KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T991

Manuscript: M171
Sigla:

Leiden Anastasi 9
Leiden Anastasy 9
P. Leiden I 385
AMS 9
Anastasy 9 (1828)

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.5
Coptic Scriptorium:
Date: 501 – 600

Text position:

p. 26 l. 24 – p. 28 l. 21

Type of text:

Healing/protection (?) (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Prayer of Judas Cyriacus

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic

Script:

Coptic

Image: https://hdl.handle.net/21.12126/21319

Text: Translation:

p. 25

24. ⲁϥϥⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥ̅ⲙⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̅ ⲙ̅-
25. ⲙⲛ̅ⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓ̅ⲟⲥ ⲁϥϣⲗⲏⲗ
26. ⲛ̅ϯϩⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ : ϫⲉ
27. ⲁⲕⲣⲁⲃⲓ̅ : ⲁⲕ̣ⲣⲁ̅ⲃ̅ⲉⲓ̅ : ⲙⲓⲗⲁ̅ⲥ̅
28. ⲫⲓ̈ⲛ̅ⲁ̅ⲇ̅ⲱⲛ : ⲁⲉⲓ̇ⲣ : ⲉⲗⲱ̅ⲉ̅ⲓ : –

p. 26

Folio number (top left): ⲓⲇ

1. ⲁ̅ⲁ̅ⲙⲉⲕ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲗ · ⲁⲍⲁⲥ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲃⲟⲣ-
2. ⲁ̅ⲱ̅ · ⲁⲃⲣⲁⲝ̅ⲓ̅ⲱ̅ · ⲁⲑⲏⲑ̅ⲁ̅ⲗ̅ :
3. ⲃⲁⲣⲟⲩⲭ · ⲍⲓⲁ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ : ⲙⲗ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲑ̅ :
4. ⲁⲭ̅ⲗ̅ⲉ · ⲃⲓ̅ⲣⲟ̅ⲃ̅ⲁ · ⲉⲣⲙⲟⲩ · ⲕⲁ-
5. ⲑⲁⲇⲱ̅ : ⲇⲁⲩ̅ⲗ̅ⲁ̅ · ⲙⲉⲗⲙⲱ̅ⲛ̅ :
6. ⲥⲉ̅ⲥ̅ⲏ̅ⲛ̅ · ⲅⲏⲙⲛ̅ⲁ̅ⲛ̅ : ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ·
7. ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ : ϩⲁⲙⲏⲛ : ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̇ ⲡⲉ
8. ⲡⲉⲩⲃⲱⲗ · ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧ-
9. ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩ-
10. ⲃⲓ̅ⲛ · ⲉⲣⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲍⲱⲟⲩⲛ
11. ϩⲁⲣⲟϥ · ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧ̅ⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧ-
12. ϩⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̅ⲙ̅ ⲡⲉⲇⲣⲟⲙⲟⲥ
13. ⲙⲡⲁⲏⲣ ϩ̅ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ · ⲡⲛⲟⲩ-
14. ⲧⲉ ⲉⲧϩ̅ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̅ⲛ ⲛⲁⲧⲁ-
15. ⲣⲏϫϥ̅ : ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲛ̅ⲫⲩⲥⲓⲥ
16. ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ̣ · ⲛⲁϣ ⲟⲩⲱϩ ⲙ̅-
17. ⲙ̣ⲁⲩ · ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ · ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ-
18. ⲧⲁⲙ̣ⲓ̣̈ⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ · ⲉⲩϩⲩ-
19. ⲡⲉⲣⲣⲏⲥⲓ̅ⲁ ⲛⲁⲕ : ϥ̅ⲧⲟⲟⲩ
20. ⲛ̅ⲍⲱⲟⲛ · ⲛ̅ϥ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲍⲱϩ ·
21. ⲛⲁⲓ̅ ⲉⲧⲗⲓ̅ⲧⲟⲩⲣⲅⲓ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲩ
22. ⲛⲓ̅ⲙ · ⲉⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̅ⲛ̅ ⲟⲩⲥ-
23. ⲙⲏ ⲛⲁⲧⲕⲁⲣⲱⲥ · ϫⲉ ϩⲁ-
24. ⲅⲓ̅ⲟⲥ · ϩⲁⲅⲓ̅ⲟⲥ · ϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ :–
25. ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁ ⲧⲟⲟ-
26. ⲧⲟⲩ ⲉⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̅ⲥⲟⲥ
27. ⲉⲧⲣⲉⲩⲣⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲡⲡⲁⲣⲁ-
28. ⲇⲓ̅ⲥⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲡ-

