KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T1085

Manuscript: M106
Sigla:

Strasbourg K 550
P. Stras. Copt. 9

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 901 – 1100

Text position:

p. 1 ll.1-27, p. 2 ll. 1-26

Type of text:

Bowl divination with medium (?) (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Bowl divination procedure

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Fayumic (non-standard)

Script:

Coptic

Image:

Text: Translation:

p. 1

——————————
1. [ ca. 9 ] . ⲅ̅ⲉ̣[ ca. 10 ]
2. . [ ca. 8 ]. . . ⲥ̅ : ⲙ̅ . [ ca. 10 ]
3. . . [ ca. 6 ] . ⲧ̣̅ . ⲛ̣ⲁⲕ̣ . [ ca. 10 ]
4. . . [ ca. 8 ] . . . . · : ⲧ . [ ca. 9 ]
5. ⲧ . . [ ca. 6 ]ⲁ̣ⲓ̣ϯⲡ̣ⲉ̣ⲧ[ ca. 10 ]
6. . . ⲡⲁⲓ̣[ . . . . ] . ⲁ̣ⲉ̣ⲡ̣ ⲉⲧ̣[ . . . ] . [ . . ] . [ . . ]
7. ⲉⲕ̣ϥ̣ⲱ̣ . [ . . . . ] ⲛ̣ⲡⲟⲟⲩ ⲧⲉⲧ̣ⲉⲛⲉⲓ ⲉ̣ϩ̣ⲣ̣[ⲁⲓ]
8. ⲉ̣ϫⲉⲛ ⲡ̣ⲁ̣ⲡ̣ⲟ̣ⲧ ⲉ̣ⲙ̣ⲙⲁⲟⲩ : ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁ̣ⲓ̣
9. ⲉⲛ̣ⲡ̣ⲁ̣ⲉ̣ⲙ̣ⲧ̣ⲁ̣ ⲉ̣ⲃ̣ⲁ̣ⲗ̣ : ⲧⲉⲧⲛⲙⲁϩϥ ⲉ-
10. . . . . . . . . ⲥ̣ⲁ̣ϣ̣ⲃ ⲉⲛⲥⲁⲡ : ϩⲉⲛ . . .
11. . . ..ⲉ̣ⲁ̣ⲛ̣ . ⲛ̣ⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲱⲛ : ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣ ⲟⲩⲁ-
12. [ⲉⲓⲛ] ⲉ̣ⲑ̣ⲉ̣ ⲉ̣ⲡⲣⲏ : ⲙⲁⲣⲉϥⲉ̅ⲣ̣̅ ⲟ̅ⲩ̣ⲁ̣ⲉ̣ⲓ̣ⲛ
13. ⲉ̣ⲑ̣ⲉ̣ ⲉ̣ⲡⲁ̣ϩ̣ ⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛ̣ϩ ⲏⲃⲁⲗ ⲉ̣ⲣ̣ⲁ̣ⲓ̣ ⲛ̣-
14. ⲇⲓ̣ⲉ̣ⲛ̣ⲉ̣ ⲧ̣ⲁ̣ⲭⲓⲱⲛ̣ . . . . ⲕ̣ⲱⲥⲙⲟⲥ ⲙ̣ⲁⲣ̣ⲉⲡ̣-
15. ⲕⲁϩ ⲡⲱϣ ⲉⲛⲡⲁⲉⲙ̣ⲧⲱ ⲉⲃⲁⲗ . . . .
16. ⲯⲓⲥⲡⲏ : ϣ : ϣⲁ ⲛⲉⲥⲉⲛϯ̣ ⲛ̣ⲡ̣ [ . . . . . ]
17. ⲧⲉⲧⲉⲛⲙ̣ⲟⲩϩ : ⲉⲛⲛⲉⲃ̣ⲁ̣ⲗ̣ ⲉⲛⲡ̣[ⲁⲑ]ⲉ̣ⲟ̣-
18. ⲣⲓⲥⲧⲱⲥ ⲉⲛⲟⲩⲁⲉⲓⲛ : ⲉ̣ⲛ̣ⲍ̅ ⲉ̣ⲛ[ⲥⲁ]ⲡ̣ ⲍ̅ ⲉ̣ⲛ-
19. ⲥⲁⲡ : ⲉϥϭⲱϣⲧ̇ ϩⲏⲛ ⲟⲩϭⲓⲉⲛⲑⲉ̣ⲱⲣ̣ⲓ̣
20. ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ : ⲛⲁⲧϭⲁⲗ : ⲛⲁⲧϣⲧⲟⲣⲧⲉⲣ
21. ⲛⲁⲧⲉⲣ ϩⲁⲧⲏ : ⲛⲁⲫⲁⲛⲧ[ⲁⲥⲓ]ⲁ ⲧⲉϥ-
22. ϭⲱⲗⲡ̇ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲁⲗ ⲉⲛϩⲱⲃ [ⲛⲓⲙ] ⲉϯϣ̇ⲓ-
23. ⲛⲓ ⲉⲛⲥⲱⲩ : ⲉⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲁⲧ̣[ϥ : ] ⲉⲓⲧⲏ ⲛⲟⲩ̣⧹ⲃ⧸
24. ⲉⲓⲧⲏ ϩⲁⲓϯ : ⲉⲓϯ ⲕⲱⲥⲙⲏ̣ⲥ̣[ⲓⲥ : ] ⲉⲓⲧⲏ ⲡ̇ⲛⲓ-
25. ⲡ̣ⲓ̣ ⲉⲓⲧⲏ ⲃⲁⲣⲱⲧ : ⲉⲓⲧ̣[ⲏ] ⲧⲉϥⲛⲏ
26. ⲉ̣ⲓ̣[ⲧⲏ ⲉ]ⲓⲧⲱⲥ ⲛⲓ̇ⲙ ⲉⲧ[ϩⲉⲛ ⲡⲕ]ⲱ̣ⲥ̣ⲙⲟⲥ
27. [ . . ] . ϭⲟ̣[ⲗ]ⲡⲟⲩ ⲛⲁⲓ̣ . [ . . . . ] . ⲟⲩ

