich”) Beltz | ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ̣ : ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ̣ Beltz, Smith | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
20. ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ : ⲁⲡⲉⲕⲣⲁⲛ Beltz : translate “against my name” Smith | ⲛ̅ϭⲟⲛ̅ⲥ̅ : ⲛ̅ϭⲟⲙ̅ⲥ̅ Beltz
20-21. ⲙⲁⲧⲛⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙⲁ-ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ
21. ⲛⲉϥⲥⲏ̣ϥ̣ⲉ ⲛ̣̅ⲥ̣ⲁⲧ̣ⲉ : ⲥⲏⲣⲉⲙ̅ⲥ̣ⲁⲁⲥ translate “flaming sword” (“feurigen Schwerte”) Beltz
22. ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ i.e. Greek κελεύειν | ⲛ̅ⲇⲉⲙⲉⲗ[ⲟ]ⲩⲭⲟⲥ : ⲛ̅ⲧⲉⲙⲉⲗ[ⲟ]ⲩⲭⲟⲥ Beltz | ϩⲉⲧⲁⲍ̣ⲉ i.e. Greek ἐτάζειν : ϩⲉⲧⲁϩⲉ translate “check” (“prüfen”) Beltz
23. ⲧⲟⲡ i.e. Sahidic ⲧⲱⲡ | ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ i.e. Greek δαιμόνιον | ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲟⲡ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ translate “with what a demon deserves” Smith
25. ⲟⲩⲥⲟⲣⲙ̅ i.e. Sahidic ⲟⲩⲥⲱⲣⲙ̅ : ⲟⲩⲥⲱⲣⲙ̅ Belt | ⲥⲁϩⲓ̈ i.e. Sahidic ⲥϩⲁⲓ : ⲥⲱϩⲓ̈ translate “letters” (“Buchstaben”) Beltz
26. ⲕⲉⲟⲩ̣ⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ̣ⲕⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ : ⲉⲕⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲃⲓⲕⲉ ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ translate “…to reveal him! Reveal him” (“…ihn zu offenbaren! Offenbare ihn!”) Beltz
27. ϯⲱⲣ̅ⲕ̅ : ϯⲱⲣⲕ̅ Beltz | ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος | ⲉⲧⲕⲱⲧⲉ : ⲉⲕⲱⲧⲉ Beltz
28. ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ i.e. Greek θρόνος | ⲙⲡⲉⲓⲱ̣ⲧ̣ : ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ Beltz
28-29. ⲛ̅ⲛ̅ⲉϯⲁⲛⲟⲙⲁⲍⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛ-ⲉⲧ-ϯ-ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ i.e. Greek ὀνομάζειν
29. ⲙ̣̅ⲛ̣̅ : ⲙⲛ̅ Beltz | ⲙ̣̅ⲛ̣̅ ⲡ̣ⲉⲧⲛⲁⲱⲣⲕ̅ : ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲱⲣⲕ̅ Beltz
30. ⲛⲟⲩϫ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲟⲩϫ (haplography)
31. ⲁⲇⲱⲛⲁⲓ : ⲁⲇⲱⲛⲁⲓ̈ Beltz | ⲓ̈ⲁⲕ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲃ̣ⲁ̣ : ⲓ̈ⲁⲕ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲕⲓⲁ Beltz | ⲃⲁ̅ⲣⲟ̣ⲩ̣̅ⲭ̅ⲓ̅ⲁ̅ : ⲃⲁ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲭ̅ⲓ̅ⲁ̅ Beltz

