KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T938

Manuscript: M21
Sigla:

PCM 1 37
PCM I 37
Leiden F 1964/4.14

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 1001 – 1100

Text position:

Ro ll. 1-35

Type of text:

Love spell (magical, formulary, erotic)

Original title:

ⲡⲟⲩⲱϣ

Original title (translated):

The Desire

Conventional title: Love spell

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic (non-standard)

Script:

Coptic

Image: https://www.rmo.nl/imageproxy/jpg/247886

Text: Translation:

Above top tableau:

1. ⲁ̅ⲣ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲁ̅ ⲁ̅ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ ⲗ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲙ̅

To the right of top tableau:

2. ϭ̅ⲓ̣̅ⲛ̅ ⲉ̣̅ⲣ̅ϩ̅ⲱ̅ⲃ̅
3. ⲅ̣ⲣ̣ ⲛ̣ⲁⲥ ⲁⲣ⧹ⲭ⧸ ⲉⲩ⧹ⲭ⧸ :
4. ⲑ̅ⲩ̅ ⲕⲟⲩ⧹ⲡ⧸ⲣⲉ ⲛϫ̣ⲓ-
5. ⲡⲉϩ : ϩⲓ ⲗ̅ⲓ̅ⲃ̅ⲁ̅
6. ⲡⲣⲟ ⲙⲡ̣ⲏ̣ⲓ̣̈ : ⲉ̣ⲣ̣ⲉ̣-
7. ⲡⲟⲟϩ ⲙⲟⲩ[ϩ]
8. ⲁϥϫⲱⲕ
9. ⲉⲃⲟⲗ

Below top tableau

10. ⲡⲟⲩⲱϣ ⲛⲅⲕ ⲟⲩⲙⲁⲥⲧ̣ⲉ̣ ⲟⲛ ‧ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲛⲅ ⲕⲟⲩ . . . [ . . . ]
11. ⲡⲟⲩⲱϣ ⲛⲅⲕ ⲟⲩⲱ . ϣ̣ⲛ̣ⲟ̣ⲟ̣ . . . . . . . [ . . . . . . . ]
12. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲙⲡⲁⲑⲱⲥ ⲙ̣ⲡ̣[ . . . . ] . [ . . . ]
13. ⲁⲩⲱ ϯⲧⲁ̣ⲣ̣ⲕ̣ⲟ̣ [ⲙⲙⲟⲕ ⲙ]ⲡ̣ⲟⲟ[ⲩ] ⲙ̣ⲡ̣ⲉ̣ⲕⲗ̣ⲟ̣ⲙ̣ ⲉ̣ⲧ̣ϩⲓ̣ϫ̣ⲛ ⲧⲉⲕⲁ-
14. [ⲡⲉ ⲙ]ⲛ̣ ⲛ̣ . [ . . ] . . . ⲉ̣ ⲛ̣ⲕ̣ⲱ̣ϩ̣ⲧ̣ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲉⲕϭⲓϫ : ϯⲱⲣⲕ
15. ⲙ̣ⲙⲟⲕ ⲙⲡⲉⲕⲕ̣̅ⲁ̅ : ⲛⲧⲉⲕⲁⲛⲟ̣ⲥ̣ ⲛ̣ϫ̣ⲱⲱⲣⲉ : ⲉⲩ̣ⲛⲡⲉ̣ⲕⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ
16. ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱⲕ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⸫ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ : ⲓ̅ⲁ̅ⲙ̣̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅
17. ⲁ̅ϫ̅ⲟ̅ⲩ̅ : ⲥ̅ⲁ̅ⲙ̣̅ⲟ̅ⲩ̅ : ⲭ̅ⲁ̅ⲙ̅ : ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲕ̅ : ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲱ̅ : ⲙ̅ⲁ̅ⲥ̅ : ⲥ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲛ̅ⲓ̅ : ⲭ̅ⲁ̅ⲭ̅
18. ⲁ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲛ̅ⲓ̅ : ⲱ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ : ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲃ̅ : ⲙ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ : ⲗ̅ⲱ̅ⲗ̅ⲱ̅ : ⲥ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲏ̅ⲣ̅ :
19. ⲁ̅ⲃ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲥ̅ⲁ : ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲑ̅ : ⲙ̅ⲁ̅ⲑ̅ : ⲗ̅ⲁ̣̅ⲭ̅ⲱ̅ⲣ̅ : ⲁ̅ⲩ̅ⲑ̅ⲱ̅ⲛ̅ : ⲗ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅
20. ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛϣⲁ[ⲓⲟ]ⲩⲱϩ ⲛⲡⲉⲧⲛⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲧ̅ⲓ̈ ⲡⲣⲟ
21. ⲙⲡⲏⲓ ⲛⲇ̅ⲇ̅ : ⲉⲧⲉⲣⲱⲭϩ ⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧ : ⲙⲛ ⲧⲉⲥⲯⲩⲭⲏ
22. ϩⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲕⲱϩⲧ ⲙⲛ ⲛⲟⲩϩⲁϩⲥⲉ : ⲙⲛ ⲟⲩⲗⲓⲃⲉ : ϣⲁⲛⲧⲉⲥ-
23. ⲉⲓ̈ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲇ̅ⲇ̅ : ⲁⲓⲟ ⲁⲓⲟ ⲧⲁⲭⲏ ⲧⲁⲭⲏ
______ , , , ______ , , , _____ , , , ___ , , , _____