p. 2

————————-
1. [ ca. 5 ϩⲉⲛ ⲟⲩ]ϭⲏⲡⲏ̣ [ ca. 10 ]
2. [ ca. 10 ]ⲁ̣ⲓ ⲡ̣ⲓ :· ⲧ̣ⲉ̣ . [ ca. 7 ]ⲏ̣
3. [ ca. 10 ϩⲉ]ⲛ̣ ⲟⲩϭⲏⲡⲏ̣ [ⲙⲉⲛ ⲟⲩ]ⲧ̣ⲁ̣ⲭⲏ
4. [ ca. 8 ] ⲧⲁⲣ̣ⲓⲕ : ⲕ[ ca. 5 ]. ⲟ̣ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̣
5. [ . . . ]ⲕⲁ[ ca. 5 ] . ⲇ̅ⲉ̅ⲁ̅ : ⲉ̣ⲗ̣ . [ . . . . ⲁ]ⲧ̅ⲟ̅ⲛ̅ⲁⲓ
6. [ⲡⲓ]ⲱ̣ⲧ ⲡⲛⲟⲩ[ⲧⲉ] ϩⲉⲛ ⲧⲉⲩⲙ̣[ⲉ]ϯ̣ ⲉⲕϭⲱⲗⲡ̇
7. ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲁⲗ ⲉⲛⲡⲁⲟⲩ ⲉⲛⲡ[ⲉϯ]ϣⲓⲛⲓ ⲉⲛ-
8. ⲥⲱⲃ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲩⲧⲉⲛ ⲛⲁϭ̣ⲁⲗ ⲛⲁⲧⲉⲣ
9. ϩⲁϯ : ⲛⲁⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ : ⲑⲁⲣⲁ ⲯⲡⲣⲁ̣ . .
10. ⲙⲁ̅ⲓⲑ̣ⲉ̅ⲥ̅ⲁ̅ϣ ⲙ̇ⲡⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲏ̅ⲱⲥ . . ⲁ̣̅ⲙ̣̅ⲁ̣̅ϩ̣ . . . .
11. ϩⲣ̅ⲁⲃⲁ̅ⲗ̅ⲧ̅ϯ ⲫ̅ϯ̅ ⲓⲱ̅ⲧ̅ ϩⲉⲛ ⲧⲉ̣ⲩⲙⲉϯ
12. ⲥⲱⲧ̣ⲉⲛ ⲉⲣⲁⲓ ⲉⲛ̣ⲡⲁⲟⲩ : ⲉⲓⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲁⲕ
13. ϫⲱⲕ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲁ̣ⲗ̣ ⲉ̣ⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲱⲙⲁⲕⲓⲁ ⲉⲛⲡⲁ-
14. ⲗⲁⲥ : ⲉⲛϩ̣ⲱ̣ⲃ̣ ⲛⲓ̇ⲙ ⲉϯⲉϯ ⲉⲙⲙⲁⲩ ϩⲓ̣ⲧ̣ⲁ̣-
15. ⲧⲉⲩⲧ̣ⲉ̣ⲛ̣ ⲛⲁϭⲁⲗ : ⲛⲁⲧⲉⲣ ϩⲁϯ : ⲛⲁⲧⲫⲁⲛ-
16. ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲏⲛ ⲟⲩⲙⲓⲏ ⲙ̣ⲉⲛ̣ ⲟⲩϣⲱⲧ
17. ⲉⲃⲁⲗ : ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁⲩⲧⲉⲛ : ⲙⲁⲣⲉⲡϭⲱ ϭⲱⲡⲓ
18. ⲧⲉⲡⲉⲧϯ ⲉⲓⲛⲓ : ⲁ̣ⲓ̣ⲱ̣ ⲁⲓⲱ ⲧⲁⲭⲏ ⲧⲁⲭⲏ
19. ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲭ̅ⲓ̣̅[ . . ]ⲛ̣ⲭ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲱ̅ⲥ ⲙⲡ̅ⲏ̅ⲁ̅ⲅ̅ⲟ̅ⲥ
20. ⲙⲡ̅ⲁ̅ⲣ̅ϯⲭ̣̅ⲥ̣ⲱ̅ⲑ̅ⲏ̣̅ⲛ̣̅ⲥ ⲙ̅ⲓ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ ⲁⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲛ̅ⲁ̅ⲓ
21. ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̣̅ⲱ̅ⲧ̣̅ ⲧⲁⲛ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ ⲧⲏ̅ⲝ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ ⲥⲏ̅ⲫⲏ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲛ
22. ⲧ̅ⲗⲏ̅ⲗ̣̅ ⲥⲁ . [ . ] . ⲁ̣ⲗ ⲏ̅ⲗ ⲏⲗ ⲏ̅ⲗ ⲏ̅ⲗ ⲏ̅ⲗ ⲏ̅ⲗ̅ ⲏⲗ̅
23. ⲙ̅ⲏ̅ . . . [ . ] . ⲁ̅ⲧⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲉⲓⲉⲣϣ̣ⲉϩ ⲕⲁ̅ⲑⲓ̅ⲏⲗ̅
24. ⲗⲁϯⲁ . [ . . . ]ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲙⲓ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̣̅ⲗ ⲥⲓ̅ⲫ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ ⲣⲟ̣[ . ]
25. ⲧϣ̣ . . [ . . . . ]ⲩ̅ⲛ̅ⲏ̅ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̣̅ ⲏⲧⲁⲩ[ . . . . ]
26. ⲛ̣ⲁ̣̅ⲛ̣[ . . . . . . ]ⲁ̣̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧ̅ ⲗ̅ⲁ̅ⲗ̣̅ ⲙ̣ⲓ̣ⲭⲁⲏ̣ⲗ̣ [ . . . . ]

p. 1

[1-5] … [6] … this (?) … [7] to his … today and you come down [8] upon the cup of water that is placed [9] before me and fill it with [10] … seven times in … [11] … heavenly. May it shine [12] [like (?)] the sun, may it shine [13] like the moon, and reveal to me the [14] thoughts (?) earlier (?) … world, may the [15] earth divide before me … [16] … to the foundations of the [earth (?) … ] [17] and you fill the eyes of my [18] scryer with light, seven times seven [19] times, so that he sees in a good vision, [20] without deception, without disturbance, [21] without fear, without illusion, and he [22] reveals for me everything that I [23] enquire about through [him (?)], whether gold, [24] or clothes, or ornaments, or [25] iron, or bronze, or livestock, [26] or any other thing in [the] world, [27] …. reveal them to me …

