KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T338

Manuscript: M119
Sigla:

Berlin P. 8327
BKU 1 6

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.1
Coptic Scriptorium:
Date: 651 – 800

Text position:

Ro ll. 1-27

Type of text:

Healing/exorcism/protection (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Prayer of Mary in Bartos

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:
Script:

Coptic

Image:

Text: Translation:


1. + ⲧⲓ̈ⲉⲡⲓ̈ⲕⲁⲗ̣[ⲉⲓ ⲛⲙⲟⲕ] ⲛ̅ⲡ̅ⲟⲟⲩ [ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ]ⲁ̣ϩ̣ⲟⲣⲁⲧ̣ⲟⲥ ⲡ̣[ⲓ]ⲱ̣-
2. ⲧ̣ ⲡ̣̅ⲡ̅ⲁⲛ̅ⲧⲱⲕⲣⲁ[ⲧⲱⲣ ⲁⲛⲟ]ⲕ ⲧⲉ [ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁⲛⲟ]ⲕ ⲧⲉ ⲙ̣ⲁⲣⲓ̈ϩⲁ⧹ⲙ⧸
3. ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲙⲁ[ⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛⲁϩ ⲙⲡⲕ]ⲁ̣ϩ ⲧ̣ⲏ̣ⲣ̣[ϥ ⲡⲉ]ⲕⲉⲣⲡⲏ
4. ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲓ[ ca.16 ] ⲉⲥϣ̣ⲱⲡⲉ ⲛⲁ̣ⲓ̣
5. ⲛⲁ̅ϣⲧⲉ ⲉⲓ̈ . [ ca.12 ⲁⲛⲟⲕ] ⲧ̣ⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲧ̣⳼
6. ϣⲁⲩⲁϩⲙⲉ[ϥ ca.16 ] . ⲉⲓ̣̈ⲡ̣ⲉ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲛ̣
7. ⲛ̣ⲓ̣̈[ⲙ ⲧ̣]⳼ . [ ca. 20 ]
8. [ ca. 10 ] . ⲁⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ . . [ ca. 18 ]
9. [ ca. 10 ] ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲁⲕⲉ [ ca. 16 ]
10. [ ca. 12 ] ϩⲁⲛ̣ . ⲩ̣ ϣⲁ̣ⲩ̣[ⲁϩⲙⲉϥ ca. 9 ]
11. [ . . . . ] . ⲛ̣ . [ . . . . ] ⲙⲛ̣ ⲱ̣ⲛ̣ⲁ̣ϩ̣ . . ⲓ̈ . [ ca. 14 ]
12. ⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ̣ ϫ̣ⲉ ̣ⲧ̣ϭⲱⲙ̅ ϩⲣⲁⲫ̣ⲁⲏ[ⲗ ca. 14 ]
13. ⲥⲟⲣⲓ̈ⲏⲗ ⲥⲉⲧⲉⲕ̣ⲓ̈ⲏⲗ ⲁⲛⲁⲏⲗ̣ ϩⲣ[ⲁⲫⲁⲏⲗ ca. 10 ]
14. ⲣ[̣ⲓ]ⲏ̣ⲗ ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲡ̅ⲕ̅ⲁⲧⲁⲡ̇ⲉ-
15. ⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲡⲓ̈ⲱ̣ⲧ̣ ⲧⲓ̈ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲛⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲥⲁϣⲃⲉ
16. ⲛⲗⲓ̈ⲧⲟⲣⲕⲓ̈ⲁ ⲛⲁⲛ̣ⲕⲉⲗⲓ̈ⲕⲏ ⲉⲧⲣⲉ̣ⲧⲉⲧⲉⲛ̣ⲉⲓ̈ ϣⲁⲣ⧹ⲟⲓ⧸
17. ⲛ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ̣ [ ca. 22 ]
18. ⲛ̣ . [ ca. 30 ]
19. [ ca. 11 ]ⲟ̣ⲩ̣ⲙ̣ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩ̣[ϫⲉ ⲉ]ⲃ̣[ⲟ]ⲗ̣
20. [ⲡⲛⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ]ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉϣ ϩ̣[ⲱⲛ]
21. ⲉϩⲟⲛ ⲉϩⲱⲛ̣ [ⲉ]ⲣ̣ⲟⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⳼ ⲁⲓ̈ⲟ̣ ⲁⲓ̈ⲱ
22. ⲧⲓ̈ⲱⲣⲉⲕ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ̣ⲣⲁⲛ ⲉⲧϩⲟⲧⲉ ⲛϣⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲁⲥⲉ
23. ⲛⲙⲟⲟⲩ (kharaktēres: ΗΙΗΙΗΙ ΤΕΜ̣ΝΙΗ/Λ)
24. ⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲛⲟⲩ ϣ̣ⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲕⲉⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲓ̈
25. ⲛⲧⲁⲃⲟⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲡⲁⲛⲧⲓ̈ⲕⲓ̈ⲙⲉⲛ̣[ⲟⲥ]
26. (kharaktēres: ΑΛΑϥΛΑAΛAΜΑΘΑΑΙΟ⧸ΘΑ⧹)
27. ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲡ̣ϣ̣ ⲛ̅ⲓ̅⳼ ϩⲁⲓ̈ⲟ ϩⲁⲓ̈ⲟ ⲧⲁⲭⲏ ⲧⲁⲭⲏ