Col. 2

2. ⲉ̣ⲧⲁ̣ϩⲉ̣ⲣ̣ⲁ̣ⲧ̣ⲟ̣ⲩ̣ : ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲟⲩ̣ Beltz
4. ϩⲓ ⲡⲉϥⲉ̣ⲛ̣ : ϩⲓⲡⲉϥⲑ̣ⲣ̣ Beltz
5. ⲛ̅ⲑⲉ : ⲛⲑⲉ Beltz | ϣⲁⲧⲉϥⲡⲱϭⲉ i.e. Sahidic ϣⲁⲛⲧⲉϥⲡⲱϭⲉ | ⲛⲛⲟ[ : ⲛⲛⲁ Beltz
6. ϩⲛ̅ : ϩⲛ Beltz
6-7. ⲧⲉϥ[ ca. 5 ]ⲛ̣ⲁⲩ | ⲧⲉϥ[ⲙⲏⲧⲉ ⲧⲁ]ⲛ̣ⲁⲩ ? translate “in seiner [Mitte]… und ich… sehe” Kropp
7. ⲛⲁⲩ : ⲁⲩ Beltz | ϩⲛ̅ⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ : ϩⲛ̅ ⲙⲟⲩϫⲉⲡ ⸗ ⲧⲁϩ[ⲩ] Beltz
11. ⲙⲁ̅ⲥ̅ⲑ̅ⲓ̣ⲏⲗ̣ : ⲙⲁ̅ⲥ̅ⲑ̅ⲏⲗ Beltz
12. ⲥ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ : ⲥⲣ̅ⲁ̅ⲏⲗ Beltz
13. ϩⲣⲟⲓ̣̈ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ : ϩⲣⲟ̅ⲩ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ Beltz | ⲥⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ : ⲥⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲏⲗ Beltz
15. ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος
16. ⲁⲙⲏⲉⲓ̅ⲧ̅ⲛ̅ : ⲙⲏⲉⲓ̅ⲧ̅ⲛ̅ Beltz
17. ⲡⲁϩⲱ̣ⲃ̣ : ⲡⲁⲕⲃ̣ⲁ̣ Beltz | ϩⲛ̅ : ϩⲙ̅ Beltz | ⲟⲩϭⲉⲡⲏ : ⲟⲩϫⲉ ⲡⲏ Beltz
17-18. [ⲡ]ⲣ̣ⲱⲙⲉ : ⲡⲣⲱⲙⲉ Beltz
19. ⲛⲛ̅ⲟⲩϫ ϩⲛ̅ⲛ ⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛ̅ⲥ̅ i.e. Sahidic ⲛ-ⲛ̅ⲟⲩϫ ϩⲛ̅ ⲟⲩ-ϫⲓ ⲛϭⲟⲛ̅ⲥ̅ : ⲛⲟⲩϫ ϩⲛ̅ ϭⲟⲙ̅ⲥ̅ Beltz | ⲛ̣ⲟϫ̣ . : . . . . ⟨ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ⟩
20. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος | ⲥⲁⲭⲁⲣⲓ̣ⲁ̣ⲥ̣ : ⲥⲁⲭⲣⲓⲁⲥ Beltz | ϩ̅ⲙ̅ : ϩⲙ Beltz
21. ⲉⲧⲛⲏ̣ⲩ̣ : ⲉⲧⲛⲏ̣ⲓ̣ Beltz
22. ϫⲏ i.e. Sahidic ϫⲉ : ϫⲉ Beltz | ⲉⲕⲛⲁ̣ⲩ ⲉⲟ̣ⲩ̣ ⲛ̣̅ⲧ̣ⲟ̣ⲕ : ⲉⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⟨ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ⟩ Beltz
23. ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ : ⲥⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ Beltz | ⲉ̣ⲓ̣ⲛⲁ̣̣ⲩ̣ : ⲉⲓⲛⲁⲩ Beltz
24. ⲟ̅ϩ̅ⲥ̅ : ⲟϩ̅ⲥ Beltz
25. ⲙⲏⲧ : ⲙⲏⲛ̅ translate “ten” (“zehn”) Beltz
26. ⲛ̅ⲛⲟⲩⲱϣⲥ̅ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲟⲩⲱϣⲥ̅ (dittography)
27. ⲡⲁ̣ⲓ̈ : ⲡ[ . . . ] Beltz
28. ⲙ̅ⲙ̅ⲟⲛ : ⲙ̅ⲙⲟⲛ Beltz
29. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡ̣ⲉ̣ ⲡⲥⲁ̣ϩⲟ̣ⲩ : ⲡϣ . . . ⲡ̣ⲉ̣ . . ⲡ̣ⲉ . . . ⲟⲩ Beltz
30. ⲉⲧⲛ̣ⲏⲩ̣ : ⲉⲧⲙⲏⲩⲉ Beltz | ⲉϫ̅ⲙ̅ : ⲉϫⲙ Beltz
31. ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲓ̣ⲙ : ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲣⲙ ϩⲙ̅ . . . . . translate “thief” (“Diebe”) Beltz
32. [ⲉ]ⲩ̣ⲛⲁϫⲓ ⲕⲃ̣ⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ . . : . . ⲙⲁⲁϫⲓ . . . . ⲙⲙⲟⲟⲩ . . . . . . Beltz : ⲙⲁⲁϫⲓ translate “measure” Smith
33-34. We do not read : ⲧⲁ|ⲭⲏ Beltz, Smith i.e. Greek ταχύ

Notes:

Col. 2

1-3. Likely restore, for example, ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ … ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ … ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ (“who are the … who stand by the … of the Father and the Son”; cf. col. 1 ll. 27-28, col. 2 ll.14-15.
5. ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛⲛⲟ[ Cf. perhaps Proverbs 25.20: “Vinegar does evil to a wound; this is the way of a sickness in the body, which pains the heart like a moth in a garment and a worm in wood” (ϣⲁⲣⲉⲟⲩϩⲙϫ ⲣⲃⲟⲟⲛⲉ ⲛⲟⲩⲥⲁϣ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲱⲛⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉϣⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲙⲡϩⲏⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲗⲉ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϥⲛⲧ ϩⲛⲟⲩϣⲉ)
7. [ ca. 3 ] Restore e.g. ⲡⲁⲓ ?
22-26. Cf. Zechariah 5:2-3: “He said to me, “You, what do you see?” I said, “I see a flying sickle, twenty cubits long and ten cubits wide.” He said to me, “This is the curse that is coming upon the whole earth so that of every liar will have vengeance wreaked against him through this, unto death, and everyone who swears falsely they will have vengeance wreaked against them too through this, unto death.” (ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲟϩⲥ ⲉϥϩⲏⲗ ⲉϥⲛⲁⲣ ϫⲟⲩⲱⲧ ⲙⲙⲁϩⲉ ⲛϣⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲏⲧ ⲙⲙⲁϩⲉ ⲛⲟⲩⲱϣⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁϫⲓ ⲕⲃⲁ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲱⲣⲕ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲩⲛⲁϫⲓ ⲕⲃⲁ ⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ)

Bibliography:

Editor:

EL’s edition (translation, apparatus, and notes) from transcription by Beltz (4/9/2019) and then corrected with the original (22/11/2019), updated by EL (4/8/2021); KD + MPS (4/2/2022)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T325: Curse against perjurers," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-325. Accessed on 20/07/2024

Found a mistake? Let us know!