p. 2

[1] … quickly (?), [2] … [3] … quickly, swiftly … [2] … [3] … … quickly, swiftly, [4] … [5] … Adonai [6] [the] Father, God in their midst, may you reveal [7] to me today that which I enquire [8] about through you (pl.) without deception, without [9] fear, without illusion! Thara Pspra … [10] Maithesaš Mpoureōs … amah … [11] Hrabaltti God, Father in their midst, [12] listen to me today as I call upon you, [13] fulfil for me the request of my [14] tongue in everything that I ask from [15] you (pl.), without deception, without fear, without [16] illusion, but truthfully, concisely, [17] and rightly! May the cup (?) take, [18] and the one who gives bring, yea, yea, quickly, quickly! [19] Anarkhi… Nkhranōs Mpēagos [20] Mpartikhsōthēns Minaēl, come to me, [21] Sabaoth Tanaēl Tēxouēl Sēphēban [22] Tlēl Sa … Al Ēl Ēl Ēl Ēl Ēl Ēl Ēl [23] Mē … Ataēl Eieršeh Kathiēl [24] Latia … uēl Mimiēl Sphiēl Ro … [25] Tš …. unē Sabaoth Ētau … [26] Nan … anat Lal Michael …

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

p. 1

2. ⲙ̅ : ⲉ̣̅ Tibet : ]ⲉⲧ̣ Tibet
3. ⲛ̣ⲁⲕ̣ : ⲛ̣ⲁⲓ̣ Tibet
5. ⲁ̣ⲓ̣ϯⲡ̣ⲉ̣ⲧ : . . ϯ · . ⲧ Tibet
6. ⲡⲁⲓ̣ : ⲡⲁ[ Tibet
7. ⲉⲕ̣ϥ̣ⲱ̣ . : ⲉⲕ̣ . ⲱ̣ Tibet | ⲛⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ : ⲉ̣ⲛ̣ⲛ̣ⲁⲩ Tibet | ⲧⲉⲧ̣ⲉⲛⲉⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲉⲓ̈ | ⲉ̣ϩ̣ⲣ̣[ⲁⲓ] : ⲉⲣⲁ̣ⲓ Tibet
8. ⲉ̣ϫⲉⲛ ⲡ̣ⲁ̣ⲡ̣ⲟ̣ⲧ ⲉ̣ⲙ̣ⲙⲁⲟⲩ : . . ϫⲉ ⲛⲛ̣ⲭ̣[ . . ] ⲉ̣ⲧ[ⲉⲙ]ⲙⲁⲟⲩ Tibet | ⲉ̣ⲙ̣ⲙⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲙⲟⲟⲩ
9. ⲉⲛ̣ⲡ̣ⲁ̣ⲉ̣ⲙ̣ⲧ̣ⲁ̣ ⲉ̣ⲃ̣ⲁ̣ⲗ̣ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲁ-ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ : [ ca. 10 ] Tibet | ⲧⲉⲧⲛⲙⲁϩϥ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲙⲁϩ⸗ϥ̅
10. . . . . . . . . l. e.g. -ⲛ ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ cf. BM EA 10391 Ro l. 42 (T1670/M302): “and you come down upon this cup of water that is placed before me and you fill it for me with light” (ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲁⲡⲟⲧ ⲛⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲡⲁⲙⲧⲟ̣ ⲉⲃⲟⲗ̣ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲟϩϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ) | ⲥ̣ⲁ̣ϣ̣ⲃ ⲉⲛⲥⲁⲡ i.e. Sahidic ⲥⲁϣϥ ⲛ̅-ⲥⲟⲡ
11. . . .ⲉ̣ⲁ̣ⲛ̣ . ⲛ̣ : [ ca. 7 ] Tibet | ⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲱⲛ i.e. Greek οὐράνιον
12. ⲉ̣ⲑ̣ⲉ̣ : [ⲉϩⲟⲩⲟ] Tibet | ⲙⲁⲣⲉϥⲉ̅ⲣ̣̅ ⲟ̅ⲩ̣ⲁ̣ⲉ̣ⲓ̣ⲛ : ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣ̣ ⲟⲩ̣ⲁ̣ⲉ̣[ⲓⲛ] Tibet