Above lower tableau:

24. ⲟⲩⲃⲕⲟⲩⲛⲟⲩⲏⲗ

Left of lower tableau:

25. ⲟ̅ⲩ̅ⲕ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲭ̅ⲟ̅ⲥ̅ [tableau 2]
26. ⲙ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲥ̅ [tableau 2]
27. ⲁ̅ⲥ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲱ̅ⲥ̅ [tableau 2]
28. ⲧ̅ⲥ̅ⲃ̅ⲱ̅ⲕ̅ [tableau 2]
_______

Right of lower tableau:

29. [tableau 2] ⲣ̅ⲣ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲫⲟ̅ⲛ̅
30. [tableau 2] ⲕ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲟ̅ⲥ̅ⲭ̅ⲟ̅ⲥ̅
31. [tableau 2] ⲕ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲱ̅ⲥ̅
32. [tableau 2] ⲁ̅ⲡ̣̅⧸ⲟ̅⧹⧹ⲗ̅⧸

To the right of the bottom tableau (text at 90°)

33. ⲁⲩ⧹ⲱ⧸ ⲙⲡⲉⲣϯⲥⲧⲁⲥⲥⲉ
34. ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲙⲟⲛ ⲥⲁⲏ ⲧⲉ
35. ⲛⲁⲗⲙⲟⲩϭⲁⲣⲣⲏⲡ ⸗
____ , , , ______

Above top tableau:

[1] Arkhōa Asour Lakhōm

Right of top tableau:

[2] Procedure: [3] Write ⟨with⟩ saffron (?) ⟨and wine of the⟩ first fruits on a bone. [4] Offering: Apple-hued henna [5] and frankincense. [6] ⟨Place it at⟩ the door of the house when [7] the moon is full. [8-9] It is complete.

Underneath top tableau

[10] The desire … The desire … [11] The desire … [12] … in passion … [13] and I adjure [you (s.)] today by your crown that is upon your [14] head and the … of fire that is in your hand! I adjure [15] you by your 21 mighty decans who are in your presence [16] obeying you ⟨in⟩ all things, whose names are these: Iamour, [17] Ačou, Samou, Kham, Athak, Mariō, Mas, Samni, Khakh, [18] Amoni, Ōmiēl, Athab, Masa, Lōlō, Sathēr, [19] Abousa, Alath, Math, Lakhōr, Authōn, Lakhouēl, [20] that as soon as [I] place your (pl.) image ⟨by⟩ the door [21] of the house of NN, child of NN, you will burn her heart and her soul [22] in burning desire and suffering (?) and frenzy until she [23] comes to the feet of NN, child of NN, yea, yea, quickly, quickly!”

Above, to the left, and right of the lower tableau:

[24] Oubkounouēl [25] Ouktoukhos, [26] Menasōtos, [27] Asenakōs, [28] Tsbōk, [29] Rrrōphon, [30] Katouoskhos, [31] Kenakōs, [32] request.
[33] And do not doubt [34] it, verily, it is ⟨a⟩ good [35] and tested ⟨procedure⟩!