p. 27

1. ϣⲏⲛ ⲙ̅ⲡ̅ⲱⲛ̅ϩ̅ · ⲛⲁⲓ̅ ⲉϣⲁⲩ-
2. ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲁ-
3. ⲫⲓ̅ⲛ · ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟ ⲛϫⲟ-
4. ⲉⲓ̈ⲥ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̅ⲙ · ⲁⲛⲟⲛ
5. ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕ · ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕ-
6. ⲧⲁⲙⲓ̅ⲟ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ · ⲡⲉⲛ-
7. ⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̅ⲇⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲅ-
8. ⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲉ
9. ⲉⲡϣⲓ̇ⲕ ⲙ̅ⲡ̅ⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲥ
10. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩϩⲁ-
11. ⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ : ϩⲛ̅ ⲙⲙⲟⲩⲭⲗⲟⲥ
12. ⲛⲁⲙ̅ⲛ̅ⲧⲉ · ⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓ̅ⲥ
13. ⲛⲁⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ · ⲉϣϫⲉ
14. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲧ-
15. ⲣⲉϥⲉⲣ ⲉⲣⲟ ⲛ̅ϭⲓ̈ ⲡϣⲏⲣⲉ
16. ⲙ̅ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲧⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ
17. ⲙ̅ⲙⲉ · ⲡⲁⲓ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲟ-
18. ⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ̅ⲧⲟⲟⲧ̅ⲕ̅ · ⲉⲧ-
19. ⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲕ-
20. ϣⲡⲏⲣⲉ · ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡϫⲟ-
21. ⲉⲓ̇ⲥ ϫⲉ ⲛⲥⲁⲃⲏⲗϫⲉ ⲛⲧⲁ-
22. ϥⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ : ⲉ-
23. ⲛⲉϥⲛⲁⲉⲓ̅ⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓ̇ϣ-
24. ⲡⲏⲣⲉ · ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗϫⲉ
25. ⲡⲉⲕⲙⲉⲣⲓ̅ⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ
26. ⲛϥ̅ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉ-
27. ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ · ÷

p. 28

Folio number (top left): ⲓⲉ
Quire number (top right): ⲃ

1. ⲁ̣ⲣⲓ̈ⲣ̣ⲉ̣ ϭ̣ⲉ̣ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲙⲁⲉⲓ̅ⲛ ⲛ̅ⲅ̅-
2. ⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ
3. ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲥⲱ-
4. ⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉⲕϩ̅ⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙⲱⲩ-
5. ⲥⲏⲥ · ⲁⲕⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉⲛⲕⲉⲉⲥ
6. ⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ : ⲧⲉ-
7. ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ̅
8. ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉϥⲕⲏ ⲛ-
9. ϩⲏⲧ̅ϥ ⲛ̅ϭⲓ̅ ⲡⲉⲥ̅⳩ⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉ-
10. ⲭ̅ⲥ̅ : ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩ-
11. ⲕ̣ⲁ̣ⲡ̣ⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱ-
12. ⲡ̣ⲉ̣ :̣ ϫ̣ⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲛⲁⲡⲓ̅ⲥ-
13. ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲥ̅⳩ⲟ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲉⲭ̅ⲥ̣̅
14. ⲁ̣ⲩ̣ⲱ ⲛ̅ⲅ̅ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲕ̣ⲁ̣ⲡ̣-
15. ⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉ-
16. ⲕⲁⲥ ⲉⲓ̅ⲛⲁⲡⲓ̅ⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ-
17. ⲡⲉⲥ̅⳩ⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ · ϫⲉ ⲛ-
18. ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲟ ⲙⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ :
19. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥ-
20. ⲙⲟⲥ · ⲙⲛ̅ ⲑⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
21. ⲉⲛ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ : — —

[p. 25, l. 24] He raised his voice in [25] Hebrew and he prayed [26] in this way, saying, [27] “Akrabi, Akrabei, Milas, [28] Phinadōn, Aeir, Elōei, [p. 26, l. 1] Aamektōl, Azasēl, Boraō, [2] Abraxiō, Athēthal, [3] Baroukh, Zimaour, Mlmouth, [4] Akhle, Biroba, Ermou, Kathadō, [5] Daula, Melmōn, [6] Sesēn, Gēmnan, Jerusalem, [7] Israel, Amen!” — whose [8] interpretation is this: “O God who is [9] seated upon the cherubim, [10] four living creatures [11] beneath him, and it is they who [12] fly across in the course [13] of the air fearfully! O God [14] who is in the limitless light, [15] he in whom no human nature [16] shall be able to dwell, [17] for you, that is, you [18] have created them for yourself as [19] servants for yourself, four [20] living, four-winged (?) creatures, [21] they who serve at every moment, [22] calling out in an [23] unceasing voice, ‘Holy, [24] Holy, Holy!’, [25] but two have been kept [26] in Paradise [27] that they might guard Paradise, [28] that they might guard the [p. 27, l. 1] tree of life, they who are [2] called Seraphim. [3] For you are Lord [4] over all, we are [5] those who are yours, and your [6] creation, God, he who [7] handed over the [8] angels who transgressed [9] to the depth of Tartarus, [10] and they are those who are guarded [11] by the bolts [12] of hell as a punishment [13] for them forever. If [14] this is your will, [15] that the son of Mary, [16] the true dove, rule, the one whom you have sent by your hand to [19] have him reveal your [20] wonders, I know, O [21] Lord, that unless [22] he had come from you, [23] he would not have performed these [24] wonders, and unless [25] he was your beloved son, [26] he would not have arisen [27] from the dead. [p. 28, l. 1] So perform your signs and [2] show them to us, O Lord, [3] and just as you [4] heard your servant Moses, [5] and you have showed him the bones [6] of our brother Joseph, now, [7] therefore, O Lord, reveal [8] the place in which [9] the cross of Christ was placed, [10] and command that [11] smoke appears [12] so that I shall [13] believe in the cross of Christ, [14] {and command that smoke [15] appear so that [16] I shall believe in [17] the cross of Christ} because [18] he is the King of Israel [19] and the salvation of the world [20] and Jerusalem forever [21] and ever, Amen.

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

p. 25

25. ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ i.e. Greek Ἑβραῖος

p. 26

4-5. ⲕⲁⲑⲁⲇⲱ̅ : ⲕⲁⲑⲁϫ̅ⲱ̅ Pleyte/Boeser
7. ϩⲁⲙⲏⲛ i.e. Greek ἀμήν
9-10. ⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓ̈ⲛ i.e. Greek χερουβίν
10. ⲍ̅ⲱⲟⲩⲛ i.e. Greek ζῷον
12. ⲇⲣⲟⲙⲟⲥ i.e. Greek δρόμος
13. ⲁⲏⲣ i.e. Greek ἀήρ
15. ⲫⲩⲥⲓⲥ i.e. Greek φύσις
18-19. ϩⲩⲡⲉⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ i.e. Greek ὑπηρεσία
20. ⲍⲱⲟⲛ i.e. Greek ζῷον | ⲍⲱϩ l. ⲧⲛϩ ? cf. T. Vat. Copt. 7 (M107/T653) ll. 16-17: ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅[ⲍ]ⲱⲱⲛ̅ ⲉⲩⲛ ⲥⲟ[ⲟⲩ] ⲛ̅ⲧⲛϩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲁ · ⲡⲟⲩⲁ
21. ⲗⲓ̈ⲧⲟⲩⲣⲅⲓ̈ i.e. Greek λειτουργεῖν
23-24. ϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ i.e. Greek ἅγιος
24. ϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ i.e. Greek (twice) ἅγιος
25. ⲇⲉ i.e. Greek δέ
25-26. ⲁⲩⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ “they who have not ceased” Kropp
26. ⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ i.e. Greek παράδεισος
27-28. ⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ i.e. Greek παράδεισος