13. ⲉ̣ⲑ̣ⲉ̣ : [ⲉϩⲟⲩⲟ] Tibet | ⲉ̣ⲡⲁ̣ϩ̣ : [ⲉ]ⲡ[ⲓⲁ]ϩ̣ Tibet | ⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛ̣ϩ ⲏⲃⲁⲗ ⲉ̣ⲣ̣ⲁ̣ⲓ̣ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟ⸗ⲓ̈ : ⲧⲉϥⲟⲩⲱ[ⲛ]ϩ Tibet | ⲏⲃⲁⲗ i.e. Sahidic ⲉⲃⲟⲗ | ⲉ̣ . ⲁ̣ . . : ⲁ̣[ ca. 3 ] Tibet
12. ⲉ . . : [ⲉϩⲟⲩⲟ] Tibet
13-14. ⲛ-ⲇⲓ̣ⲉ̣ⲛ̣ⲉ̣ l. ⲛ̅-ⲛ-ⲇⲓⲉⲛⲉ or ⲛ̅-ⲡ-ⲇⲓⲉⲛⲉ i.e. Greek διανοεῖν or διάνοια ? : ⲇ[ ca. 4] Tibet | ⲧ̣ⲁ̣ⲭⲓⲱⲛ̣ : i.e. Greek ταχίων Tibet
14. ⲕ̣ⲱⲥⲙⲟⲥ i.e. Greek κόσμος | ⲙ̣ⲁⲣ̣ⲉⲡ̣ trace of ink between mu and alpha : [ . . ]ⲣ̣[ . . . . ]
15. ⲉⲛⲡⲁⲉⲙ̣ⲧⲱ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲁ-ⲙⲧⲟ | ⲙ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲉ̣- : [. . . . ] Tibet
16. ⲯⲓⲥ : related to ὄψις? Tibet | ⲛ̣ⲡ̣[ l. e.g. ⲛ̣ⲡ̣[ⲕⲁϩ] i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-[ⲕⲁϩ] ? | ⲛ̣ⲡ̣[ . . . . ] : [ ca. 5 ] Tibet
17. ⲧⲉⲧⲉⲛⲙ̣ⲟⲩϩ ⲉⲛⲛⲉⲃ̣ⲁ̣ⲗ̣ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅-ⲛ-ⲃⲁⲗ
17-18. ⲉⲛⲛⲉⲃ̣ⲁ̣ⲗ̣ ⲉⲛⲡ̣[ⲁⲑ]ⲉ̣ⲟ̣ⲣⲓⲥⲧⲱⲥ i.e. Greek θεωρητής ? cf. ⲡⲁⲑⲉⲱⲣⲓⲥⲧⲏⲥ BM EA 10391 Ro l. 42 (T1670/M302) : ⲉⲛⲛⲉ . . . [ⲉⲩⲭⲁ]ⲣⲓⲥⲧⲱⲥ i.e. Greek εὐχάριστος Tibet
18. ⲉ̣ⲛ̣ⲍ̅ ⲉ̣ⲛ[ⲥⲁ]ⲡ̣ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲍ̅ ⲛ̅-ⲥⲟⲡ
18-19. ⲍ̅ ⲉ̣ⲛⲥⲁⲡ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲍ̅ ⲛ̅-ⲥⲟⲡ
19. ⲉϥϭⲱϣⲧ̇ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ϭⲱϣⲧ | ϩⲏⲛ i.e. Sahidic ϩⲛ̅- | ⲟⲩϭⲓⲉⲛⲑⲉ̣ⲱⲣ̣ⲓ̣ i.e. Sahidic ⲟⲩ-ϭⲓⲛ-ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ i.e. Greek θεωρεῖν : ⲟⲩϭⲓⲉⲛⲑ̣ϫ̣ⲱⲙ̣ Tibet
21. ϩⲁⲧⲏ i.e. Sahidic ϩⲟⲧⲉ | ⲁⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ i.e. Sahidic ⲁⲧ-ⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁi.e. Greek φαντασία
21-22. ⲧⲉϥϭⲱⲗⲡ̇ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ϭⲱⲗⲡ
22. ⲉⲛϩⲱⲃ i.e. Sahidic ⲛ̅-ϩⲱⲃ
23. ⲉⲛⲥⲱⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲥⲱ⸗ⲩ | ⲉⲓⲧⲏ i.e. Greek εἴτε
24. ⲉⲓⲧⲏ i.e. Greek εἴτε (twice) | ϩⲁⲓϯ i.e. Sahidic ϩⲟⲉⲓⲧⲉ | ⲉⲓϯ i.e. Greek εἴτε | ⲕⲱⲥⲙⲏ̣ⲥ̣ⲓⲥ i.e. Greek κόσμησις | ⲉⲓⲧⲏ i.e. Greek εἴτε
24-25. ⲡ̇ⲛⲓ[ⲡ]ⲓ̣i.e. Sahidic ⲃⲉⲛⲓⲡⲉ : ⲡ̇ⲛⲓ-[ⲓⲡ]ⲓ̣ Tibet
25. ⲉⲓⲧⲏ i.e. Greek εἴτε | [ⲡ]ⲓ̣ ink traces after iota |ⲉⲓⲧ̣[ⲏ] i.e. Greek εἴτε : ⲉⲓ[ⲧⲏ] Tibet | ⲧⲉϥⲛⲏ i.e. Sahidic ⲧⲃⲛⲏ : : ⲧⲉϥⲛⲏ|[ⲩ] Tibet
26. ⲉ̣ⲓ̣[ⲧⲏ] i.e. Greek εἴτε : [ⲉⲓⲧⲏ] Tibet | [ⲉ]ⲓⲧⲱⲥ i.e. Greek εἶδος | ⲕⲱⲥⲙⲟⲥ i.e. Greek κόσμος
27. [ . . . . ] . ⲟⲩ l. ⲛⲡⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ ?