Tableau:
tableau
Tracing by:Korshi Dosoo

Apparatus:

1. ⲁ̅ⲣ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲁ̅ : i.e. Arabic الحاو al-ḥāwi translate “the magician” Green | ⲁ̅ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ : ⲁⲥⲟⲩⲅ l. ⲁⲥ(ⲥ)ⲟⲩⲭ(ⲁⲣⲉ) i.e. Arabic السحر al-sāḥir translate “the magic” Green | ⲗ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲙ̅ : i.e. Arabic الحومى al-ḥummā “the fever” Green
3. ⲅ̣ⲣ̣ ⲛ̅ⲁ̅ⲥ̅ l. ⲅⲣ(ⲁⲫⲉ) ⲛ̅-ⲁⲥ(ⲥⲁⲃⲣⲁⲛ) i.e. Greek γράφειν, Arabic الزعفران az-zaʿfarān ? : ⲧⲟⲙⲁⲥ Green | ⲁⲣ⧹ⲭ⧸ l. ⲁⲣⲭ(ⲏ) i.e Greek ἀρχή | ⲉⲩ⧹ⲭ⧸ l. ⲉⲩⲭ(ⲟⲥ) i.e. Sahidic ⲉ-(ⲟ)ⲩ-ⲕⲉⲥ ? : i.e. Greek εὐχή Green
4. ⲑ̅ⲩ̅ l. ⲑ̅ⲩ̅(ⲥⲓⲁ) i.e Greek θυσία
4-5. ϫⲓⲡⲉϩ i.e. Sahidic ϫ(ⲉ)ⲙⲡⲉϩ
5. ⲗ̅ⲓ̅ⲃ̅ⲁ̅ l. ⲗ̅ⲓ̅ⲃ̅ⲁ̅(ⲛⲟⲥ) i.e. Greek λίβανος
6. ⲡⲣⲟ ⲙⲡ̣ⲏ̣ⲓ̣̈ : ⲡⲣⲟⲙ ⲉⲓⲛ Green
10. ⲛⲅⲕ ⲟⲩⲙⲁⲥⲧ̣ⲉ̣ : ⲛ ⲧⲁⲕⲟ [ⲟ]ⲙⲁⲥⲧⲓ Green | ⲛⲅ ⲕⲟⲩ . . . [ . . . ] : ⲛ ⲧⲁⲕⲟ [ⲟ]ⲩ[— Green
11. ⲡⲟⲩⲱϣ ⲛⲅⲕ ⲟⲩⲱ . ϣ̣ⲛ̣ⲟ̣ⲟ̣ . . . . . . . [ . . . . . . . ]: ⲛ ⲧⲁⲕⲟ ⟨ⲟ⟩ⲩϣⲱⲛⲉ [ . ? ] Green
12. ⲛⲉⲙⲡⲁⲑⲱⲥ l. ⲛ-ⲉⲙⲡⲁⲑⲱⲥ i.e. Greek ἐμπαθῶς : ⲛⲉⲙⲡⲁⲑⲱⲥ Green
13. ϯⲧⲁ̣ⲣ̣ⲕ̣ⲟ̣ [ⲉⲣⲟⲕ ⲙ]ⲡ̣ⲟⲟ[ⲩ] ⲙ̣ⲡ̣ⲉ̣ⲕⲗ̣ⲟ̣ⲙ̣ ⲉ̣ⲧ̣ϩⲓ̣ϫ̣ⲛ : ϯⲧⲁ̣[ . . . ]ⲧ̣ⲟ̣ [ . . . ]ⲙ̣ⲟ̣ⲕ (or ⲡⲉⲕ) ϩⲉⲡ̣ⲟ̣ . . . [ . . ]ⲛ Green
13-14.ⲧⲉⲕⲁ[ⲡⲉ ⲙ]ⲛ̣ : ⲧⲉⲕⲁ[ⲛ]ⲟⲥ i.e. Greek δεκανός Green
14. ⲛ̣ . [ . . ] . . . ⲉ̣ ⲛ̣ⲕ̣ⲱ̣ϩ̣ⲧ̣ : ⲛⲧⲕ (or ⲛⲉⲕ) [ . . . . ] ⲙⲟⲕ . ⲥ̣ . . ⲉ̣ . ⲧ̣ⲉ̣ϥ̣ⲧ̣ⲁ̣ (or ⲧⲉϥⲡ) (Green)
15. ⲙ̣ⲙⲟⲕ ⲙⲡⲉⲕⲕ̣̅ⲁ̅ : ⲙⲟⲕ ⲙⲡⲉⲕⲣ̣ⲁ̣[ⲛ] Green | ⲧⲉⲕⲁⲛⲟⲥ i.e. Greek δεκανός : translate “(and also) the decans” Green | ⲛ̣ϫ̣ⲱⲱⲣⲉ : ⲛⲉⲧϫⲱⲱⲣⲉ Green | ⲛⲡⲉ̣ⲕⲉⲙⲧⲟ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ⲕ-ⲙ̅ⲧⲟ
16. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ i.e. Sahidic ⲛ̅-ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ | ⲓ̅ⲁ̅ⲙ̣̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ : ⲓ̅ⲁ̅ⲓ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ Green
17. ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲱ̅ : ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲙ̅ⲱ̅ Green
20. ⲛϣⲁⲓ̣ⲟ̣ⲩⲱϩ i.e. Sahidic ⲉ-ϣⲁ⸗ⲓ-ⲟⲩⲱϩ : ⲛϣⲁⲓ̣ [ⲟ]ⲩⲱϩ Green | ⲛⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲧⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ⲧⲛ̅-ⲥⲟⲩⲧⲓ i.e. Greek ζῴδιον | ⲡⲣⲟ i.e. Sahidic ⲉ-ⲡ-ⲣⲟ
21. ⲇ̅ⲇ̅ l. ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲉⲧⲉⲣⲱⲭϩ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲏⲧ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲉ-ⲣⲱⲕϩ ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ⲥ-ϩⲏⲧ : ⲉⲧⲉⲣⲱⲭ (or ⲡⲱⲭ) ϩⲙ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ parse as CMPT or i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧ̅ⲉ-ⲣⲱⲕ ϩⲙ̅-ⲡⲉ⸗ⲥ-ϩⲏⲧ “burning will be in her heart” or ⲛ̅ⲧ̅ⲉ-ⲡⲁϩⲣⲉ ϩⲙ̅-ⲡⲉ⸗ⲥ-ϩⲏⲧ “burning will be in her heart” ? Green | ⲯⲩⲭⲏ i.e. Greek ψυχή
22. ϩⲛ ⲟⲩⲱϣ i.e. Sahidic ϩⲛ̅ ⲟⲩ-ⲟⲩⲱϣ | ϩⲁϩⲥⲉ i.e. Sahidic ϩⲓⲥⲉ ?
23. ⲇ̅ⲇ̅ l. ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ (twice)
25. ⲟ̅ⲩ̅ⲕ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲭ̅ⲟ̅ⲥ̅ related to Greek κάτοχος ?
26. ⲙ̅ⲉ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲱ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲥ̅ i.e. ⲙⲛ̅ + Greek ἄσωτος ?
28. ⲧ̅ⲥ̅ⲃ̅ⲱ̅ⲕ̅ related to Sahidic ⲧⲃⲃⲟⲕ ?
30. ⲕ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲟ̅ⲭⲟ̅ⲥ̅ related to Greek κάτοχος ?
32. ⲁ̅ⲡ̣̅⧸ⲟ̅⧹⧹ⲗ̅⧸ l. ⲁⲡ(ⲟ)ⲗ(ⲟⲅⲓⲁ) i.e. Greek ἀπολογία
33. ⲙⲡⲉⲣϯⲥⲧⲁⲥⲥⲉ i.e. Greek διστάζειν ? : ⲛⲡⲉⲣϯ ⲥⲧⲁⲥⲥⲉ i.e. Greek στύραξ ? Green
35. ⲁⲗⲙⲟⲩϭⲁⲣⲣⲏⲡ i.e. Arabic المجرب al-muğarrib