[1] + I invoke [you] today, O invisible [God], almighty father, [2] [I am] Mary, [I am] Miriam, [3] I am the mother [of the life of] all [the] earth, your holy temple, [4] I have (?) . . . it being for me [5] a protector, as I (?) … [I] am NN, daughter of NN [6] which, interpreted [is] (?) … [7] NN, daughter of NN (?) … [8] … [9] of darkness … [10] … which, interpreted [is] (?) … [11] … and life (?) . . . [12] which, interpreted, is “power”, Raphael … [13] Souriel, Setekiel, Anael, Raphael … [14] Gabriel (?), they who stand before the veil [15] of the Father, I adjure you (pl.) by your seven [16] angelic liturgies that you come to me [17] today, I [NN] … [18] … [19] … and you cast [out] [20] [every] unclean [spirit] so that they will not be able to come [21] close {close} to me, I am NN, yea, yea! [22] I adjure your names, which are fearful to speak, [23] (kharaktēres: ΗΙΗΙΗΙ ΤΕΜ̣ΝΙΗ/Λ) [24] before the hour comes that you are distant (?), [25] that I might undo all the bonds of the adversary, [26] (kharaktēres: ΑΛΑϥΛΑΑΛΑΜΑΘΑΑΙΟΘΑ) [27] I am NN, the son of NN, yea, yea, quickly, quickly!

Tableau:
tableau
Tracing by:Korshi Dosoo (2016)

Apparatus:

1. ⲉⲡⲓⲕⲁⲗ̣[ⲉⲓ] i.e Greek ἐπικαλεῖν | [ⲛⲙⲟⲕ] : [ⲙⲙⲟⲕ] Beltz | [ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ] [ ca. 7 ] Beltz | ⲛ̅-ⲡ̅ⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ | ⲁ̣ϩ̣ⲟⲣⲁⲧ̣ⲟⲥ i.e. Greek ἀόρατος | ⲡ̣[ⲓ]ⲱ̣ : [ . . ]ⲙ̣ Erman : ⲙ Beltz
2. ⲧ̣ ⲡ̅ⲡ̣̅ⲁⲛ̅ⲧⲱⲕⲣⲁ[ⲧⲱⲣ] i.e. Greek παντοκράτωρ : [ . . ] ⲡ̣̅ⲁⲛ̅ⲧⲱⲕⲣⲁ[ⲧⲱⲣ] Erman; Beltz | [ⲙⲁⲣⲓⲁ] : ⲙⲁⲣⲓ̈ϩⲁ Erman, Kropp : [ . . . ] Beltz | [ⲁⲛⲟ]ⲕ ⲧⲉ : [ . . . . ]ⲟⲕ ⲧ Beltz | ⲙ̣ⲁⲣⲓ̈ϩⲁ⧹ⲙ⧸ : ⲙ̣ⲁⲣⲓ̈ϩⲁ Erman, Kropp, Beltz
3. ⲧⲙⲁ[ⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛⲁϩ ⲙⲡⲕ]ⲁ̣ϩ ⲧ̣ⲏ̣ⲣ̣[ϥ] : ⲧ ⲙⲁ[ⲣⲓ̈ϩⲁ . . . . . . . . . . ]ϩⲧⲏ[. . ] Erman : ⲧⲙⲁⲁ̣[ⲩ ca. 8 ] ϩⲏⲧϥ Beltz | [ⲡⲉ]ⲕⲉⲣⲡⲏ : [ . . . ]ⲉⲕⲉⲡⲏ Beltz | ⲉⲣⲡⲏ i.e. Sahidic ⲣ̅ⲡⲉ
4. ⲁⲓ[ : ⲁⲓ̈[ Beltz | ⲛ . . : ⲛⲟⲩ Erman, Beltz
5. ⲛⲁ̅ϣⲧⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲁϣⲧⲉ : [ⲁⲛⲟⲕ] ⲧ̣ⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲧ̣⳼ : [ . . . . ]ⲉ ⲛⲓⲙ Beltz | ⲧ̣⳼̣ l. ⲧ(ϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ)
6. ϣⲁⲩⲁϩⲙⲉ[ϥ] i.e. Sahidic ⲉ-ϣⲁ⸗ⲩ-ⲟⲩⲁϩⲙϥ̅ ? : . . . ϣⲁⲩⲁϩⲙⲉ[ Beltz | . ⲉⲓ̣̈ⲡ̣ⲉ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲛ̣ : [ . ? ] Erman, Beltz
7. [ⲧ]⳼ l. ⲧ(ϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ) : absent in Beltz
8. . ⲁⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ . . restore e.g. ⲛ̅ⲧⲁⲃⲟⲗ ⲉⲃⲟⲗ ? cf. l. 25 : ]ⲁⲃⲟ̣[ Erman
9. ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲁⲕⲉ restore e.g. ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ?
10. ϩⲁⲛ̣ . ⲩ̣ : ϩⲁ[ . . . ]ⲩ Erman : ϩⲁ ⲣ[ . . . ] Beltz
11. . ⲛ̣ . [ . . . ] Beltz : ⲱ̣ⲛ̣ⲁ̣ϩ̣ . . ⲓ̈ . : ⲱⲛⲁ̣ⲗ[ . . . Erman : ⲱ̣ⲛⲇⲏ Beltz
12. ϫ̣ⲉ ̣ⲧ̣ϭⲱⲙ̅ : ϫ̣[ . . ]ϭⲱⲙ̅ Erman : ϫ̣[ . . ]ϭⲱⲙ Erman : ϫ̣[ ca. 5 ]ϭⲱⲙ Beltz | ϭⲱⲙ̅ i.e. Sahidic ϭⲟⲙ
13. ⲥⲉⲧⲉⲕ̣ⲓ̈ⲏⲗ : ⲥⲉⲧⲉⲛⲓ̈ⲏⲗ Erman| ϩⲣ[ⲁⲫⲁⲏⲗ] or restore e.g. ϩⲣ[ⲁⲅⲩⲏⲗ] ? : ϩⲣ[ . . . Erman : ϩⲣ[ⲁ- Beltz
13-14. ϩⲣ[ⲁⲫⲁⲏⲗ ca. 10 ]ⲣ[̣ⲓ]ⲏ̣ⲗ restore e.g. ϩⲣ[ⲁⲫⲁⲏⲗ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲅⲁⲃ]ⲣ̣[ⲓ]ⲏ̣ⲗ ?
14. ⲣ[ⲓ]ⲏ̣ⲗ : [ . . . . ]ⲗ Erman : [-ⲅⲩ]ⲏⲗ Beltz | ⲛⲡⲉⲙⲧⲟ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉⲙⲧⲟ
14-15. ⲕ̅ⲁⲧⲁⲡ̇ⲉⲧⲓⲥⲙⲁ i.e. Greek καταπέτασμα
15. ⲛ̅ⲡⲓ̈ⲱ̣ⲧ̣ : ⲛ̅ⲡⲓ̈ⲱ̣[ . . . ] Erman : ⲛⲡⲓ̈ⲱⲧ [ . . . ] Beltz | ⲛⲙⲟ⸗ⲧⲉⲛ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲱ⸗ⲧⲛ̅
16. ⲗⲓ̈ⲧⲟⲣⲕⲓ̈ⲁ i.e. Greek λειτουργία | ⲁⲛ̣ⲕⲉⲗⲓ̈ⲕⲏ i.e. Greek ἀγγελική | ⲉⲧⲣⲉ̣ⲧⲉⲧⲉⲛ̣ⲉⲓ̈ i.e. Sahidic ⲉⲧⲣⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲉⲓ̈
17. ⲛ̅ⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ : ⲛⲡⲟⲟⲩ Erman | ⲁⲛⲟⲕ̣ [ restore e.g. ⲁⲛⲟⲕ [ⲛⲓⲙ]
19. ⲉϩⲱⲛ̣ : ⲉϩⲱ[ . ] Beltz | ⲟ̣ⲩ̣ⲙ̣ : . . ]ⲙ̣ Erman, Beltz | ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ- i.e. Sahidic ⲛⲧⲉⲧⲛ̅-
19-20. ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩ[ϫⲉ ⲉ]ⲃ̣[ⲟ]ⲗ̣ [ⲡⲛⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ]ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲱⲛ cf. British Library MS Or 6796 (4) + MS Or 6796 (M308) ll. 34-35 ⲛϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲓ̈ⲙ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ : ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩ[ϩⲙ . ? | . ? ]ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲱⲛ Erman : ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩ[ ca. 6 | ca. 10 ] ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲱⲛ Beltz
20. ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ i.e. Greek ἀκάθαρτον
21. ⲉϩⲟⲛ ⲉϩⲱⲛ̣ i.e. Sahidic ⲉϩⲟⲩⲛ (twice?, dittography?) | [ⲉ]ⲣ̣ⲟⲓ̈ : [ . . ⲉ]ⲣⲟⲓ̈ Erman, Beltz | ⳼ ⟨ . . . . ⟩ Beltz | ⲁⲓ̈ⲟ̣ : ⲁⲓ̈ⲱ Beltz
22. ⲛⲉⲧ̣ⲉⲛ- i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲉⲧⲛ̅- | ⲛϣⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲁⲥⲉ i.e. Sahidic ⲉ-ϣⲁ⸗ⲩ-ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ i.e. Greek ὀνομάζειν | ⲉⲧϩⲟⲧⲉ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ⲣ ϩⲟⲧⲉ ?
23. ⲛⲙⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲟⲩ
24. ⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲛⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ-ⲧⲉ-ⲟⲩⲛⲟⲩ or ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ-ⲟⲩ-ⲟⲩⲛⲟⲩ | ⲛⲧⲉⲕⲉⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲓ̈ i.e. Sahidic ⲛ⸗ⲅ-ⲟⲩⲉ ? : ⲛⲧⲉ-ⲟⲩ-ⲕⲉ-ⲟⲩⲉⲓ ⲉⲓ Erman, Beltz
25. ⲁⲛⲧⲓ̈ⲕⲓ̈ⲙⲉⲛ̣[ⲟⲥ] i.e. Greek ἀντικείμενος : ⲁⲛⲧⲓ̈ⲕⲓ̈ⲙⲉⲛ̣ Erman, Beltz
27. ⲡ̣ϣ̣ l. ⲡ-ϣ̅(ⲏⲣⲉ) | ⲛ̅ⲓ̅⳼ l. ⲛ̅-ⲛⲓ(ⲙ) : omitted in Beltz | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ (twice)