p. 27

2-3. ⲥⲉⲣⲁⲫⲓ̈ⲛ i.e. Greek σεραφίμ
3. ⲅⲁⲣ i.e. Greek γάρ
7. ⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲇⲟⲩ i.e. Greek παραδιδόναι
7-8. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος
8. ⲡⲁⲣⲁⲃⲉ i.e. Greek παραβαίνειν where ⲃ is corrected from ⲇ
9. ⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲥ corrected by overwriting from ⲧⲁⲣⲟⲣⲟⲥ i.e. Greek τάρταρος
11. ⲙⲟⲩⲭⲗⲟⲥ i.e. Greek μοχλός
12. ⲕⲟⲗⲁⲥⲓ̈ⲥ i.e. Greek κόλασις

p. 28

3. ⲕⲁⲧⲁ i.e. Greek κατά
7. ⲑⲉ i.e. Sahidic ⲛⲑⲉ
8. ⲉⲧⲉϥⲕⲏ corrected by overwriting from ⲉⲧⲧϥⲕⲏ
9. ⲥ̅⳩ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
10. ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ i.e. Greek καλεῖν
11. ⲕⲁⲡⲛⲟⲥ i.e. Greek καπνός
12-13. ⲡⲓ̈ⲥⲧⲉⲩⲉ i.e. Greek πιστεύειν
13. ⲥ̅⳩ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ i.e. Greek σταυρός | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
14. ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ i.e. Greek καλεῖν
14-15. ⲕⲁⲡⲛⲟⲥ i.e. Greek καπνός
16. ⲡⲓ̈ⲥⲧⲉⲩⲉ i.e. Greek πιστεύειν
17. ⲥ̅⳩ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ i.e. Greek σταυρός | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
17-18. ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲟ l. “you are the king” Meyer/Smith
18. ⲓ̈ⲏ̅ⲗ l. ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ i.e. Greek Ισραήλ
19-20. ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ i.e. Greek κόσμος
20. ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ l. ⲧ-ϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ i.e. Greek Ἱερουσαλήμ
21. ϩⲁⲙⲏⲛ i.e. Greek ἀμήν

Notes:

Bibliography: Pleyte, Willem, and Pieter A. A. Boeser. Manuscrits coptes du Musée d’Antiquités des Pays-Bas à Leide. Leiden: E. T. Brill, 1897, p. 441-479, no. 38.
Kropp, Angelicus. Ausgewählte koptische Zaubertexte. Übersetzungen und Anmerkungen. Vol. 2. Bruxelles: Édition de la Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1931, pp. 81-85, no. 27.
Lexa, František. La magie dans l'Égypte antique de l'ancien empire jusqu'à l'époque copte 2 Les textes magiques. Paris: Librairie orientaliste P. Geuthner, 1925, no. XVIII, pp. 173-176; no. XIX, pp. 177-178; no. XX, pp. 179; no. XXI, pp. 180.
Meyer, Marvin W., and Richard Smith. Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1999, no. 134, pp. 311-322.
Pernigotti, Sergio. “La magia copta: I testi.” In Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, edited by Hildegard Temporini and Wolfgang Haase, II.18.5, 3685–3730. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1995, pp.3700-3704 (numbers 4, 5, 7).

Editor:

EL’s edition from transcript in Pleyte and Boeser (3/1/2020) (16/4/2020); corrections (removal of end title of previous text, correction of title) KD (16/10/2020); checked with photograph of the original (24/6/2021); team from photograph (30/6/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T991: Prayer of Judas Cyriacus," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-991. Accessed on 04/06/2023

Found a mistake? Let us know!