Notes:

Green begins numbering the recto from our l. 10, which corresponds to l. 1 in his edition. Our “above lower tableau” is given the line number 19 in his edition, while our “left of lower tableau” is numbered ll. 15-18 in Green’s edition, and “right of lower tableau” is labelled 20-23. Our “to the right of top tableau” is numbered ll. 24-31. Our “to the right of the bottom tableau” is numbered ll. 32-34.

Bibliography:

Green, Michael. “A Late Coptic Magical Text from the Collection of the Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.” Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 67 (1987): 29-43.

Green, Michael. “Additional Notes on the Coptic Magical Text Leiden F 1964/4.14.” Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 68 (1988): 113-115.


Editor:

EL’s edition with apparatus and notes (5/3/20) from Green’s transcription (as added by MPS [2/12/19]) (not checked with image), incorporating Green (as added by MPS [2/12/19] and edited by KD [9/12/19]); further edits by KD (6/3/2020); edited by team (23 and 30/3/20); apparatus and notes completed by EL (6/4/20); autopsy KD (15/3/2022); checked by KD, MPS, EL from high quality photos (8/4/2022); KD + MPS from high quality photos (9/6/2022); KD (24/6/2022)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T938: Love spell," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-938. Accessed on 18/05/2024

Found a mistake? Let us know!