Notes:

Bibliography:

Beltz, Walter. “Die koptischen Zauberpapyri der Papyrus-Sammlung der Staatlichen Museen zu Berlin.” Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 29 (1983): p. 76-77, no. I 549.

Dosoo, Korshi. “Horus, Sabaoth, Satanas: La « Bibliothèque de Berlin » et autres fonds d’archives magiques de l’Égypte romaine et les premières siècles de la période islamique”, in La magie et les sciences occultes dans le monde islamique edited by Jean-Charles Coulon (forthcoming).

Erman, Adolf. Aegyptische Urkunden aus dem Koeniglichen Museen zu Berlin: Koptische Urkunden. Vol. 1. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1904, p. 7, no. 6.

Lexa, František. La magie dans l’Égypte antique de l’ancien empire jusqu’à l’époque copte 2 Les textes magiques. Paris: Librairie orientaliste P. Geuthner, 1925, p. 166, no. IX.

Kropp, Angelicus. Ausgewählte koptische Zaubertexte. Übersetzungen und Anmerkungen. Vol. 2. Bruxelles: Édition de la Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1931, p. 144-145, no. 42.


Editor:

Preliminary text and translation by KD; team from photograph (24/3/2021)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T338: Prayer of Mary in Bartos," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-338. Accessed on 18/05/2024

Found a mistake? Let us know!