p. 2

1. [ϩⲉⲛ ⲟⲩ]ϭⲏⲡⲏ̣ i.e. Sahidic ϩⲛ̅ ⲟⲩ-ϭⲉⲡⲏ
2. ]ⲁ̣ⲓ ⲡ̣ⲓ :· ⲧ̣ⲉ̣ : [ⲡϭⲱϭⲱ]ⲡⲓⲧ̣ⲉ̣ Tibet
3. ⲟⲩϭⲏⲡⲏ̣ i.e. Sahidic ⲟⲩ-ϭⲉⲡⲏ | [ⲙⲉⲛ ⲟⲩ]ⲧ̣ⲁ̣ⲭⲏ i.e. Greek ταχύ : ] ⲧ̣ⲁ̣ⲭⲏ Tibet
4. ⲧⲁⲣ̣ⲓⲕ : ⲧⲁⲟ̣ⲓⲕ Tibet
5. ⲉ̣ⲗ̣ . : ⲩ̣[ Tibet
7. ⲉⲛⲡⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
7-8. ⲉⲛⲡ[ⲉⲧϯ]ϣⲓⲛⲓ ⲉⲛⲥⲱⲃ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲩⲧⲉⲛ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲡ-ⲉⲧ-ϯ-ϣⲓⲛⲓ ⲛ̅ⲥⲱ⸗ϥ ⲛⲧⲟⲟⲧ⸗ⲧⲏⲩⲧⲛ̅
8. ⲛⲁϭ̣ⲁⲗ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲧ-ϭⲟⲗ
9. ⲁⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ i.e. Sahidic ⲁⲧ-ⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ i.e. Greek φαντασία
12. ⲥⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲁⲓ ⲉⲛ̣ⲡⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟ⸗ⲓ̈ ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
13. ⲉ̣ⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲱⲕⲓⲁ i.e. Greek ἀπολογία : [ⲉ]ⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲱⲕⲓⲁ Tibet
13-14. ⲉⲛⲡⲁⲗⲁⲥ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲁ-ⲗⲁⲥ
14. ⲉⲛϩ̣ⲱ̣ⲃ̣ i.e. Sahidic ⲛ̅-ϩⲱⲃ : [ⲉ]ⲛϩ̣ⲱ̣ⲃ̣ Tibet : ⲉϯⲉϯ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ϯ-ⲁⲓⲧⲉⲓ i.e. Greek αἰτεῖν
14-15. ϩⲓ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲧⲉⲩⲧ̣ⲉ̣ⲛ̣ i.e. Sahidic ϩⲓⲧⲟⲟⲧ⸗ⲧⲏⲩⲧⲛ̅
15. ⲛⲁϭⲁⲗ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲧ-ϭⲟⲗ
15-16. ⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ i.e. Greek φαντασία
16. ⲁⲗⲗⲁ i.e. Greek ἀλλά | ϩⲏⲛ i.e. Sahidic ϩⲛ̅ : ϩⲉⲛ Tibet | ⲟⲩⲙⲓⲏ : i.e. Sahidic ⲟⲩ-ⲙⲉ | ⲟⲩⲱϣⲧ i.e. Sahidic ⲟⲩ-ϣⲱⲱⲧ
17-18. ⲙⲁⲣⲉⲡϭⲱ ϭⲱⲡⲓ ⲧⲉⲡⲉⲧϯ ⲉⲓⲛⲓ i.e. Sahidic ⲙⲁⲣⲉ-ⲡ-ϫⲱ ϭⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉ-ⲡⲉⲧ-ϯ ⲉⲓⲛⲉ ? : or i.e. Sahidic ⲙⲁⲣⲉ-ⲡ-ⲕⲁⲕⲟⲩⲡⲁⲧ ϯ ⲉⲓⲛⲉ ? Tibet
18. ⲧⲉⲡⲉⲧϯ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲉ-ⲡ-ⲉⲧ-ϯ | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ (twice)
19. ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲭ̅ⲓ̣̅ : ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲭ̅[ Tibet | ⲛ̣ⲭ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲱ̅ⲥ : ⲏⲭⲣⲁⲛⲱ̅ⲥ Tibet | ⲙⲡ̅ⲏ̅ⲁ̅ⲅ̅ⲟ̅ⲥ : ⲙⲡⲛⲁⲅⲟⲥ Tibet
20. ⲙⲡ̅ⲁ̅ⲣ̅ϯⲭ̣̅ⲥ̣ⲱ̅ⲑ̅ⲏ̣̅ⲛ̣̅ⲥ : ⲏⲡⲁⲣϯⲗ̣[ . ]ⲱⲑⲡ̣ⲁⲥ Tibet
21. ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̣̅ⲱ̅ⲧ̣̅ : ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ | [ . ]ⲁⲛⲁⲏⲗ : ⲧⲁⲛ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ Tibet
24. ⲙⲓ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̣̅ⲗ : ⲙⲓⲭ̣[ . . ] Tibet
25. ⲧϣ̣ : ⲧⲁ Tibet | ⲩⲡⲏ Tibet
26. ⲛ̣ⲁ̣̅ⲛ̣ : [ . ]ⲁ̣ⲓ̣ Tibet

Notes:

We renumber the pages assuming that the bifolio was originally read in such as way that two pages in the same orientation can follow one another when folded; as a result, p. 1 here corresponds to Verso (1), and p. 2 to Recto (1), in Tibet. Tibet does not generally mark supralineation in his edition.

p. 1

24. ϩⲁⲓϯ perhaps correct to ϩⲁϯ, Sahidic ϩⲁⲧ “silver”, which would fit the context well here.

p. 2

16-17. ⲟⲩϣⲱⲧ ⲉⲃⲁⲗ For the translation “concisely”, cf. Acts of the Apostles 24.4, where ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ phrase translates the Greek συντόμως “concisely, briefly”. Tibet translates “decisively”.

Bibliography: Tibet, David. "A Magical Request for Revelation." In Coptica Argentoratensia (Strasbourg, 18-25 juil 2010) (CBCo 19), edited by A. Boud’hors, A. Delattre, C. Louis, T. S. Richter. Paris: Éditions de Boccard, 2014, p. 131-141.

Editor:

Text and translation from Tibet (2014); entered by MPS (11/12/2019); MPS (20/1/2020); correction in apparatus MPS (22/1/2020); EL checked with photograph of the original and apparatus added (17/6/2021); team from photograph (18/6/2021); autopsy by KD (26/1/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T1085: Bowl divination procedure," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-1085. Accessed on 04/06/2023

Found a mistake? Let us know!